Сутнісні визначення модульно-розвивальної взаємодії викладача і студентів в освітньому процесі

Автор(и)

  • Оксана Євстахіївна Фурман доктор психологічних наук, професор, професорка кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. ORCID: 0000-0002-7082-9717 ResearcherID: G-4942-2017 http://orcid.org/0000-0002-7082-9717
  • Андрій Несторович Гірняк кандидат психологічних наук, доцент, т.в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. ORCID: 0000-0003-3854-4866 ResearcherID: I-8130-2017 http://orcid.org/0000-0003-3854-4866

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Ключові слова:

національна освіта України, реформування освітньої сфери, освітня модель, психодидактика, інноваційна система модульно-розвивальної освіти А.В. Фурмана

Анотація

У багатопроблемному контексті вельми заполітизованого, декларативного і формалізованого реформування національної системи освіти за десятиліття державної незалежності України сьогодні постає нагальне стратегічне завдання якісної сутнісної зміни існуючої освітньої моделі середньої і вищої школи, котра, надаючи пріоритетності інформаційно-технічним ресурсам, академічним та інтелектуальним компетентнісним успіхам здобувачів освіти, не центрується на процесах поліфункціонального, передусім широко удіяльненого і повно збалансованого, психокультурного розвитку особистостей, груп, колективів. Цим методологічно зорієнтованим дослідженням аргументовано доводиться, що сучасним тенденціям інноваційного розвитку суспільства, етнокультурним перспективам української нації і системним психодидактичним вимогам відповідає модульно-розвивальна система А.В. Фурмана, що як комплексний суспільно-науковий проєкт реалізується більше чверті століття на теренах вітчизняної освіти командою науковців, управлінців, дослідників-практиків. Вона теоретично, проєктно, методично і практично реалізує більш ефективну за існуючу техноструктуру організації й логіко-змістового наповнення освітнього процесу завдяки збалансованому втіленню у життя ідей культури і розвитку, вимог принципів ментальності, духовності, розвитковості, модульності й головне – його якісно іншому психолого-педагогічному, програмово-методичному, навчально-книжковому, психомистецькому та експертно-діагностичному забезпеченню. У результативному вимірі доказово обґрунтовується, що ця авторська освітня система гарантує четвертинний метасистемний ефект, а саме: а) спричиняє на рівні закладу виникнення  інноваційно-психологічного клімату продуктивної співпраці усіх організаторів, учителів/викладачів та учасників навчання за низкою його взаємозалежних засадничих параметрів (за теорією О.Є. Фурман, це психологічний вплив і його класи, освітнє спілкування і його аспекти як різновиди обміну, полімотивація і сфери умов її розгортання, позитивно-гармонійна Я-концепція та її компоненти); б) зумовлює на рівні групової (спільно-академічної) освітньої взаємодії утворення такого психокультурного полідіалогічного простору, що має сутнісно нове, за форматом охоплення передового людського досвіду – соціально-культурно-психологічне і за структурною будовою – модульне й багатопараметричне, узмістовлення освітнього процесу; в) уможливлює на рівні міжособистого контактування наставника і наступника відрефлексування донині закритих для свідомісної здатності кожного з них змістових складників їхньої реальної, суто міжсамісної, модульно-розвивальної взаємодії (нормативно задані до кожного етапу освітнього циклу інваріанти психолого-педагогічного змісту, порції навчально-предметного змісту як фрагменти державного освітнього стандарту, новостворені комплекти методично-засобового змісту окремої дисципліни та ін.); г) все це у підсумку актуалізує у психодуховній сфері особистісного світу учня, студента найкращий почуттєвий і розумовий, соціальний і вольовий, екзистенційний і вчинковий, рефлексивний і творчий потенціал різнобічного розвитку та самовдосконалення під час проходження ним цілісного модульно-розвивального циклу в його центральній ланці – поетапного здійснення персональної освітньої діяльності. Рефлексивно висновується, що логіко-змістове осереддя досліджуваної тут освітньої системи становить концепція розвивальної взаємодії (А.В. Фурман, О.Є. Фурман (Гуменюк), А.Н. Гірняк та ін.), яка має перспективу зусиллями представників чинної наукової школи стати повноцінною самобутньою теорією. Наразі цією методологічною розвідкою окреслені атрибутивні ознаки нової освітньої моделі в аспектах як науково-проєктного забезпечення, так і психомистецького втілення у повсякдення оптимальних психосоціальних впливів учасників інноваційного навчання один на одного, а також висвітлені психодиддактичні умови досягнення належних ефективності та якості  паритетної освітньої діяльності у класі чи аудиторії. Крім того, узасаднено як продукт чистого мислення автора названої системи – оновлену інтелект-карту із 36 категорійних понять модульно-розвивальної освіти, якій щонайменше властива п’ятисегментна евристичність. Закономірно, що левова частина пропонованого наукового тексту присвячена логіко-сутнісному визначенню десяти базових категорій цієї інноваційної освітньої моделі, котрі у значеннєво-смисловому взаємодоповненні відображають її фундаментальний теоретичний каркас і надскладну дослідницьку оптику міжнаукового (переважно соціогуманітарного) пізнання.

Посилання

Bakhtin, M. M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 5–34 [in Ukrainian].

Bryhadyr, M. B. (2002). Psykholohichne proektuvannia modulno-rozvyvalnykh zaniat u zahalnoosvitnii shkoli [Psychological design of modular developmental classes in secondary school]. Odesa [in Ukrainian].

Buherko, Y. M. (2002). Dynamika riznovydiv refleksii u modulno-rozvyvalnomu navchalnomu tsykli [Dynamics of types of reflection in the modular-developmental educational cycle]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 142–159 [in Ukrainian].

Buherko, Y. M. (2009). Psykholohichna dynamika rozghortannia refleksyvnykh protsesiv u modulno-rozvyvalnomu osvitnomu tsykli [Psychological dynamics of development of reflexive processes in the modular-developmental educational cycle]. Odesa [in Ukrainian].

Buherko, Y. M. (2003). Protsesy rozghortannia intelektualnoi refleksii u modulno-rozvyvalnomu osvitnomu tsykli [Processes of development of intellectual reflection in the modular-developmental educational cycle]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 46–53 [in Ukrainian].

Buherko, Y. M. (2011). Refleksyvna sutnist lonhitiudnoho innovatsiino-psykholohichnoho eksperymentu z modulno-rozvyvalnoho navchannia [Reflexive essence of longitudinal innovation-psychological experiment on modular-developmental learning]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 137–153 [in Ukrainian].

Buherko, Y. M. (2007). Refleksyvni protsesy na normatyvno-rehuliatsiinomu periodi modulno-rozvyvalnoho navchannia [Reflexive processes in the normative-regulatory period of modular developmental learning]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 128–135 [in Ukrainian].

Vazina, K. I. (1992). Samorazvitie lichnosti i modulnoe obuchenie [Personal self-development and modular learning]. Nizhnii Novgorod [in Russian].

Furman, A.V. & Furman, O. Y. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (Ed.). (2005–2019). Vitakulturnyi mlyn: metodolohichnyi almanakh [Vitacultural mill: methodological almanac]. Vol. 1–21 [in Ukrainian].

Hirniak, A.N. & Vasylkiv, O.V. (2019). Psykholohichni bariery u vzaiemodii vykladacha y studentiv ta shliakhy yikh efektyvnoho podolannia [Psychological barriers in teacher-student interaction and ways to overcome them effectively]. Psykholohichni perspektyvy – Psychological perspectives. Vol. 33, 79–90 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. & Hirniak, H. S. (2019). Dialohichna vzaiemodiia uchasnykiv osvitnoho protsesu yak peredumova ta harantiia yoho efektyvnosti [Dialogic interaction of participants in the educational process as a prerequisite and guarantee of its effectiveness]. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU, 105–117. Olsztyn (Polska): Wydzial Prawa i Administracji UWM w Olsztynie [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. & Hirniak, H. S. (2019). Modulno-rozvyvalnyi navchalnyi kompleks yak psykhodydaktychnyi instrument nalahodzhennia osvitnoi vzaiemodii [Modular-developmental educational complex as a psychodidactic tool for establishing educational interaction]. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana, 902–979 Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2018). Detalizatsiia psykholoho-pedahohichnoho zmistu etapiv modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii [Detailing of psychological and pedagogical content of stages of modular-developmental interaction]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 146–153 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. & Dombrovskyi, I. V. (2013). Psykholohichni osoblyvosti aktyvizatsii mnemonichnoho potentsialu shkoliariv u protsesi vzaiemodii z navchalnoiu literaturoiu [Psychological features of activation of mnemonic potential of schoolchildren in the process of interaction with educational literature]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Bulletin of the National University of Defense of Ukraine. Stasiuk V.V. (Ed.). Vol. 1 (32), 179–184. Kyiv [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2017). Poniattievo-katehoriine pole i naukovi pidkhody do rozuminnia vzaiemodii u psykholohii [Conceptual and categorical field and scientific approaches to understanding interaction in psychology]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 112–126 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2017). Psykhodydaktychni instrumenty nalahodzhennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii v osvitnomu protsesi VNZ [Psychodidactic tools for establishing modular and developmental interaction in the educational process of higher education]. Societas familia-parantela / Jan Zimny (Ed.). Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II w Lublinie, drukarnia “Eikon Plus”, 344–371 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2018). Pryntsypy psykholohichnoho proektuvannia i psykhomystetskoho vtilennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii u navchanni [Principles of psychological design and psycho-artistic embodiment of modular-developmental interaction in learning.]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Seriia “Psykholohiia” – Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. Psychology series. Vol. 58, 25–38 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2019). Psykholohichna diahnostyka mizhosobystisnoi vzaiemodii zasobamy sotsiometrychnoho opytuvannia [Psychological diagnosis of interpersonal interaction by means of sociometric survey]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 138–147 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2007). Psykholohichne obgruntuvannia zmistu i struktury modulno-rozvyvalnoho pidruchnyka dlia serednoi zahalnoosvitnoi shkoly [Psychological substantiation of the content and structure of the modular development textbook for secondary school]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2018). Psykholohichnyi analiz i systematyka styliv osvitnoi vzaiemodii [Psychological analysis and systematics of styles of educational interaction]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1–2, 118–126 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2018). Psykholohichni alhorytmy ta tekhnolohii modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii mizh uchasnykamy osvitnoho protsesu VNZ [Psychological algorithms and technologies of modular-developmental interaction between participants of the educational process of higher education]. Vzdelбvanie a spoloиnost: III Medzinбrodn? nekonferenиn? zbornнk (sekcia: pedagogika a psycholуgia). Preњovskб univerzita v Preњove, 288–294. URL: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova10 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2020). Psykholohichni determinanty modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii uchasnykiv innovatsiinoho navchannia [Psychological determinants of modular-developmental interaction of participants in innovative learning]. Visnyk KhNPU imeni H. S. Skovorody “Psykholohiia” – Bulletin of KhNPU named after G. S. Skovoroda “Psychology”, 62, 37–50 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2020). Psykholohichni osoblyvosti osvitnoi vzaiemodii osib z riznymy subiektnymy kharakterystykamy [Psychological features of educational interaction of persons with different subjective characteristics]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological Journal 3, Issue 6, 45–55 Kyiv. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/892/530 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2018). Psykholohichni pryiomy formuvannia atraktsii yak sposoby nalahodzhennia osvitnoi vzaiemodii [Psychological methods of formation of attractions as ways to establish educational interaction.]. Aktualni problemy psykholohii – Actual problems of psychology, Vol. 1: Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Issue 50, 50–57 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2017). Riznovydy mizhsubiektnoi vzaiemodii ta yikh psykholohichnyi analiz [Varieties of intersubjective interaction and their psychological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 82–86 [in Ukrainian].

Hirniak, H. S., Hirniak, A. N. (2020). Psykholohichne proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv yak orhtekhnolohichnykh zasobiv modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii [Psychological design of educational and book complexes as organizational and technological means of modular development]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1 (79), 90–103 [in Ukrainian].

Hirniak, H. S. (2013). Psykholohichne proektuvannia zmistu i struktury navchalno-knyzhkovykh kompleksiv z humanitarnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Psychological design of the content and structure of educational and book complexes in the humanities in higher education]. Odesa [in Ukrainian].

Horban, H. O. (2002). Sotsialno-psykholohichne doslidzhennia osobystosti shkoliara v protsesi eksperymentalnoho navchannia [Socio-psychological study of the student’s personality in the process of experimental learning]. Kyiv [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O.I. (2003). Vzaiemovplyv uchytelia i navchalnoi hrupy v innovatsiinii systemi osvity [Interaction of teacher and study group in the innovative education system]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Odessa National University. Vol. 8. Issue 10. Psykholohiia, 20–36 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2007). Innovatsiino-psykholohichnyi klimat yak obiekt teoretyko-metodolohichnoho analizu [Innovative psychological climate as an object of theoretical and methodological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 86–108 [in Ukrainian].

Humeniuk, O. (2001). Model vzaiemozviazku struktury spilkuvannia i periodiv tsilisnoho modulno-rozvyvalnoho ohrprotsesu [Model of interrelation of structure of communication and periods of integral modular-development ogrprocess]. Ekonomika osvity – Economics of education. Vol. 1, 173–180. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita upravlinnia – Management education. Vol. 2. Issue 2, 75–81 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (1999). Modulno-rozvyvalna systema yak obiekt sotsialno-psykholohichnoho analizu [Modular development system as an object of socio-psychological analysis]. Kyiv [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (1998). Modulno-rozvyvalne navchannia: sotsialno-psykholohichnyi aspekt [Modular and developmental learning: socio-psychological aspect]. Kyiv: Shkoliar [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O. (2005). Osvitnie spilkuvannia yak informatsiinyi, dilovyi, psykhosmyslovyi i samosensovyi riznovydy obminu [Educational communication as informational, business, psycho-semantic and self-meaning types of exchange]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 73–94 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2003). Piznavalno-subiektnyi vplyv u systemi innovatsiinoho navchannia [Cognitive-subjective influence in the system of innovative learning]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 79–89 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2000). Psykholohichna hramotnist vchytelia – osnova efektyvnoi rozvyvalnoi vzaiemodii z uchniamy [Psychological literacy of the teacher is the basis of effective developmental interaction with students]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 44–51 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2002). Psykholohichnyi orhvplyv u strukturi modulno-rozvyvalnykh vzaiemyn [Psychological organizational influence in the structure of modular-developmental relations]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 59–83 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psychology of influence]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2007). Psykholohiia innovatsiinoi osvity: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Psychology of innovative education: theoretical and methodological aspect]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2004). Psykholohiia Ya-kontseptsii [Psychology of self-concept]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2003). Rozvyvalna vzaiemodiia yak sfera psykholohichnoho vplyvu [Developmental interaction as a sphere of psychological influence]. Sotsialni tekhnolohii: Aktualni problemy teorii ta praktyky – Social technologies: Actual problems of theory and practice. Vol. 20, 160–167. Zaporizhzhia: HUZIDMU [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2002). Samotvorennia Ya-dukhovnoho za modulno-rozvyvalnoho navchannia [Self-creation of the self-spiritual in modular developmental learning]. Ridna shkola – Native school, 1, 17–22 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2001). Samotvorennia Ya-kontseptsii za modulno-rozvyvalnoi orhsystemy [Self-creation of self-concept in a modular developmental organizational system]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 33–76 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2001). Sotsialna tekhnolohiia modulno-rozvyvalnoi osvity: kontseptualni modeli [Social technology of modular development education: conceptual models]. Biuleten instytut eksperymentalnykh system osvity Bulletin of Institute of Experimental Education Systems. Vol. 3, 12–17. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovative-psychological climate of a secondary school]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2001). Tekhnolohichna orhanizatsiia spilkuvannia za modulno-rozvyvalnoi systemy [echnological organization of communication in a modular development system]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 145–159 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2001). Fenomen polimotyvatsii: sutnisnyi zmist vzaiemyn za modulno-rozvyvalnoi orhsystemy [The phenomenon of polymotivation: the essential content of the relationship in the modular developmental organizational system]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 74–123 [in Ukrainian].

Humeniuk (Furman), O. I. (2003). Tsinnisno-indyvidualnisnyi samovplyv u strukturi modulno-rozvyvalnykh vzaiemostosunkiv [Value-individual self-influence in the structure of modular-developmental relationships]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 78–96 [in Ukrainian].

Zazulina, L. V. (2000). Dialohizatsiia dydaktychnoho protsesu v kursovii pidhotovtsi pedahohichnykh kadriv [Dialogization of the didactic process in the course training of teachers]. Kyiv [in Ukrainian].

Kirieieva, U. V. (2013). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku Ya-kontseptsii maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Psychological features of the development of the self-concept of future social educators in the process of professional training]. Odesa [in Ukrainian].

Klarin, M. V. (1998). Innovacii v mirovoj pedagogike: obuchenie na osnove issledovanija, igr, diskusii. (Analiz zarubezhnogo opyta) [Innovations in world pedagogy: learning based on research, games, discussions. (Analysis of foreign experience)]. Riga: NPC “Jeksperiment” [in Russian].

Kozlova, T. V. (2007). Tekhnolohiia stvorennia umov dlia samorozvytku osobystosti u modulno-rozvyvalnii systemi navchannia [Technology of creating conditions for personal self-development in the modular-developmental system of education]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 103–108 [in Ukrainian].

Komissarov, V. O. (2002). Sotsialno-kulturnyi prostir eksperymentalnoi shkoly [Socio-cultural space of experimental school] / A.V. Furman (Ed.). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Komissarov, V. O. (2003). Formuvannia sotsiokulturnoho prostoru serednoho navchalno-vykhovnoho zakladu [Formation of socio-cultural space of a secondary educational institution]. Kyiv [in Ukrainian].

Kostenko, V. (2000). Modulno-rozvyvalne navchannia: vid upravlinnia do metodychnoho zabezpechennia [Modular and developmental learning: from management to methodological support]. Ridna shkola – Native school, 7, 17–23 [in Ukrainian].

Kostin, I. A. (2008). Dydaktychni umovy vzaiemodii uchytelia i uchniv zasobamy innovatsiinoho prohramovo-metodychnoho zabezpechennia [Didactic conditions of interaction of the teacher and pupils by means of innovative software and methodical maintenance]. Kyiv [in Ukrainian].

Kostin, I. A. (2004). Prohramovo-metodychne zabezpechennia modul-rozvyvalnoho navchannia yak innovatsiina systema [Software and methodological support of module-developmental learning as an innovative system]. Ridna shkola – Native school, 11, 11–15 [in Ukrainian].

Lazaruk, A. F. (2002). Rozvytok tsinnisno-smyslovoi sfery osoby za modulno-rozvyvalnoho navchannia [Development of the value-semantic sphere of a person with modular-developmental learning]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 170–186 [in Ukrainian].

Marynchak, S. I. (1995). Analiz efektyvnosti innovatsiinykh pidkhodiv u systemi vuzivskoho navchannia [Analysis of the effectiveness of innovative approaches in the system of higher education]. Kyiv [in Ukrainian].

Medynska, Y. I. (2005). Kolektyvne nesvidome yak hlybynna determinanta etnichnoho mentalitetu [The collective unconscious as a profound determinant of ethnic mentality]. Odesa [in Ukrainian].

Melnyk, V. V. (1997). Dydaktychni zasady proektuvannia modulno-rozvyvalnykh zaniat u zahalnoosvitnii shkoli [Didactic principles of designing modular and developmental classes in secondary school]. Kyiv [in Ukrainian]..

Furman, A.V. & Furman, O. Y. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia: kolektyvna monohrafiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition: a collective monograph. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Chukhno, V. V. & Zaporozhets, N. V. (Eds.). (2000). Modulno-rozvyvalne navchannia: psykhomystetski tekhnolohii rozvyvalnoi vzaiemodii [Modular and developmental learning: psychomaster technologies of developmental interaction.]. Osvitni stsenarii – Educational scenarios. Kharkiv: Ranok [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema navchannia u suchasnii shkoli. Z dosvidu roboty ZOSh № 43 m. Donetska [Modular developmental system of education in a modern school. From the experience of secondary school № 43 in Donetsk]. (2000). Donetsk [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema: sotsialno-kulturnyi zmist navchalnykh moduliv. Fundamentalnyi eksperyment u ZOSh № 80 m. Dnipropetrovska [Modular development system: socio-cultural content of educational modules. Fundamental experiment in secondary school № 80 in Dnipropetrovsk]. (1998). Ridna shkola: spetsvypusk – Native school: special issue, 10 [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema: teoriia, tekhnolohiia, dosvid. Fundamentalnyi eksperyment u serednii shkoli № 10 m. Berdycheva Zhytomyrskoi oblasti [Modular development system: theory, technology, experience. Fundamental experiment in secondary school № 10 in Berdychiv, Zhytomyr region]. (1997). Ridna shkola: spetsvypusk – Native school: special issue, 2 [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokulturna orhanizatsiia [Modular development system as a socio-cultural organization]. (2002). Psykholohiia i suspilstvo: spetsvypusk – Psychology and society: special issue, 3–4 [in Ukrainian].

Nadvynychna, T. L. (2009). Psykholohichne proektuvannia vchytelem systemy navchalnykh zadach [Psychological design by the teacher of the system of educational tasks]. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Nadvynychna, T. L. (2005). Psykholohichni umovy samorozghortannia protsesiv formuvannia ta rozviazuvannia navchalnykh zadach [Psychological conditions of self-development of processes of formation and solution of educational tasks]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 76–86 [in Ukrainian].

Naukove proektuvannia innovatsiinykh ta alternatyvnykh system vyshchoi osvity [Scientific design of innovative and alternative systems of higher education]. (2000). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Nikitin, V. A. (2004). Ideja obrazovanija ili soderzhanie obrazovatel’noj politiki [The idea of education or the content of educational policy]. Kyiv: Optima [in Russian].

Ohneviuk, V. O. & Furman, A. V. (1995). Pryntsyp modulnosti v istorii osvity [The principle of modularity in the history of education]. Kyiv: UIPKKKO [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. V. & Romenets, V. A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1996). Problemno-modulni navchalni prohramy [Problem-modular curricula]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Chukhno, V. V. (Ed.). (2002). Prohramy samorealizatsii osobystosti [Programs of self-realization of the person]. Kharkiv [in Ukrainian].

Rebukha, L. (2002). Systema ekspertno-diahnostychnoho zabezpechennia eksperymentu z modulno-rozvyvalnoho navchannia [System of expert-diagnostic support of the experiment on modular developmental training]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 201–216 [in Ukrainian].

Rebukha, L. Z. (2006). Psykholohichna ekspertyza innovatsiinoi diialnosti pedahohichnoho kolektyvu shkoly [Psychological examination of the innovative activity of the pedagogical staff of the school]. Ternopil [in Ukrainian].

Revasevych, I. (2007). Psykholohichni invarianty osobystisnoi adaptovanosti shkoliariv u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannia [Psychological invariants of personal adaptability of schoolchildren in the system of modular developmental learning]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 109–127 [in Ukrainian].

Revasevych, I. S. (2007). Psykholohichna struktura i dynamika osobystisnoi adaptovanosti uchniv zahalnoosvitnikh shkil [Psychological structure and dynamics of personal adaptability of secondary school students]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2018). Vykhovannia tvorchykh zdibnostei u studentiv [Education of creative abilities in students]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 178–223 [in Ukrainian].

Semeniuk, T. V. (1999). Naukovo-pedahohichne proektuvannia hraf-skhem navchalnykh kursiv zahalnoosvitnoi shkoly za modulno-rozvyvalnoho navchannia [Scientific and pedagogical design of graph-schemes of educational courses of secondary school for modular and developmental education]. Kyiv [in Ukrainian].

Sytnikova, N. I. (2010). Psykholohichni osoblyvosti samostverdzhennia osobystosti starshoklasnyka v navchalno-vykhovnomu protsesi zahalnoosvitnoi shkoly [Psychological features of self-affirmation of the personality of the senior pupil in educational process of comprehensive school]. Odesa [in Ukrainian].

Skomorovskyi, B. H. (1996). Pedahohichne kerivnytstvo poshukovoiu piznavalnoiu aktyvnistiu uchniv zahalnoosvitnikh shkil [Pedagogical guidance of search cognitive activity of secondary school students]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Tkachenko, O. M. (2009). Pryntsypy, katehorii i metodolohichni problemy psykholohii [Principles, categories and methodological problems of psychology]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 45–133 [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2020). Metodolohiia psykholohichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [ethodology of psychological cognition of the meaning of life sphere of personality]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 5–34 [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2019). Psykholohichni zasady piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Psychological principles of cognition of the semantic sphere of personality]. Odesa [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian]

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smylozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Avtorska systema dystantsiinoi pidhotovky pedahoha-psykholoha-doslidnyka: dosvid desiaty rokiv [Author’s system of distance training of teacher-psychologist-researcher: ten years of experience]. Naukove proektuvannia innovatsiinykh ta alternatyvnykh system vyshchoi osvity – Scientific design of innovative and alternative systems of higher education, 180–186. Ternopil [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Avtorska systema innovatsiinoho prohramovo-metodychnoho zabezpechennia modulno-rozvyvalnoho navchannia [Author’s system of innovative program-methodical providing of modular-developmental training]. Naukove proektuvannia innovatsiinykh ta alternatyvnykh system vyshchoi osvity – Scientific design of innovative and alternative systems of higher education, 140–146. Ternopil [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Arkhitektonika tvorennia osobystosti za modulno-rozvyvalnoi systemy navchannia [Architectonics of personality creation in a modular-developmental system of education]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 26–43 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, A. N. (2009). Psykhodydaktychna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [Psychodidactic examination of modular development textbooks]. Ternopil: TNEU, “Ekonomichna dumka” [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak H. S. & Hirniak A. N. (2012). Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Psychodidactics of designing educational and book complexes for university students]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2009). Hraf-skhemy navchalnykh kursiv: sutnist, proektuvannia, ekspertyza [Graph-schemes of training courses: essence, design, examination]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 136–164 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2009). Hraf-skhemy navchalnykh kursiv u serednii i vyshchii shkoli [Graph-schemes of educational courses in secondary and higher school]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Humeniuk, O. I. (1998). Mini-modul u navchanni: skladnyky obgruntuvannia [Mini-module in teaching: components of substantiation]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 2, 96–108 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Humeniuk, O. I. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: peredumovy, novatsii, vprovadzhennia [Modular developmental training: prerequisites, innovations, implementation.]. Osvita i upravlinnia – Education and management. Vol. 1. Issue 4, 94–122 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Humeniuk, O. I. (2006). Psykholohiia Ya-kontseptsii [Psychology of self-concept]. Lviv: Novyi svit–2000 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1996). Dukhovnist – osnova novoi shkoly [Spirituality is the basis of a new school]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue, 2–3 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Kozlova, T. V. (2009). Proektuvannia i vykorystannia modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv u konteksti psykhomystetskykh tekhnolohii navchannia [Design and use of modular development textbooks in the context of psycho-artistic learning technologies]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 201–204 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1998). Klasno-urochna i modulno-rozvyvalna systema v Ukraini: dvi paradyhmy osvity [Classroom and modular development system in Ukraine: two paradigms of education]. Pedahohika tolerantnosti – Pedagogy of tolerance, 2, 57–64 [in Ukrainian].

Furman, A. (1997). Mentalnist – zasada dukhovnoho zhyttia [Mentality - the basis of spiritual life]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue, 1–4 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1995). Metodolohichnyi analiz system rozvyvalnoho navchannia [Methodological analysis of developmental learning systems]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 1, 7–21 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2002). My tvorymo maibutnie sohodni (Vystup pid chas vidkryttia Druhoi avtorskoi naukovoi shkoly) [We are creating the future today (Speech at the opening of the Second Author’s Scientific School)]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 4–9 [in Ukrainian].

Furman, A. (2005). Model povnotsinnoi innovatsiinoi diialnosti v osvitnii sferi suspilstva [Model of full-fledged innovative activity in the educational sphere of society]. Osvita i upravlinnia – Education and management. Vol. 9. Issue 4, 24–37 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Modulno-rozvyvalna innovatsiina systema u sferi osvity [Modular developmental innovation system in the field of education]. Vol. 2, 14–19. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalna systema: dva rivni eksperymentuvannia [Modular development system: two levels of experimentation]. Osvita i upravlinnia – Education and management. Vol. 1. Issue 1, 45–67 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1996). Modulno-rozvyvalna systema [Modular development system]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue, 2–6 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1995). Modulno-rozvyvalne navchannia – systema pedahohichnykh innovatsii [Modular and developmental learning – a system of pedagogical innovations]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 3, 97–108 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian]..

Furman, A. V. (2000). Naukove proektuvannia sotsialno-kulturnoho zmistu innovatsiinoi osvitnoi diialnosti [Scientific design of socio-cultural content of innovative educational activities]. Naukove proektuvannia innovatsiinykh ta alternatyvnykh system vyshchoi osvity – Scientific design of innovative and alternative systems of higher education, 72–77. Ternopil [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2009). Osvitni stsenarii: sutnist, kompozytsiia, pryntsypy stvorennia [Educational scenarios: essence, composition, principles of creation]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 174–192 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2009). Osvitni stsenarii u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannia [Educational scenarios in the system of modular development]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2006). Osvitni stsenarii yak innovatsiinyi proekt psykhomystetskykh tekhnolohii modulno-rozvyvalnoho navchannia [Educational scenarios as an innovative project of psycho-artistic technologies of modular and developmental learning]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tsentru naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii – Bulletin of the Zhytomyr State Center for Scientific, Technical and Economic Information, 8–9, 10–14 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Pidruchnyk u modulno-rozvyvalnii systemi: zmist, struktura, oformlennia [Textbook in the modular development system: content, structure, design]. Ridna shkola – Native school, 7, 23–31 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Polozhennia pro vprovadzhennia modulno-rozvyvalnoi tekhnolohii provedennia lektsiinykh kursiv u TANH [Regulations on the introduction of modular development technology for lectures in TANG]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2008). Porivniannia pryntsypiv i parametriv naukovoho proektuvannia tradytsiinoi ta innovatsiinoi system osvity [Comparison of principles and parameters of scientific design of traditional and innovative education systems]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 137–163 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1991). Problemni sytuatsii v navchanni [Problem situations in learning]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1996). Problemno-modulni navchalni prohramy [Problem-based modular training programs]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue, 2–3 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1994). Psykholoho-pedahohichna teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii [Psychological and pedagogical theory of educational problem situations]. Kyiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Systema innovatsiinoho prohramovo-metodychnoho zabezpechennia modulno-rozvyvalnoho navchannia [The system of innovative software and methodological support of modular developmental training]. Pedahohichnyi visnyk: spetsvypusk – Pedagogical Bulletin: special issue, 1, 4–47 [in Ukrainian].

Furman, A. (2005). Systema innovatsiinoi osvitnoi diialnosti modulno-rozvyvalnoi shkoly ta yii kompleksna ekspertyza [The system of innovative educational activities of the modular development school and its comprehensive examination]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 29–75 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1998). Sotsialno-kulturna doktryna rozvytku natsionalnoi osvity [Socio-cultural doctrine of national education development]. Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1999). Sotsialno-psykholohichna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh zaniat u shkoli [Socio-psychological examination of modular developmental classes at school]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2008). Teoretychna kontseptsiia innovatsiinoho prohramovo-metodychnoho zabezpechennia osvitnoho protsesu [Theoretical concept of innovative software and methodological support of the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 123–159 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2020). Teoretychna model osobystisnoho pryiniattia liudyny liudynoiu [Theoretical model of personal acceptance of man by man]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 56–77 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2007). Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-dydaktychnyi aspekt [Theory of educational problem situations: psychological and didactic aspect]. Ternopil: Aston, [in Ukrainian].

Furman, A. (2001, 2002). Teoriia osvitnoi diialnosti yak metasystema [Theory of educational activity as a metasystem]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 105–144; 3–4, 20–58 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2001). Teoriia osvitnoi diialnosti yak psykhodydaktychna systema [Theory of educational activity as a psychodidactic system]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho peduniversytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Series: Pedagogy – cientific notes of Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Seriia: Pedahohika, 9, 3–17 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2004). Teoriia i praktyka rozvyvalnoho pidruchnyka [Theory and practice of a development textbook]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2001). Ukrainska mentalnist ta yii kulturno-psykholohichni koordynaty [Ukrainian mentality and its cultural and psychological coordinates]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 9–74 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1989). Urovni resheniya problemnyh zadach uchashchimisia [Levels of solving problem problems for students]. Voprosy psyhologii – Questions of psychology, 3, 43–53 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Fundamentalnyi sotsialno-psykholohichnyi eksperyment u shkolakh Ukrainy: alhorytm poshuku [Fundamental socio-psychological experiment in schools of Ukraine: search algorithm]. Osvita i upravlinnia – Education and management. Vol. 1. Issue 3, 39–56 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1999). Chomu nesuchasna nasha sohodnishnia osvita? [Why is our education outdated today?]. Dyrektor shkoly – School Director, 36 (84), 2–3 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Shandruk, S. K. (2014). Orhanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli [Organizational and activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, O. I. (2019). Vzaiemosprychynennia paradyhm, stratehii, klasiv i metodiv sotsialno-psykholohichnoho vplyvu [Interaction of paradigms, strategies, classes and methods of socio-psychological influence]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 44-65 [in Ukrainian].

Furman, O. I. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Psychological parameters of the innovation-psychological climate of a secondary school]. Odesa [in Ukrainian].

Furman, O. I. (2018). Ya-kontseptsiia yak predmet bahatoaspektnoho teoretyzuvannia [I-concept as a subject of multifaceted theorizing. Psychology and society]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1–2, 38–67 [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholohiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 35–55 [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2016). Psykholohichni zasady rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh praktychnykh psykholohiv [Psychological principles of development of professional creative abilities of future practical psychologists]. Odesa [in Ukrainian].

Shaiuk, O. I. (2020). Profesiina tolerantnist studentiv-humanitarii: sutnist, struktura, osoblyvosti formuvannia [Professional tolerance of humanities students: essence, structure, features of formation]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 78–89 [in Ukrainian].

Shaiuk, O. I. (2011). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia profesiinoi tolerantnosti u maibutnikh ekonomistiv [Psychological features of the formation of professional tolerance in future economists]. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Shkola Viry [School of Faith]. (1996). Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Shkola Dukhovnosti [School of Spirituality]. (1997). Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Shkola Zdibnostei: fundamentalnyi eksperyment u SSh № 44 m. Zaporizhzhia [School of Abilities: a fundamental experiment at school № 44 in Zaporizhia]. (1996). Ridna shkola: spetsvypusk – Native school: special issue, 8 [in Ukrainian].

Shkola Mentalnosti [School of Mentality]. (1997). Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Shkola Rozvytku – metodolohiia, orhanizatsiia, praktyka. Donetske eksperymentalne obiednannia shkilnykh moduliv APN Ukrainy [School of Development – methodology, organization, practice. Donetsk Experimental Association of School Modules of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. (1994). Ridna shkola: spetsvypusk – Native school: special issue, 6 [in Ukrainian].

Shkola Rozuminnia [School of Understanding]. (1996). Osvita: spetsvypusk – Education: special issue [in Ukrainian].

Iutsiavychene, P. A. (1989). Teoryia y praktyka modulnoho obuchenyia [Theory and practice of modular learning]. Kaunas [in Ukrainian].

Furman, O. Y. (2015). The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters [The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters]. Problems of Psychology in the 21 Century. Vol. 9. Issue 1, 14–19 [in Ukrainian].

Furman, O. (2015). Social-psychological impact as a parameter of innovative-psychological climate [Social-psychological impact as a parameter of innovative-psychological climate]. International journal of economics and society – International journal of economics and society. Vol. 1. Issue 2, 143–148 [in Ukrainian].

Hirnyak, A. N. (2017). Psychological determinants of module-developmental interaction of participants of innovative learning [Psychological determinants of module-developmental interaction of participants of innovative learning]. Naukovyi ohliad – Scientific review, 6 (38), 144–158 [in Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Оксана Євстахіївна, and Андрій Несторович Гірняк. “Сутнісні визначення модульно-розвивальної взаємодії викладача і студентів в освітньому процесі”. Психологія і суспільство, no. 3, Nov. 2020, pp. 53-81, https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053.

Схожі статті

1-10 з 1005

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.