ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАДАННОГО ПІДХОДУ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична Національний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

задача, завдання, задачна ситуація, проблема, проблемна ситуація, навчальна ситуація, учбова задача, навчальна задача, система навчальних задач, освітня задача, виховна задача, розв’язання задачі, процес розв’язування задачі, складність

Анотація

З метою подолання існуючих суперечностей, що супроводжують дослідження задачної проблематики, проаналізовано та струк-туровано основні дефініції, якими оперують науковці зазначеного напрямку, а також здійснена спроба психологічно обґрунтувати інноваційний підхід до визначення поняття “навчальна задача”, який покликаний за допомогою професійно реалізованого педагогічного керівництва освітнім процесом, вказати учню шлях вдосконалення не лише його знань та умінь, а й способи привласнення ним соціально значимих норм і цінностей.

Біографія автора

  • Тетяна Надвинична, Національний економічний університет, м. Тернопіль

    старший науковий співробітник НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г.А. Основы типологии задач. - К.: Наукова думка, 1979. - 132 с.

Балл Г. А., Довгялло А. М.К уточнению понятия задачи // Науковедение, прогнозирование и информатика. - 1970. - Вып. 2. - С. 15-23.

Балл Г.О. Психология в рациогуманистической перспективе: Избраные работы. - К.: Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педаго-гический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г.О. У світі задач. - К.: Знання, 1986. - 48 с.

Бартлетт Ф. Психология человека в труде и игре. - М.: Узд-во АПН РСФСР, 1959. - 144 с.

Берфаи Л.В. Строение учебной задачи и проблема диагностики учебной деятельности // Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. - 1974. - Часть 1. - С. 31 - 46.

Берфаи Л.В. Формирование двигательного навыка в условиях практической и учебной задачи // Вопросы психологии. - 1963. - № 4. - С. 73-84.

Бех І.Д. Виховання особистості: У двох книгах. - Книга друга. Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 274 с.

Бибрих P.P. Исследование видов целеобразования / Отв. ред. О. К. Тихомиров. - Кишинев: Штиинца, 1987. -131 с.

Богоявленский Д. Н. Приемы умственой деятельности и их формирование у школьников // Вопросы психологии. -1969. - № 2. - С. 25 -38.

Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. - 672 с.

Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. - М.: Знание, 1970. - 190 с.

Брушлинский А.В. Психология мышления и педагогическая практика // Вопросы психологии. - 1969. - №3. - С. 22-23.

Володарский В.Е. Система задач как средство повышения эффективности обучения физике в средней школе: Автореф. дисс... канд. пед. наук. - Ленинград, 1980. - 22 с.

Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогики.

- СПб.: Питер, 1992. - 146 с.

Гурова Л. Л. Психологический анализ решения задач.

- Воронеж, 1976. - 22 с.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1996. - 264 с.

Давыдов В.В. Психологическая характеристика учебных задач // Вопросы психологии обучения и воспитания. -К.: Рад школа, 1961. - 365 с.

Джемс У. Психология. - СПб.: Прайм-Еврознак, 1905.

- 448 с.

Дорохина В. Т. Причины трансформации (переопределения) учебного задания учащимися в процессе обучения // Вопросы психологии. - 1980. - № 3. - С. 54-63.

Дорохина В. Т. Исследование процесса принятия учебного задания: Автореф. дисс... канд. психол. наук. - М., 1987. - 18 с.

Дорохина В. Т. К вопросу о принятии учащимися учебного задания // Вестник Харьковского университета. Психология. - 1972. - № 76. - Вып 5. - 156 с.

Дункер К. Качественное (экспериментальное и теоретическое) исследование продуктивного мышления // Психология мышления: Сб. переводов. - М.: Прогресс, 1965. - 367 с.

Загвягинский В.И. Методология и методика дидактических исследований. - Тюмень: Изд-во ТГУ, 1978. - 91 с.

Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости.- М.: Педагогика, 1981. - 200 с.

Карпова Н.Л. Мотивационная включенность в деятельность: структура, механизмы, условия формирования. Дисс... докт. психол. наук. - М., 1998. - С. 32-135.

Комиссаров В. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. А. В. Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Костюк Г.С. (ред.) Психологія: Підручник для педінститутів. - Вид. 3-є. К.: Радянська школа, 1968. - 565 с.

Костюк Г. С, Балл Г.А. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований // Вопросы психологии. - 1977. - № 3. - С. 12-23.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

Крайцберг П.У. Цели обучения и изучение эффективности деятельности учителя // Учитель и его профессия. - Таллин, 1977. - 280 с.

Кулюткин Ю.Н. Эвристические методы в стуктуре решения. - М.: Педагогика, 1970. - 231 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. // Избрание психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т.1. - 560 с.

Леонтьев А.Н. Опыт экспериментального исследования мышления // Доклады на совещании по вопросам психологии. - М.: Просвещение, 1954. - С. 5 - 12.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. - 456 с.

Лернер И.Я. Познавательные задачи в обучении истории. - М.: Просвещение, 1968. - 94 с.

Линдсей П., Норман Д. Анализ процесса решения задач // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления

- М.: Наука, 1981. - С. 319-327.

Матюшкин А. Предисловие // Психология мышления.

- М.: Педагогика, 19б4. - С. 24.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вища школа, 1987. - 224 с.

Машбиц Е. И. Психологический анализ учебной задачи // Сов. педагогика. - 1973. - № 2. - С. 58-65.

Микулина Г.Г. Психологические условия постановки учебных задач (на материале обучения младших школьников математики). - Дисс... кан. психол. н. - М., 1973. - 203 с.

Микулина Г.Г. Психологические условия решения учебных задач // Экспериментальные исследования по проблемам усовершенствования учебно-воспитательного процесса в начальных классах и подготовке детей к школе: Материалы II Всесоюзного симпозиума. - Тбилиси, 1974. - Ч. 1. - С. 143-154.

Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - К.: Рад. школа, 1983. - 94 с.

Надвинична Т. Формовтілення основних етапів розв’язування навчальних задач у сценарії модульно-розвивальних занять // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 50 -53.

Ньюэлл А., Шоу Дж, Саймон Г. Эмпирические исследования машины «Логик-теоретик», пример изучения эвристики // Вычислительные машины и мышление / Под ред. Э. Фейгенбаума и Дж. Фельдмана: Пер. с англ. - М.: Мир, 1967. - 564 с.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 442 с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковник, 1998. - 944 с.

Оконь В. Основы проблемного обучения: Пер. с польск.

- М.: Просвещение, 1968. - 234 с.

Панибратов В.Н., Слинин Я.Л. Логический анализ форм научного поиска.- М.: Наука, 1986. - 164 с.

Паронджанов В. У чебник XXI века: он может быть эффективнее в 8000 раз // Управление школой. - № 36. - 1999. - С. 5-6.

Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений // В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - 3-е изд. - М. : Школа - Пресс, 2000. - 512 с.

Первушина О.Н. О структуре процесса постановки задачи // Весник ЛГУ. - 1987. - Сер. 6. - Вып. 2. - С. 119-121.

Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам / Под ред. И. Л. Лернера. - М., 1972 - 239 с.

Пойа Д. Математическое открытие. - М.: Наука, 1976.

- 448 с.

Пономарев А.Я. Психология творчества. - М.: Педагогика, 1976. - 303 с.

Пономарев Я.А. Психология творческого мышления.

- М.: Узд-во АПН РСФСР, 1960. - 352 с.

а. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. - К.: Академвидав, 2006. - 424 с.

Рейтман У.Р. Познание и мышление: моделирование на уровне информационных процессов. - М.: Мир, 1968. - 400 с.

Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: Узд-во АН СССР, 1958. - 147 с.

Самойлов А.Е. Особенности постановки задач субъектом как фактор еффективности его деятельности: Дисс... канд. психол. наук. - Київ, 1983. - 124 с.

Сенаторова Н.Р. Принципы формирования продуктивных, творческих задач на примере изучения физики // Инновационное обучение: стратегия и практика. - М.: Наука, 1994. - С. 95-112.

Сергеев А.С., Соколов А.Н. Логический анализ форм научного поиска. - Л.: Наука, 1986. - 99 с.

Сериков В.В. Образование и личность: Теория и практика проектирования педагогических систем. - М.: Логос, 1999. - 272 с.

Славская К. А. Детерминация процесса мышления // Исследования мышления в советской психологии. - М.: Наука, 1966.

Смирнов A.A. Психология запоминания.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1948. - 327 с.

Суворова Г.А. Деятельно-психологическое консультирование в обучении. - Дисс... доктора психол. н. - М., 2003. - 473 с.

Таращанская P.E. Экспериментальное исследование переопределения учебных задач учащимися // Экспериментальное исследование по проблемам усовершенствования учебно-воспитательного процесса в начальных классах и подготовке детей к школе. Материалы II Всесоюзного симпозиума. Ч. II. - Тбилиси: Менциереба, 1974. - С. 47-53.

Тихомиров O.K., Перехов В.А. Значение и смысл в процессе решения мыслительной задачи // Вопросы психологии. - 1969. - № 4. - С. 66-84.

Толлингерова Д., Голоушова Д, Канторкова Г. Психология проектирования умственого развития детей. - М. -Прага: Роспедагенство, 1994. - 48 с.

Учебный материал и учебные ситуации / Под ред. Г.С. Костюка, Г.А. Балла. - К.: Рад. шк., 1986, - 144 с.

Формирование учебной деятельности школьника / Под ред. В.В. Давыдова. И. Ломпшера, А.К. Марковой. - М.: Педагогика, 1982. - 216 с.

Фридман Л.М. Дидактические основы применения задач в обучении: Автореф. дисс... доктора пед. н. - М., 1971. - 54 с.

Фридман Л.М. Психологический анализ задач: Сообщение I // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии / АПН СССР, М., - 1970. - № 1. - С. 51-56.

Фридман Л.М. Психологический анализ задач: Сообщение IV // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии / АПН СССР, М., - 1971. - № 4. - С. 25-29.

Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. - М.: Педагогика, 1977. - 286 с.

Фурман А. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” // Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-153.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. -2001. - №3. - С. 105-144.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. шк., 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Шепель В.М. Социально-психологический аспект научной организации труда.- М.: Стройиздат, 1966. - 29 с.

Щадриков В.Д. Деятельность и способности. - М.: Наука, 1994. - 320 с.

Щадриков В.Д. Цель учебной деятельности. - М.: МОСУ, 2001. - 28 с.

Эльконин Д.Б. Избраные психологические труды. -М.: Педагогика, 1989. - 560 с.

Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте // Вопросы психологи обучения и воспитания. Тезисы докладов на конференции. - К.: Рад.школа, 1961. - 416 с.

Эсаулов А.Ф. Психология постановки и решения конструктивно-технических задач: Автореф. дисс... доктора психол. наук. - Л., 1974. - 42 с.

Эсаулов А.Ф. Психология решения задач.- М.: Высшая школа, 1972. - 216 с.

Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. ин-т экспертов. - СПб.: Полиус, 1998. - 639 с.

а. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебноисследовательской деятельности. - М.: Высш. Школа, 1981. - 240 с.

Ach N. Uber die Willenstatigkeit und das Denken, 1925.

Berlyne D. E. Structure and Direction in Thinking. - New York: Wiley, 1958. - 203 р.

Davis G. A. Current status of research and theory in human problem solving // Psychologucal Bulletin. - 1966. - V.66 - № 1. - P. 36-54.

Hachman J. Rihard Toward understanclin the role of tasks in behayioral research. - Acta Psichologica. - 1969. - Vol. 31. -№ 2, Р. 97-128.

Завантаження

Як цитувати

Надвинична, Тетяна. “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАДАННОГО ПІДХОДУ У ПСИХОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(31), June 2017, pp. 63-87, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/337.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 398

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.