СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

взаємодія традиції та інновації, “великі хвилі Кондрать-єва”, капіталістична економіка, система суспільного виробництва, ресурси стабільного розвитку, інноваційний етап розвитку суспільства, загальносуспільна і соціосегментна інноваційність

Анотація

зводиться до чотирьох теоретико-методологічних сегментів наукового обґрунтування піднятої проблемної теми, котрі мають достатнє емпіричне підтвердження у процесі багаторічного виконання завдань авторської суспільної програми з інноваційного оновлення системи національної середньої освіти: по-перше, в контексті створення єдиного модульно-розвивального руху за якісно нову українську школу та окультурену науку охарактеризову-ється система дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника, що підтвердила свою ефективність упродовж 15-річного досвіду підготовки педагогічних колективів до професійного здійснення інноваційної діяльності і немає аналогів на просторах СНД (§1); подруге, формуються базові теоретичні концепти у предметно-знаннєвих межах соціології інноваційної діяльності та з методологічною орієнтацією на взаємо-доповнення системно-діяльнісного підходу, принципу циклічності у функціонуванні та розвитку соціосистеми і віта-культурної парадигми, а також уперше подається й каузально описується модель повноцінної інноваційної діяльності в освітній сфері суспільства ( §2); по-третє, детально аналізується експертно-діагностичний комплекс ефективності експериментального впровадження модульно-розвивальної освіти як авторська шести-рівнева метасистема, в основі якої перебуває теорія, методологія, технологія та експериментальна практика обстоюваної освітньої моделі, а кожен зріз котрої має окреме гносеологічне підґрунтя та специфічний інтелектуально-емпіричний інструментарій (§3); по-четверте, висвітлюються логіко-змістові і процедурно-технічні засади проведення комплексної експертизи ефективності системно-інноваційної діяльності педагогічних колективів модульно-розвивальних шкіл за ієрархічною системою складових, параметрів, критеріїв, показників та індикаторів оцінювання повноти наявності експериментальних ознак і водночас формулюються емпіричні факти та залежності порівняльного аналізу проведення такої експертизи в 2000 і 2005 роках ( §4)

Біографія автора

  • Анатолій Фурман, Державний економічний університет, м. Тернопіль
    доктор психологічних наук, професор, академік-секретар АН вищої школи України, директор Інституту експериментальних систем освіти та НДЦ “Економіка вищої освіти”, завідувач кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Авторська модель управління експериментальною школою. Всеукраїнський семінар 24-26 жовтня 1999р. // Нива знань: Спецвипуск. - Дніпропетровськ, 1999. - Ч.І. - 89 с.; Ч. II. - 113 с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання. - К.: ІЗМН, 1993. - 220 с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159 с.

Бамбурак Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 124-141.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.

Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обеспечение социальных нововведений. - М.: Наука, 1993. - 232 с.

Бичко О. Г. Развивающий мини-учебник по химии. Химическая связь, 11 клас. - Луганск: Янтарь, 2000. - 7 с.

Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. - М.: Наука, 1973. - 270 с.

Бригадир М. Порівняльний аналіз ефективності конструювання оргформ за різних систем навчання // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 83-96.

Бригадир М. Б. Психологічне проектування модуль-но-розвивальних занять у загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Одеський нац. ун-т ім. І. Мечникова - Одеса, 2002. - 20 с.

Бугерко Я. Динаміка різновидів рефлексії у модуль-но-розвивальному навчальному циклі // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 142-159.

Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психического развития детей. - М.: Педагогика, 1990. - 136 с.

Буряк В. К. Самостійна робота з книгою. - К.: Т-во “Знання” УРСР, 1990. - 48 с.

Бухвалов В. А. Алгоритм педагогического творчества.

- М.: Педагогика. - 1993. - 221 с.

Буш Г. Я. Диалогика и творчество. - Рига, 1985. - 350 с.

Буякас Т. М. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами // Вопросы психологии. - 2000. - №1. - С. 96-108.

Быстрицкий Е. К. Научное познание и проблема понимания. - К.: Наукова думка, 1986. - 134 с.

В поисках нового миропонимания: И. Пригожин, Рерихи. - М.: Знание, 1991. - 64 с.

Вазина К. Я. Саморазвитие личности и модульное обучение. - Н.Новгород, 1992. - 122 с.

Валицкая А. П. Современные стратегии образования // Педагогика. - 1997. - №2. - С. 3-8.

Васильев И. А., Магомед-Эминов М. Ш. Мотивация и контроль за действием. - М.: Педагогика, 1991. - 190 с.

Васильев Ю. В. Педагогическое управление школой.

- М.: Педагогика, 1990. - 144 с.

Васильева Т. В., Бурлака Я. И. Сочетание групповых и индивидуальных форм учебной деятельности студентов. -К., 1988. - 100 с.

Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: анализ критических ситуаций // Психологический журнал. - 1995. - Т.16. №3. - С. 90-101.

Василюк Ф. Е. К проблеме единства общепсихологической теории // Вопросы философии. - 1986. - №10. -С. 76-86.

Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. - М.:МГППУ; Смысл, 2003. - 240 с.

Василюк Ф. Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. - 1996. - №6. - С. 25-40.

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории // Моск. психотер. журнал. - 1992. - №1. - С 15-32.

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: Изд. МГУ, 1984.

- 200 с.

Василюк Ф. Е. Структура образа // Вопросы психологии. - 1993. - №3. - С. 5-19.

Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава: Ред. газети “Полтавський вісник”, 1994. - 191 с.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. - Вид. перше. - К.: Укр. вид. спілка, 1997. - 441 с.

Ващенко Н. М. Управління навчальним процесом у системі підвищення кваліфікації. - К.: Вища школа, 1987. - 153 с.

Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

Ведин И. Ф. Бытие человека: деятельность и смысл.

- Рига: Зинатне, 1987. - 212 с.

Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. - М.: Смысл, 1998. - 685 с.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. - М.: Наука, 1991. - 271 с.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1987. - 336 с.

Видинеев Н. В. Природа интеллектуальных способностей человека. - М.: Мысль, 1989. - 173 с.

Гавриленко І. М., Скідін О. Л. Соціологія освіти. -Запоріжжя: “ЄТТА-ПРЕСС”, 1998. - 396 с.

Гільбо Є. Всесвітній банк повинні скасувати // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 66-74.

Гільбух Ю. 3., Дробноход М. І. Інноваційний експеримент у школі. - К.: УіПКККО, 1994. - 90 с.

Гірняк А. Зміст, структура та оформлення розвиваль-ного підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4.

- С. 217-241.

Гірняк А. Н. Психокультурний розвиток як педагогічна категорія: Модульно-розвивальний підручник / За ред. Фурмана А. В. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2004. - 21 с.

Гірняк А. Н. Система традиційного підручникотво-рення та її психолого-дидактичний аналіз / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2004. - 65 с.

Горбань Г. О. Соціально-психологічне дослідження особистості школяра в процесі експериментального навчання: Автореф. дис... канд.. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології імені ГС. Костюка АПН України. - Київ, 2002. - 20 с.

Горпинюк В. На шляху до професійного пошуку. Візитка Бердичівського експерименту // Рідна школа. - 1995. -№2. - С. 66-69.

Гохман О. Г. Экспертное оценивание. - Воронеж: ВГУ, 1991. - 150 с.

Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. - М.: Сентябрь, 1996. - 112 с.

а. Гуманітарна експертиза: круглий стіл (частина друга) // Філософська думка. - 2005. - №1. - С. 137-159.

Гуменюк О. Модель взаємозв’язку структури спілкування і періодів цілісного модульно-розвивального оргпроцесу // Економіка освіти. - Т.1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 173-180.

Гуменюк О. Психологічна грамотність учителя - основа ефективної розвивальної взаємодії з учнями // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 44-51.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі мо-дульно-розвивальних взаємин // Психологія і суспільство. -2002. - №3-4. - С. 59-83.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001.

- №2. - С. 33-76.

Гуменюк О. Соціальна технологія модульно-розви-вальної освіти: концептуальні моделі // Інститут експериментальних систем освіти: Інф. бюлетень. - Випуск 3. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 12- 17.

Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство.

- 2001. - №3. - С. 145-159.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О. Є. Ідеї та принципи модульно-розвивального навчання // Освітянин. - 1997. - №6. - С. 15-16; 1998. - №1. - С. 22.

Гуменюк О. Є. Міні-модуль - прогресивна форма навчання // Рідна школа. - 1998. - №6. - С. 64-65.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу. Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Київський нац. ун-тет імені Тараса

Шевченка. - К., 1999. - 20 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 1999. - №1. - С. 8-13.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система: модель психологічного зростання вчителя і учня // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 75-81.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. доктора психол. наук А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гуружапов В. А. Вопросы экспертизы образовательных технологий // Психологическая наука и образование. -1997. - №2. - С. 95-103.

Гусинский Э. Н. Построение теории образования на основе междисциплинарного системного подхода. - М.: Школа, 1994. - 184 с.

Даниленко Л. І., Буркова Л. В. Вибір та оцінювання освітніх новацій // Директор школи. - 1998. - №34. - С. 6.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу. - К.: ізМн. 1996. - 210 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Дусавицкий А. К. Развивающее образование: теория и практика. Статьи. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2002.

- 146 с.

Експериментальна школа: технологія підготовки і впровадження наукових проектів у системі модульно-розви-вального навчання. Матеріали Міжнародного семінару. -Бердичів (27-30 квітня 1998 р.) // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 123-146.

Ерохина Е. А. Стадии развития открытий экономики и циклы Н. Д. Кондратьева. - Томск: Водолей, 2001. - 181 с.

Зазуліна Л. В. Діалогізація дидактичного пронесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів. Автореф. дис... канд. пед. наук. - К., 2000. - КНУ ім. Т. Шевченка: 13.00.01.- 19 с.

Зазуліна Л. В. Діалогізація дидактичного процесу: гуманістична перспектива / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Правда Ярославичів, 1998.- 64 с.

Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждения личности. - М.: МГУ, 1994. - 144 с.

Инновационное обучение: стратегия и практика // Материалы Первого научно-практического семинара, Сочи / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994. - 203 с.

Інноваційна діяльність у системі вищої освіти / Збірка матеріалів науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ: Факел, 2000. - С. 26-42.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень / Відпов. за випуск Ю.В. Москаль. - Випуск 3. - Тернопіль: Економічна думка,

- 48 с.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень / Відпов. за випуск Ю.В. Москаль. - Випуск 4. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 64 с.

Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. - Л.: ЛГУ, 1991. - 384 с.

Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). - М.: Политиздат, 1974. - 328 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 5-29.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии. - Рига,

- 186 с.

Кларин М. В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания // Педагогика. - 1998. - №1. - С. 34-39.

Козлова О. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. -С. 141-144.

Козлова О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1998. - 96 с.

Козлова О. Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. - 90 с.

Коміссаров В. Модель соціально-культурного простору експериментальної школи та її емпіричне обгрунтування // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 83-104.

Коміссаров В. О. Методично-засобові координати соціально-культурного простору інноваційної школи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2001. - № 10. - С. 17-28.

Коміссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - 144 с.

Коміссаров В. О. Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 20 с.

Костін Я. А. Інноваційний аналіз програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. - Серія: Педагогіка. - 2004. - №10. - С. 3-8.

Кроз М. В. Социально-психологические характеристики инновационной установки // Психологический журнал. - 1989. - Т.9, №2. - С. 149-153.

Кроник А. А. (Ред.) ЬіРеЬіпе и другие новые методы психологии жизненного пути. - М.: Прогресс, 1993. - 230 с.

Логачова О. В. Розвивальний міні-підручник з української літератури. - 9 клас. - Луганськ: Янтар, 1999. - 16 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Макогон К. В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльност1 // Педагогіка і психологія. - 1997. -№4. - С. 55-160.

Мариньчак С. Ю. Аналіз ефективності інноваційних підходів у системі вузівського навчання. Автореф. дис. канд пед. наук. - К., 1995. - Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П. Драго-манова: 13.00.01. - 19 с.

Мацюк В. Міні-інститут у школі // Освіта. - 1995. -11 січня. - С. 4.

Мединська Ю. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 50-117.

Мединська Ю. Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський нац. ун-тет імені Іллі Мечникова. - Одеса, 2005. - 20 с.

Мельник В. Управлінська діяльність керівника школи: критеріальних аналіз підготовки вчителя до модульно-розвивальних занять // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2 - С. 139-146.

Мельник В. В. Дидактичні засади проектування мо-дульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі. Дис... канд. пед. наук. - К., 1997. - УІПККО: 13.00.01. - 204 с.

Мельник В. В. Модульно-розвивальне навчання (управлінський і дидактико-технологічний аспекти). - Хмельницький, 1996. - 87 с.

Мєщанова Г. О. Комплексне соціально-психологічне дослідження особистості у системі експериментального навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 88-109.

Мєщанова Г. О. Моніторинг розвитку особистості як суб’єкта соціальної взаємодії // Психологія і суспільство.

- 2001. - № 4. - С. 114-144.

Мєщанова Г. О. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект: Наукове видання / За ред. проф. А.В.Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 87 с.

Мінасян А. Сучасні моделі освіти // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 113-118.

Модульно-розвивальна система навчання в сучасній школі. З досвіду роботи ЗОШ №43 м. Донецька. - Донецьк, 2000. - 51 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002.

- №3-4. - 292 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Модульно-розвивальна система: теорія. технологія, досвід. Фундаментальний експеримент у СШ №10 м. Бердичева Житомирської області // Рідна школа: Спецвипуск. -1997. - №2. - 80 с.

Москаль Ю. В. Економічні важелі управління системою освіти України // Економіка освіти. - Том 1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 68-72.

Москаль Ю. В. Управління системою освіти як економічна проблема // Економіка освіти. - Том 1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 93-97.

Назарова Т. С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? // Педагогика. - 1987. - №3. - С. 20-27.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конференції (11-12 травня 2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 224 с.

Освітні сценарії. Метод. зб. / За ред. В.В. Чухна,

H.В. Запорожець. - Харків: Ранок, 2000. - 110 с.

Основи психології. Підручник / За заг. ред. О.В. Ки-ричука, В. А. Роменця. - 2-е вид. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

Педагогічні інновації у сучасній школі / Відп. ред. I. Г Єрмолаєв. - К.: Освіта, 1994. - 88 с.

Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии.

- М.: Новая школа, 1997. - 192 с.

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. - К.: Україна, 1998. - 343 с.124. Пінчук В. Інноваційні процеси - підґрунтя проектування нових освітніх технологій // Освіта і управління. - 199S. - Т.2, K3. - С. SS-97.

Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти. Проект // Директор школи. - 1999. - K6. - С. 5-7.

Принципи і технології модульно-розвивальної системи освіти // Економіка освіти: Зб. наук. праць НДЦ “Економіка освіти” - Том 1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. -С. 165-235.

Пріснякова Л, Прісняков В. До моделювання поведінки людини // Психологія і суспільство. - 2004. - K3. - С. 91-9S.

S. Проблемы школьного учебника: Вып. 5. (Методы анализа и оценка учебника). - М.: Просвещение, 1977. - 23І с.

Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. -СПб.: Питер, 2003. - 71S с.

Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. -К.: Либідь, 1999. - 55S с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедро-вицкого. - М.: Дело, 2003. - 160 с.

Ребуха Л. Гуманітарна психолого-педагогічна експертиза в управлінській сфері інноваційної діяльності колективу школи // Психологія і суспільство. - 2004. - N«3. - С. 106-114.

Ребуха Л. Психолого-педагогічні закономірності цілісного модульно-розвивального процесу // Психологія і суспільство. - 2003. - K4. - С. 75-95.

Ревасевич І. Шосте щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство. - 2005. - K1. - С. 139-145.

Родники творчества (Из опыта работы СШ K54 г. Луганска). - Луганськ: Янтарь, 2001.

Роменець В.A. Вчинкова організація канонічної психології // Психологія і суспільство. - 2000. - K2. - С. 25-56.

Савельєв Є., Куриляк В. Нова економіка і моделі її формування в Україні //Журнал європейської економіки. -2002. - Т.1, K1. - С. 25-37.

S. Сгадова В. Інноваційна діяльність - вимога часу // Директор школи. - 1999. - K42. - С. 1-4.

Селевко Г. К. Опыт системного анализа современных педагогических систем // Школьные технологии. - 1996. -K6. - С. 3-43.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Нар. образование, 199S. - 256 с.

Семенюк Г. Управління експериментальною школою // Освіта i управління. - 1997. - Т.1, K3. - С. 139-142.

Семенюк Т. В. Науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи за модульно-розвивального навчання. Автореф. дис... канд. пед наук. - К., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка: 13.00.01. - 19 с.

Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. - К.: Поліграфкнига, І996. - 406 с.

Ситникова Н. Є. Соціальне самоствердження старшокласників за умов системної диференціації навчання / За ред. Фурмана А. В. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 140 с.

Смелзер H. Социология: Пер. с англ. - М., 1994. - 6SS с.

Соболєва С. Оцінка ефективності педагогічних технологій за допомогою алгоритму тестування // Освіта i управління. - 1997. - Т.1, K 4. - С. 73-77.

Тертычная H. A. Развивающий мини-учебник по литературе. А.П. Чехов, 6 кл. - Луганск: Янтарь, 2000. - 36 с.

S. Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Збірка матеріалів до регіональної науково-методичної конференції (19 квітня 2002 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 15-43, 4S-51, 56-5S, 60-6S.

Тімотін A. Наукове проектування розвивальної комунікації у цілісному освітньому процесі // Психологія і суспільство. - 2002. - K3-4. - С. 105-123.

Точенова Л. С. Мини-учебник по алгебре. Квадратные уравнения, 11 класс. - Луганск: Янтарь, 2000. - 36 с.

Третьяков П. И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента. - М.: Новая школа, 1997. - 2SS с.

Третьяков П. И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в школе. Практико-ориентированная монография. - М.: Новая школа, 1997. - 352 с.

Фурман A. Авторська система інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 140-146.

Фурман A. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання // Психологія і суспільство. - 2000. - K1. - С. 26-43.

Фурман A. Вступ до шкільної практичної психології. - К.: Ровесник, 1993. - 52 с.

Фурман A. Модульно-розвивальна система // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 10 січня. - С. 2-6.

Фурман A. Модульно-розвивальна система освіти: лабіринти і виходи // Директор школи. - 199S. - Жовтень, число 29. - С. 2-3.

Фурман А. Модульно-розвивальне навчання - система педагогічних інновацій // Педагогіка і психологія. - 1995.

- №3. - С. 97-108.

Фурман А. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, заперечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Наукове проектування соціально-культурного змісту інноваційної освітньої діяльності // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 72-77.

Фурман А. Обґрунтування теорії освітньої діяльності -актуальність, важливість // Рідна школа. - 2002. - №5. - С. 8-10.

Фурман А. Освітній сценарій - інноваційний проект психомистецьких технологій розвивальної взаємодії // Освітні сценарії. Метод. зб. / За ред. В.В. Чухна, Н.В. Запорожець. -Харків: Ранок, 2000. - С. 4-5.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-152.

Фурман А. Соціальне розуміння - основа паритетної освітньої співдіяльності // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 49-52.

Фурман А. Соціально-культурна доктрина розвитку національної освіти // Освіта: Спецвипуск. - 1998. - 10 березня. - С. 2.

Фурман А. Соціально-психологічна експертиза мо-дульно-розвивальних занять у школі. - К.: Правда Яро-славичів, 1999. - 56 с.

Фурман А. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - С. 11-22.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 115-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 21-26.

Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курів у модульно-розвивальній системі // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - С. 25-34.

Фурман А. Фантомы украинского образования // Влада. - 1999. - №1. - С. 15.

Фурман А. Фундаментальний експеримент - це можливість кожного досягти вершин розумової, соціальної і духовної зрілості // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - С. 7-9.

Фурман А. Фундаментальний експеримент з мо-дульно-розвивальної системи у школах України (контури наукового проекту) // Обрії. - 1999. - №2.

Фурман А. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: алгоритм пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурман А. Чому несучасна наша сьогоднішня освіта? // Директор школи. - 1999. - №36 (84). - С. 2-3.

Фурман А., Гуменюк О. Експериментальна система параметрів, критеріїв і показників ефективності цілісного освітнього процесу // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 111-119.

Фурман А., Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С. 94-124.

Фурман А., Коміссаров В. Школа здібностей. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ №44 м. Запоріжжя // Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - №8. - С. 5-9.

Фурман А., Костенко В. Школа віри. Програма дослідно-експериментальної роботи ліцею № 157 м. Києва. -К.: Рада, 1995. - 47 с.

Фурман А., Прокопечко Л. Школа духовності. Програма дослідно-експериментальної роботи ЗОШ №4 м. Южне Одеської області // Освіта: Спецвипуск. - 1997. - 8-15 вересня. - С. 2-4.

а. Фурман А., Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №3. - С. 98-109.

Фурман А., Семенюк Т. Школа розуміння. Програма дослідно-експериментальної роботи СШ №10 м. Бердичева на 1995-2007 роки. - К., Бердичів. - 1996. - 35 с.

Фурман А., Чуйкіна О., Харітонов В., Горпинюк В. Школа мислення. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ № 19 м. Керчі Республіки Крим. - К.: Інститут психології АПН України, 1994. - 12 с.

Фурман А. В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 9-11.

Фурман А. В. Диалог как средство разрешения проблемных ситуаций в учебно-воспитательном процессе // Вопросы психологии. - 1987. - №5. - С. 98-99.

Фурман А. В. Класно-урочна і модульно-розвивальна системи в Україні: дві парадигми освіти // Педагогіка толерантності. - 1998. - №2. - С. 57-64.

Фурман А. В. Ментальність - засада духовного життя // Освіта: Спецвипуск. - 1997. - 10 вересня. - С. 1-4.187. Фурман А.В. Методологічна модель Школи розвитку // Рідна школа. - 1994. - №6. - С. 19-25.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна система як вітакультурний історичний поступ: контури рефлексивного аналізу // Модульно-розвивальна система як об’єкт теоретико-методологічного аналізу: Зб. матеріалів до п’ятиріччя Інституту ЕСО. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - С. 5-9.

Фурман А. В. Методологічні засади концепції розви-вального підручника. - К.: НДІ психології МО України, 1993.

Фурман А. В. Методологія наукових досліджень: Модульно-розвивальний підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 40 с.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С. 45-67.

Фурман А. В. Освіта України: від управління функціонуванням до управління розвитком системи // Директор школи. - 1998. - Серпень. - №25. - С. 2.

Фурман А. В. Основи соціально-психологічних досліджень // Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Посібник. - У 2-х ч. / За заг. ред. А.Я. Ходорчук. - К.: УДЦССМ, 2001. - С. 59-80.

Фурман А. В. Положення про впровадження мо-дульно-розвивальної технології проведення лекційних курсів у ТАНГ (проект). - Тернопіль.: Економічна думка, 2000. - 22 с.

Фурман А. В. Принцип модульності в досвідній прак-титл: два рівні втілення // Рідна школа. - 1995. - №7-8. - С. 22-25.

Фурман А. В. Проблемно-діалогічна ситуація як умова розвитку пізнавальної активності школярів у процесі навчання // Психологія. - Вип. 33. - К.: Радянська школа, 1989. - С. 16-25.

Фурман А. В. Проблемный диалог: методология обоснования и анализа // В мире диалога // Тезисы докл. и сообщ. на Всессоюзной конф. - Л., 1990. - С. 16-19.

Фурман А. В. Психодіагностика здатності діяти в “думці” // Рідна школа, 1993. - №4. - С. 30-33.

Фурман А. В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності: Наукове видання. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. -132 с.

Фурман А. В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій. Автореф. дис... доктора психол. наук.

- К., 1994. - Інститут психології МО України: 19.00.07. - 64 с.

Фурман А. В. Рівні соціально-психологічного експериментування в освітньому просторі України // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. - Серія 3: Педагогіка. - 1999. - №6 - С. 3-6.

Фурман А. В. Рівні соціально-психологічного експериментування в освітньому просторі України // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-30 жовтня 1998 р.). - К.: МО України, АПН України, ДАККО, ІЗКН, 1998. - С. 263-266.

Фурман А. В. Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створення // Рідна школа. - 1995. - №6 - С. 45-49.

Фурман А. В. Система інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання // Педагогічний вісник. - 2000. - №1. - С. 4-47.

Фурман А. В. Тенденції розвитку модульних технологій навчання у ВНЗ // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб. мат. до Другої регіон. наук.-метод. конф. (31.0.03). - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 13-16.

Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А. В. Теорія освітньої діяльності як психодидактична система // Наукові записки Тернопільського державного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Педагогіка. - 2001. - №9. - С. 3-17.

Фурман А. В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-74.

Фурман А. В. Фундаментальний експеримент у галузі освіти: суть та умови започаткування // Педагогічний пошук. - 1995. - №6. - С. 9-14; №8. - С. 19-23.

Фурман А. В. Як допомогти учням здолати дезадапто-ваність до школи // Радянська школа. - 1991. - №5. - С. 25-32.

Фурман А. В., Гура Т., Мєщанова Г. Психодіагностика розумових здібностей школярів // Рідна школа. - 1996. - №8. - С. 19-26.

Фурман А. В., Калугін О. Психодіагностичне забезпечення навчально-виховного процесу // Рідна школа. - 1994. - №6. - С. 67-72.

Фурман А. В., Клокар Н.І., Сергієнко В.В. Психо-діагностичні моделі диференціації навчання // Рідна школа.

- 1994. - №12. - С. 51-57.

Фурман А. В., Козлова О. Про роль фундаментального експерименту в розвитку освіти // Педагогічна Сумщина. -

- №1. - С. 5-7.

Фурман А. В., Коміссаров В. О. Соціально-культурна доктрина національної освіти як основа політичної стратегії держави // Нива знань: Спецвипуск. - Ч. 1. - Дніпропетровськ, 1999. - С. 12-17.

Фурман А. В., Лужаниця П.П. Діагностико-корекційне забезпечення навчально-виховного процесу: програма дослідної-експериментальної роботи в школі // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 1. - С. 102-112.

Фурман А. В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі. Смисложиттєві цінності та рольове моделювання поведінки “економічної людини” // Соціальна робота в Україні: теорія та практика: Посібник для підв. квал. центрів соц. служб для молоді. - 5-а ч. / За ред. А.Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2003. - С. 6-15, 126-136.

Фурман А. В., Сівак С.С. Практична психологія у соціальній роботі. - Частина 2: Вітакультурна парадигма практичної психології. - Тернопіль: ІЕСО, 2004. - 82 с.

Фурман А. В., Скоморовський Б.Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. -К.: Зодіак-Еко, 1996. - 112 с.

Фурман А. В., Эфрусси В.Я. Организация продуктивного диалога в процессе обучения // Среднее специальное образование. - 1989. - №6. - С. 13-15.

Фурман А. В., Эфрусси ВЯ. Продуктивный диалог в процессе обучения // Школа и производство. - 1989. - №5. - С. 22-24.

Черепанов B.C. Теоретические основы педагогической экспертизы. Дис... д-pa пед. наук. - Глазов, 1990. - 436 с.

Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1989. - 152 с.

Чуйкіна Г. О. Із знаннями, вірою, терпінням // Рідна школа. - 1995. - №6. - С. 26-28.

Чухно В. Пошук стратегії удосконалення навчально-виховного процесу // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №3.

- С. 152-154.

Шадриков В. Д. Деятельность и способности. - М., 1994. - 243 с.

Шадриков В. Д. Диагностика способностей и личностных черт учащихся в учебной деятельности. - Саратов, 1989. - 320 с.

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и Ёазвитие личности. - 2-е изд. - М.: Гуманист. изд. центр ЛАДОС, 2001. - 512 с.

Школа віри // Освіта: Спецвипуск. - 1996. - 30 жовтня. - 16 с.

Школа духовності // Освіта: Спецвипуск. - 1997. -1 жовтня. - 16 с.

Школа здібностей // Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - №8. - 80 с.

Школа ментальності // Освіта: Спецвипуск. - 1997.

- 3 вересня. - 16 с.

Школа розвитку - методологія, організація, практика // Рідна школа: Спецвипуск. - 1994. - №6. - 80 с.

Школа розуміння // Освіта: Спецвипуск. - 1996. -10 січня. - 8 с.

Шуст Н. Б. Інноваційна діяльність молоді. -Вінниця: ВДМУ, 2001. - 223 с.

Шуст Н. Б. Інноваційна діяльність як засіб структурних змін у соціумі // Нова парадигма. - 1999. - Вип. 13. - С. 94-104.

Шуст Н. Б. Інновація як соціальний феномен // Нова парадигма. - 2001. - Вип. 19. - С. 201-208.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды. -М.: Шк. культ. полит., 1995. - 760 с.

Юдин В. В. Педагогическая технология. - Ярославль: ЯГУ, 1997. - 244 с.

Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. - М.: Наука, 1978. - 391 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М.: Ренесанс, 1991. -304 с.

Юсуфбекова Н. Р. К проблеме разработки основ педагогической инноватики // Новые иссл. в пед. науках. - Вып. 1. - М.: Педагогика, 1990. - С. 3-7.

Яковенко В. Б. Введение в инновационные технологии. - 2-е изд. - К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 134 с.

Яковенко Ю., Скидін О. Соціальні технології в управлінні: діяльнісний аспект // Психологія і суспільство. -2000. - №2. - С. 91-106.

Ямбург Е. А. Школа для всех. - М.: Новая школа,

- 176 с.

Янушевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования: Пер. с польского. - М.: Высшая школа, 1986. - 135 с.

Ясвин В. А. Психологическое моделирование образовательных сред // Психол. журнал. - 2000. - Т.21, №4. - С. 79-88.

Ясвин В. А. Экспертиза школьной образовательной среды. - М.: Сентябрь, 2000. - 128 с.

Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій. “СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА”. Психологія і суспільство, no. 2(20), May 2017, pp. 29-75, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/196.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 664

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.