Вимоги до статей

Наукова стаття має структурно містити підрозділи, що виділяються напівжирним шрифтом як підзаголовки:
1. Постановка суспільної проблеми.
2. Мета (цілі і завдання) дослідження.
3. Авторська концепція, або авторська ідея.
4. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
5. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
6. Виклад основного матеріалу дослідження й отриманих наукових результатів.
7. Висновки і перспективи подальших розвідок.
8. Література (оформлена згідно з чинними вимогами), а також транслітерація літератури латинськими літерами (references).
9. Дві анотації (не менше 2 тисяч знаків) українською та англійською мовами, що відображають сутнісний зміст статті.
10. Ключові слова до анотацій, подані двома мовами (не менше шести).
11. Код УДК.
12. Обов’язковою є реєстрація автора в базах ORСID та ResearcherID.
Автор несе персональну відповідальність за правильність і достовірність пропонованого наукового матеріалу. Редакція зберігає за собою право наукового та літературного редагування. Рукописи рецензуються двома рецензентами (докторами наук з фахового профілю) і можуть повертатися автору на доопрацювання. Питання про час та дату публікації статті вирішує головний редактор видання.
Автор вказує своє ПІБ, поштову та електронну адреси, службовий і домашній телефони, посаду, науковий ступінь, вчене звання, короткі біографічні відомості про себе, в т. ч. індивідуальні авторські коди ORCID, ResearcherID та ін. Для потенційних авторів річна передплата на журнал обов’язкова. До редакції надсилається один примірник тексту, в т. ч. таблиці, схеми, рисунки на окремих сторінках, електронний варіант обов’язково дублюється електронним листом. Стаття нумерується без пропусків і буквених позначень.

Відомості про автора (авторів) – заповнені українською та англійською мовами надсилаються до редакції разом зі статтею за наступною формою: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; учене звання; посада; кафедра; місце роботи (ЗВО); напрямок наукової діяльності; поштова адреса надсилання видання («Нова пошта», «Укрпошта»); електронна адреса; мобільний номер телефону; ID (системи наукової ідентифікації) ORCID (http://orcid.org); ResearcherID (http://www.researcherid.com); назва статті; анотація розширена (не менше 2000 знаків); ключові слова.