THE BECOMING OF THE CREATIVE PERSONALITY: FROM CREATIVE POTENTIAL TO PROFESSIONALISM

Автор(и)

  • Сергій Шандрук

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.139

Ключові слова:

навчальний процес, креативність, творчий потенціал, креативна особистість, здібності, проблемна ситуація, професійна діяльність, творчі мотиви, креативні спроможності, інтелект, оригінальність, творчий продукт, особистість

Анотація

Дослідження актуалізує проблематику формування креативної особистості й різнобічно обґрунтовує розвиток творчого потенціалу професіонала як мету і завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до продуктивного розв’язання проблемних ситуацій і виробничих завдань. Актуалізація творчого потенціалу розглядається як діяльність і як спроможність особистості фахівця-професіонала, котрі пов’язані зі сформованим умінням самозбалансувати себе як надскладну субстанцію вчинення, що виявляється у цілеспрямованості, активності, аргументованості мотивації, плануванні власної роботи, самостійності, швидкості прийняття рішень і відповідальності за них, критичності оцінки результатів власних дій, у почуттях обов’язку і самоповаги. Доведено, що максимальний ефект креативної діяльності досяжний за умови, коли всі елементи і підсистеми працюють в одному напрямку - задля створення якісного продукту творчості, що супроводжується посиленням креативного потенціалу особистості, який унаявнений широким спектром інтелектуальних, мотиваційних, комунікативних та професійних властивостей, котрі уможливлюють творче зреалізування професійності, у тому числі й продуктивне розв ’язання проблем і трудових завдань, гарантують оригінальність, ефективність та позитивний результат творчої праці.

 

The research actualizes the problematic of formation the creative personality and versatily substantiates the development of creative potential of professional as a goal and task of training highly qualified specialists capable to productive solving of problematic situations and productive tasks. Actualization of creative potential is considered both as an activity and as an ability of the personality of specialist-professional which are linked with already formed skill to self-balance itself as a highly complex substance of commitment that is detected in purposefulness, activity, argumentation of motivation, planning their own work, independence, speed of making decisions and responsibility for them, criticality of evaluation the results of own actions, in calls of duty and self-respect. It was proved that maximal effect of creative activity is achievable provided all elements and subsystems operate in one direction - for creation a quality product of creativity that accompanied by enhancement of the creative potential of the personality which is appeared by wide range of intellectual, motivational, communicative and professional properties which enable creative realization of professionalism, including productive problem and labor tasks solving, guarantee originality, efficiency and positive result of creative work.

 

 

Біографія автора

  • Сергій Шандрук
    доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи, заступник начальника навчально-методичного відділу, керівник курсів підвищення кваліфікації Тернопільського національного економічного університету, заступник голови обласного відділення Соціологічної асоціації Укарїни, голова науково-методичної підкомісії МОН України з соціальної роботи, м. Тернопіль

Посилання

Кравчук П. Ф. Формирование развитой творческой личности студента (философско-социологический и методический аналіз) / П. Ф. Кравчук. - К.: Вища школа, 1984. - 154 с.

Курило Л. С. Розвиток творчого потенціалу дошкільника / Л. С. Курило // Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології та педагогіці: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 червня 2009 р.) / За ред. І. Ю. Філіпової. -Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - С. 190-194.

Матюшкин О. М. Концепция творческой одаренности / О. М. Матюшкин // Вопр. психол. - 1989. -№ 6. - С. 29-33.

Моляко В. О. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В. О. Моляко, Л. О. Музика. - Житомир: Рута, 2006. - 320 с.

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : [монографія] / наук. кер. авт. кол. В. О. Моляко; АПН України, Інститут психології ім. Г.С. Кос-тюка. Лабораторія психології творчості. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 207 с.

Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : [монографія] / А. А. Фурман. -Одеса : ОНПУ; Тернопіль: ТНеУ, 2016. - 312 с.

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методоло-гування : [монографія] / А. В. Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А. В. Методологічне обґрунтування цик-лічно-вчинкової типології ігор / А. В. Фурман // Віта-культурний млин. - 2014. - Модуль 16. - С. 4-14.

Фурман А. В. Парадигми нормативності методологічного мислення у професійному становленні особистості / Анатолій В. Фурман // Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу : матерали Міжнар. наук.- практ. конф. [Тернопіль, 16-17 трав. 2013 р.] // Психологія і суспільство. - 2013. - Спецвип. - С. 8-11.

Фурман А. В. Педагогічне керівництво пошуковою педагогічною активністю школярів : [монографія] / Анатолій В. Фурман, Богдан Скоморовський. - К.: Зодіак-ЕКО, 1996. - 112 с.

Хмельковська С. В. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис... канд. пед. наук:

00.04 / Хмельковська С. В. ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса).

- Одеса, 2005. - 20 с.

Шандрук С. Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. - 2015. - №4. - С. 107-121.

Шандрук С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня доктора психологічних наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Сергій Костянтинович Шандрук. - Одеса, 2016. - 36 с.

Шандрук С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. - 2015. - №3. - С. 86-91.

Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности / Е. Л. Яковлева. - М., 1997. -224 с.

Kravchuk P. F. Formyrovanye razvytoi tvorcheskoi lychnosty studenta (fylosofsko-sotsyolohycheskyi y metodycheskyi analiz) / P. F. Kravchuk. - Kyev : Vyshcha shkola, 1984. - 154 s. [In Russian].

Kurylo L. S. Rozvytok tvorchoho potentsialu doshkilnyka / L. S. Kurylo // Kultura i rozvytok osobystosti: mify ta realii v psykholohii ta pedahohitsi:

materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (24-25 chervnia 2009 r.) / Za red. I. Iu. Fi-lipovoi. - Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2009. - S. 190-194 [In Ukrainian].

Matiushkyn O. M. Kontseptsyia tvorcheskoi odarennosty / O. M. Matiushkyn // Vopr. psykhol. - 1989.

- № 6. - S. 29-33 [In Russian].

Moliako V. O. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen / V. O. Moliako, L. O. Muzyka. - Zhytomyr: Ruta, 2006. - 320 s. [In Ukrainian].

Psykholohichne doslidzhennia tvorchoho potentsialu osobystosti : [monohrafiia] / nauk. ker. avt. kol. V. O. Moliako; APN Ukrainy, Instytut psykholohii im. H.S. Kos-tiuka. Laboratoriia psykholohii tvorchosti. - K. : Pedaho-hichna dumka, 2008. - 207 s. [In Ukrainian].

Furman A. A. Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir : [monohrafiia] / A. A. Furman. -Odesa : ONPU; Ternopil: TNEU, 2016. - 312 s. [In Ukrainian].

Furman A. V. Ideia i zmist profesiinoho metodolo-huvannia : [monohrafiia] Z A. V. Furman. -Ternopil: TNEU, 2016. - 378 s. [In Ukrainian].

Furman A. V. Metodolohichne obgruntuvannia tsyklichno-vchynkovoi typolohii ihor Z A. V. Furman ZZ Vitakulturnyi mlyn. - 2014. - Modul 16. - S. 4-14 [In Ukrainian].

Furman A. V. Paradyhmy normatyvnosti metodo-lohichnoho myslennia u profesiinomu stanovlenni osobystosti / Anatolii V. Furman // Sotsialno-psykholohichni vymiry profesiinoi maisternosti osobystosti v umovakh hlobalizovanoho svitu : materaly Mizhnar. nauk.- prakt. konf. [Ternopil, 16-17 trav. 2013 r.] // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - Spetsvyp. - S. 8-11 [In Ukrainian].

Furman A.V. Pedahohichne kerivnytstvo poshu-kovoiu pedahohichnoiu aktyvnistiu shkoliariv : [mono-hrafiia] / Anatolii V. Furman, Bohdan Skomorovskyi. -K.: Zodiak-EKO, 1996. - 112 s. [In Ukrainian].

Khmelkovska S. V. Formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u protsesi fakhovoi pidhotovky : avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / Khmelkovska S. V. ; Pivdennoukrainskyi derzh. pedahohichnyi un- t im. K.D.Ushynskoho (m. Odesa). - Odesa, 2005. - 20 s. [In Ukrainian].

Shandruk S. Pryntsypy pobudovy teoretychnoi modeli rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei osobystosti praktychnoho psykholoha / Serhii Shandruk / / Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - №4. - S. 107-121 [In Ukrainian].

Shandruk S.K. Psykholohichni zasady rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh praktychnykh psykholohiv : avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia doktora psykholohichnykh nauk : 19.00.07 “Pedahohichna ta vikova psykholohiia” / Serhii Kostian-tynovych Shandruk. - Odesa, 2016. - 36 s. [In Ukrainian].

Shandruk S. Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti / Serhii Shandruk // Psykholohiia i suspilstvo.

- 2015. - №3. - S. 86-91 [In Ukrainian].

Yakovleva E. L. Psykholohyia razvytyia tvor-cheskoho potentsyala lychnosty / E. L. Yakovleva. - M., 1997. - 224 s. [In Russian].

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 409

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.