ПАРАДИГМА ЯК ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

Т. Кун, В.А. Роменець, парадигма, науково-дослідницька програма, пізнавальна творчість, наукова школа, системомиследіяльнісна і віта-культурна методології, професійне методологування, ідея повного парадигмального циклу, методологічне знання

Анотація

Методологічна концепція парадигми розглянута як складне метатеоретичне утворення некласичного типу наукової раціональності. Охарактеризовані її переваги і недоліки у проекції на сучасний філософсько-науковий дискурс. Запропонована модель повного парадиг-мального циклу колективної пізнавальної діяльності учених, що зреалізовує логіко-змістову структуру вчинку пізнання в наступності його ситуаційного (виникнення кризи в науці), мотиваційного (розпалення конфлікту уявлень і поглядів), учинково-діяльного (визнане панування нової парадигми) і післядіяльного (рефлексія здобутків і прорахунків чинної парадигми) періодів па-радигмально-дослідницької творчості, кожний із яких містить по дві фази її процесного перебігу, а в ієрархічній сукупності характеризує окремий концептуальний модуль науки в конкретно-історичних контекстах національної культури і суспільного повсякдення. Методологічно обґрунтовані принципи (вчинковості, метасистемності, циклічності, синергійності) та закономірності обстоюваної теоретичної моделі, а також окреслена цілісна картина циклічно-вчинкової дина-мікирозвитку соціогуманітаристики.

 

Methodological concept of paradigm has been analyzed as a complex meta-theoretical formation of non-classical type of scientific rationality. Its advantages and limitations in the projection on the philosophic-scientific discourse have been characterized. The model of full paradigm cycle of collective cognitive activity of scientists, which realizes logical-contextual structure of action of cognition in the succession of its situational (occurrence of crisis in science), motivational (ignition the conflict of perceptions and attitudes), action (recognized rule of the new paradigm) and post-action (reflection of achievements and failures of the current paradigm) periods ofparadigm-research creation, each of them contains two phases of its processual course, and in the hierarchical integrity characterizes a separate conceptual module of sciencein the specific historical contexts of national culture and social everyday life, has been offered. The principles (of action, meta-system, cycle, synergetic) and regularity of the asserted theoretical model have been substantiated, the integral picture of cyclic-action dynamics of the development of socio-humanitarian science have been highlighted.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Александров H.H. Циклическая динамика. - Кн.

О методе: [монография] / H.H. Александров. - М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2013. - 100 с.

Александров H.H. Циклическая динамика. - Кн.

Основные понятия циклической парадигмы: [монография] / H.H. Александров. - М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2013. - 127 с.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабай-цев // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Бердяев H.A. Диалектика божественного и человеческого / Николай Александрович Бердяев. - М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. - 620 с.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицький ; [под. ред. П.Г. Щедровицкого , В.Л. Даниловой]. - М.: Росс. полит. энц-я (РОССПЭН), 2010. - 600 с. (Философия России второй половины ХХ в.)

Григорьева Т.П. Синергетика и Восток / Татьяна Григорьева // Вопросы философии. - 1997. - №3. - С. 90-102.

Гуменюк О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату /

Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2012. -№1. - C. 47-81.

Історія філософії: [словник] / За заг. ред. д.ф.н., проф. В.І. Ярошовця. - [2-е вид., перероб.]. - K.: Знання України, 2012. - 1087 с.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип в синергетике / Елена Князева, Сергей Курдюмов // Вопросы философии. - 1997. - №3. - С. 62-79.

Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предварительный эскиз / Николай Дмитриевич Кондратьев. - М., 1991. - 342 с.

Копилов Г. Про природу “наукових революцій” / Г еннадій Копилов // Психологія і суспільство. - 2010.

- №2. - C. 113-127.

Корнилова Т.В. Методологические основы психологии / Татьяна Васильевна Корнилова, Сергей Дмитриевич Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с. ; ил. - (Серия “Учебное пособие”).

Кун Т. Структура научныхреволюций / Томас Кун ; пер. с англ. - [2-е изд.] - М. : Прогресс, 1977. - 300 с.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. / сост. В. Ю. Кузнецов. - М. : ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - 608 с.

Лакатош І. Методологія наукових дослідницьких програм / Імре Лакатош // Психологія і суспільство.

- 2007. - №4. - С. 11-29.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Имре Локатос. -М.: Медиум, 1995. - 184 с.

Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М.: Политиздат, 1988. - 366 с.

Майнцер К. Сложность и самоорганизация / Клаус Майнцер // Вопросы философии. - 1997. - №3. - С. 48-61.

Модульно-розвивальна система як соціокультур-на організація // Психологія і суспільство : [спецвипуск].

- 2002. - № 3-4. - 292 с.

М’ясоїдП.А. Курс загальної психології: підруч.; у 2 т. / Петро Андрійович М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011. -Т.1. - 496 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 392 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Ро-менця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2004. - 208 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття : [навч. посіб.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва : [навч. посібник] / Володимир Андрійович Роменець. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології: XIX - початок XX століття: Навч. посібник. - К. Либідь, 2007. - 832 с.

Стёпин В.С. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция : [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. -744 с.

Фейерабенд П. Избранньїе трудьі по методологии науки / Пол Фейерабенд. - M.: Наука, 1986. - 554 с.

Філіпенко A.C. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій] / Антон Сергійович Філіпенко. - K.: Академвидав, 2004. - 208 с.

Фурман A.B. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 7-14.

Фурман A.B. Вступ до теорії освітньої діяльності : [курс лекцій] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ІЕСО, 2006. - 86 с.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / А.В. Фурман. - K.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман A. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Об’єкт-миследіяльнісна сфера вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 4-8.

Фурман A.B. Педагогіка як сфера миследіяль-ності: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Фурман A. Принцип чотирьох “K” у контексті професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман A.B. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 10. - С. 4-12.

Фурман A. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005.

- Модуль 1. - С. 5-13.

а. Фурман A.B. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман A. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

ЩедровицкийГ.П. Избранньїе трудьі / Георгий Петрович Щедровицкий ; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щедровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995.

-760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 30-49.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1005

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.