РОЗВИВАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГА. ТЕСТ «ХТО ПІДНІМЕ ПАПІРЕЦЬ?»

Автор(и)

  • Анатолій Фурман журнал “Психологія і суспільство”

Ключові слова:

теоретична і практична складові психології, розвивальна (проблемно-ситуативна) психодіагностика, тестування, проблемна ситуація, проблема, задача, внутрішня проблемна ситуація, зовнішня і внутрішня задачі, задачна ситуація

Анотація

Основу статті становить оригінальна тестова методика діагностичного дослідження культурно-психологічної грамотності педагога, яка створена автором навесні 1992 року і вперше з успіхом використана під час проведення Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”[див. 37; 45].

Біографія автора

  • Анатолій Фурман, журнал “Психологія і суспільство”
    доктор психологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України, директор Інституту експериментальних систем освіти та НДЦ “Економіка вищої освіти”, член Національної спілки журналістів, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”

Посилання

Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - K.: Рад. шк., 1981. - 240 с.

Антонов А.В. Психология изобретательского творчества. - K.: Изд-во при КГУ “Вища школа”, 1978. - 176 с.

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г.О. У світі задач. - К.: Знання, 1986. - 45 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 422 с.

Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. - М.: Знание, 1983. - 96 с.

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. - 199 с.

Гуманістична психологія: Антологія: У 3-х т. / Упорядник й наук. ред. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна). - Том I: Гуманістичні підходи в західній психології XX ст.. - K.: Пульсари, 2001. - 252 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу. Автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.05 /Київський держ. ун-тет ім. Т.Г. Шевченка.- К., 1999. - 20 с.

Гуменюк О. Психологічна грамотність учителя - основа ефективної розвивальної взаємодії з учнями // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 44-51.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 33-76.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. -К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

Лернер И.Я. Проблемное обучение. -М.: Знание, 1974. - 64 с.

Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. - М.: Просвещение, 1982. - 240 с.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образование: Пер. с англ., предисл. Г.А. Балла. - К. - Донецк: Ровесник, 1994. - 52 с.

Матюшин А.М. Актуальне проблемы психологи в высшей школе. - М.: Знание, 1977. - 46 с.

Матюшин А.М. Проблемне ситуации в мышлении и обучении. - М.: Пелагогика, 1972. - 208 с.

Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: 1987. - 224 с.

Мещанова Г.О. Соціально-психологічне дослідження особистості : теоретико-методологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 87 с.

Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя / Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Су-хобской. - М.: Педагогика, 1981. - 120 с.

Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Рад. школа, 1983. - 94 с.

0снови практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.

Рычик М.В. От наглядных образов к научным понятиям. - К.: Рад. шк., 1987. - 56 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: Изд. АПН РСФСР, 1959. - 134 с.

Солнцева Г.Н. Психологический анализ проблемы принятия решения. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 78 с.

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опит педагогической антропологи: В 6 т. - М.: Педагогика, 1990. - Т.5. - 528 с.

Учебный материал и учебные ситуации / Под ред. Г.С. Костюка, Г.А. Балла. - К.: Рад. шк., 1986. - 144 с.

Фейгенберг И.М. Проблемне ситуации и развитие активности личности. - М.: Знание, 1981. - 64 с.

Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В. Давыдова, И. Лом-пшера, А.К. Марковой. - М.: Педагогика, 1982. - 216 с.

Фридман Л.М., Маху В.И. Проблемная организация ученого процесса. - М.: НИИ общей и пед. психологи, 1990. - 63 с.

Фурман А. Авторська система дистанційної підготовки педагога-психолога-дослід-ника: досвід десяти років // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. мат. до Всеукр. н.-пр. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 180-186.

Фурман А.В. Вступ до методології проблемного навчання. - К. - Донецьк: Ровесник, 1993. - 80 с.

Фурман А.В. Вступ до шкільної практичної психології. - К.-Донецьк: Ровесник, 1993. - 52 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. школа, 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Проблемно-ситуативная диагностика психологической грамотности учителя. - Часть І: Тест «Кто поднимет бумажку?». - К. -Донецк: Ровесник, 1993. - 11 с.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту у системі диференціації навчання. -К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особис-тісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій. Автореф. дис... доктора психол. наук : 19.00.07 / Інститут психології АПН України. - К., 1994. - 63 с.

Фурман А.В. Розширення сфери професійної психологічної роботи: соціокуль-турний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб. мат. до регіон. н.-пр. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 48 - 51.

Фурман А.В., Скоморовський Б.Г. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів. - К.: Зодіак-Еко, 1996. - 112 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Хто підніме папірець? 80 задач з практичної психології // Рідна школа. - 1992. - №9-10. - С. 36-41.

Школа здібностей. Фундаментальний експеримент у СШ №44 м. Запоріжжя // Рідна школа : Спецвипуск. - 1996. - №8. - 80 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк.. Культ. Полит., 1995. - 760 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психол. труды. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій. “РОЗВИВАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГА. ТЕСТ «ХТО ПІДНІМЕ ПАПІРЕЦЬ?»”. Психологія і суспільство, no. 1(7), May 2017, pp. 119-53, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/64.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.