СОЦІЕМА ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЗАГАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман
  • Сергій Шандрук

Ключові слова:

соціальне, соціальна філософія, загальна соціологічна теорія, предмет соціологи, соціальна теорія, теоретична соціологія, соціема, концепт, гетерологія, суспільство, соціальна подія, подієві акти, сингулярність, методологування, соціемний зв’язок подій

Анотація

Понятійно-категорійне збагачення сучасної соціологічної теорії, а відтак й істотне розширення її пояснювальних і прогностичних можливостей, головно пов’язано з опрацюванням нових концептів та епістем, що на сьогодні освоєні філософською методологією, а також актуалізовані у форматі упредметнення соціальної філософії. У зв’язку із цим доведено, що концепт “соціема” схарактеризовує ідеальне узмістовлення соціальної події як специфічної одиничної наявності соціального, тобто як значеннєво-смислового комплексу, що теоретично співвідносний з актом спостереження як емпіричною єдністю даних певного моменту буття, до якого закономірно входить здійснення низки людських діянь у просторі та часі. На теоретичному і методологічному рівнях пошукування обгрунтовано соціему не лише як смислоформу соціальної події, а й як один із засадничих і воднораз евристичних кон-центів, що істотно оновлює логіко-змістову цілісність соціологічної теорії та ієрархічно організовує її багатий матеріал.

Біографії авторів

  • Анатолій В. Фурман

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

  • Сергій Шандрук

    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, керівник курсів підвищення кваліфікації Національного економічного університету, заступник голови обласного відділення Соціологічної асоціації України, м. Тернопіль

Посилання

Абушенко В.Л., Кацук Н.Л. Концепт / В.Л. Абу-шенко, Н.Л. Кацук // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., ис-правл]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 503-504.

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: [курс лекцій] / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. - К.: Вид-во “Генеза”, 1996. - 368 с.

Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: Антропология / С.А. Аскольдов. - М., 1997. -312 с.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабай-цев // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Батай Ж. Проклятая часть: [авторский сб.: “Теория религии”, “Проклятая часть: Опыт общей экономики”, “Границы полезного: Отрытки из неоконченного варианта “Проклятой части””, “Суверенность”, “Эротика”] / Жорж Батай; сост., предисл. С. Зенкин, комментарии Е. Гальцовой. - М.: Ладомир, 2006. -742 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев; сост. и вступ. ст. В.Н. Ко-люжного. - М.: ООО “Изд-во АСТ”; Харьков “Фолио”, 2003. - 620 с.

Вітакультурний млин: методологічний альманах. - 2005-2011. - Модулі 1-14.

Гавриленко І.М. Соціологія: [навч. посібник] / Іван Миколайович Г авриленко. - К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. - Кн. 1. Соціальна статика. - 336 с.; Кн. 2. Соціальна динаміка. - 464 с.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОсСпЭН), 2010. - 600 с.: ил. - (Философия России второй половины ХХ в.).

Гіденс Е. Соціологія / Ентоні Гіденс; пер. з англ.

В. Шовкун, А. Олійник; наук. ред. О. Іващенко. - К.: Основи, 1999. - 726 с.

Гладршев С.А. Как выжить в толпе и остаться самим собой / С.А. Гладышев. - Ростов на Дону: Феникс, 2004. - 384 с.

Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультуро-

логические составляющие / А.А. Григорьев // Вопросы философии. - 2006. - №3. - С. 64-76.

Делёз Ж. Л огика смысла / Жиль Делёз; пер. с фр. Я.И. Свирский. - М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая кн., 1998. - Переизд.: М.: Академический проект, 2010. - 480 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Жиль Делёз, Феликс Гваттари; пер. с фр. и послесл. Д.Кралечкина; науч. ред. В.Кузнецов. -Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 670 с.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Перцепт, аффект и концепт // Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? : пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. - С. 207-255.

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. - М., 1998. - 286 с.

Зиммель Г. Проблема исторического времени / Георг Зиммель; пер. А.М. Руткевича // Зиммель Г. Избранное. - Т.1. Философия культуры. - М.: Юристь,

- С. 517-529.

ИльинИ.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / И.П. Ильин. - М., 2009. - 324 с.

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых понятий / М.В. Ильин. - М.: РОССПЭН,

- 432 с.

Карсавин Л.П. Философия истории / Л.П. Карсавин. - СПб.: Комплект, 1993. - 350 с.

Кемеров В.Е. Идиографический и номотетичес-кий методы / В.Е. Кемеров // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. -М.: Академический Проект, 2003. - С. 166-167.

Керимов Т.Х. Поэтика времени / Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2005. - 183 с.

Керимов Т.Х. Гетерология / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Ке-меров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 90-96.

Керимов Т.Х. Социальная геронтология: методология и теория исследования: дис д-ра философских наук: 09.00.11 / Керимов Тапдых Хафизович. - Екатеринбург, 1999. - 256 с.

Керимов Т.Х. Социальная теория / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Ке-меров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 416-417.

Керимов Т.Х. Социэма / Т.Х. Керимов // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. -С. 417-418.

Котелевский Д.В. Сингулярность / Д.В. Ко-телевский // Социальная философия: Словарь / сост. и ред. В.Е. Кемеров, Т.Х. Керимов. - М.: Академический Проект, 2003. - С. 407-409.

Кравец A.C. Теория смысла Ж. Делёза: pro и contra / А.С. Кравец // Логос. - 2005. - №4. - С. 227-258.

ЛукашевичМ.П., Туленков М.В, Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: [підручник]. - К.: Каравела, 2008. - 544 с.

Мельникова Л.Л. “Логика смысла”... сочинение Делёза / Л.Л. Мельникова // Постмодернизм: Энциклопедия / сост. и науч. ред. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. - Мн.: Интерпрессервис; Кн. Дом, 2001. - С. 424-425.

Неретина С.С. Концептуализм Абеляра / С.С. Не-ретина. - М.: Гнозис, 1994. - 192 с.

а. Подорага В. Словарь аналитической антропологии / В. Подорога // Логос - 1999. - №2. - С. 30-37.

Рыклин М.К. Делёз / М.К. Рыклин // Современная западная философия: Словарь / сост. Малахов В.С., Филатов В.П. - М.: Политиздат, 1991. - С. 88-89.

Смелзер Н. Социология: [пер. с англ.] / Нейл Смелзер. - М.: Феникс, 1994. - б88 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: [навч. слов-ник-довідник]; укладачі: В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін.; за заг. ред. В.М. Пічі. - 2-е вид., стереот. -Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. - 480 с.

Степанов С.Ю. Конструкты. Словарь русской культуры. Опыт исследования / С.Ю. Степанов. - М.: Язык русской культуры, 1997. - 235 с.

Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии: пер. с англ. / А.Н. Уайтхед; общ. ред. и вступ. ст. М.А. Киселя. - М.: Прогресс, 1990. - 717 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / А.В. Фурман. - Тернопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування / А.В, Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Об’єкт-миследіяльнісна сфера віта-культурної методології: постановка проблеми / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12.

- С. 4-8.

Фурман А.В. Принцип “чотирьох К” у контексті професійного методологування / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2007. - Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / А.В. Фурман. - 2-е наук. вид. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 196 с.

Фурман А.В. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності / А.В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2005. -Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Фурман А.В, Шандрук С.К. Соціема як концепт сучасної соціологічної теорії / А.В. Фурман, С.К. Шандрук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. - Випуск 18. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. - С. 60-64.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. -С. 29-39.

Яковенко Ю. Сощолоыя в Украшк чи е поступ уперед? / Юрш Яковенко // Психолоыя i суспшьство. -2012. - №4. - С. 126-139.

Яковенко Ю., Яковенко А. 1дентифжащя громадсько! думки в контекст сощально! ешстемологи / Юрш Яковенко, Алла Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2013. - №1. - С. 48-56.

Яковенко Ю., Яковенко А. Рефлексы етстемо-лопчних засад сучасно! соцюлоги / Юрш Яковенко, Алла Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2010. -№2. - С. 7-18.

Яковенко Ю.1. Методолоычна невизначешсть в епоху постмодерну (з роботи I Конгресу Сощолоычно! асощацц Украши) / Юрш Яковенко // Психолоыя i сустльство. - 2010. - №1. - С. 200-204.

Янчук В. А. Введение в современную социальную психологию: [учеб. пособие для вузов] / Владимир Александрович Янчук. - Мн.: АСААР, 2005. - 768 с.

Ярошовець В.1. Методологчна рефлекс!я кторико-фшософського процесу / Володимир Ярошовець // Пси-хологы i суспшьство. - 2010. - №1. - С. 65-86.

Ярошовець В.1. Фiлософiя як iсторiя фшософц / Володимир Ярошовець // Психолоыя i суспшьство. -2012. - №1. - С. 36-46.

Deleuze G. Logique du sens (Paris: Minuit); tr. as The Logic of Sense, by Mark Lester with Charles Stivale. - New York: Columbia University Press, 1990.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В., and Сергій Шандрук. “СОЦІЕМА ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЗАГАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(51), Aug. 2017, pp. 54-74, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/640.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 313

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.