ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗГОРТАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

задача, завдання, задачна ситуація, навчальна ситуація, учбова задача, навчальна задача, освітня задача, виховна задача, проблемна ситуація, проблема, формулювання і розв’язування задач

Анотація

Під час дослідження обраної проблеми висвітлюються основні умови, за яких можуть розгортатися процеси постановки та розв’язування навчальних задач, що покликані, за допо-
могою професійно здійсненого педагогічного керівництва освітнім процесом, вказати шлях удосконалення не лише знань та умінь, а й способи привласнення учнями соціально значимих норм і цінностей.

Посилання

Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 260 с.

Балл Г. А. Теория учебных задач: Психологопедагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г. О. У світі задач. - К.: Знання, 1986. - 48 с.

Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. - 672 с.

Брушлинский А. В. Психология мышления и педагогическая практика // Вопросы психологии. - 1969. - №3. - С. 22-23.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Завалишина Д. Н. Полисистемный поход к исследованию решения мыслительных задач // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, №6. - С. 32-41.

Коваленко А. Психологія розуміння творчих задач // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 110-128.

Костюк Г. С., Балл Г. А. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований // Вопросы психологии. - 1977. - № 3. - С. 12-23.

Крайцберг П. У Цели обучения и изучение эффективности деятельности учителя // Учитель и его профессия. - Таллин, 1977. - 280 с.

Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. - М.: Педагогика, 1970. - 196 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / / Избраные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - 560 с.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя / Под ред. Ю. Н Кулюткина, Г. С. Су-хобской. - М. : Педагогика, 1981. - 120 с.

Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Рад. школа, 1983. - 94 с.

Пономарев А. Я. Психология творчества. - М.: Педагогика, 1976. - 303 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. - М.: Учпедгиз, 1946. - 586 с.

Учебный материал и учебные ситуации / Под ред. Г.С. Костюка, Г. А. Балла. - К.: Рад. шк., 1986. - 144 с.

Формирование учебной деятельности школьника / Под ред. В. В. Давыдова. И. Ломпшера, А. К. Марковой. -М.: Педагогика, 1982. - 216 с.

Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. - М.: Педагогика, 1977.

Фурман А. В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. шк., 1991. - 191 с.

Фурман А. В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: Дис... докт. психол. наук: 19.00.07.

- Київ, 1994. - 449 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?”// Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-153.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів,

- 340 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Эльконин Д. Б. Избраные психологические труды. -М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Завантаження

Як цитувати

Надвинична, Тетяна. “ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗГОРТАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ”. Психологія і суспільство, no. 2(20), May 2017, pp. 76-86, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/197.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 987

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.