Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування

Автор(и)

  • Оксана Фурман (Гуменюк)

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.038

Ключові слова:

свідомість, самосвідомість, ідентифікація, особистість, Я-концепція, Я-образ, Я-ставлення, Я-вчинок, Я-духовне, позитивно-гармонійна Я-концепція

Анотація

У статті обґрунтовується Я-концепція як системне онтогенетичне утворення внутрішнього світу людини, котре унікальне за своїми функціями, призначенням, самоорганізаційною актуалізацією, адже формує низку вагомих думок, уявлень, ставлень, знань, переживань, почуттів, мрій, розчарувань та установок про себе; вона розвивається у сімейному, а пізніше й у шкільному довкіллі, вдосконалюється у ділових та виробничих (професійних) відносинах, прогресує чи деградує у буденних стосунках упродовж життєвого шляху, є центром її соціального світу, оскільки поєднує особу з довкіллям. Висвітлюється взаємозв’язок теоретичного осмислення Я-концепції як центрального ядра самосвідомості через чотири аспекти: обґрунтування, розвитку, формування й самотворення у взаємодоповненні із методологічними підходами, що витлумачують її як гносеологічно-епістемну дійсність, онтогенетичну реальність, онтолого-феноменологічну даність та ноуменально-аксіологічну організованість. Детально аналізується психічна організація внутрішнього світу людини від Я-концепції до Ми-концепцій, де остання не є сумою окремих осіб першої, а становить якісно нову інтегральну цілісність уявлень, ставлень, установок та інших психічних утворень про колективну самосвідомість окремих груп чи групи, що здебільшого належить, наприклад, до національної самосвідомості. Водночас виявляється відмінність між трикомпонентною будовою глобальної Я-концепції Р. Бернса, котра охоплює такі складові: когнітивну (Я-образ), емоційно-оцінкову (Я-ставлення), поведінкову (Я-поведінка) та авторською чотирикомпонентною структурою позитивно-гармонійної Я-концепції (створена у 2001 році, доповнена у 2003-2006, деталізована у 2007–2018 роках), яка утримує когнітивну (Я-образ), емоційно-оцінкову (Я-ставлення), вчинково-креативну (Я-вчинок), спонтанно-духовну (Я-духовне) складові. Крім того, описуються виміри взаємопроникнення свідомості, самосвідомості та Я-концепції, котрі взаємоспричинені й становлять неподільну єдність, а також обґрунтовується авторська модель самотворення позитивно-гармонійної Я-концепції у структурі інноваційно-психологічного клімату, який не тотожний соціально-психологічному чи організаційному, а наявний у модульно-розвивальній системі навчання проф. А.В. Фурмана, що задає координати самотворення залежно від виокремлених ним: 1) періодів модульно-розвивального циклу (інформаційно-пізнавальний, нормативно-регуляційний, ціннісно-естетичний, духовний), що поширюють і збагачують соціально-культурний досвід нації та людства не тільки знаннями, уміннями, навичками, а й нормами, компетенціями, цінностями та екзистенціалами духовності, 2) послідовності психомистецьких технологій  розвивальної взаємодії у класі (проблемно-ситуативна – добування суб’єктом знань, регуляційна – нормування особистістю знань і вмінь, ціннісно-естетична –  поширення індивідуальністю здобутого культурного досвіду та компетенцій, спонтанно-духовна – самореалізація особи як універсума). Доводиться, що ідея самотворення обґрунтована нами із моделі вільного спричинення В.А. Петровського, що розвиває концепцію Я як causa sui шляхом осмислення чотирьох граней (ідеальне Я – образ, іманентне Я – інтенція, трасфінітне Я – переживання, трансцендентальне Я – думка), кожна з яких реалізує в собі одну із відомих аристотелівських причин і воднораз може бути віднесена до рангу “причини себе”. Саме ця модель слугує своєрідною відправною точкою теоретичного аналізу проблеми самотворення Я-концепції, оскільки визнання самозумовлення у психології дає змогу підтвердити достовірність не лише ідей саморуху та саморозвитку особистості, коли розвиток відбувається у внутрішньому просторі її зв’язків з іншими людьми, а й у діяльній динаміці перебігу психодуховного механізму самотворення Я через внутрішню зустріч у сфері самосвідомості вітакультурних форм активності (поведінка, діяльність, учинок, спілкування ) та “образів суб’єктивної реальності” (людина як індивід, суб’єкт, особистість, універсум, за концепцією В.І. Слободчикова, Є.І. Ісаєва).

The article substantiates self-concept as a systemic ontogenetic formation of the human’s inner world, which is unique in its functions, purpose and self-organizing actualization, since it forms a number of important thoughts, ideas, attitudes, knowledge, experiences, feelings, dreams, disappointments and installations about oneself; it develops in the family, and later in the school environment, is improved in business and industrial (professional) relations, progresses or degrades in everyday relationships throughout the life course, is the center of its social world, as it combines a person with the environment. The interrelation of the theoretical comprehension of the self-concept as the central core of self-consciousness is highlighted through four aspects: substantiation, development, formation and self-creation in complementarity with methodological approaches that interpret it as epistemologically-epistemic reality, ontogenetic reality, ontological-phenomenological givens and a noumenal-axiological organization. The psychological organization of the inner world of human from the Self-concept to the We-concepts is analysed in details, where the last one is not the sum of individual persons of the first one, but is a qualitatively new integral wholeness of representations, attitudes, installations and other mental entities about the collective consciousness of individual groups or group, which in most cases belongs, for example, to national consciousness. At the same time, there is a distinction between the three-component structure of the global Self-concept of R. Burns, which encompasses the following components: cognitive (Self-image), emotional-evaluative (Self-attitude), behavioral (Self-behavior), and author’s four-component structure of positively harmonic Self-concept (created in 2001, supplemented in 2003-2006, detailed in 2007-2018), which holds cognitive (Self-image), emotional-evaluative (Self-attitude), action-creative (Self-act), spontaneously-spiritual (Self-spiritual). In addition, dimensions of interpenetration of consciousness, self-consciousness and self-concept are described, which are mutually-caused and constitute indivisible unity, and also the author’s model of self-creation of a positively harmonious Self-concept in the structure of an innovative-psychological climate is substantiated, which is not identical to a socio-psychological or organizational one, but available in the modular-developing training system of prof. A. V. Furman, who specifies the coordinates of self-creation, depending on the ones he has singled out: 1) the periods of the modular-developing cycle (information-cognitive, normative-regulatory, value-aesthetic, spiritual), which extend and enrich the socio-cultural experience of the nation and humanity, not only with knowledge, skills, abilities, but also norms, competencies, values and development of spirituality, 2) the sequence of psycho-artistic technologies of developmental interaction in the classroom (problem-situational – the acquisition of knowledge by the subject, regulatory – the rationing of knowledge and skills by the personality, value-aesthetic - the spread of the acquired cultural experience and competences by the individuality, spontaneously-spiritual – self-realization of the person as a universe). It is proved that the idea of self-formation is substantiated by us from the model of free causing of V. A. Pertrovskiy, who develops the concept of Self as causa sui through the comprehension of the four facets (ideal Self-image, immanent Self-intention, tranfinite Self-experience, transcendental Self-thought), each of which implements in itself one of the known Aristotelian causes and can simultaneously be attributed to the rank “cause of yourself”. Namely this model is a peculiar starting point for the theoretical analysis of the self-creation problem of Self-concept, since the recognition of self-assertion in psychology makes it possible to confirm the authenticity of not only the ideas of self-movement and self-development of the personality, when development takes place in the internal space of its connections with other people, but also in the active dynamics of the psychological mechanism course of self-creation of Self through an internal meeting in the sphere of self-consciousness of vita-cultural forms of activity (behavior, activity, deed, communication) and “images of the subjective reality” (human as an individual, a subject, a personality, a universum, according to the concept of V. I. Slobodchikov, E. I. Isaev).

Біографія автора

  • Оксана Фурман (Гуменюк)
    доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, директор НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Арсеньев А. С. Размышления о работе С. Л. Рубинштейна “Человек и мир” / Анатолий Сергеевич Арсеньев // Вопросы философии. – 1993. – № 5. – С. 130–160.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 421 с.

Бобров Е. О. О самосознании / Е. О. Бобров. – Казань, 1898. – 192 с.

Боришевський М. Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості / Мирослав Боришевський // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 128–135.

Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход / Мария Боуэн // Вопросы психологии. – 1992. – № 3–4. – С. 29–35.

Вачков И. В. Сказкотерапия : Развитие самосознания посредством психологической сказки. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2003. – 144 с.

Выготский Л. С. Психология / Лев Семенович Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1008 с. – (Серия “Мир психологии”).

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – Т.3. Философия духа / Отв. ред. Е.П. Ситковский; ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. – М.: Мысль, 1977. – 471 с. – (АН СССР. Ин-т философии. Филос. наследие).

Гірняк А. Н. Ідея несвідомого і психоаналіз З. Фройда / А. Н. Гірняк. – Лекція. – Ялта : Редакційно-видавничий відділ КГУ, 2008. – 47 с.

Гірняк А. Н. Психоаналіз З. Фройда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – №4. – С. 40–51.

Гроф С. Психологія майбутнього : уроки з сучасних досліджень свідомості: [пер. з англ. Ярини Винницької, Олени Редчиць] / С. Гроф. – Львів: Афіша, 2015. – 328 с.

Джемс У. Психология / Уильям Джемс : [пер. с англ.; под ред. Л.А. Петровской]. – М. : Педагогика, 1991. – 368 с.

Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / Владимир Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 24–36.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : [монография] / Вячеслав Петрович Казмиренко. – К.: МЗУУП, 1993. – 384 с.

Кант І. Критика чистого розуму : [пер. з нім. та прим. І. Бурковського] / І. Кант. – К.: Юніверс, 2000. – 504 с.

Кон И. С. Открытие “Я” / Игорь Семенович Кон. – М.: Политиздат, 1978. – 352 с.

Кон И. С. В поисках себя : Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

Кохут Х. Анализ самости : Систематический подход к лечению нарциссических нарушений личности : [пер. с англ.] / Х. Кохут. – М.: “КогитоЦентр”, 2003. – 308 с.

Кочнева Л. В. Проблема самосознания и психологические условия его развития в учебной деятельности студентов вузов / Л.В. Кочнева // Инновации в образовании. – 2006. – №5. – С. 84–96.

Кучеренко С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості особистості підлітків та юнаків / Світлана Кучеренко // Психологія і суспільство. – 2009. – №1. – С. 134–151.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.

Ломов Б. Ф. Об исследовании законов психики / Борис Федорович Ломов // Психологический журнал. – 1980. – Т.1, №1. – С. 157–189.

Москалець В. П. Психологія особистості : навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів спец. психологія, соц. педагог. та ін. / Віктор Петрович Москалець. – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 416 с.

Основи психології : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – [2-е вид., стереотип.]. – К. : Либідь, 1996. – 632 с.

Парыгин Б. Д. Социально-психологический климат коллектива. Пути и методы изучения: [монография] / Борис Дмитриевич Парыгин; [под ред. В. А. Ядова]. – Ленинград: Наука, 1981. – 192 с. – (Ин-тут социально-экономических проблем АН СССР).

Петровский В. А. Личность в психологии : парадигма субъективности / Вадим Артурович Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 512 с.

Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсина, А. Ауэрбаха. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 1096 с.

Психология самосознания : хрестоматия / [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. – Самара : Изд. Дом “Бахрар–М”, 2000. – 672 с.

Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2-е изд., исправл. и доп.]. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс; пер. с англ. [общ. ред. и предисл. Исениной Е.И.]. – М.: изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. – 480 с.

Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. / В. А. Роменець, І.П. Маноха. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : учеб. [для психологов, педагогов, философов] / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с. : ил. – (Серия “Мастера психологии”).

Руднев В. П. Характер и расстройства личности. Патография и метапсихология / В. П. Руднев. – М.: Независимая фирма “Класс”, 2002. – 272 с.

Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те : пізнай себе : твори [в 2 т.] / Григорій Сковорода. – К. : АН УРСР, 1961. Т. 1. – 1961. – 640 с.

Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: уч. пособ. для вузов / [В. И. Слободчиков, Е.И. Исаев]. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

Смит Н. Современные системы психологии : пособ. для высш. уч. зав. / Ноэль Смит; [пер. с англ. Н. Миронов, С. Рысев; под общ. ред А. А. Алексеева]. – СПБ.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с. – (Серия “Психологическая энциклопедия”).

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А.Г. Спиркин. – М., 1972. – 389 с.

Столин В. В. Самосознание личности : [монография] / Владимир Владимирович Столин. – М.: МГУ, 1983. – 284 с.

Татенко В. О., Володимир Андрійович Роменець (1926–1998) : життя як вчинок і подія / В. О. Татенко, Т. М. Титаренко // Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 1998. – С. 7–37.

Терлецька Л. Г. Психічне здоров’я особистості. Технологія самоаналізу : [монографія] / Лариса Гарріївна Терлецька. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 150 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла : [сборник] / Виктор Франкл; [пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуши, Е. В. Эдмана; общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вс. ст. Д. А. Леонтьева ] – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.: ил. – (Б-ка зарубежной психологии).

Фрейд З. “Я” и “Оно” / Зигмунд Фрейд // “Я” и “Оно”: в 2-х кн. – Тбилиси: Мерани, 1991. – Кн. 1. – С. 351–392.

Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции / Зигмунд Фрейд. – М.: Наука, 1989. – 456 с.

Фурман (Гуменюк) О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату експериментальної школи модульно-розвивального типу / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2005. – №4. – С. 70–83.

Фурман (Гуменюк) О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 47–81.

Фурман (Гуменюк) О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2005. – №1. – С. 46–62.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Психологія Я-концепції : [монографія] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Психологія Я-концепції : навч. пос. / О. Є. Фурман (Гуменюк). – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зиґмунда Фройда: [лекція] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34 с.

Фурман (Гуменюк) О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2001. – №2. – С. 33–76.

Фурман (Гуменюк) О. Соціальний формат розвитку Я-концепції / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2004. – №3. – С. 82–90.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума : [лекція] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 40 с.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Структурно-функціональне взаємодоповнення складових Я-концепції людини / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк) // Соціальна психологія. – 2005. – №9. – С. 29–37

Фурман (Гуменюк) О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу : Монографія / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Ялта-Тернопіль : підручники і посібники, 2008. – 340 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 508 с.

Фурман А. В. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Васильович Фурман // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 105–144 ; 2002. – № 3–4. – С. 20–58.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.

Фурман А. В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – №4. – С. 16–38.

Фурман А. В., Фурман (Гуменюк) О. Є. Психологія Я-концепції : Навч. пос. / Анатолій Васильович Фурман, Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 360 с.

Фурман О. Є. Методологічна план-карта дослідження Я-концепції особистості / О. Є. Фурман : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. [“Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу”], (Тернопіль, 16-17 травня 2013р.) / МОН України, Тернопільський національний економічний університет // Психологія і суспільство : Спецвипуск. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – С. 14–15.

Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу : дис. … доктора психол. наук: 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман. – Одеса, 2015. – 467 с.

Фурман О. Модель структурно-функциональной организации Я-концепции человека / Оксана Фурман // Проблемы педагогики и психологии : [науч. период. изд. межвуз. консорциума / гл. ред. Наира Акопян]. – Ереван: Армянский ГПУ, 2015. – №2. – С. 106–115.

Храмова В. До проблеми української ментальності / В. Храмова // Українська думка. – К. Фенікс, 1999. – С. 3–35.

Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Лари Хьелл, Даниил Зиглер; пер. с англ. С. Меленевской, Д. Викторовой. – СПб.: Питер-Пресс, 1997. – 608 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии : [монография] / Ирина Ивановна Чеснокова. – М.: Наука, 1977. – 144 с.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды / Геогрий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. – М.: Шк. культ. политики, 1995. – 760 с.

Ядов В. А. Диспозиционная концепция личности / В.А. Ядов // Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2000. – С. 76–93.

Ямницький В. М. Розвиток життєтворчої активності особистості : теорія та експеримент : [монографія] / Вадим Маркович Ямницький. – Одеса : ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006. – 362 с.

Янчук В. А. Введение в современную социальную психологию : [учеб. пособие для вузов] / Владимир Александрович Янчук. – Мн. : АСААР, 2005. – 768 с.

Baars B. J. A Cognitive Theory of Consciousness / Bernard J. Baars. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988.

Markus H. Self-schemata and processing information about the self / H. Markus // Journal of Personality and Social Psychology. – 1977. – P. 63–78.

Markus H. Possible Selves : The Interface between Motivation and the Self-Concept / H. Markus, P. Nurius: In Yardley K. , Honess T. (eds). Self and Identity : Psychological Perspectives. Wiley. – 1987. – P. 79–83.

Markus H. R. Cultural vaniation in self-concept; in G. R. Goethals, J. Strauss (eds. ) Multidisciplinary perspectives on the self / H. R. Markus, S. Kitayama. – New York: Springer–Verlag, 1991. – P. 103.

References

Arsenev A. S. Razmyshlenyia o rabote S. L. Rubynshteina «Chelovek y myr» / Anatolyi Serheevych Arsenev // Voprosy fylosofyy. – 1993. – № 5. – S. 130–160.

Berns R. Razvytye Ya-kontseptsyy i vospytanye / Robert Berns; per. s anhl. – M. : Prohress, 1986. – 421 s.

Bobrov E. O. O samosoznanyy / E. O. Bobrov. – Kazan, 1898. – 192 s.

Boryshevskyi M. Samosvidomist yak faktor psykhichnoho rozvytku osobystosti / Myroslav Boryshevskyi // Psykholohiia i suspilstvo. – 2009. – №4. – S. 128–135.

Bouen M. Dukhovnost y lychnostno-tsentryrovannyi podkhod / Maryia Bouen // Voprosy psykholohyy. – 1992. – № 3–4. – S. 29–35.

Vachkov Y. V. Skazkoterapyia : Razvytye samosoznanyia posredstvom psykholohycheskoi skazky. – 2-e yzd., pererab. y dop. – M.: Os-89, 2003. – 144 s.

Vyhotskyi L. S. Psikholohyia / Lev Semenovych Vyhotskyi. – M.: Yzd-vo EKSMO-Press, 2002. – 1008 s. – (Seryia “Myr psykholohyy”).

Hehel H. V. F. Entsyklopedyia fylosofskykh nauk / Heorh Vylhelm Frydrykh Hehel. – T.3. Fylosofyia dukha / Otv. red. E.P. Sytkovskyi; red. kollehyia: B.M. Kedrov y dr. – M.: Mysl, 1977. – 471 s. – (AN SSSR. Yn-t fylosofyy. Fylos. nasledye).

Hirniak A. N. Ideia nesvidomoho i psykhoanaliz Z. Froida / A. N. Hirniak. – Lektsiia. – Yalta : Redaktsiino-vydavnychyi viddil KHU, 2008. – 47 s.

Hirniak A. N. Psykhoanaliz Z. Froida yak teoriia, systema i sotsiokulturne yavyshche / A. N. Hirniak // Psykholohiia i suspilstvo. – 2008. – №4. – S. 40–51.

Hrof S. Psykholohiia maibutnoho : uroky z suchasnykh doslidzhen svidomosti: [per. z anhl. Yaryny Vynnytskoi, Oleny Redchyts] / S. Hrof. – Lviv: Afisha, 2015. – 328 s.

Dzhems U. Psykholohyia / Uyliam Dzhems : [per. s anhl.; pod red. L.A. Petrovskoi]. – M.: Pedahohyka, 1991. – 368 s.

Zynchenko V. P. Myry soznanyia y struktura soznanyia / Vladymyr Zynchenko // Voprosy psykholohyy. – 1991. – № 2. – S. 24–36.

Kazmyrenko V. P. Sotsyalnaia psykholohyia orhanyzatsyi : [monohrafyia] / Viacheslav Petrovych Kazmyrenko. – K.: MZUUP, 1993. – 384 s.

Kant I. Krytyka chystoho rozumu : [per. z nim. ta prym. I. Burkovskoho] / I. Kant. – K.: Yunivers, 2000. – 504 s.

Kon Y. S. Otkrytye «Ia» / Ihor Semenovych Kon. – M.: Polytyzdat, 1978. – 352 s.

Kon Y. S. V poyskakh sebia : Lychnost y ee samosoznanye / Ihor Semenovych Kon. – M.: Polytyzdat, 1984. – 335 s.

Kokhut Kh. Analyz samosty : Systematycheskyi podkhod k lechenyiu nartsyssycheskykh narushenyi lychnosty: [per. s anhl.] / Kh. Kokhut. – M.: “KohytoTsentr”, 2003. – 308 s.

Kochneva L. V. Problema samosoznanyia y psykholohycheskye uslovyia eho razvytyia v uchebnoi deiatelnosty studentov vuzov / L.V. Kochneva // Ynnovatsyy v obrazovanyy. – 2006. – №5. – S. 84–96.

Kucherenko S. Metodolohichni pidkhody do vyvchennia samosvidomosti osobystosti pidlitkiv ta yunakiv / Svitlana Kucherenko // Psykholohiia i suspilstvo. – 2009. – №1. – S. 134–151.

Leontev A. N. Deiatelnost. Soznanye. Lychnost / Aleksei Nykolaevych Leontev. – M.: Polytyzdat, 1975. – 304 s.

Lomov B. F. Ob issledovanii zakonov psykhiki / Borys Fedorovych Lomov // Psykholohycheskyi zhurnal. – 1980. – T.1, №1. – S. 157–189.

Moskalets V. P. Psykholohiia osobystosti : navch. posib. dlia studentiv, aspirantiv, vykladachiv spets. psykholohiia, sots. pedahoh. ta in. / Viktor Petrovych Moskalets. – K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2013. – 416 s.

Osnovy psykholohii : pidruch. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / za zah. red. O. V. Kyrychuka, V. A. Romentsia. – [2-e vyd., stereotyp.]. – K. : Lybid, 1996. – 632 s.

Paryhyn B. D. Sotsyalno-psykholohycheskyi klymat kollektyva. Puty y metody izuchenyia : [monohrafyia] / Borys Dmytryevych Paryhyn; [pod red. V. A. Yadova]. – Lenynhrad: Nauka, 1981. – 192 s. – (Yn-tut sotsyalno-ekonomycheskykh problem AN SSSR).

Petrovskyi V. A. Lychnost v psykholohii : paradihma subyektivnosti / Vadim Arturovych Petrovskyi. – Rostov-na-Donu: Fenyks, 1995. – 512 s.

Psykholohycheskaia entsyklopedyia / pod red. R. Korsyna, A. Auerbakha. – [2-e izd.]. – SPb.: Pyter, 2003. – 1096 s.

Psykholohyia samosoznanyia : khrestomatyia / [red.-sost. D.Ia. Raihorodskyi]. – Samara: Izd. Dom «Bakhrar–M», 2000. – 672 s.

Psykholohyia. Slovar / pod obshch. red. A.V. Petrovskoho, M. H. Yaroshevskoho. – [2-e izd., yspravl. y dop.]. – M.: Politizdat, 1990. – 494 s.

Rodzhers K. R. Vzghliad na psykhoterapyiu. Stanovlenye cheloveka / Karl Rodzhers; per. s anhl. [obshch. red. i predysl. Isenynoi E.Y.]. – M.: Izd. hruppa «Prohress», «Unyvers», 1994. – 480 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii KhKh stolittia: navch. posib. / V. A. Romenets, I. P. Manokha. – K.: Lybid, 1998. – 992 s.

Rubynshtein S. L. Bytye i soznanye. Chelovek i mir / Serhei Leonydovych Rubinshtein. – SPb.: Piter, 2003. – 512 s. – (Seryia «Mastera psykholohyy»).

Rubynshtein S. L. Osnovy obshchei psykholohii : ucheb. [dlia psykholohov, pedahohov, filosofov] / Serhei Leonydovych Rubinshtein. – SPb. : Piter, 2000. – 712 s. : yl. – (Seryia «Mastera psikholohii»).

Rudnev V. P. Kharakter i rasstroistva lichnosty. Patohrafyia y metapsykholohyia / V. P. Rudnev. – M.: Nezavysymaia fyrma “Klass”, 2002. – 272 s.

Skovoroda H. Narkis. Rozmova pro te : piznai sebe : tvory [v 2 t.] / Hryhorii Skovoroda. – K. : AN URSR, 1961. T. 1. – 1961. – 640 s.

Slobodchykov V. Y. Osnovy psikholohycheskoi antropolohii. Psikholohyia cheloveka: Vvedenye v psikholohyiu subyektyvnosty: uch. posob. dlia vuzov / [V.Y. Slobodchykov, E.Y. Ysaev]. – M. : Shkola-Press, 1995. – 384 s.

Smyt N. Sovremennye systemy psykholohii : posob. dlia vyssh. uch. zav. / Noel Smyt; [per. s anhl. N. Myronov, S. Rysev; pod obshch. red A. A. Alekseeva]. – SPB.: Praim-EVROZNAK, 2003. – 384 s. – (Seryia «Psikholohycheskaia entsyklopedyia»).

Spirkin A. H. Soznanie i samosoznanie / A. H. Spirkin. – M., 1972. – 389 s.

Stolin V. V. Samosoznanie lichnosty : [monohrafyia] / Vladymyr Vladymyrovych Stolin. – M.: MHU, 1983. – 284 s.

Tatenko V. O. Volodymyr Andriiovych Romenets (1926–1998): zhyttia yak vchynok i podiia / V. O. Tatenko, T. M. Tytarenko // Romenets V. A., Manokha I. P. Istoriia psykholohii KhKh stolittia : navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. – K.: Lybid, 1998. – S. 7–37.

Terletska L. H. Psykhichne zdorovia osobystosti. Tekhnolohiia samoanalizu : [monohrafiia] / Larysa Harriivna Terletska. – K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 2003. – 150 s.

Frankl V. Chelovek v poyskakh smysla : [sbornyk] / Viktor Frankl; [per. s anhl. y nem. D. A. Leonteva, M. P. Papushy, E. V. Edmana; obshch. red. L. Ia. Hozmana y D. A. Leonteva; vs. st. D. A. Leonteva] – M.: Prohress, 1990. – 368 s.: yl. – (B-ka zarubezhnoi psykholohyy).

Freid Z. “Ia” y “Ono” / Zyhmund Freid // “Ia” y “Ono”: v 2-kh kn. – Tbylysy: Merany, 1991. – Kn. 1. – S. 351–392.

Freid Z. Vvedenye v psykhoanaliz: lektsii / Zyhmund Freid. – M.: Nauka, 1989. – 456 s.

Furman (Humeniuk) O. Metodolohichna model innovatsiino-psykholohichnoho klimatu eksperymentalnoi shkoly modulno-rozvyvalnoho typu / Oksana Furman (Humeniuk) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2005. – №4. – S. 70–83.

Furman (Humeniuk) O. Metodolohiia piznannia osvitnoho vchynku v konteksti innovatsiino-psykholohichnoho klimatu / Oksana Furman (Humeniuk) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2012. – № 1. – S. 47–81.

Furman (Humeniuk) O. Osoblyvosti sytuatyvnoho ta vikovoho rozvytku Ya-kontseptsii / Oksana Furman (Humeniuk) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2005. – №1. – S. 46–62.

Furman (Humeniuk) O. Ie. Psykholohiia Ya-kontseptsii: [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk). – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2002. – 186 s.

Furman (Humeniuk) O. Ie. Psykholohiia Ya-kontseptsii : navch. pos. / O. Ie. Furman (Humeniuk). – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2004. – 310 s.

Furman (Humeniuk) O. Ie. Problematyka Ya u psykhoanalitychnii teorii Zygmunda Froida : [lektsiia] / Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk). – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2003. – 34 s.

Furman (Humeniuk) O. Samotvorennia Ya-kontseptsii za modulno-rozvyvalnoi orhsystemy / Oksana Furman (Humeniuk) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2001. – №2. – S. 33–76.

Furman (Humeniuk) O. Sotsialnyi format rozvytku Ya-kontseptsii / Oksana Furman (Humeniuk) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2004. – №3. – S. 82–90.

Furman (Humeniuk) O. Ie. Spontanno-dukhovna orhanizatsiia Ya-kontseptsii universuma : [lektsiia] / Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk). – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2003. – 40 s.

Furman (Humeniuk) O. Ie. Strukturno-funktsionalne vzaiemodopovnennia skladovykh Ya-kontseptsii liudyny / Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk) // Sotsialna psykholohiia. – 2005. – №9. – S. 29–37

Furman (Humeniuk) O. Ie. Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu : Monohrafiia / Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk). – Yalta-Ternopil : pidruchnyky i posibnyky, 2008. – 340 s.

Furman A. A. Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti: [monohrafiia] / Anatolii Anatoliiovych Furman. – Ternopil : TNEU, 2017. – 508 s.

Furman A. V. Teoriia osvitnoi diialnosti yak metasystema / Anatolii Vasylovych Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2001. – № 3. – S. 105–144 ; 2002. – № 3–4. – S. 20–58.

Furman A. V. Modulno-rozvyvalne navchannia : pryntsypy, umovy, zabezpechennia: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. – K.: Pravda Yaroslavychiv, 1997. – 340 s.

Furman A. V. Svidomist yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia / A. V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2017. – №4. – S. 16–38.

Furman A. V., Furman (Humeniuk) O. Ie. Psykholohiia Ya-kontseptsii : Navch. pos. / Anatolii Vasylovych Furman, Oksana Yevstakhiivna Furman (Humeniuk). – Lviv: Novyi svit-2000, 2006. – 360 s.

Furman O. Ie. Metodolohichna plan-karta doslidzhennia Ya-kontseptsii osobystosti / O.Ie. Furman : mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [«Sotsialno-psykholohichni vymiry profesiinoi maisternosti osobystosti v umovakh hlobalizovanoho svitu»], (Ternopil, 16-17 travnia 2013r.) / MON Ukrainy, Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet // Psykholohiia i suspilstvo: Spetsvypusk. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2013. – S. 14–15.

Furman O. Ie. Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu : dys. doktora psykhol. nauk : 19.00.07 / Oksana Yevstakhiivna Furman. – Odesa, 2015. – 467.

Furman O. Model strukturno-funktsyonalnoi orhanyzatsyy Ya-kontseptsyy cheloveka / Oksana Furman // Problemy pedahohyky y psykholohyy: [nauch. peryod. yzd. mezhvuz. konsortsyuma / hl. red. Nayra Akopian]. – Erevan : Armianskyi HPU, 2015. – №2. – S. 106–115.

Khramova V. Do problemy ukrainskoi mentalnosti / V. Khramova // Ukrainska dumka. – K. Feniks, 1999. – S. 3–35.

Khell L. Teorii lychnosty (Osnovnye polozhenyia, yssledovanyia y prymenenye) / Lary Khell, Danyyl Zyhler; per. s anhl. S. Melenevskoi, D. Vyktorovoi. – SPb.: Pyter-Press, 1997. – 608 s. – (Seryia «Mastera psykholohii»).

Chesnokova Y. Y. Problema samosoznanyia v psykholohii: [monohrafyia] / Iryna Ivanovna Chesnokova. – M.: Nauka, 1977. – 144 s.

Shchedrovitskii H. P. Izbrannye trudy / Heohryi Petrovych Shchedrovitskii; [red.-sost. A. A. Pyskoppel, L. P. Shchedrovytskyi]. – M.: Shk. kult. polytyky, 1995. – 760 s.

Yadov V. A. Dyspozytsyonnaia kontseptsyia lychnosty / V. A. Yadov // Sotsyalnaia psykholohyia v trudakh otechestvennykh psykholohov. – SPb.: Pyter, 2000. – S. 76–93.

Iamnytskyi V. M. Rozvytok zhyttietvorchoi aktyvnosti osobystosti : teoriia ta eksperyment : [monohrafiia] / Vadym Markovych Yamnytskyi. – Odesa : PNTs APN Ukrainy – SVD Cherkasov M. P., 2006. – 362 s.

Ianchuk V. A. Vvedenye v sovremennuiu sotsyalnuiu psykholohyiu: [ucheb. posobye dlia vuzov] / Vladymyr Aleksandrovych Yanchuk. – Mn.: ASAAR, 2005. – 768 s.

Baars B. J. A Cognitive Theory of Consciousness / Bernard J. Baars. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Markus H. Self-schemata and processing information about the self / H. Markus // Journal of Personality and Social Psychology. – 1977. – P. 63–78.

Markus H. Possible Selves: The Interface between Motivation and the Self-Concept / H. Markus, P. Nurius: In Yardley K. , Honess T. (eds). Self and Identity : Psychological Perspectives. Wiley. – 1987. – P. 79–83.

Markus H. R. Cultural vaniation in self-concept; in G. R. Goethals, J. Strauss (eds. ) Multidisciplinary perspectives on the self / H. R. Markus, S. Kitayama. – New York : Springer–Verlag, 1991. – P. 103.

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 886

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.