ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД МОДЕЛІ ДО ТЕХНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман
  • Тетяна Надвинтна

Ключові слова:

ВНЗ, психологічна служба університету (ПСУ), професійна діяльність, інноваційна модель діяльності ПСУ, психологічне практикування

Анотація

Дослідження презентує теоретичні та емпіричні напрацювання авторів в осмисленні і повсякденному пошуковому зреалізуванні мети, завдань, функцій, напрямів, узмістовлення, форм, способів, прийомів і засобів діяльності психологічної служби як важливого (науково-дослідницького, організ аційно-технологіч-ного і водночас методично-практикувального) підрозділу сучасного університету. У зв’язку з цим висвітлюються віхи становлення названої служби у системі вітчизняної освіти, наводяться маловідомі факти пілот-них версій її інтелектуально-прикладної розробки, визначаються найперспективніші підходи-напрями інноваційного збагачення її змістово-засобового формату сталого інституційного розвитку. Пропонуються мислесхеми, методологічна, теоретична та оргдіяль-нісна моделі, які у взаємодоповненні обґрунтовують панорамну архітектоніку ефективного здійснення працівниками вказаної служби різно аспектного психологічного практикуванняв контекстах як ситуацій-но-вчинкового культуротворення, так і згармонування буденного духовного життя всіх учасників організованого освітнього процесу. В підсумку вперше на розгляд інтелектуальної еліти виноситься комплексний науковий проект, котрий, з одного боку, враховує новітні досягнення у царині теорії, методології і парадигматики академічної психології, з іншого - охоплює новаторські надбання прикладної психології і соціально-психологічної практики, а тому закономірно центрується на дидактичній психорозвивальній технології підготовки компетентного фахівця за умов чотири-етапної діяльності ПСУ із свідомістю і самосвідомістю студентів як суб’єктів, особистостей, індивідуальностей та універсумів упродовж їхнього навчання у ВНЗ.

Біографії авторів

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Тетяна Надвинтна
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, завідувачка лабораторії психологічної служби Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Андрущенко В., Яценко Т. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / Віктор Андрущенко, Тамара Яценко // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 63-77.

Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / Александр Григорьевич Асмолов. - [3-е изд. , перераб. и доп.]. - М.: Смысл, 1990. - 526 с.

Бнтянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - 2-е изд. - М.: Совершенство, 1998. -298 с. (Практическая психология и образование).

Брнгаднр М. Принципи і параметри соціально-психологічного проектування освітніх систем / Марія Бригадир // Психологія і суспільство. - 2000. - № 1. -

С. 60-79.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / ред.-конс. А.В. Фурман. - 2005-2011. - Модулі 1-14.

Гільбух Ю.З. Інноваційний експеримент у школі: на допомогу початкуючому дослідникові / Ю.З. Гільбух, М.І. Дробноход. - K., 1994. - 90 с.

Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра : (діагностика, педагогіка) / Ю.З. Гільбух; МОН України, НДІ психології, РНПЦ “Психодіагностика й диференційоване навчання”. - K., 1992. - 216 с.

Гільбух Ю.З. Учитель і психологічна служба школи : пер. з рос. / Ю.З. Гільбух; АПН України, Ін-т психології, РНПЦ “Психодіагностика й диференційо-ване навчання”. - К.: ВІПОЛ, 1994. - 140 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [навч. пос.] / О.Є. Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2004.

- 310 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [монографія] // Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Дубровина И.В. Предмет и задачи школьной психологической службы / Ирина Дубровина // Вопросы психологии. - 1988. - №5. - С. 44-54.

Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики / Ирина Владимировна Дубровина; Науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1991. - 232 с.

Дубровина И.В. (ред.). Руководство практического психолога : Психологические программы развития в подростковом и старшем школьном возрасте: [уч. пос.]. - 3-е изд., стереотип. - М.: ИЦ “Академия”, 1998. - 128 с.

Коняева А., Титова Т., Лысенко В., Фурман А., Зливков В. Некоторые аспекты организации психологической службы в системе народного образования // Социология народного образования / Тезисы докл. на Всессоюзной н.-пр. конф. - Л., 1990. - Т. ІІІ. - С. 39-42.

Кала У.В., РаудикВ.В. Психологическая служба в школе. - М.: Знание, 1986. - 80 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Педагогика и психология”; №12).

Коняева А., Лисенко В., Титова Т, Фурман А. Етичний кодекс Товариства психологів України. - К.-Донецьк: Ровесник, 1993. - 8 с.

Коняева А., Лисенко В., Титова Т, Фурман А. Етичний кодекс Товариства психологів України // Рідна школа. - 1993. - №7. - С. 42-44.

Кримський С.Б. Проективна наука постіндус-тріального суспільства / Сергій Кримський // Пульсар.

- 1998. - № 1. - С. 49 - 54.

М’ясоїдП. Наука і практика у роботі психолога / Петро М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2004. - №

- С. 5-74.

Мясоед П. Т еория и практика в работе школьного психолога / Пётр Мясоед // Вопросы психологии. -1993. - № 4. - С. 73-79.

Надвинична Т.Л. Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. “Педагогічна та вікова психологія” / Тетяна Лонгінівна Надвинична. - Тернопіль, 2009. - 286 с.

Надвинична Т.Л. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації / Тетяна Надвинична //Психологія і суспільство. - 2011. - № 1 . - С. 114 - 122.

Наукова школа Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство. - 2008. - № 2. - С. 52-138.

Наукова школа Тамари Яценко // Психологія і суспільство. - 2008. - № 2. - С. 139-188.

Овчарова Р.В. Технология практического психолога образования : [уч. пос.] / Р.В. Овчарова. - М.: ТЦ “Сфера”, 2000. - 448 с.

Основи практичної психології : [підручник] / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. - К. : Либідь,

- 536 с.

Основи психології : [навч. пос.] / за заг. ред. О.В.

Киричука, В.А. Роменця. - K.: Либідь, 1996. - 632 с.

ПанокВ.Г. Практична психологія. Теоретико-ме-тодологічні засади розвитку : [монографія] / Віталій Григорович Панок. - Чернівці: Технодрук, 2010. - 486 с.

Панок В.Г. Психологічна служба : [навч. пос.] / В .Г. Панок. - Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. - 488 с.

Панок В.Г., Острова В. Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). - K.: “Освіта України”, 2010. - 230 с.

Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики : [монография] / Валентина Ивановна Подшивалкина. - Кишинёв: Центр. типография, 1997. - 352 с.

Практическая психология образования : [учебник...] / под ред. И.В. Дубровиной. - М.: ТЦ “Сфера”, 1997. - 528 с.

Рабочая книга школьного психолога : [уч. пос.] / под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Просвещение, 1991. -303 с.

Сівак С. Історико-еволюційне порівняння моделей організації соціально-психологічної роботи / Станіслав Сівак // Психологія і суспільство. - 2002. -№3-4. - С. 242-262.

Слободчиков ВИ, Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: [уч. пос. для вузов] / Владимир Иванович Слободчиков, Егор Иванович Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Теория социальной работы / под ред. проф. Е.И. Холостовой. - М.: Юристь, 2000. - 360 с.

ТюптяЛ. Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): [навч. посіб.] / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. -K.: ВМУРОЛ “Україна”, 2004. - 320 с.

Фурман А.В. Вітакультурна парадигма у психології / Анатолій В. Фурман // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. - Серія 12. Психологічні науки:

Зб. наук. праць. - K., 2005. - №8. - С. 21-23.

Фурман А.В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології / Анатолій В. Фурман // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 9-11.

Фурман А.В. Вступ до шкільної практичної психології / Анатолій В. Фурман. - K.-Донецьк: Ровесник, 1993. - 52 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Орієнтири концепції шкільної практичної психології / Анатолій В. Фурман // Радянська школа. - 1992. - №11-12. - С. 37-40.

Фурман А.В. Педагогіка як сфера миследіяль-ності: функції, предмет, метод / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. - 2010. - Т. 13, №1.- С. 30-44.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання: [посібник для вч.] / Анатолій В. Фурман. - K.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Васильович Фурман. - 2-е наук. вид. - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво / Анатолій В. Фурман // Психолог: Спецвипуск. - 2006. - №44. - С. 4-9.

Фурман A.B., Живoглядoв Ю. Психологічна служба в школі: завдання, проблеми, перспективи I Анатолій В. Фурман, Юрій Живоглядов II Радянська школа. - 1987. - №5. - С. 37-40.

Фурман A.B. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” I Анатолій В. Фурман II Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-152.

Фурман A.B. Розширення сфери професійної психологічної роботи: соціокультурний підхід I Анатолій В. Фурман II Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб. мат. до регіон. н.-м. конф. (19 квітня 2002 р.). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 48-51.

Фурман A.B. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза I Анатолій В. Фурман II Психологія і суспільство. - 2005. -№2. - С. 29-75.

Фурман A.B. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обґрунтуванні I Анатолій В. Фурман [Електронний ресурс]. Режим доступу до статті: http:/ I anvsu. org .ua/index.files/Articles/furman_vystup .htm, а також: Освіта і управління. - 2007. - Т.11, №2. - С. 50-56.

Фурман A.B. Теорія освітньої діяльності як метасистема I Анатолій В. Фурман II Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурман A.B. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку I Анатолій В. Фурман II Освіта і управління. -1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурман A.B., Бoлтiвець C.I, Kлнменкo B.B, Гр-тегай П.І. Психологічна служба: якій їй бути? II Радянська школа. - 1992. - №11-12. - С. 34-37.

Фурман A.B., Bєтpoва Н.П. Шкільна практична психологія: предмет, завдання, засоби II Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості: Практична психологія і школа. Матеріали міжнар. н.-пр. конф. (11-14 липня 1993 р., м. Луцьк). -K., 1993. - С. 7-15.

Фурман A.B., Лужаннця П.П. Діагностико-корекційне забезпечення навчально-виховного процесу: програма дослідно-експериментальної роботи в школі I Анатолій Фурман, Петро Лужаниця II Педагогіка і психологія. - 1996. - №1. - С. 102-112.

Фурман A.B., Овак C.C. Практична психологія у соціальній робота. - Ч.2. Вітакультурна парадигма психології. - Тернопіль: ІЕСО, 2004. - 82 с.

Шендеpoвcький K.C. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби I K.C Шендеровський. - K., 2002. - 154 с.

Школа здібностей: Фундаментальний експеримент в СШ №44 м. Запоріжжя II Рідна школа: Спецвипуск. - 1996. - №8. - 80 с.

Школа розвитку - методологія, організація, практика. Донецьке експериментальне об’єднання шкільних модулів АПН України II Рідна школа: Спецвипуск. - 1994. - №6. - 80 с.

б 1. Щедpoвнцькнй Г. Методологічна організація сфери психології I Г еоргій Щедровицький II Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 6-24.

Яценк T.C. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися

: [уч. пос.] / Т.С. Яценко. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : [навч. пос.] / Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2006. - 382 с.

Яценко Т.С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дисс... доктора психол. н.: спец. 19.00.07 “Педагогическая и возрастная психология” / Т амара Семёновна Яценко. - К.:, 1989. - 432 с.

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції : [навч. пос.] / Т.С. Яценко. - К.: Либідь, 1996. -264с.

Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : [навч. пос.] / Т.С. Яценко. - К.: Вища школа, 2004. -649 с.

Яценко Т.С. Теория и практика глубинной психокоррекции : Авторская школа академика АПН Украины Т.С. Яценко. - Донецк: ДИПиП, 2008. - 268 с.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В., and Тетяна Надвинтна. “ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД МОДЕЛІ ДО ТЕХНОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 2(52), Aug. 2017, pp. 80-104, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/655.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 769

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.