Психологічне проєктування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії

Автор(и)

  • Галина Гірняк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0002-6985-3306
  • Андрій Гірняк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0003-3854-4866

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.090

Ключові слова:

модульно-розвивальна система, психологічне проєктування, суб’єкт освітньої діяльності

Анотація

У статті обґрунтовано ідею психологічного проєктування інноваційного навчально-книжкового комплексу (НКК) як психодидактичного інструменту суб’єктів освітнього процесу й одночасно як квазісуб’єкта полідіалогічної навчальної взаємодії. Він є предметом різнобічного пізнання і вивчається з позицій різних методологічних підходів – системного, діяльнісного, задачного, комунікативного, гуманістичного, соціокультурного і вітакультурного. В рамках останнього підходу теоретично обґрунтовані, з одного боку, інтегральна модель процесу проєктування навчальних книг, у результаті чого досягнута поелементна повнота його основних етапів і зафіксований вичерпний перелік нормативних вимог, факторів та умов їх ефективної реалізації, з іншого – інноваційний НКК як об’єкт психолого-дидактичного пізнання, наукового проєктування, новаторського конструювання, а на наступних етапах як предмет комплексної експертизи та експериментального впровадження в освітній процес. У підсумку системно представлені теорія, методологія і технологія психологічно доцільної побудови змісту і структури НКК як сукупності загальних принципів, ознак, параметрів та індикаторів, які враховують вікові психологічні закономірності, та  індивідуально-типологічні особливості психодуховного розвитку й особистісно-професійного зростання студентів. У дослідженні обґрунтована система функцій НКК, які згруповані за такими критеріальними ознаками: а) носій освітнього змісту, б) фактор розвитку психічних процесів, станів, властивостей і тенденцій, в) організатор процесів самонавчання і самовиховання; г) засіб долучення особистості до безперервного культуротворення шляхом занурення в сферу загальнолюдського досвіду і її внутрішнього психодуховного самовивільнення. У цьому контексті аргументовано підібрані чотири макроструктурних компоненти цього комплексу, які утворюють цілісну систему і проєктуються одночасно, а саме: а) тезаурус або словник, б) навчальний посібник, в) модульно-розвивальний підручник, г) освітня програма самореалізації особистості студента. Пропонована сукупність інструментів задіє психологічний механізм оволодіння людиною інформацією і головне - оргтехнології здійснення цілісного освітнього циклу в системі модульно-розвивального навчання       А. В. Фурмана, яка передбачає реалізацію кожною особистістю внутрішньо прийнятної траєкторії саморозвитку. У зв’язку з цим запропонована оргтехнологічна послідовність психологічного проєктування інноваційних НКК, яка охоплює чотири періоди і дев’ять похідних етапів, згідно з якими розроблена система принципів і номенклатура психологічних вимог до змісту та структури навчальних видань для осіб юнацького віку. Також, спираючись на сучасні наукові досягнення у сфері семіотики, психологічної герменевтики, психолінгвістики, психосемантики і психодидактики, розроблена модель взаємодії читача із структурованим змістом зазначеного комплексу, яка обіймає форми фіксації, етапи обробки соціокультурно зумовленої інформації та механізми взаємопереходу останньої у відповідні процеси і суб’єктивовані смислообрази особистісного знання. Вперше розроблена та успішно апробована психодіагностична методика, яка спрямована на виявлення рівня реалізації студентами власного психологічного потенціалу (психічних процесів, станів, властивостей і тенденцій) за підсумками їх взаємодії з навчальною літературою. За допомогою зазначеної методики, що охоплює 432 позитивних і негативних ознаки-індикатора змісту і структури НКК, є змога об’єктивно висловити єдиним числовим показником рівень його розвивальної ефективності як полікомпонентного інноваційного інструментарію. Емпірично аргументований більш високий рівень психодидактичної якості та психологічної ефективності застосування інноваційних НКК  порівняно з традиційними навчальними книгами. Поряд з цим, за допомогою кореляційного аналізу, виявлено прямий лінійний зв’язок між академічною успішністю студентів і рівнем сформованості їхніх інформаційно-пізнавальних умінь-здатностей  роботи (застосування адекватних читацьких стратегій, алгоритмів, операцій, прийомів) з навчальними книгами.

Посилання

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Danilova, V. L. & Shhedrovickiy, P. G. (Eds.). (2010). Georgiy Petrovich Shhedrovickiy. Moscow: ROSSPEN [in Russian].

Hirniak, A. N. & Hirniak, H. S. (2019). Dialohichna vzaiemodiia uchasnykiv osvitnoho protsesu yak peredumova ta harantiia yoho efektyvnosti [Dialogical interaction of participants in the educational process as a prerequisite and guarantee of its effectiveness]. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU, 105–117. Olsztyn: Wydziaі Prawa i Administracji UWM w Olsztynie [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. & Hirniak, H. S. (2019). Modulno-rozvyvalnyi navchalnyi kompleks yak psykhodydaktychnyi instrument nalahodzhennia osvitnoi vzaiemodii [Modular-developmental training complex as a psycho-tactical tool for establishing educational interaction]. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia – Methodology and psychology of humanitarian cognition, 902–979. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. & Hirniak, H. S. (2014). Pryntsypy psykholohichnoho proektuvannia zmistu i struktury navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Principles of psychological design of the content and structure of educational and book complexes for students of universities]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 91–106 [in Ukrainian].

Hirniak, H. S. & Dombrovskyi, I. V. (2017). Znaky i symvoly yak obiekt psykholohichnoho piznannia [Signs and symbols as an object of psychological knowledge]. Almanakh nauky – Almanac of science, 8, 51–54 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokulturna orhanizatsiia [Modular-developmental system as a socio-cultural organization]. (2002). Psykholohiya i suspilstvo (spetsvypusk) – Psychology and society (special issue), 3–4 [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smylozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, A. N. (2009). Psykhodydaktychna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [Psychodidactic examination of modular textbooks]. Ternopil: TNEU, “Ekonomichna dumka” [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, A. N. (2011). Psykholoho-dydaktychne proektuvannia zmistu ta struktury navchalno-knyzhkovykh kompleksiv (osnovy prohramy ta yii vykonannia) [Psychological-didactic design of the content and structure of educational-book complexes (the basics of the program and its implementation)]. Vitakulturnyi mlyn – Viticultural mill, 14, 41–50 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, A. N. (2018). Psychological technology of the interaction between teacher and students under the conditions of innovative module-developmental teaching. Humanitarnyi visnyk DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. Hryhoriia Skovorody” – Bulletin of the Higher Educational Institution “Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named Gregory Skovoroda. Vol. 37 (4), P. 1 (23), 123–135. Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, H. S. & Hirniak, A. N. (2013). Kompleksna metodyka vyiavlennia yakosti ta efektyvnosti navchalnoi literatury: tekhnolohiia, protsedury ta dosvid zastosuvannia [Complex methodology of identifying the quality and effectiveness of educational literature: technology, procedures and experience]. Ternopil: “Ekonomichna dumka TNEU” [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, H. S. & Hirniak, A. N. (2012). Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Psychodactics of designing educational-book complexes for students of higher education institutions]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman A. V. (2011). Metodolohichna plan-karta doslidzhennia i proektuvannia modulno-rozvyvalnoho pidruchnyka yak kvazisubiekta realnoi osvitnoi vzaiemodii [Methodological plan-map of research and design of a module-developmental textbook as a quasi-subject of real educational interaction]. Vitakulturnyi mlyn – Viticultural mill, 13, 4–19 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular development training: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2010). Modulno-rozvyvalnyi pidruchnyk yak instrument efektyvnoi osvitnoi vzaiemodii [Modular-developmental textbook as a tool for effective educational interaction]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 171–182 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2004). Teoriia i praktyka rozvyvalnoho pidruchnyka [Theory and practice of the developmental textbook]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. I. (1998). Modulno-rozvyvalne navchannia: sotsialno-psykholohichnyi aspekt [Modular-developmental training: socio-psychological aspect]. Kyiv: Shkoliar [in Ukrainian].

Boettcher, V. Judith & Conrad, Rita-Marie (2016). The online teaching survival guide: simple and practical pedagogical tips. Jossey-Bass [in English].

Boller, Sharon & Kapp, Karl M. (2017). Play to learn: everything you need to know about designing effective learning games. Association for talent development [in English].

Luterbach, J. Kenneth (2018). Designing and developing robust instructional apps. Routledge [in English].

Nilson, B. Linda (2016). Teaching at Its Best: a research-based resource for college instructors. Jossey-Bass [in English].

Завантаження

Опубліковано

2020-05-05

Як цитувати

Гірняк, Галина, and Андрій Гірняк. “Психологічне проєктування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії”. Психологія і суспільство, no. 1, May 2020, pp. 90-103, https://doi.org/10.35774/pis2020.01.090.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 385

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.