ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ БАЗОВИХ КОНЦЕПТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Автор(и)

  • Анатолій Фурман

Анотація

Сьогодні психодіагностика - одна з найважливіших сфер сучасної системи психологічного знання, що починає займати помітне місце в дошкільних закладах, школах, ВНЗ, управлінських структурах, фірмах, банках, в асоціаціях і на виробництві, а її діагностичні засоби широко використовуються у таких видах практичної діяльності, як соціальна робота, військова і міліцейська служби, заняття спортом, профвідбір і розстановка кадрів, судова практика та ін. Її основний зміст становить теорія і практика постановки психологічного діагнозу, що вказує на наявність двох гілок психодіагностики - теоретичної і практичної.

Біографія автора

  • Анатолій Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології Кримського гуманітарного університету, в. о. директора НДІ методології та економіки вищої освіти Тернопільського національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Ялта

Посилання

Анаетази А., Урбан С. Психологическое тестирование.

- СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: Антология. - М., 1997. - 312 с.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. - М.: ООО «Изд-во АСТ»; Харьков: «Фолио», 2003. - 620 с.

Блейхер В.М., БурлачукЛ.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Вища школа, 1978. - 142 с.

Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. -СПб.: Речь, 2003. - 440 с.

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2003.

- 351 с.

Бурлачук Л.Ф, Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 1999. - 528 с.

Бурлачук Л.Ф, Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). - К.: А.Л.Д., 1995. - 100 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. - К.-Ірпінь: Перун, 2003. -1440 с.

Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собр. соч.: В 5-ти т. -М.: Педагогика, 1983. - Т.5. - С. 257-321.

Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультурологические составляющие // Вопросы философии. - 2006. - №3. - С. 64-76.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2007. - 358 с.

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? - М., 1998. - 186 с.

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пос. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.

Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. - СПб.: Братство, 1994. - 364 с.

Задачи и методы профессиональной психодиагностики: Метод. реком. / Под ред. В.И. Войтко и Ю.З. Гильбуха. - К.: НИИ психологии УССР, 1981. - 188 с.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: Медицина, 1984. - 216 с.

Максименко Ю.Б. Комп’ютерна діагностика у психології: принципи і методи розробки та використання // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 56-72.

Неретина С.С. Концептуализм Абеляра. - М.: Гнозис, 1994. - 192 с.

Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики.

- М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 251 с.

Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент. - М.: Изд-во КСП+, 1999. - 320 с.

Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева,

В.В. Столина. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 181 с.

Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. - Кишинев: Центр. типография, 1997. - 352 с.

Подшивалкіна В. Соціотехнологічні аспекти професійної діяльності спеціалістів гуманітарного профілю // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 59-72.

Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. - СПб.: Питер, 2003. - 652 с.

Психологическая диагностика / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. - М., 1997. - 540 с.

Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / Под ред. К.М. Гуревича. - М.: Педагогика, 1981. -232 с.

Психодиагностика: теория и практика: Пер. с нем. -М.: Прогресс, 1986. - 207 с.

Степанов С.Ю. Конструкты. Словарь русской культуры. Опыт исследования. - М.: Язык русской культуры, 1997. - 235 с.

Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики: Навч. пос.

- К.: Главник, 2006. - 144 с.

Фурман А.В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 23-27.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Тернопіль: Екон. думка, 2007. - 187 с. (у друці).

Фурман А. Модульно-розвивальна організація мисле-діяльності - схема професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. Принцип “чотирьох К” у контексті професійного методологування // Вітакультурний млин. - 2007. -Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво // Психолог. - 2006. - №44 (листопад). -С. 4-9.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Екон. думка, 2000. - 197 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-153.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. -

С. 78-92.

Фурман А.В, Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навч. пос. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Черны В. Психодиагностика в социалистических странах. - Братислава: Психодиагн. и дидакт. тесты, 1983. - 222 с.

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учебник. - 2-е изд. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - 512 с.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды. - М.: Шк. Культ. Полит., 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 6-24.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системноструктурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>