УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА її КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КООРДИНАТИ

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

культура, ментальність, менталітет, українська ментальність, нація, народ, суспільна свідомість, духовність, суспільство, держава, цивілізація, розвиток, життєдіяльність, соціо-культурний досвід (простір), соціальний характер, колективне несвідоме

Анотація

Держава, церква та освіта - основні соціальні мега-чинники консолідації суспільства, конструктивно-перетворювальна дія яких першочергово залежить від повноти повсякденного урахування здобутого досвіду минулих поколінь, котрий так чи інакше кристалізований у національних формах ментальності. Доводиться, що ментальність є продуктом історично-вітального поступу народу, відображає життєствердний , безпосередньо-процесуальний, пласт національної культури. Тому вона, хоч феноменально й пов’язана з духовністю, культурою і буттям (предметною реальністю), все ж цілком не належить жодній із цих сфер вселенського Універсуму, а є феноменом духовно-оречевленим, культурно-психологічним. Це - й колективне несвідоме, й соціальний характер, й індивідуальність етносу. В пропонованому дослідженні українська ментальність висвітлюється в культурно-психологічному змістовому обрамленні, а це означає, що саме вона глибинно спричинює вироблення, трансляцію і відтворення біо-психічних програм поведінки, прийнятих проектів діяльності, ситуативних моделей спілкування, канонічних взірців учиняння, а відтак стимулює або гальмує своєчасну з’яву нових смислів, значень, соціальних кодів та вітальних цінностей, за допомогою яких передається від покоління до покоління зростаюча лавина соціального досвіду. Обґрунтовується ви

нятково насичений духовний контекст українства, котрому, попри широкі обрії доброчинності і чуттєвості, бракує холодної розсудливості та державницького альтруїзму. Констатується несумісність комуно-насильницьких ідеалів і принципів із стрижневими рисами українського менталітету й, зокрема, неадекватність усталеної освітньої моделі середньої і вищої школи етнонаціо-нальним рисам та особливостям со-цієнтальної психіки народу. Описується наукова програма “Школа ментальності”, реалізація якої передбачає експериментальне впровадження інноваційної системи модульно-розвивального навчання і дає змогу здійснювати соціокультурну переорієнтацію життєдіяльності навчально-виховних закладів на засадах принципів ментальності, духовності, роз-витковості і модульності. Розглядаються проблеми і перспективи проведення в Україні фундаментальних експериментів у сфері освіти та соціально-психологічні умови зосередження позитивного потенціалу українського менталітету на актуальних завданнях побудови відкритого громадянського суспільства.

Біографія автора

  • Анатолій Фурман, Тернопільська академія народного господарства
    доктор психологічних наук, директор Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільській академії народного господарства, директор Науково-дослідницького центру Інституту вищої освіти АПН України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство».

Посилання

Авторська модель управління експериментальною школою. Всеукр. семінар 24-26 жовтня 1999р. // Нива знань : Спецвипуск. - Дніпропетровськ. - 1999. - Ч. 1. - 89 с.; Ч. II. - 113 с.

Андреев И. Д. Теория как форма организации научного знания. - М. : Наука, 1979. - 214 с.

Апресян А. Г. Первичные детерминанты нравственного опыта // Вопросы философии. - 1993. - №8. - С. 32-44.

Артюх А. Т. Категориальный синтез теории. - К. : Наукова думка, 1967. - 154 с.

Балл Г. О. До визначення засад раціо-гуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-90.

Балл Г. О. Проблема додержання вимог наукової культури в дослідженнях гуманістично зорієнтованих освітніх процесів // Освіта і управління. - 1998. - Т. 2, №3. -С. 41-48.

Бердяев Н. А. Смысл истории. - М. : Мысль, 1990. - 175 с.

Білоконь С. У пошуках української душі // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 120-125.

Борець Ю. У вирі боротьби. - К. : Наук. думка, 1993. - 304 с.

Бригадир М. Принципи і параметри наукового проектування освітніх систем // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. -С. 60-79.

Вахтомин Н. К. Генезис научного знания. - М. : Наука, 1973. - 189 с.

Ващенко І. Виховний ідеал. - Полтава : Ред. газети “Полтавський вісник”, 1994. - 191 с.

Визгин В. П. Ментальность, менталитет // Современная западня философии : Словарь. - М. : Политиздат, 1991. - С. 176-177.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. - Львів, 1996. - 160 с.

Гачев Г. Д. Национальный мир и национальный ум // Путь. - 1994. - №6. -С. 128-192.

Гершунский Б. С. Менталитет и образование. - М. : МПСИ, Флинта, 1996. - 140 с.

Гершунский Б. С. Философия образования. - М. : МПСИ, Флинта, 1998. - 432 с.

Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження // Освіта. - 1997. - 3-10 вересня. - С. 11.

Грачев Г. В. Психология манипуляций в условиях политического кризиса // Обществ. науки и современность. - 1997. - №4.

Гроф С. За пределами мозга: Пер. с англ. - М. : Изд-во Трансперсонального института, 1993. - 504 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К. - Харків, 1991. - 156 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання : соціально-психологічний аспект. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Феномен полімотивації : сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-вальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». - М. : Наука, 1993. - 240 с.

Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору. - Луцьк: Вежа, 1997. -296 с.

Донченко Е. А. Социетальная психика. - К. : Наукова думка, 1994. - 208 с.

Дорошенко В. Короткий бібліографічний огляд // Укрраїнська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 113-119.

Доценко Е. Л. Психология манипуляции. - М, 1996.

Дробноход М. І. Пріоритети стійкого екологічно безпечного розвитку // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №3. - С. 3-18.

Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. - 1993. - №5. - С. 20-29.

Життя етносу : соціокультурні нариси / Б. Попов, В. Ігнатов, М. Степико та ін. -К. : Либідь, 1997. - 240 с.

Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопросы психологии. - 1998. - №6. - С. 104-114.

Зубков Е. О., Куприянов А. И. Ментальное измерение истории : поиски метода // Вопросы истории. - 1995. - №7. - С. 153-160.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). - Вип. 1 / Відлов. Ю.В. Москаль. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 28 с.

1нститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). - Вип. 2 / Відпов. Ю.В. Москаль. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 48 с.

1сторія Русів / Пер. І. Драча. - К. : Рад. письменник, 1991. - 318 с.

Каган М. С. Философия культуры. - СПб : ТООТК Петрополис, 1996. - 416 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К. : МАУП, 1993. - 384 с.

Калинаускас И. Н. Духовное сообщество. - К.: Октябрь, 1992. - 132 с.

Каныгин Ю. М. Основы когнитивного обществознания (информационная теория социальных систем). - К.: Укр. акад. информатики, 1993. - 236 с.

Каныгин Ю. М. Путь ариев в духовной истории человечества : Роман-эссе. - 2-е изд. - К.: Украина, 1996. - 256 с.

Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості. - К. : ТОВ Міжнародна фінансова агенція, 1998. - 216 с.

Коміссаров В. О. Експериментальне проектування соціально-культурного простору модульно-розвивальної школи // Модульно-розвивальна система. - Том 1. - 2001 (у

друку).

Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Феномен української мови. Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія. - К. : Наша наука і культура, 1999. - 168 с.

Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 19-30.

Кононенко П. П. “Свою Україну любіть...” - К. : Твім інтер, 1996. - 224 с.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні Концепції. - К. : Школяр, 1997. - 148 с.

Корсак К. До проблеми парадигми сучасної національної освіти // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 12-22.

Космос Древньої України. Трипілля -Троянь : Міфологія. Філософія. Етногенез / Упор. В. Довгича. - К. : “Індо-Європа”, 1992. - 303 с.

Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. - К. : Вид дім КМ Академія, 1999. - 32 с.

Костомаров М. Две русские народности : письмо к ред. // Основа. - 1861. - №3. - С. 33-80.

Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. - Мюнхен-Львів : Український вільний університет, 1995. - 164 с.

Кульчицький О. Світовідчування українця // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 48-65.

Кун Т. Структура научных революций : Пер. с англ. - 2-е изд. - М. : Прогресс, 1977. - 300 с.

Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 135-154.

Липинський В. Листи до Братів-Хлібо-робів (написані в 1919-1926 рр.). - Нью-Йорк, 1954. - 510 с.

Ломацький М. Національна свідомість. - Лондон : Спілка української молоді, 1952. - 63 с.

Лук М. Національна ідея в духовній культурі України середини ХІХ - початку ХХ століття (філософський аналіз) / / Філософ. і соціолог. думка. - 1995. - №1-2. - С. 245-252.

Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі // Освіта. - 1997. - 3-10 вересня. - С. 10.

Марков В. В. Разум и сердце: история и теория менталитета. - СПб, 1993. - 282 с.

Марцинковская Т. Д. Русская ментальность и ее отражение в науках о человеке. - М. : Линка-Пресс, 1994. - 226 с.

Маслоу А. Психология бытия : Пер. с англ. - М. : Рефлбук, К. : Ваклер, 1997. -304 с.

Мироненко М. Думки про визволення України. - К. : Бібл. тижн. “Слово”, 1994. -176 с.

Модульно-розвивальна система : соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент у СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа : Спецвипуск. - 1998. - № 10. - 80 с.

.Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід. Експериментальна СШ №10 м. Бердичева // Рідна школа : Спецвипуск. - 1997. - №2. - 80 с.

Москалець В. П. Психологічне обґрунтування української національної школи. -Львів : Світ, 1994. - 120 с.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. - К. : Вища школа, 2000. - 479 с.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 224 с.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу : Ескіз української міфології. - К. : АТ “Обереги”, 1992. - 88 с.

Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. - Львів : Фенікс, 1995. - 42 с.

Огнев’юк В. О., Фурман А. В. Принцип модульності в історії освіти. - К. : УІПКККО, 1995. - 85 с.

Онацький Є. Українська емоційність // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 36-47.

0снови психології // За ред. О. В. Ки-ричука, В. А. Роменця. - К. : Либідь, 1996. -632 с.

Пірен М. І. Основи етнології. Підручник. - Вид. 2-е, доповнене. - К. : ІП ім. Г. Кос-тюка АПН України, 1998. - 436 с.

Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... - К. : ВЦ “Просвіта”, 2000. - 320 с.

Полохало В. У хаті, яка завжди скраю // День. - 2000. - №29. - С. 4.

Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності // Освіта. - 1997. - 3-10 вересня. - С. 6-8.

Почепцов С.Г. Языковая ментальность: способ представления мира / / Вопросы языкознания. - 1990. - №6. - С. 110-122.

Прокопенко Л. Модульно-розвивальне навчання та зміни в системі післядипломної підготовки вчителів / / Рідна школа. - 1998. - №10. - С. 6-8.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. - К. : Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. - СПб. : Изд-во “Питер”, 2000. -712 с.

Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование : Соціально-философское исследование. -Запорожье : Просвита, 2000. - 250 с.

Сагач Г. М. Золотослів. - К.: Школяр, 1998. - Ч.І. - 235 с.; Ч. ІІ. - 415 с.

Сизоненко О. Не вбиваймо своїх пророків. Роман-ессе // Дніпро. - 2000. - №9-10. - С. 38-40.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М. : Политиздат, 1992. - 543 с.

Спиваковский В. Если хочеш быть богатым и счастливым, не ходи в школу. - К. : Гранд, 1996. - 208 с.

Старовойт І. С. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальностей : Філософсько-історичний аналіз. - Тернопіль : Діалог, 1997. - 256 с.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К. : ІЗМН МО України, 1997. - 232 с.

Степин В. С. Культура // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

Тимошенко О. Національна ідея як філософсько-культурна парадигма духовного відродження України // Філософська думка. - 1999. - №1-2. - С. 101-118.

Удод О. Модульно-розвивальна система в контексті соціокультурної переорієнтації освіти / / Рідна школа. - 1998. - №10. - С. 8-10.

Українська душа. - К. : “Фенікс”, 1992. - 128 с.

Ушинський К. Д. Рідна мова // Розумне, добре, вічне... Думки про виховання та навчання. - К. : Молодь, 1989.

Федоренко Д. Велесова книга. Найдавніший літопис України. - К. : Бібліотека українця, 1999. - 160 с.

Феномен нації : основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. - К. : Знання, 1998. - 264 с.

Франк С. Л. Духовные основы общества. - М. : Республика, 1992. - 511 с.

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М. : Наука, 1989. - 456 с.

Фромм Э. Бегство от свободы. - М. : Прогресс, 1995. - 256 с.

Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - 430 с.

Фурман А. Авторська система дистанційної підготовки педагога-психолога-дослід-ника : досвід десяти років // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 140-146.

Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 26-43.

Фурман Анатолій. Золоті джерела кохання : інтимна лірика. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2000. - 31 с.

Фурман А. В. Інноваційна освіта : система програмно-методичного забезпечення. -Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 150 с.

Фурман А. Ментальність - засада духовного життя // Освіта. - 1997. - 3-10 вересня. - С. 1-4.

Фурман А. В. Методологічна модель Школи розвитку // Рідна школа. - 1994. -№6. - С. 19-25.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна інноваційна система у сфері освіти // Інститут експериментальних систем освіти: Ін-форм. бюлетень. - Вип. 2. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - С. 14-19.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна система: принципи, умови, забезпечення. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А. Модульно-розвивальна система // Освіта. - 1996. - 10 січня. - С. 2-6.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна технологія ведення лекційних курсів у Тернопільській академії народного господарства (проект). - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 23 с.

Фурман А. Соціально-культурна доктрина національної освіти // Освіта. - 1998. - 11-18 березня. - С. 2.

Фурман А. В. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти. - Тернопіль, 2000. - С. 21-26.

Фурман А. В Фантомы украинского образования // Влада. - 1999. - №1. - С. 15.

Фурман А. В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: Анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №3. - С. 39-56.

Фурман А. Чому несучасна наша сьогоднішня освіта // Директор школи. - 1999. - №36. - С. 2-3.

Фурман А. В., Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання : передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 94-124.

Фурман А., Коміссаров В. Школа здібностей. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ №44 м. Запоріжжя // Рідна школа. - 1996. - №8. - С. 5-9.

Фурман А., Костенко В. Школа віри. Програма дослідно-експериментальної роботи ліцею №157 м. Києва. - К.: Рада, 1995. - 47 с.

Фурман А., Семенюк Т. Школа розуміння. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ №10 м. Бердичева. - К. : УІПКККО, 1996. - 35 с.

Фурман А., Чуйкіна О., Хорітонов В., ГорпинюкВ. Школа мислення. Програма дослідно-експериментальної роботи в СШ №19 м. Керчі Республіки Крим. - К. : Інститут психології, 1994. - 15 с.

Хатімов Н. Українська ментальність: постімперське та постіндустріальне буття // Розбудова держави. - 1995. - №10.

Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 3-35.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 97-112.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - 2-е вид. - Мюнхен : Укр. Вільний ун-т, 1983. - 175 с.

Шевченко Тарас. Твори в трьох томах. - Том перший. Поетичні твори. - К. : Держлітвидав України, 1963. - 731 с.

Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа. - К. : Фенікс, 1992. - С. 66-96.

Шлемкевич М. Загублена українська людина. - К. : Фенікс, 1992. - 157 с.

Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. методология. - М. : Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Юнг К. Г. Психологические типы. - М. : Прогресс, 1995. - 716 с.

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. - М., 1993. - 310 с.

Юркевич П. Д. Вибране. - К.: Абрис, 1993. - 416 с.

Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М. : Директор школы, 1996. - 120 с.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. - Мюнхен : Український вільний університет, 1993. - 217 с.

Ярема Я. Українська духовність у її культурно-історичних виявах // Перший український педагогічний конгрес 1935 р. -Львів : Рідна школа, 1938. - С. 16-88.

Ярмусь С. Духовність українського народу: Короткий орієнтаційний нарис. - Вінніпег : Інститут дослідів Волині, 1983. -227 с.

Ященко В., Ковальчук Т. Пошук філософських і етнопсихологічних сутностей українця // Мандрівець. - 1995. - №2. -С. 103-109.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 393

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.