МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИИ ПІДРУЧНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

освітня модель, підручник, інноваційна система модульно-розвивального навчання, підручникотворення як процес і система, модульно-розвивальний підручник, освітня, полідіалогічна і полісмислова взаємодія, підручник як засіб і як інструмент

Анотація

У статті вперше обґрунтовується сутнісна відмінність між типовим підручником як засобом учіння і мо-дульно-розвивальним підручником як психодидак-тичним інструментом уможливлення ефективної, полідіалогічної і полісмислової, взаємодії у класі чи аудиторії. При цьому останній осмислюється як квазісуб’єкт вітакультурно концентрованого й ситуативно актуалізованого в ньому змісту-миследіянню, котре спричинює виникнення особливого значеннєво-смислово-чуттєвого простору повноцінної причетності учня (студента) до світу культури і всесвіту життя як співавтора цього типу інноваційного підручника, котрий оптимізує перебіг свого саморозвитку як суб’єкта, особистості, індивідуальності, універсуму. В результаті доводиться, що теорія, методологія, технології проектування, створення, експертизи і застосування модульно-розвивального підручника є альтернативними принципам, параметрам, показникам та умовам використання типових шкільних і ВНЗівських підручників. Важливо й те, що цей підручник, на відміну від тр адиційного, пр актикує ковітальну складність у її центральній ланці - напруженій роботі проблемно-діалогічної свідомості того, хто з ним регулярно взаємодіє.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, в. о. директора НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - №4. - С. 25-53.

Гірняк А. Засіб як психолого-дидактична категорія / Андрій Гірняк // Вітакультурний млин. - 2007. -Модуль 6. - С. 16 -20.

Гірняк А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / Андрій Гірняк // Освіта і управління. - 2005. - Т.8, №3-4. - С. 135-156.

Гірняк А. Психоекологічний потенціал розви-вального підручника / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 128-136.

Гірняк А.Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогічна і вікова психологія” / А.Н. Гірняк. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 385 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотво-рення в початковій школі: [підруч. для магістрів та студ. пед. ф-тів] / Ярослава Петрівна Кодлюк. - К.: Інформаційно-аналітична агенція “Наш час”, 2006. - 368 с.

Лосев А.Ф. История эстетических учений. Предисловие / Алексей Федорович Лосев // Путь. - 1993. -№3. - С. 234-251.

Мамардашвнлн М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - 2-е изд.,

измен. и дополн. - М.: Изд. группа “Прогресс”; Изд. фирма “Культура”, 1992. - 415 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. -М.: Дело, 2004. - 208 с.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальний підручник як інструмент полісмислової взаємодії / Анатолій В. Фурман // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Кіровоград, 28-29 жовтня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України [та ін.]. - Кіровоград. - КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2009. - С. 84-92.

Фурман A.B. Модульно-розвивальний підручник як інноваційний психодидактичний інструмент // Український шкільний підручник у європейському вимірі: Матеріали Міжнар. н.-пр. конф. (21-22 жовтня 2009 р. м. Вінниця) / За наук. ред. С.І. Дровозюка, М.І. Том-чука. - Вінниця, 2009. - С. 288-296.

Фурман A.B. Орієнтири концепції навчальної книжки і підручника / А.В. Фурман, С.І. Атаманенко,

В.В. Клименко, О.І. Цедик // Рідна школа. - 1993. -№1. - С. 17-20.

Фурман A.B. Освітні сценарії у системі модульно-розвивального навчання: [наук. вид.] / А.В. Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2009. - 40 с.

Фурман A.B. Підручник у модульно-розвиваль-ній системі: зміст, структура, оформлення / Анатолій В. Фурман // Рідна школа. - 2000. - №7. - С. 23-31.

Фурман A. Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створення / Анатолій В. Фурман // Рідна школа. - 1995. - №6. - С. 45-49.

Фурман A.B. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів / Анатолій В. Фурман // Рідна школа. -1998. - №10. - С. 11-22.

Фурман A.B. Теорія і практика розвивального підручника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Фурман A.B., Гірняк A.H. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 312 с.

Фурман A.B., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навч. пос.] / Анатолій Васильович Фурман, Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман A., Козлова Т. Проектування і використання модульно-розвивальних підручників у контексті психомистецьких технологій навчання / Анатолій Фур -ман, Тамара Козлова // Психологія і суспільство. - 2009. - №3. - С. 201-204.

Щедровицький Г. Організаційно-діяльніша гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В. “МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИИ ПІДРУЧНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(39), Aug. 2017, pp. 171-82, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/462.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.