МЕТОДОЛОГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗУМІННЯ СМИСЛУ

Автор(и)

  • Микола Кубаевський
  • Тетяна Надвинична

Анотація

У статті різнобічно аргументується виняткова евристичність категорійного поняття “методологування”, що уможливлює логіко-змістове розрізнення, з одного боку, методології як учення про структуру, цілісність, методи і засоби діяльності, з іншого - методологічної роботи (тобто власне методологування) як реального здійснення найрізноманітніших способів, форм і засобів людського практикування на будь-який предмет, ще з іншого - актуальне розуміння смислу речей, подій, діяльності, знання у контекстах суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних відношень людини і світу. Тому методологування розглядається і як синтетичний спосіб здійснення рефлексивної миследіяльності, і як процес-дійство напруженого застосування дослідником складної системи підходів, парадигм, концептів, моделей та інструментів цілісного осягнення явищ дійсності, і як тип духовно-практичного освоєння світу, що охоплює пізнання й творення об’єкта із самопізнанням та самотворенням самого суб’єкта, і як таке наддосконале смислопродукування, яке дозволяє перевести особистіше знання із матеріалу (інформації) у засіб поглибленого розуміння та збагачення ціннісно-смислової сфери людини й відтак перетворити його у тонкий інструмент саморозвитку її мислення, і воднораз як набір ефективних засобів розуміння нею власних смислових гірлянд, полів, сегментів та рефлексивне опанування своїм динамічним полі-смисловим потоком повсякдення.

Біографії авторів

  • Микола Кубаевський

    кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

  • Тетяна Надвинична
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник НДІ методології та економіки вищої освіти, доцент кафедри соціальної роботи, завідувачка лабораторії психологічної служби Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бабайцев A.Ю. СМД-методология // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Бабайцев A.M. Смысл и значение // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 939-940.

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / / Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. Віталій Лях. - К.: Либідь, 1966. - 384 с.

Бoйченкo I.B. Філософія історії: Підручник. - К.: T-во “Знання”, КОО, 2000. - 723 с.

Гірняк A. Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 20S-21S.

Зитвьев A.A. Логическое и физическое следование // Проблемы логики научного познания. - М.: Наука, 1964. - 408 с.

Koпнин П., Cn^Bim A. Методология // Философская энциклопедия. - Т.3. - М.: Советская энцик-

лопедия, 1967. - 584 с.

Кримський С. Запити філософських смислів. - K.: ПАРАПАН, 2003. - 240 с.

Крымский С. Философско-гносеологический анализ понимания / Понимание как логико-гносеологическая проблема: Сборник научных трудов. - K.: Наукова думка, 1982. - 272 с.

Кубаєвський М. Роль універсалій у процесі методологування // Психологія і суспільство. - 2010. -№3. - С. 115-123.

Матвиенко В.А. Социальные технологии. - K.: Українські пропілеї, 2000. - 434 с.

Можейко М.А. Апель (Apel) Карл-Отто // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. - С. 52-53.

Можейко М.А. Универсалии // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом. - С. 1072-1073.

Парсонс Т. О структуре социального действия. -М.: Академический проект, 2000. - 880 с.

Попов Б.В. Альтернативна модель етносу та людини (Кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка. - 2001. - №3. - С. 37-53.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. - М.: Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам Организации, Руководства и Управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. - М.: Дело, 2004. - 208 с.

Румянцева Т. Жизненный мир (Lebensnelt) // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. -Мн.: Книжный Дом. - С. 369-370.

СтёпинВ.С. Культура // Вопросы философии. -1999. - №8. - С. 61-71.

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 576 с.

а. Фурман А. Біциклічна модель організації процесів розуміння // Вітакультурний млин: Методологічний альманах. - 2008. - Модуль 8. - С. 4-12.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. Принцип “чотирьох К” у контексті пр офесійного методологув ання // Вітакультурний млин: Методологічний альманах. - 2007. - Модуль 5. - С. 4-14.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності // Вітакультурний млин: Методологічний альманах. -2005. - Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Структура і зміст професійного ме-тодологування // Вітакультурний млин: Методологічний альманах. - 2005. - Модуль 2. - С. 4-11.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: Монографія. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Чешков М. Современный мир как целое (идея эпистемологического поворота) // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - №ІІ. - С. 99-106.

ЩедровицкийГ.П. Избранные труды. - М. Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>