СВІДОМІСТЬ ЯК РАМКОВА УМОВА ПІЗНАННЯ І МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.016

Ключові слова:

методологія, методологування, психологічне пізнання, багатосегментність сфери психології, людина, буттєвість, екзистенція, свідомість, самосвідомість, мислення, діяльність, життя свідомості, мислесхема, смислоформа

Анотація

Актуальною проблемою сучасного філософсько-психологічного дискурсу є намагання пізнати онтологічну природу свідомості й відтак зрозуміти її феноменальну плерому (тобто повноту, множину) оприявнень у повсякденні людського буття, що становить одне з важливих завдань як теоретичної психології, так і суто прикладної, щонайперше експериментальної. У статті аргументовано доведено, що вказана проблема може бути розв’язана лише на нових філософсько-методологічних засадах, що миследіяльнісно уможливлюють істотно інший рівень-ракурс професійного методологування й воднораз відкривають донині незвідані горизонти сутнісного пізнання свідомості як неприродної (субстанційної, суб’єктивної, позапредметної) дійсності. Мовиться
перш за все про цілісну архітектоніку концептів, що в авторському рефлексуванні на рівні категорійних понять (“метод”, “мислення”, “діяльність”, “методологування”, “методологічне мислення”, “методологічна діяльність”, “миследіяльність”, “методологія”) організована як бінарна мислесхема, у якій “свідомість” і “самосвідомість” посідають місце п’ятого - трансцендентного - елемента, тобто позначають та узміс-товлюють найвищі (позаземні, духовні) форми буттєвої присутності людини у світі. До того ж свідомості як “найочевиднішій неочевидності” властива парадоксальна проблемно-діалогічна оптика ситуаційно безперервного екзистенціювання, що спричинена тим внутрішньо напруженим полем, яке окреслене межовими смислоформами кількавекторного думання й відтак різноманіттям означень і поцінувань. Тому свідомість є рамковою умовою як психологічного пізнання, котре вимагає вишколеної надприродної рефлективності, так і будь-якого (філософського, наукового, прикладного) компетентного методологування, котре неможливе без спеціально створених інтелектуальних засобів та інструментів. Універсальним фактом із життя свідомості, що набув статусу закону, є неминучість названості або поіменованості, з якої джерелять генетично первинні форми оприяв-нення свідомої здатності людини бути - поняття, концепти, конструкти, категорії, і з якої постає ек-зистенційно відкрита, біфуркаційна роздвоєність інтенційованої буттєвості цієї здатності на межі модусів ноуменального і феноменального, зовнішнього і внутрішнього, матеріального та ідеального. На цьому підґрунті постають позапредмеїність і надкультурність сфери свідомості, котра самопозбувається через спроможність трансцендування, заповнює позаоб’єктний зазор або коридор буття як стан актуально спонтанного, хоча й промайнулого, пережиття усвідомленого зусилля. Аргументовано, що у цьому сенсі свідомість - це необ’єктивне і позапредметне ніщо й одночасно досвідно та історично все, а відтак удіяльнено інтенційна, субстанційно напружена, максимально прихована сторона людського буття, яка сутнісно є не статика, а динаміка, не структура, а мультифуикціонал, не залежність, а свобода, не даність, а екзистенція. Зважаючи на це, констатується виняткова актуальність та евристичність розробки, поряд із відомими напрацюваннями у царині метатеорії, метаметодології свідомості.

 

 

Actual problem of modem philosophical and psychological discourse is the desire to know the ontological nature of consciousness and thus understand its phenomenal pleroma (which means completeness, multiplicity) representation in everyday life of the human being, that becomes one of the most important tasks as a theoretical psychology, and in fact applied, primarily experimental. It is convincingly proved in the article that the mentioned problem can be solved only on the new philosophical-methodological grounds that think actively allow to achieve significantly different level-foreshortening of professional methodologization and simultaneously open still unexplored horizons of essential cognition as non-natural (the substantial, subjective, self-sufficient) reality. In the author’s experience of theorizing it means the creation of highly complex methodological optics which involves at least four lens modules into a single multi-function construction which makes it possible on the principles of complementarity to combine intellectual means of universal (vita-cultural methodology), general (research program of professional methodologization), special (cyclically-step approach) and single (methodology of paradigmal researches in psychology). In addition, starting to “declassify” the essential layers of consciousness, we must reckon with the five-segment organization of the world of modern psychology when a psychologist-researcher in one person every minute claiming the actual course of the flow of its life consciousness, appears as a theorist, and methodologist, and enlightener, and experienced practitioner, and the designer of its Self, self-individuality. Actualization of marked cycles or rhythms of vision, that is the discretion of the meaning in aforementioned positioning of psychologist, gives reason to conclude about the essence of existential matter of individual consciousness, namely about its ideal semantic horizon, which is formed as a local organization from the depths of the potential objectivity. That’s intentional acts of personal existence, thanks to the strenuous action of the thought-experiences, correlate situational eventfulness of awareness and meaning-certainty of the human life. At the same, modes of personal awareness, operating ideally filled material of intentionally localized objectivity in isolation from the objects of the material world, are causing partial or total identifying earlier worked out by him sense-schemes, meanings, values. Innovative forms of methodologization (seminars, sessions, orgactive games and other step-imitation organization) allow purposefully designing intensive group thought communication and thus actualize the unknown spaces of consciousness as the existential-being givens. We are talking
primarily about a holistic architectonic of concepts which in the author’s reflection on the level of categorical concepts (“method”, “thinking”, “methodologization”, “methodological thinking”, “methodological activity”, “think activity”, “methodology”) is organized as a binary thought scheme in which to consciousness and self-consciousness there is a space of fifth - the transcendental - element; as a result, these categorical concepts represent the highest (transcendental, in fact spiritual) forms of the existential human presence in the world. Moreover, to the consciousness as “the most obvious non-obviousness” inherent paradox, problem-dialogical rhythm of situational continuous existence that is determined by that internal stress which outlined limit sense-forms of spectra of vector reasoning and natural diversity of signification and evaluation. That’s why consciousness is a framework condition as psychological knowledge, requiring perfect supernatural reflexivity and any other (philosophical, scientific, applied) methodologization which is impossible without specially created intellectual tools and instruments.

The universal fact from the life of consciousness that has acquired the status of the law is the inevitability of name or naming from which the genetically primary forms of the manifestation of the conscious ability of a person to be - concepts, constructs, categories are begun, and from which appears existentially open, bifurcation duality of the intentional existence of this ability on the verge of modes of noumenal and phenomenal, external and internal, material and ideal. On this basis, the beyond-subjectivity and superculturalism of the sphere of consciousness is appeared, that self-eliminates through the ability of transcendence, fills the beyond-objective gap or corridor of the being as the state of an actually spontaneous, albeit missed, experience of conscious effort. It is argumented that in this sense consciousness is non-objective and beyond-objective nothing and simultaneously experienced and historically everything, and therefore the intentional, substantially tense, maximally hidden side of human existence, which essentially is not static, but dynamics, is not a structure, but a multifunctional, not dependence, but freedom, not a given, but an existential. In view of this, the exceptional relevance and heuristics of the development, along with the known achievements in the domain of meta theory, meta-methodology of consciousness, are noted.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник військового козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку [зб. наук. праць; пер. з англ. / за наук. ред. А.С. Синиці]. - Львів: Літопис, 2014. - 374 с.

Асмолов А.Г. Психология как ремесло социальньїх изменений: технологии гуманизации и дегуманизации в обществе / А.Г. Асмолов, М.С. Гусельцева // Мир психологии. - 2016. - № 4. - С. 14-28.

Бердяєв Н.А. Диалектика божественного и чело-веческого / Николай Александрович Бердяев. - М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. - 620 с.

Бердяєв М. О. Філософська істина та інтелігентська правда / Микола Бердяєв // Психологія і суспільство. -2017. - №4. - С. 6-15.

Васильєв В.В. Трудная проблема сознания / Вадим Валерьевич Васильев. - М.: Прогресс-Традиция, 2009. - 272 с.

Вахтель А. Свідомий досвід та антиредукціонізм у філософії Девіда Чалмерса / Андрій Вахтель // Філософська думка. - 2017. - №3. - С. 41-56.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / наук. конс.-ред. А.В. Фурман. - 2005-2017. - Модулі 1-19.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Да-ниловой]. - М.: РОССПЗН, 2010. - 600 с. - (Философия России второй половини ХХ в.).

Гроф С. Психологія майбутнього: уроки з сучасних досліджень свідомості: [пер. з англ. Ярини Винницької, Олени Редчиць]. - Львів: Афіша, 2015. - 328 с.

Гусельцева М.С. Антропологическая оптика в психологии и гуманитаристике / М.С. Гусельцева // Вопросьі психологии. - 2012. - №5. - С. 3-18.

Гусельцева М.С. Методологічна оптика як інструмент пізнання / Марина Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2017. - №4. - С. 39-55.

Гусельцева М. С. Позитивная социализация детей и подростков: методология и змпирика: [монография] / Марина Сергеевна Гусельцева, Елена Ивановна Изотова. - М.: Смисл, 2016. - 320 с.

Гусельцева М.С. Зволюция психологического знання в смене типов рациональности (историко-ме-тодологическое исследование): [монография] / Марина Сергеевна Гусельцева. - М.: Акрополь, 2013. - 366 с.

Гурвіч А. Щодо інтенційності свідомості / Арон Г урвіч // Філософська думка. - 2015. - № 5. - С. 14-29.

Дубровский Д.И. “Трудная” проблема сознания (в связи с книгой В.В. Васильева “Трудная проблема сознания”) / Д.И. Дубровский // Вопроси философии. - 2011. - №9. - С. 136-148.

Крик Ф. Проблема сознания / Ф. Крик, К. Кох: [пер. с. англ. В. Свечникова] // В мире науки. - 1992. - №

-12. - С. 113-121

Кримський С.Б. Під сигнатурою Софії / Сергій Борисович Кримський. - К.: Вид. дім “Києво-Мо-гилянська академія”, 2008. - 367 с.

Леонов А. “Аргумент зомбі” проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження / Андрій Леонов // Філософська думка. - 2017. - №3. - С. 57-77.

Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания: [монография] / Анатолий Николаевич Лой. - К.: Наукова думка, 1988. - 248 с.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - [2-е узд., измен. и доп.] / сост. и общ. ред. Ю.П. Сенокосова. - М.: Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. - 416 с.

Мамардашвили М. Лекции по античной филосо-фии / Мераб Мамардашвили. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. - 256 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction).

Мамардашвілі М. Проблема свідомості і філософське покликання / Мераб Мамардашвілі // Психологія і суспільство. - 2015. - №4. - С. 19-27.

Мамардашвили М.К. Символ и сознание. Мета-физические рассуждения о сознании, символике и язи-ке / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский. - [2-е изд.]. - М.: Язики русской культури, 1996. - 213 с.

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация / М.К. Мамардашвили. - СПб.: Азбука, Азбука-Ат-тикус, 2011. - 288 с.

М’ясоїд П.А. Наука і практика в роботі психолога / Петро М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2004. -№3. - С. 5-74.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія / Петро Андрійович М’ясоїд. - К.: Либідь, 2016. - 560 с.

Ортега-и-Гассет Х.Зстетика. Философия культури / Х. Ортега-и-Г ассет. - М.: Искусство, 1991. - 588 с.

Савельева М.Ю. Введение в метатеорию сознания / Марина Юрьевна Савельева. - К.: Видавець ПАРА-ПАН, 2002. - 334 с.

Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4-х томах] / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. -Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - Т. 1. - 314 с.; Т. 2 - 344 с.

Філософія свідомості. Philosophy of Mind / Філософська думка. - 2016. - № 2. - С. 4-80.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурм ан // Психологія і суспільств о. - 2013. - № 4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №1. - С. 15-24.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 362 с.

Фурман А.В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 23-39.

Фурман А.В. Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи раціонального знання / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2017. - Модуль 19. - С. 4-15.

Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2016. - № 1. - С. 16-42.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман А.В. Організаційно-діяльніші ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 272 с.

Фурман А.В. Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 7-12.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2013. - № 2. - С. 81-105.

Фурман А.В. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. -2005. - Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А.В. Свідомість як передумова психологічного пізнання і професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. - 2017. - №3/ CLVI. Психологія. - С. 5-10.

Фурман А.В. Свідомість як рамкова умова методологування у соціогуманітаристиці / Анатолій В. Фурман // Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти / за наук. ред. Томчука М.І. // Зб. мат. Подільської н.-пр. конф. - Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”; Науковий вісник. - 2016. -№1. - С. 147-156.

Фурман А.В. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.

Фурман А.В. Теоретична модель гри як учинення / Анатолій В. Фурман // Наука і освіта. - 2014. - № 5. - С. 95-104.

Фурман А.В. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - № 3. - С. 11-29.

Фурман О.Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу: дис... доктора психологічних наук: 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман; ДНЗ “Південноукраїнський нац. пед. ун-тет імені К.Д. Ушинського”. - Одеса, 2015. - 467 с.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). - Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Чалмерс Д. Лицем до лиця з проблемою свідомості [пер. з англ. А.Ю. Леонова; за наук. ред. Я.В. Шрамка] / Девід Чалмерс // Актуальні проблеми духовності. - Кривий Ріг, 2013. - С. 121-152.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 7-24.

Щедровицкий Г.П. Московский методологичес-кий кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. 8, вил. 1. - М.: Путь, 2004. - 352 с.

Щедровицький Г. Організаційно-діяльніша граяк нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - № 3. - С. 58-69.

Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Мето-дология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Arvan M. Rightness as Fairness: A Moral and Political Theory / Marcus Arvan. - Tampa: Univesity of Tampa, 2016. - 224 p.

Baars B.J. A Cognitive Theory of Consciousness / Bernard J. Baars. - Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Block N. The harder problem of consciousness / Ned Block // The Journal of Phylosophy. - 2002. - №8. - P. 391-425.

Chalmers D.J. The Conscious Mind: In Search a Fundamental Theory / David J. Chalmers. - New York: Oxford University Press, 1996.

Chalmers D.J. The Character of Consciousness / David J. Chalmers. - New Y ork: Oxford University Press, 2010. - http://consc.net/papers/2dargument.html

Dennett D. Intuition Pumps And Other Tools for Thinking / Daniel Dennett. - New York: W.W. Norton & Company, 2013. - 512 p.

Dennett D. Explaining the “magic” of consciousness / D. Dennett // Journal of Cultural and Evolutionary Psychology. - 2003. - №1. - P. 7-19.

McGinn C. The Mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World / Colin McGinn. - New York: Basic Books, 1999. - P. 5.

Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman / / Problems of Psychology in the 21 st. Century. - 2015. -Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Furman O. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. - 2015. -Vol. 1, Issue 2. - P. 143-148.

Frankich Keith. Consciousness. Milton Keynes, 2005. - U.K.: The Open University.

Wryght W.E. Heritage language programs in the era of English-only and No Child Left Behind / Wayne E. Wright // Heritage Language Journal. - 2007. - №1. - P. 1-26.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 766

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.