РІЗНОВИДИ МІЖСУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Андрій Гірняк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.082

Ключові слова:

соціальна взаємодія, міжсуб’єктна взаємодія, суб’єкт-суб’єктні взаємини, психологічні критерії розмежування, система вимірів, просторовочасовий, організаційно-управлінський, структурно-функціональний, формозмістовий

Анотація

У статті здійснена систематика основних різновидів міжсуб’єктних взаємодіИ, що виокремлені за 35 критеріальними ознаками, котрі, своєю чергою, охоплені чотирма вимірами: 1) просторово-часовнйвнмір (вісім критеріальних ознак): за рівнем просторового охоплення, кількістю суб’єктів, періодом існування, динамікою, тривалістю, рівнем стійкості, локалізацією джерела спричинення, пропорцією участі суб’єктів;2) організаційно-управлінський вимір (вісім критеріальних ознак): за ієрархізованістю зв’язків, способом контактування, стратегією взаємодії наставника з колективом / наступниками, стилем управління, рівнем добровільності, рівнем формалізації (регламентації, публічності), рівнем організованості, типом спонуки;3) структурно-функціональний вимір (дев’ять критеріальних ознак): за наявністю ключових ознак-компо-нентів, типом суб’єктів, структурою, модусами людського існування, складовими психічного життя, типом спричинення емоціИних станів, спрямуванням, рольовою позицією суб’єктів та їх соціальним розшаруванням; 4) формозмістовий вимір (десять критеріальних ознак): за формою, змістом взаємодії, сферами взаємовпливу, глибиною, провідною діяльністю, різновидом соціальних інституціИ, рівнями проявленості та усвідомленості, співвідношенням інтересів учасників і наслідками.

 

The systematic of the main varieties of inter-subjective interactions which are singled out by 35 criteria features, which in turn are covered by four dimensions, is carried out in the article: 1) spatio-temporal dimension (eight criterion features): according to the level of spatial coverage, the number of subjects, period of existence, dynamics, duration, level of stability, localization of the source of cau-
sation, proportion of participation of subjects; 2) organizational-managerial dimension (eight criterion features): according to the hierarchy of relationships, the way of contact, the strategy of co-operation of the mentor with the team / successors, the style of management, the level of voluntariness, the level of formalization (regulation, publicity), level of organization, type of incentive; 3) structural-functional dimension (nine criterion features): according to the presence of key features-components, type of subjects, structure, modes of human existence, components of mental life, type of causation of emotional states, orientation, the role position of the subjects and their social stratification; 4) form-content dimension (ten criterion features): according to the form, content of interaction, spheres of mutual influence, depth, leading activity, variety of social institutions, levels of manifestation and awareness, the ratio of interests of participants and consequences.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Глобалiзацiя: (матерiал з Вікіпєдії - вільної енциклопедії) [EлектронниИ ресурс] - Режим доступу до статей.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D 0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0% D0%BB%D1 %96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Гірняк А. Поняттєво-категоріИне поле i наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / АндріИ Гірняк // Психологія і суспільство. - 2017. - № 3. - С. 127-141.

Український радянський енциклопедичний словник: в 3-х т. / [ред. кол.: А.В. Кудрицький (відп. ред.) та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Голов. ред. УPE, 1986.- Т. 1: А - Калібр. - 1986. - 752 с.

Осипова Н.П. Соціологія: [підручник] / Н.П. Оси-пова, В.Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; за ред. Н.П. Осипової. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

Соціологія: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. В.Г. Городяненка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2005. - 560 с.

Кожушко С. Взаємодія як філософське И психологічне поняття / Світлана Кожушко // УкраїнськиИ нау-ковиИ журнал “Освіта регіону”. - 2013. - № 4. - С. 261.

Гуменюк (Фурман) О.Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу [Текст]: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна; Державна академія керівних кадрів освіти АПН України. - К., 1999. - 185 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 333

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.