ҐЕНЕЗА НАУКИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА: ЦИКЛІЧНО-ВЧИНКОВА ПЕРСПЕКТИВА

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

наука, науковий метод, методологія, епістема, парадигма, теорія вчинку, циклічно-вчинкова динаміка розвитку науки, постпозитивізм, методологія дослідницьких програм, раціональне знання, наукова революція, теорія, експеримент, наукова картина світу

Анотація

У роботі методологічному дослідженню підлягають виникнення, становлення, розвиток та інституціоналі-зація науки як професійної миследіяльності, особливої форми духовно зорієнтованого суспільного практикування, інтенсивного інтелектуального дискурсу і сфери самоорганізованої творчості товариства вчених-
мислителів. На тлі аналізу змін філософських засновків науки, що спричинені глобальними революціями у цій царині духовного виробництва людства та приводять до оновлення типів наукової раціональності, обґрунтовуються основні форми раціонального знання (передусім епістеми, наукові факти, теорії, гіпотези, парадигми, дослідницькі програми) як епістемологічні конструкти і водночас як інтегральні показники ґенези науки як глобальної програми. У зв’язку з цим детально переосмислюються нормативи наукового мислення, що сформульовані в теорії критичного реалізму К. Поппера, закономірності функціонування розвитку науки в методологічній концепції Т. Куна, а також наукові проекти І. Лакатоша як своєрідна вершина критичного раціоналізму і постпозитивістської думки загалом. Уперше творчий шляхцього відомого філософа науки став предметом методологічних рефлексії та реконструкції, що дало змогу не лише чітко розвести два періоди творчості і відповідно два новаторських учинки пізнання, а й висвітлити принципи, концепти і норми його раціоцентричної миследіяльності. У результаті пошукування запропонована модель біциклічної вчинкової динаміки розвиткового перебігу процесу пізнавальної творчості, що схарактеризовує взаємо-доповнення концепції внутрішньої єдності логіки доведення і спростування та методології раціональних дослідницьких програм у науковій спадщині Імре Лакатоша за принципами вчинковості, метасистемності, циклічності, синергійності.

 

The article is devoted to the methodological research of origin, forming, development and institutionalization of science as a professional thought activity, special form of spiritual-oriented social practicing, intensive intellectual discourse and sphere of self-organized creativity of association of scientists-philosophers. On the background of analysis of changes of philosophical basis of science, caused by global revolutions in this domain of spiritual production of mankind and lead to renewal of the types of scientific rationality, the main forms of rational knowledge (first of all, episteme, scientific facts, theories, hypothesis, paradigms, research programs) as epistemological constructs and at the same time as integral indicators of scientific genesis as a global program, have been substantiated. In this connection the standards of scientific thinking, formulated in the theory of critical realism of K. Popper, process of functioning of the development of science in the methodological concept of T. Kuhn and the scientific projects of I. Lakatos as a pick of critical rationalism and post-positivist thought overall, have been reconsidered in details. For the first time the creative way of this famous philosopher of science has become the subject of methodological reflection and reconstruction, which made it possible not only clearly divide two periods of creative activity and accordingly two pioneering acts of cognition, but to highlight the principles, concepts and norms of his ratio-centric thought activity. Eventually, the model of bicyclical action dynamics of developmental process of cognitive creativity, which characterizes the inter-supplement of concept of inner integrity of logic of proof and disproof and methodology of rational research programs in the scientific heritage of Imre Lakatos on the principles of action, meta-system, cyclic and synergetic, has been presented.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Абушенко В.Л. Знание / В.Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 392-394.

Абушенко В.Л. Теория / В.Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1035-1036.

АндрашІ. Епістеми в теорії і практиці соціальної роботи / Інна Андраш / Психологія і суспільство. - 2013. - Спецвипуск. - С. 142-144.

Бабайцев А.Ю. Лакатос (Лакатош, Lakatos) Имре / А.Ю. Бабайцев // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 538-540.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабайцев // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / гол. ред.-консультант А.В. Фурман. - 2005-2011. -Модулі 1-14.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицький; [под. ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Росс. полит. энц-я (РОССПЭН), 2010. - 600 с. - (Философия России второй половины XX в.)

Грицанов А.А. Поппер (Popper) Карл Раймунд / А.А. Грицанов // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 768-771.

Грицанов A.A. Эпистема / А.А. Грицанов // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 1230-1232.

Гуменюк О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 47-81.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин; научн. ред. А.Е. Махов. - М.: Интрада, 1996. - 255 с.

Історія філософії: [словник] / За заг. ред. д.ф.н., проф. В.І. Ярошовця. - [2-е вид., перероб.]. - К.: Знання України, 2012. - 1087 с.

Копилов Г. Про природу “наукових революцій” / Г еннадій Копилов // Психологія і суспільство. - 2010.

- №2. - С. 113-127.

Корнилова Т.В. Методологические основы психологии / Татьяна Васильевна Корнилова, Сергей Дмитриевич Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с. ; ил. - (Серия “Учебное пособие”).

Кузнецов В. Понять науку в контексте культуры / Василий Кузнецов // Кун Т. Структура научных революций: [пер. с англ.]; сост. В.Ю. Кузнецов. - М.: ООО “Изд-во АСТ”Э, 2002. - С. 3-7.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. - [2-е изд.] - М. : Прогресс, 1977. - 300 с.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. / сост. В. Ю. Кузнецов. - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - 608 с.

Кутуєв П.В. Концепція розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора соціологічних наук: 22.00.01 “Теорія та історія соціології” / Павло Володимирович Кутуєв. - Київ, 2005. - 32 с.

Лакатош І. Дослідницькі програми Поппера і Куна у фокусі фальсифікаціонізму / Імре Лакатош // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 6-17.

Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы: [пер. с англ. И.Н. Веселовского] / Имре Лакатос. - М.: Наука, 1967. - 152 с.

Лакатош І. Методологія наукових дослідницьких програм / Імре Лакатош // Психологія і суспільство.

- 2007. - №4. - С. 11-29.

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / Имре Локатос. -М.: Медиум, 1995. - 184 с.

Полани М. Личностное знание: На пути к пост-критической философии: [пер. с. англ.] / Майкл Полани. - М.: Прогресс, 1985. - 432 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 392 с.

Поппер К.Р. Нищета историцизма: [пер. с англ.] / Карл Раймунд Поппер. - М.: Изд. группа “Прогресс”-VIA, 1993. - 187 с.

Порус В.Н. Рыцарь Ratio / В.Н. Порус // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 127-134.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Ро-менця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2004. - 208 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття : [навч. посіб.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Стёпин В.С. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция : [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. -744 с.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: [пер. с нем.] / Пол Фейерабенд. - М.: Наука, 1986. - 554 с.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук: [пер. с фр. В.П. Визина и Н.С. Автономовой] / Мишель Фуко. - СПб.: А-саа, 1994. - 408 с.

Фурман А.В. Біциклічна модель організації процесів розуміння / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2008. - Модуль 8. - С. 4-12.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічна концепція Томаса Куна як рамкова умова колективної пізнавальної творчості / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2013. - Модуль 15. - С. 4-12.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / А.В. Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 168 с.

ФурманА.В., БіскупВ.С. Методологічне обґрунтування категорійної матриці сучасної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Віталій Біскуп // Віта-культурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 20-26.

Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Андрій Несторович Гірняк. - Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. - 312 с.

Фурман А.В, Карпич О. Особистіше знання та його функціонування у професійній діяльності соціального працівника / Анатолій В. Фурман, Олена Карпич // Психологія і суспільство: [спецвипуск] / Соціально-психологічні виміри професійної майстерності в умовах глобалізованого виміру. - 2013. - С. 39-42.

Фурман А.В, Ковальова Т. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2011. - №4. - С. 72-81.

Фурман А.В, Ковальова Т.Є. Методологічні орієнтири створення категорійної матриці взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. -2011. - Модуль 13. - С. 27-32.

Хюбнер К. Критика научного разума: [пер. с нем.] / Карл Хюбнер. - М., 1994. - 326 с.

Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щедровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 30-49.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа / Михаил Григорьевич Ярошевский // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Holzkamp K. Theorie und Experiment in der Psychologie. - Berlin; N.Y.: De Gruyter, 1981.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В. “ҐЕНЕЗА НАУКИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА: ЦИКЛІЧНО-ВЧИНКОВА ПЕРСПЕКТИВА”. Психологія і суспільство, no. 4(54), Sept. 2017, pp. 18-36, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/680.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 623

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.