ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ РОБОТИ СУДІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Автор(и)

 • Анатолій В. Фурман
 • Андрій Гірняк
 • Галина Гірняк

Ключові слова:

судова реформа, моніторинг, соціальне опитування, судова система, якість судових послуг, виміри якості, критерії оцінювання, картка громадянського звітування

Анотація

Стаття містить результати опитування відвідувачів 20 судів Tернопільcької області, яке було проведене громадською організацією “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства” з 1 листопада 2015 по 15 січня 2016 року на основі методології карток громадянського звітування, що є інструментом зовнішнього оцінювання якості роботи суду. Зазначене дослідження проводилося за підтримки Проекту USAID “Справедливе правосуддя” та дало змогу виявити інтегральну оцінку якості роботи судів Тернопільської області за такими шістьома критеріями, як доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та ясність інформації, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи працівників апарату суду, якість роботи судді.

 

The article contains the results of visitors survey of 20 courts of Ternopil region which was held by public organization “The intellectual headquarter of civil society” from November, 1 2015 to January, 15 2016 based on the methodology of citizen report cards that is an instrument of external quality evaluation of the court. Indicated research was held with the support of USAID project “Fair justice” and gave an opportunity to reveal an integrated assessment of the quality of the courts work of Ternopil region by such six criteria like availability of the court, convenience and comfort of being in the court, completeness and clarity of information, compliance of terms of the judicial consideration, the quality of work of court apparatus staff, the quality of judges work.

Біографії авторів

 • Анатолій В. Фурман
  доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
 • Андрій Гірняк
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
 • Галина Гірняк
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри психології у виробничій сфері Національного технічного університету імені Івана Пулюя, заступник редактора методологічного альманаху “Віта-культурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Гірняк А. Н. Критичний аналіз якості роботи судів Тернопільської області / А. Н. Гірняк, Ю. І. Гергелюк // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Між-нар. наук.-прак. конф., 8-9 квітня 2016 р. : тези доп. -Тернопіль : Економічна думка, 2016. - С. 113-117.

Гірняк А. Н. Громадськість і суди на шляху порозуміння : [Електронний ресурс] / А. Н. Гірняк // Тернопіль сьогодні. - 2016. - 30 березня. - Режим доступу до стат. : http://news-te.blogspot.com/2016/03/ blog-post_75.html

Гірняк А. Н. Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів Тернопільської області: аналітичний звіт / А. Н. Гірняк / Проект “Справедливе правосуддя”, Громадська організація “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”. - Тернопіль : ТНЕУ “Економічна думка”, 2016. - 80 с.

Дослідження якості роботи судів : посіб. для використання методології карток громадянського звітування / [Девід Вон, Марина OraE Юлія Седик, Oлекcaндр Сердюк та ін.] ; Проект USAID “Справедливе правосуддя”. - K. : USAID, 2015. - 125 с.

Рішення Ради суддів України № 28 від 02.04.2015 р. Електронний ресурс]. - Режим доступу до стат. : http ://court.gov.ua/rsu/rishennya/risksj dfh.

Фypмaн A. В. Методологічні орієнтири комплексної гуманітарної експертизи у правовій сфері / А. В. Фурман // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., 8-9 квітня 2016 р. : тези доп. - : Eкономічнa думка, 2016. - С.146-148.

Hirniak A. N. Krytychnyi analiz yakosti roboty sudiv Ternopilskoi oblasti / A. N. Hirniak, Yu. I. Herheliuk // Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid : materialy Mizhnar. nauk.-prak. konf., 8-9 kvitnia 2016 r. : tezy dop. - Ternopil : Ekonomichna dumka, 2016. - S. 113-117.

Hirniak A. N. Hromadskist i sudy na shliakhu porozuminnia : [Elektronnyi resurs] / A. N. Hirniak // Ternopil sohodni. - 2016. - 30 bereznia. - Rezhym dostupu do stat. : http://news te. blogspot.com/2016/03/blog-post_75.html

Hirniak A. N. Otsinka rivnia zadovolenosti hromadian yakistiu funktsionuvannia sudiv Ternopilskoi oblasti: analitychnyi zvit / A. N. Hirniak / Proekt “Spravedlyve pravosuddia”, Hromadska orhanizatsiia “Intelektualnyi shtab hromadianskoho suspilstva”. - Ternopil : TNEU “Ekonomichna dumka”, 2016. - 80 s.

Doslidzhennia yakosti roboty sudiv : posib. dlia vykorystannia metodolohii kartok hromadianskoho zvituvannia / [Devid Von, Maryna Ohai, Yuliia Sedyk, Oleksandr Serdiuk ta in.] ; Proekt USAID “Spravedlyve pravosuddia”. - K. : USAID, 2015. - 125 s.

Rishennia Rady suddiv Ukrainy № 28 vid 02.04.2015 r. [Elektronnyi resurs]. -Rezhym dostupu do stat. : http:// court .gov.ua/rsu/rishennya/risksj dfh.

Furman A. V. Metodolohichni oriientyry kompleksnoi humanitarnoi ekspertyzy u pravovii sferi / A. V. Furman / / Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid : materialy Mizhnar. nauk.-prak. konf., 8-9 kvitnia 2016 r. : tezy dop. - Ternopil : Ekonomichna dumka, 2016. - S. 146-148.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >> 

Схожі статті

1-10 з 237

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.