Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії

Автор(и)

  • Андрій Гірняк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.118

Ключові слова:

освітня взаємодія, діалог, стиль діяльності, фасилітація, модерація, інгібіція, модульно-розвивальний оргцикл

Анотація

У статті висвітлюється авторська типологія стилів освітньої взаємодії, котра критеріально розмежовує й систематизує їх 15 основних різновидів (демократичний, ліберальний, авторитарний; фасилітативний, модеративний, інгібітний; діалогічний, полілогічний, монологічний; консенсусний, індиферентний, конфліктний; паритетний, альтруїстичний, егоїстичний) та структурує відомі моделі поведінки викладача, обґрунтовані свого часу М. Таленом. Також доведено, що найефективнішою структурно-функціональною моделлю взаємодії учасників освітнього процесу буде лише та, що охоплюватиме поперемінне чергування різних стилів освітньої взаємодії. Зважаючи на це, запропоновано психологічно обґрунтований алгоритм застосування зазначених стилів на різних етапах цілісного модульно-розвивального оргциклу інноваційного навчання (за концепцією А.В. Фурмана): “фасилітативний – інгібіційний – модераційний – фасилітативний – інгібіційний – фасилітативний – модераційний – інгібіційний – модераційний”. Саме така наступність, що психологічно відповідає загальним характеристикам та сутнісному змісту кожного з дев’яти етапів цілісного модульно-розвивального оргциклу, максимально уможливлює налагодження розвивальної міжсуб’єктної взаємодії наступників у повноцінному, науково спроектованому і психомистецьки втіленому, вчинковому процесі (ситуація, мотивація, дія, післядія) за допомогою форм, методів, засобів та інструментів групової, в ідеалі – паритетної, освітньої діяльності.

The article covers the author’s typology of educational interaction styles, which demarcates and systematizes their 15 main varieties (democratic, liberal, authoritarian, facilitative, moderative, inhibitive; dialogic, polylogical, monologic, consensual, indifferent, conflictual, parity, altruistic, selfish) and structurizes well-known teacher behavior patterns substantiated by M. Talen. It has also been proved that the most effective structural-functional model of the interaction of participants of the educational process will be the one that will cover variable alternation of different styles of educational interaction. In view of this, a psychologically substantiated algorithm for applying these styles at different stages of the integral modular-developing organizational cycle of innovative learning (according to the A.V. Furman concept) was proposed: “facilitative – inhibitive – moderative – facilitative – inhibitive – facilitative – moderative – inhibitive – moderative”. Such succession that psychologically corresponds to the general characteristics and the essential content of each of the nine stages of a holistic modular-developing organizational cycle, maximizes the establishment of developmental inter-subjective interaction of the successors in a fully-fledged, scientifically designed and psycho-artistically embodied, action process (the situation, motivation, action, after-action) with the help of forms, methods, means and tools of the group, ideally – parity, educational activity.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Гірняк А. Н. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект : [монографія] / О. Є. Гуменюк ; за ред. д.психол.н. А. В. Фурмана. – К.: Школяр, 1998. – 112 с.

Д’юї Д. Досвід і освіта / Джон Д’юї ; [пер. з англ. Марії Василечко]. – Львів : Кальварія, 2003. – 84 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : [кн. для учителя] / В. А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.

Крисоватий А. Сутність паритетної освітньої діяльності / Андрій Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 61–67.

Левус Н. І. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : [навч. посібник] / Н. І. Левус, О. В. Волошок. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка; Артос, 2015. – 340 с.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с.

Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : [навч. посіб.] / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко ; за заг. ред. О. Г. Мороза. – К. : НПУ, 2003. – 267 с.

Павлютенков Є. М. Організація методичної роботи / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 80 с.

Педагогика и психология высшей школы : [учеб. пособ]. / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 544 с.

Пугачев В. П. Стиль управления эффективного руководителя : [Электронный ресурс] / Пугачев Василий Павлович // Справочник кадровика. – 2013. – № 2. – Режим доступу к стат. : http://www.pro-personal.ru/journal/928/529673/

Стан освіти в Україні : соціологічне опитування : [Електронний ресурс] / Український інститут майбутнього. – 2017. – 26 жовтня. – Режим доступу до стат. :

https://uifuture.org/uk/post/stan-osviti-v-ukraini-sociologicne-doslidzenna_469

Стиль : (матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат. :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0% B7%D0%BD%D0%B0%D1%87% D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

Українське покоління Z : Освіта та працевлаштування : [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт : Освіта нова. – 2018.– 25 квітня. – Режим доступу до стат. :

http://osvitanova.com.ua/posts/1259-ukrainske-pokolinnia-z-osvita-ta-pratsevlashtuvannia

Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.

Фурман А. В. Психодидактична експериза модульно-розвивальних підручників : [монографія] / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. – 312 с.

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій : психолого-дидактичний аспект : [монографія] / А. В. Фурман. – Тернопіль : Астон, 2007. – 164 с.

Furman O. Y. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Y. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P.14–19.

REFERENCES

Hirniak A. N. Poniattievo-katehoriine pole i naukovi pidkhody do rozuminnia vzaiemodii u psykholohii / A. N. Hirniak // Psykholohiia i suspilstvo. – 2017. – № 3. – S. 112-126.

Humeniuk O. Ye. Modulno-rozvyvalne navchannia: sotsialno-psykholohichnyi aspekt : [monohrafiia] / O. Ye. Humeniuk ; za red. d.psykhol.n. A. V. Furmana. – K.: Shkoliar, 1998. – 112 s.

Diui D. Dosvid i osvita / Dzhon Diui ; [per. z anhl. Marii Vasylechko]. – Lviv : Kalvariia, 2003. – 84 s.

Kan-Kalyk V. A. Uchyteliu o pedahohycheskom obshchenyy : [kn. dlia uchytelia] / V. A. Kan-Kalyk. – M. : Prosveshchenye, 1987. – 190 s.

Krysovatyi A. Sutnist parytetnoti osvitnioyi diyalnosti / Andrii Krysovatyi // Psykholohiia i suspilstvo. – 2016. – № 3. – S. 61–67.

Levus N. I. Pedahohichna psykholohiia v skhemakh i tablytsiakh : [navch. posibnyk] / N. I. Levus, O. V. Voloshok. – Lviv : LNU im. Ivana Franka; Artos, 2015. – 340 s.

Maiers D. Sotsyalnaia psykhologyia / D. Maiers. – SPb.: Piter, 2009. – 800 s.

Moroz O. H. Pedahohika i psykholohiia vyshchoi shkoly : [navch. posib.] / O. H. Moroz, O. S. Padalka, V. I. Yurchenko ; za zah. red. O. H. Moroza. – K. : NPU, 2003. – 267 s.

Pavliutenkov Ye. M. Organizatsiyia metodychnoi roboty / Ye. M. Pavliutenkov, V. V. Kryzhko. – Kh.: Vyd. hrupa “Osnova”, 2005. – 80 s.

Pedagogika i psikhologia vysshei shkoly : [ucheb. posob.] / otv. red. M. V. Bulanova-Toporkova. – Rostov-na-Donu : Feniks, 1998. – 544 s.

Puhachev V. P. Styl upravlenyia effektivnogo rukovoditelia : [Elektronnyi resurs] / Puhachev Vasiliy Pavlovich // Spravochnyk kadrovyka. – 2013. – № 2. – Rezhym dostupu k stat. : http://www.pro-personal.ru/journal/928/529673/

Stan osvity v Ukraini: sotsiolohichne opytuvannia : [Elektronnyi resurs] / Ukrainskyi instytut maibutnoho. – 2017. – 26 zhovtnia. – Rezhym dostupu do stat. :

https://uifuture.org/uk/post/stan-osviti-v-ukraini-sociologicne-doslidzenna_469

Styl : (material z Vikipedii – vilnoi entsyklopedii) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do stat. :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0% B7%D0%BD%D0%B0%D1%87% D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

Ukrainske pokolinnia Z : Osvita ta pratsevlashtuvannia : [Elektronnyi resurs] / Internet-sait : Osvita nova. – 2018.– 25 kvitnia. – Rezhym dostupu do stat. :

http://osvitanova.com.ua/posts/1259-ukrainske-pokolinnia-z-osvita-ta-pratsevlashtuvannia

Furman A. V. Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman, Halyna Stepanivna Hirniak, Andrii Nestorovych Hirniak. – Ternopil: TNEU, 2012. – 328 s.

Furman A. V. Psykhodydaktychna eksperyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv : [monohrafiia] / A. V. Furman, A. N. Hirniak. – Ternopil: TNEU, “Ekonomichna dumka”, 2009. – 312 s.

Furman A. V. Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii : psykholoho-dydaktychnyi aspekt : [monohrafiia] / A. V. Furman. – Ternopil: Aston, 2007. – 164 s.

Furman O. Y. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Y. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P. 14–19.

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 324

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.