ДІАГНОСТИЧНИЙ НАПРЯМ УЗМІСТОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична
  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

національна освіта, ВНЗ, студентство, особистість, психологічна служба, психодіагностика теоретична і практична, психологічний діагноз, індивідуально-психологічні особливості, тестування, психологічне оцінювання, психодіагностична технологія

Анотація

Прикладне дослідження продовжує раніше розпочате авторами наукове пошукування щодо якісно ґрунтовнішого узмістовлення і системної оптимізації діяльності психологічної служби сучасного ВНЗ. Зокрема, деталізуючи й поглиблюючи нещодавно презентовану оргтехнологічну модель функціонування ПСУ, різнобічно розглянуто один із першочергових напрямів діяльності названої служби - пснходіагностичний, котрий в авторському досвіді миследіяння отримує інноваційне наповнення, органічно поєднуючи теоретизування і практикування у їх різних формовиявах -феноменології і статистики, оргтехнології і засобів, мислесхем і методик, алгоритмів і процедур діагностування. У підсумку упродовж 2013/2014 навчального року зреалізована програма широкомасштабного психодіагностичного обстеження (2000 студентів 1-4 курсів восьми факультетів ТНЕУ), що дало змогу з’ясувати рівні та особливості перебігу особистішої адаптованості студентів, визначити ступінь згуртованості академічних осередків і створити загальну картину внутрішньогрупових стосунків у кожному студентському колективі та чітко окреслити місце в ньому конкретної особи. Водночас запропонована структурно-функціональна схема психосоціального портрета студентської групи, що уможливлює не лише деталізований аналіз статусних і рольових позицій її членів, а й у перспективі має стати підґрунтям як для розробки практико зорієнтованої освітологічної моделі ефективного студента, так і для проведення низки психо-консультаційних, психокорекційних, психотренінгових та інших заходів задля оптимізації самоактуалізаційного шляху розвитку особистості майбутнього професіонала.

Біографії авторів

  • Тетяна Надвинична
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і соціальної роботи, завідувачка лабораторією психологічної служби Національного економічного університету, м. Тернопіль
  • Анатолій В. Фурман

    доктор психологічних наук, пр офесор, академік АН вищої школи Укр аїни, з авідув ач кафедри психології і соціальної роботи Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Анастази A., Урбан С. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбан. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. - К.: Вища школа, 1978. - 142 с.

Бодалев A.A., Столин В.В. Общая психодиагностика: [учеб. пособие] / А.А. Бодалёв, В.В. Столин. - СПб.: Речь, 2003. - 440 с.

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [учебник] / Леонид Фокич Бурлачук. - СПб.: Питер, 2003. - 351 с.

Бурлачук Л.Ф, Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб) / Л.Ф. Бурлачук, Е.П. Савченко. - К.: А.Л.Д., 1995. - 100 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики / Б.В. Кулагин. - Л.: Медицина, 1984. -216 с.

Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики / И.Н. Носс. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. - 251 с.

Носс И.Н. Психодиагностика. Тесты, психометрия, експеримент / И.Н. Носс. - М.: Изд-во КСП+, 1999. - 320 с.

Панок В.Г. Психологічна служба: [навч. посібн.] / Віталій Григорович Панок. - Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. - 488 с.

Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В.Г. Панок, В.Д. Острова. - К.: “Освіта України”, 2010. - 230 с.

Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики: [монография] / Валентина Ивановна Подшивалкина. - Кишинев: Центр. типография, 1997. - 352 с.

Психологическая диагностика: [учебник для вузов] / под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. - 3-е изд., перераб. и дополн. - СПб.: Питер, 2003. - 652 с.

Ревасевич I. С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл / Ірина Степанівна Ревасевич: автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський нац. унт імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. -20 с.

Ревасевич I. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розви-вального навчання / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2007. - №1. - С. 109-127.

Фурман A.A. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - № 1. - С. 118-126.

Фурман A^. Вітакультурне обґрунтування практичної психології / Анатолій В. Фурман // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 23-27.

Фурман AE. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.В. Обґрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 39-56.

Фурман A.В. Психодіагностика інтелекту в

системі диференціації навчання: [кн. для вчителя] / Анатолій В. Фурман. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Фурман А.В. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво / Анатолій В. Фурман // Психолог. - 2006. - №44 (листопад). - С. 4-9.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навч. посібн.] / Анатолій В. Фурман, Оксана Гуменюк. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В, Гура Т., Мещанова Г. Психодіагностика розумових здібностей школярів / Анатолій В. Фурман, Тетяна Гура, Галина Мєщанова // Рідна школа. - 1996. - №8. - С. 19-26.

Фурман А.В., Калугін О. Психодіагностичне забезпечення навчально-виховного процесу / Анатолій В. Фурман, Олександр Калугін // Рідна школа. - 1994. - №6. - С. 67-72.

Фурман А.В., Лужаниця П. Діагностично-ко-рекційне забезпечення навчально-виховного процесу: програма дослідно-експериментальної роботи в школі / Анатолій В. Фурман, Петро Лужаниця // Педагогіка і психологія. - 1996. - №1. - С. 102-112.

Фурман А., Надвинична Т. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2013. - №2. - С. 80-104.

Фурман А., Яськів П. Об’єкт, предмет, напрямки, методи і засоби соціальної діагностики / Анатолій В. Фурман, Петро Яськів // Вітакультурний млин. - 2013.

- Модуль 15. - С. 23-32.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: [ученик] / Н.И. Шевандрин. - 2-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 512 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій П. Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: [навч. посібн.] / Т ама-ра Семенівна Яценко. - К.: Вища школа, 2006. - 382 с

Anactazi A., Urban S. Psikhologicheskoe testirovanie / A. Anastazi, S. Urban. - SPb.: Piter, 2001. - 688 s.

Bleyjkher V.M., Burlachuk L.F. Psikhologicheskaya diagnos-tika intellekta i lichnosti / V.M. Bleyjkher, L.F. Burlachuk. - K.: Vitha shkola, 1978. - 142 s.

Bodalev A.A., Stolin V.V. Obthaya psikhodіagnostika: [ucheb. posobie] / A.A. Bodalyov, V.V. Stolin. - SPb.: Rechj, 2003. - 440 s.

Burlachuk L.F. Psikhodiagnostika: [uchebnik] / Leonid Fokich Burlachuk. - SPb.: Piter, 2003. - 351 s.

Burlachuk L.F., Savchenko E.P. Psikhodiagnostika (psikhodiagnosticheskiyj instrumentariyj i ego primenenie v usloviyakh socialjnihkh sluzhb) / L.F. Burlachuk, E.P. Savchenko. - K.: A.L.D., 1995. - 100 s.

Gumenyuk O.Y. Psikhologіya Ya-koncepdyi: [mo-nografiya] / Oksana YEvstakhiyivna Gumenyuk. - T emopiïj : Ekonomichna dumka, 2002. - 186 s.

Kulagin B.V. Osnovih professionaljnoyj psikhodiagnostiki / B.V. Kulagin. - L.: Medicina, 1984. - 216 s.

Noss I.N. Vvedenie v tekhnologiyu psikhodiagnostiki / I.N. Noss. - M.: Izd-vo In-ta psikhoterapii, 2003. - 251 s.

Noss I.N. Psikhodiagnostika. Test, psikhometriya, eksperiment / I.N. Noss. - M.: Izd-vo KSP+, 1999. - 320 s.

Panok V.G. Psikhologichna sluzhba: [navch pos.] / Vitaliyj Grigorovich Panok. - Kam’yanecj-Podiljsjkiyj: Ruta,

- 488 s.

Panok V.G., Ostrova V.D. Psikhologichna sluzhba vithogo navchaljnogo zakladu (organizaciyjno-metodichni aspekti) / V.G. Panok, V.D. Ostrova. - K.: “Osvita Ukraymi”, 2010. - 230 s.

Podshivalkina V.I. Socialjnihe tekhnologii: problemih metodologii i praktiki: [monografiya] / Valentina Ivanovna Podshivalkina. - Kishinev: Centr. tipografiya, 1997. - 352 s.

Psikhologicheskaya diagnostika: [uchebnik dlya vuzov] /pod red. M.K. Akimovoyj, K.M. Gurevicha. - 3-e izd., pererab. i dopoln. - SPb.: Piter, 2003. - 652 s.

Revasevich I.S. Psikhologichna struktura i dinamika osobistisnoyi adaptovanosti uchniv zagaljnoosvitnikh shkil / Irina Stepanivna Revasevich: avtoref. dis.... kand. psikhol. nauk: 19.00.07 / Prikarpatsjkiyj nac. un-t imeni Vasilya Stefanika. - Ivano-Frankivsjk, 2007. - 20 s.

Revasevich I. Psikhologichni invarianti osobistisnoyi adaptovanosti shkolyariv u sistemi moduljno-rozvivaljnogo navchannya / Iryna Revasevich // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2007. - №1. - S. 109-127.

Furman A.A. Cinnisno-oriyentaciyjniyj portret fakhivcya-psikhologa / Anatoliyj A. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2012. - № 1. - S. 118-126.

Furman A.V. Vitakuljturne obrruntuvannya prak-tichnoyi psikhologiyi / Anatoliyj V. Furman // Praktichna psikhologiya i socialjna robota. - 2003. - №4. - S. 23-27.

Furman A.V. Ideya profesiyjnogo metodologuvannya: [monografiya] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. - Ternopilj: Ekonomichna dumka, 2007. - 205 s.

Furman A.V. Moduljno-rozvivaljne navchannya: principi, umovi, zabezpechennya: [monografiya] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. - K.: Pravda Yaroslavichiv, 1997. - 340 s.

Furman A.V. Obrruntuvannya sistemi bazovikh konceptiv psikhologichnoyi diagnostiki / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2007. - №4. - S. 39-56.

Furman A.V. Psikhodiagnostika intelektu v sistemi diferenciaciyi navchannya: [kn. dlya vchitelya] / Anatlliyj V. Furman. - K.: Osvita, 1993. - 224 s.

Furman A.V. Psikhologichna diagnostika yak teoriya i praktika, nauka i mistectvo / Anatoliyj V. Furman // Psikholog. - 2006. - №44 (listopad). - S. 4-9.

Furman A.V. Psikhodiagnostika osobistisnoyi adaptovanosti: [nauk. vid.] / Anatoliyj V. Furman. - Ternopilj: Ekonomichna dumka, 2000. - 197 s.

Furman A.V., Gumenyuk O.YE. Psikhologiya Ya-koncepciyi: [navch. posibn.] / Anatoliyj V. Furman, Oksana Gumenyuk. - Ljviv: Noviyj svit-2000, 2006. - 360 s.

Furman A.V., Gura T., Myethanova G. Psikhodiagnostika rozumovikh zdibnosteyj shkolyariv / Anatoliyj V. Furman, Tetyana Gura, Galina Myethanova // Ridna shkola. - 1996. - №8. - S. 19-26.

Furman A.V., Kalugin O. Psikhodiagnostichne zabezpechennya navchaljno-vikhovnogo procesu / Anatoliyj V. Furman, Oleksandr Kalugin // Ridna shkola. - 1994. - №6. - S. 67-72.

Furman A.V., Luzhanicya P. Diagnostichno-korekciyjne zabezpechennya navchaljno-vikhovnogo procesu:

programa doslidno-eksperimentaljnoyi roboti v shkoli / Anatoliyj V. Furman, Petro Luzhanicya // Pedagogika i psikhologiya. - 1996. - №1. - S. 102-112.

Furman A., Nadvinichna T. Psikhologichna sluzhba universitetu: vid modeli do tekhnologiyi / Anatoliyj V. Furman, Tetyana Nadvinichna // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2013. -№2. - S. 80-104.

Furman A., Yasjkiv P. Ob’yekt, predmet, napryamki, metodi i zasobi socialjnoyi diagnostiki / Anatoliyj V. Furman, Petro Y asjkiv // Vitakuljturniyj mlin. - 2013. - Modulj 15. - S. 23-32.

Furman A.V. Fundamentaljniyj socialjno-psikho-logichniyj eksperiment u shkolakh Ukrayini: anatomiya poshuku / Anatoliyj V. Furman // Osvita i upravlinnya. -1997. T.1, №3. - S. 39-56.

Shevandrin N.I. Psikhodiagnostika, korrekciya i razvitie lichnosti: [uchenik] / N.I. Shevandrin. - 2-e izd. - M.: Gumanit. izd. Centr VLADOS, 2001. - 512 s.

Thedrovicjkiyj G. Skhema mislediyaljnosti - sistemno-strukturna budova, znachennya i zmist / Georgiyj P. Thedro-vicjkiyj // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2005. - №4. - S. 29-39.

Yacenko T.S. Osnovi glibinnoyi psikhokorekciyi: feno-menologiya, teoriya i praktika: [navch. posibn.] / Tamara Semenivna Yacenko. - K.: Vitha shkola, 2006. - 382 s.

Завантаження

Як цитувати

Надвинична, Тетяна, and Анатолій В. Фурман. “ДІАГНОСТИЧНИЙ НАПРЯМ УЗМІСТОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УНІВЕРСИТЕТУ”. Психологія і суспільство, no. 3(57), Sept. 2017, pp. 69-101, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/720.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >> 

Схожі статті

1-10 з 991

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.