ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНЕ ПОЛЕ І НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Андрій Гірняк

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.112

Ключові слова:

соціальна взаємодія, психорозвивальна взаємодія, модульно-розвивальна взаємодія, міжособистісні взаємини, дія, діяльність, контактування, поведінка, вчинок

Анотація

У статті розглянуто сутнісне змістове наповнення базових дефініцій, які окреслюють серцевинний значеннєво-смисловий контур основних понять -“взаємозв’язок”, “взаємини міжособистісні”, “інтерак-ція”, “взаємовплив”, “соціальний зв’язок”, “взаємодія”

- у контексті методологічного аналізу піднятої проблематики; диференційовано та здійснено логіко-порів-няльне зіставлення основних різновидів міжсуб’єктної взаємодії (соціальна, міжособистісна, педагогічна, модульно-розвивальна); теоретично виокремлено атрибутивні о знаки-характеристики взаємодії й критеріально розмежовано основні форми організації психосоціальної активності людини (контактування, дія, реакція, діяльність, поведінка, взаємодія, взаємовплив, учинок, взаємини, відносини), а також висвітлено сутнісні характеристики-параметри найбільш відомих теорій, наукових підходів і концепцій як базових форм організації наукового знання, у межах яких відбувається науковий дискурс феномену взаємодії у сучасній теоретичній та емпіричній психології.

 

The article deals with the essential content filling of the basic definitions, which outline the core semantic-meaning contour of the basic concepts - “interconnection”, “interpersonal relationships”, “interaction”, “mutual influence”, “social connection”, “interaction” - in the context of the methodological analysis of the raised problem; differentiated and carried out logical and comparative juxtaposition of the main varieties of interpersonal interaction (social, interpersonal, pedagogical, modular-developmental); theoretically singled out attributive features-characteristics of interaction and the criteria are distinguished the main forms of organization of human psychosocial activity (contact, action, reaction, activity, behavior, interaction, mutual influence, the deed, relationships, relations) and also are highlighted the essential characteristics-parameters of the most well-known theories, scientific approaches and concepts as basic forms of organization of scientific knowledge, within which there is a scientific discourse of the phenomenon of interaction in contemporary theoretical and empirical psychology.

Біографія автора

  • Андрій Гірняк
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков и др.] - СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с. - (Проект “Психологическая энциклопедия”).

Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - К. - Рівне: Видавець Олег Зень, 2007. - І72 с.

Український радянський енциклопедичний словник : в 3-х т. / [редкол. : ... А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін.]. - 2-е вид. - К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. - Т. 1: А - Калібр. - 1986. - 752 с.

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд.

Степанов О. М.]. - К. : Академвидав, 2006. - 424 с. -(Енциклопедія ерудита).

Інтеракція : (матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : https://uk.wikipedia.org/wiki/ 0/сО0%86%В0%ВВ%В1%82%В0%В5%В1%80%В0%Б0%

В0%ВЛ%В1%86%В1%96%В1%8Р

Взаємовплив : (матеріал з словника літературознавчих термінів) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/1fdys.html

Матвієнко О. В. Теоретичні аспекти забезпечення педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі школи / О. В. Матвієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2010. - № 3. - С. 3-8.

Кожушко С. Взаємодія як філософське й психологічне поняття / Світлана Кожушко // Український науковий журнал “Освіта регіону”. - 2013. - № 4. - С. 261.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. - 1440 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : [навч. посібн.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2005. - 448 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : http://pidruchniki.com/1534122039128/psihologiya/ mizhosobistisna_vzayemodiya

Філоненко М. М. Психологія спілкування : [підручник] / М. М. Філоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

Корнилова Т. В. Методологические основы психологии : [учебник] / Т. В. Корнилова, С. Д. Сми-ронов. - СПб. : Питер, 2009. - 320 с.

Осипова Н. П. Соціологія: [підручник] / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; за ред. Н. П. Осипової. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. - 543 с.

Фурман А. В. Педагогіка як сфера миследіяль-ності : [наук. видання] / А. В. Фурман. - Тернопіль : ВЦ НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Контакт : (матеріал з національної психологічної енциклопедії) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : https://vocabulary.ru/termin/kontakt.html

Соціальна дія : (матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%Л1%D0% ВБ%В1%86 % D1%96%D0 % В0°^0%ВВ % D1 % 8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F

Варій М. Й. Загальна психологія : [підручник для студентів ВНЗ] / М. Й. Варій. - [3-є вид.]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1007 с.

Вітенко І. С. Основи психології. - Видання друге, перероблене і доповнене / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. -Вінниця : Нова книга, 2008. - 256 с.

Вербець В. В. Соціологія: [навч. посібн.] / В. В. Вер-бець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. - К.: КОНДОР, 2009. -550 с.

Відносини, стосунки, взаємини, відношення, ставлення : (матеріал з сайту мова ДНК нації) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. :

https://ukr-mova.in.ua/blog/vidnosunu,-stosunku,-

vzaemunu,-vidnoshennya,-stavlennya

Трофімов Ю. Л. Психологія : [підручник] / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - 5-те вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 560 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В. А. Ро-менця: зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - 296 с.

Фурман А. Короткий психологічний словник / упорядник проф. Анатолій Фурман. - Тернопіль: ІЕСО, 2001. - С. 8-9.

Гуменюк (Фурман) О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна ; Державна академія керівних кадрів освіти АПН України. - К., 1999. - 185 с.

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу: [навч. посібн.] / В. В. Москаленко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 448 с.

Соціологія: [підручник] / за ред. В. Г. Г ородяненка. - К.: ВЦ “Академія”, 2008. - 544 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : http://readbookz.com/book/195/7397.html

Нуркова, В. В. Общая психология : [учебник для вузов[ / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 604 с.

- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).

Специфіка комунікативно-діяльнісного підходу навчання іноземних мов : (матеріал з сайту Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : http ://interconf.fl.kpi.ua/node/1175

Діяльніший підхід до навчання (комунікативний аспект) : (матеріал з електронної бібліотеки book.net) [Електронний ресурс] - Режим доступу до стат. : http ://bo0k.net/index.php?p = achapter&bid =6704&chapter= 1

Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе: [избранные работы] / Г еоргий Алексеевич Балл. - К. : Изд-во Основа, 2006. - 408 с.

Кириленко Т. Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості / Т аїса Кириленко // Психологія і суспільство. - 2016. - №2. - С. 84-89.

Непомнящая Н. И. Опыт системного исследования психики ребенка / Н. И. Непомнящая. - М. : Педагогика, 1975. - 230 с.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 72-85.

Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення : [монографія] / Анатолій В. Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії / О. В. Киричук // Психологія: респ. наук. зб. / відп. ред. О. В. Киричук. - К.: Освіта, 1991. - Вип. 37.

- С. 3-12.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Андрій. “ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІЙНЕ ПОЛЕ І НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ПСИХОЛОГІЇ”. Психологія і суспільство, no. 3(69), Nov. 2017, pp. 112-26, https://doi.org/10.35774/pis2017.03.112.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 310

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.