СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ -СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

 • Наталія Мойсеєнко
 • Ірина Кишакевич
 • Ганна Пяста

Ключові слова:

професія, сіудєніськийвік, творчемедичне мислення, процес розуміння, творчий тренінг, КАРУС

Анотація

У статті розглядаються питання психологічної сутності процесу розуміння у форматі творчо зорієнтованого медичного мислення, особливостей розвитку його когнітивної та операційної складових. Проаналізовано процесно-динамічний аспект розуміннєвого осмислення, обгрунтовано мікроетапи перебігу творчого медичного мислення, спрямованого на постановку і розв’язання клінічного завдання. Розглянуто психологічні принципи та умови впровадження творчого тренінгу для активізації механізмів розуміння вказаного різновиду мислення. Висвітлена можливість позитивного впливу на якість і повноту розуміння клінічного завдання студентами за допомогою тренінго-вої системи КАРУС. Унаочнено використання навчальних завдань з фундаментальних дисциплін (на прикладі задач з хімії) та клінічних дисциплін (задач з офтальмології) як основи тренінгових завдань системи КАРУС.

 

In the article the issues of psychological essence of the process of cognition in the format of creatively oriented medical thinking, specific features of the development of its cognitive and operational components have been considered. The process-dynamic aspect of cognitive comprehension has been analyzed; the micro-stages of the course of creative medical thinking directed on the formulation and solution of the clinical task have been substantiated. The psychological principles and conditions of implementation of creative training for efficient action of the mechanisms of comprehension of mentioned kind of thinking have been considered. The opportunity of the positive effect on the qualitative understanding the clinical tasks by students with the help of training system KARUS has been demonstrated. As the basis of the training system KARUS the authors offered training tasks on fundamental disciplines (on the examples of tasks on chemistry) and clinical disciplines (tasks on ophthalmology).

Біографії авторів

 • Наталія Мойсеєнко
  кандидат медичних наук, доцент кафедри нейрохірургії з курсом офтальмології Національного медичного університету, м. Івано-Франківськ
 • Ірина Кишакевич
  кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології Національного медичного університету, м. Івано-Франківськ
 • Ганна Пяста
  асистент кафедри хімії фармацевтичного факультету Національного медичного університету, м. Івано-Франківськ

Посилання

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Диана Борисовна Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 318 с.

Брушлинскнй А.В. Проблемы субъекта психологической науки / Андрей Владимирович Брушлинский // Психологический журнал. - 1991. - Т.12, № 6. - С. 1-3.

Вульф Х.Р. История развития клинического мышления / Х.Р. Вульф // Международный журнал медицинского практика. - 2009. - №1. - С. 12-20.

Гурова Л.Л. Интуиция и логика в психологической структуре решения задач // Семантика логика, интуиция в мыслительной деятельности человека / Л.Л. Гурова. - М.: Педагогика, 1979. - С. 8-45.

Ершова-Бабенко И.В., ПашенкоТ, Богачук Т. Внедрение психоэнергетического подхода в медицинском вузе. Метод “creative power” (Создающая сила) // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії і практики. - Одеса, 2002. - Вип.19. - С. 66-67.

Знаков В.В. Понимание в познании и общении / Владимир Владимирович Знаков. - М.: Изд-во РАН Института психологии, 1994. - 237 с.

Коваленко А.Б. Психологія розуміння [монографія] / Алла Борисівна Коваленко. - К.: Геропринт, 1999. -184 с.

Корнилов Ю.К. Психологические проблемы понимания / Ю.К. Корнилов. - Ярославль: Изд-во Ярослав. ун-та, 1979. - 80 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк. - К.: Рад. школа, 1989. - 108 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности / Валентин Алексеевич Моляко. - М.: Машиностроение, 1983. - 136 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. - М.: АН СССР, 1959. - 356 с.

Тихомиров О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 270 с.

а. Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов / А.Ф. Эсаулов. - М.: Высшая школа, 1982. - 223 с.

Mumford M.D, Gustafson S.B. Creativity syndrome: Integration, application and innovation // Psychology Bullelin. - 1988. - Р. 27-43.

Завантаження

Як цитувати

Мойсеєнко, Наталія, et al. “СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ -СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ”. Психологія і суспільство, no. 4(54), Sept. 2017, pp. 128-35, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/689.

Схожі статті

1-10 з 276

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.