Психологічна допомога сім’ям за складних життєвих обставин

Автор(и)

  • Михайло Лучко доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Національного економічного університету, сертифікований аудитор, президент аудиторської фірми “Тер Аудит”, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0001-6499-4188
  • Тетяна Надвинична кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка лабораторії психологічної служби, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0001-7286-2150

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.224

Ключові слова:

сім’я як соціальний інститут і мала група, складні життєві обставини, шлюбні і родинні взаємостосунки, психологічна допомога, особистісна дезадаптованість, фрустрація, психологічна грамотність

Анотація

У статті розкрито засадничі положення психологічної допомоги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проаналізовано та доведено, що до основних індикаторів, за якими визначають кризовий стан таких родин, належать важке фінансове становище, загальна соціальна дезадаптованість, гострі конфліктні ситуації між подружжям, непорозуміння між батьками і дітьми, моральне і фізичне насилля, безвідповідальне батьківство, різноманітні девіації тощо. Проте ці індикатори – лише наслідок невирішених особистісних проблем, незнання та невміння розв’язувати складні життєві завдання чоловіком і дружиною, котрі перебувають у шлюбі. Відповідно до цього запропоновано переглянути загальноприйняту модель роботи із такими сім’ями, зокрема ту складову, яка стосується надання психологічних послуг її членам. Відтак детально проаналізовані різноманітні варіанти залучення широкого кола фахівців, котрі оптимальним чином спроможні посприяти вирішенню існуючої низки проблем зазначеного суспільного формату. При цьому підкреслюється важлива роль різноманітних неурядових організацій та благодійних фондів, які надають не лише посильну фінансово-правову, а й соціально-психологічно допомогу сім’ям, які потрапили у скрутні умови життя. Основна увага при цьому зосереджується саме на підвищенні рівня освіченості та компетентності серед малозабезпечених та соціально незахищених верств населення. Зазначено, що достатня обізнаність громадянина щодо тих чи інших психічних процесів, які супроводжують процес формування і розвитку особистості, можуть значно знизити ризики виникнення різноманітних проблем індивідуального та міжособистого характеру і здатні попередити системні дезадаптаційні процеси, які стосуються усіх членів такої родини, особливо тих, хто причетний до виховання юного покоління. На матеріалі емпіричних даних, отриманих під час зреалізування розробленої авторської програми психологічної допомоги сім’ям, члени яких переживають життєві труднощі, доведена наявність взаємозв’язку ступенів їхньої психологічної грамотності із відповідними рівнями особистісної адаптованості та антифрустрованості.

The article outlines the basic provisions of psychological assistance to families who were in difficult life circumstances. It has been analyzed and proved that the main indicators determining the crisis situation of such families include the difficult financial situation, general social disadaptation, sharp conflict situations between spouses, misunderstandings between parents and children, moral and physical violence, irresponsible parenthood, various deviations, etc. However, these indicators are only a consequence of unresolved personal problems, ignorance and inability to solve difficult life tasks by married men and women. Accordingly, it is proposed to review the generally accepted model of work with such families, in particular, the component that concerns the provision of psychological services to its members. Therefore, various options for attracting a wide range of specialists are analyzed in detail, which are optimally capable of helping to resolve the existing range of problems of the specified social format. An important role of various non-governmental organizations and charitable foundations is emphasized, which provide not only an affordable financial and legal, but also socio-psychological assistance to families who are in difficult living conditions. The main focus of this is to increase the level of education and competence among the poor and socially vulnerable groups of the population. It is noted that a sufficient awareness of a citizen regarding certain psychic processes that accompany the processes of formation and development of personality can significantly reduce the risks of emergence various problems of individual and interpersonal nature and can prevent systemic maladaptation processes that affect all members of such a family, especially who is involved in the upbringing of young generation. On the basis of empirical data obtained during the implementation of the developed author’s program of psychological assistance to families whose members are experiencing life difficulties, the existence of the relationship between the levels of their psychological literacy with the corresponding levels of personal adaptation and anti-frustration is proved.

Посилання

Дембицька Н.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної соціалізації дитини в малозабезпеченій сім’ї / Н.М.Дембицька, О.М. Новосядла // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія – Вип. 44. – К.: ТОВ-Видавництво “ЛОГОС”, 2016. – С. 25 – 31.

Колмогорова Л.С. Становление психологической культуры школьника // Вопросы психологии. – 1999. – N° 1. – С. 83 – 91.

Красун А., Турчин Я. Бідність в Україні та шляхи її подолання / А. Красун, Я.Турчин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Вип. 20. – С. 81-85.

Лібанова Е. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу / Е. Лібанова. – К., 2008. – 330 с.

Лучко М. Прямые иностранные инвестиции: движение и значение / М. Лучко // Экономист. – 2003. – №3. – С.22 – 33.

Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: [метод. матеріали для тренера] /О.В. Безпалько та ін.; під заг. ред. І.Д.Зверєвої. –К.: Наук. світ, 2004.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації. Навчально-методичний комплекс; за заг. ред. І.Д. Зверєвої та Ж.В. Петрочко. – К., 2007.

Постанова Кабінету міністрів “Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)” від 21 листопада 2013 р. № 896

Київ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-2013-

Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 № 53 “Про Порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bo.gov.ua/.../pro-poriadok-vyiavlennia-zdiisnennia-zakhodiv-shchodo-pidtrym

Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/78710/sotsiologiya/kontrol_umovami_rozvitku_vihovannya_ditini].

Фурман А., Надвинична Т. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – №3. – С. 69–101.

Фурман А. В., Надвинична Т. Л. Основи гендерної рівності: навч. посібн. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 168 с.

Фурман А., Надвинична Т. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – №2. – С. 80 –104.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості [наук. вид.] / А.В. Фурман. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – 63 с.

Фурман А.В. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2002. – №1. – С. 119–152.

Шеламова Г.М. Психологическая культура педагога / Г.М. Шеламова // Профессиональное образование. – 2004. – № 5. – С. 6.

Завантаження

Як цитувати

Лучко, Михайло, and Тетяна Надвинична. “Психологічна допомога сім’ям за складних життєвих обставин”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Feb. 2019, pp. 224-33, https://doi.org/10.35774/pis2018.03.224.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 991

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.