СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Надвинична

Ключові слова:

соціогуманітарна сфера, соціальна робота, соціальний менеджмент, менеджмент соціальної роботи, технологія, соціальна технологія, квазі-технологія, професійна діяльність

Анотація

У статті обґрунтована нагальна потреба технологізаціїяк соціального менеджменту в цілому, так і менеджменту соціальної роботи зокрема, змістом якого є повноцінна професійна діяльність соціального працівника, що гарантує її оптимальний результат (задоволення актуальних потреб клієнта, котрий потребує соціальної допомоги), а можливість здійснення якої міститься у структурі самої людської діяльності. Зазначено, що для того щоб вона набула свого довершеного вигляду, доцільно, крім традиційних етапів технологічного процесу, ввести ще один - рефлексивний, на якому б відбувався самозвіт фахівця про ефективність власних дій у вирішенні поставлених цілей.

Біографія автора

  • Тетяна Надвинична

    кандидат психологічних наук, старший науковий спіробітник НДІ методології та економіки вищої освіти, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / Александр Григорьевич Асмолов. - [3-е изд. , перераб. и доп.]. -М: Смысл, 1990. - 526 с.

Головатий М.Ф, Лукашевич М.П, Дмитренко Г.А. та ін. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2004. - 368 с.

Гринченко С. Н. История человечества с кибернетических позиций // История и Математика: Проблемы периодизации исторических макропроцессов. - М.: КомКнига, 2006. - С. 38-52.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения: [монография] / Василий Васильевич Давыдов. - М.: ИНТОР, 1996. - 541 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Менеджмент социальной роботы: Учеб. пособие для студ. выш. учеб. заведений /Под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко. - М.:1999. - 288 с.

Подшивалкіна В. Проблеми фахового самовизначення та професійної диференціації психологічного товариства // Психологія і суспільство / Гол. редактор А.В. Фурман. - 2005. - № 1. - С. 7 -15.

Подшивалкина В.И. Социальные технологии: Проблемы методологии и практики. - Кишинев: ИПФ “Центральная типография”, 1997. - 352 с.

Психологія програмованого навчання / За ред. Г.С. Кос-тюка і Г.О. Балла. - К.: Наукова думка, 1973. - 127 с.

Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В.Н. Иванов. - М.; Белгород, 1995. - С. 130-131.

Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 150 с.

Теория социальной работы /Под ред. профессора Е.И. Холостовой. - М.: Юристь, 2000. - 360 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 506

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.