ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ СІЛ І МІСТ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Анатолій В. Фурман
 • Андрій Гірняк
 • Сергій Шандрук

Ключові слова:

Україна, суспільство, політика, громадянин, місто, село, соціологічне опитування, політичне самовизначення, Верховна Рада, кандидат у депутати, інтерв’юер, респондент, готовність до виборів, політична пріоритетність

Анотація

Матеріал публікації відображає повний цикл проведеного 8 вересня 2012 року соціологічного дослідження на предмет вивчення особливостей політичного самовизначення громадян України щодо політичних партій та кандидатів у депутати на вибори до Верховної Ради 28.10.2012 р., а саме його авторську програму, в тому числі обґрунтування вибірки обстежуваних та інструментарію, аналітичний звіт про результати соціологічного опитування і детальні висновки, що проливають світло на достовірність його пропедевтично сформульованих гіпотез, виконання завдань і доведення мети в чітко окресленому соціально-психологічному упредметненні. Загалом політична карта України є різновекторною за напрямами поступу країни на Схід чи Захід, строкатою на громадянські стереотипи, переконання й уподобання та характеризується переважанням пострадянських установок у суспільній свідомості населення.

 

The article reflects the complete cycle of a sociological research on the subject of studying the features of political self-definition of citizens of Ukraine concerning political parties and parliamentary candidates, conducted on September 8, 2012 and actually the authoring program, including substantiation of the selection of examinees and instruments, analytical report on the results of sociological query and detailed conclusions, which enlighten the certainty of his propaedeutically formulated hypotheses, completing the tasks and proving the goal in the clearly outlined social-psychological subj ecting. In general the political map of Ukraine is varied on the direction of its move to the East or the West, diverse on social stereotypes, beliefs and preferences, and presence of postsoviet instructions in the social consciousness of population.

Біографії авторів

 • Анатолій В. Фурман
  доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
 • Андрій Гірняк
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
 • Сергій Шандрук
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, заступник начальника навчально-методичного відділу, керівник курсів підвищення кваліфікації Національного економічного університету, заступник голови обласного відділення Соціологічної асоціації України, м. Тернопіль

Посилання

Вебер Макс. Город. Избранные произведения / Макс Вебер; [пер. с нем. / под общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова]. - М.: Прогресс, 1990. - С. 309-446.

Гомотюк О. Націєтворчий гімн українському селу / Оксана Г омотюк // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 32-35.

Іванишин П. Село як матриця українського тут-буття / Петро Іванишин // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 12-16.

Мельник Я., Криворучко Н. Аграрний тип мислення в контексті державотворчих інтенцій / Ярослав Мельник, Наталія Криворучко // Психологія і суспільство. - 2012. -№1. - С. 27-35.

Мовчан В.П., Нерубайський І.А., Олійник В.И. Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села - історія України. Істо-рико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / Мовчан В.П., Нерубайський І.А., Олійник В.Й. - К.: КВІЦ, 2010. - 712 с.: іл.

Мовчан В.П., Нерубайський І.А., Олійник В.И. Криві Коліна: долі людські. В історії села - історія України. Історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / Мовчан В.П., Нерубайський І.А., Олійник В.Й. - К.: КВІЦ, 2012. - 748 с.: іл.

Нечитайло В. Селянство як фактор континуїтету матеріальної і духовної культури народу / Віталій Нечитайло // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 17-21.

Ніконенко В. Проблеми соціокультурного розвитку сучасного українського села / Василь Ніконенко // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 22-31.

Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: [курс лекцій] / Наталія Вікторівна Паніна. - [2-е вид., доп.]. - К.: Наукова думка, 2007. - 320 с.

Пироженко Р. Історія України починається із села / Ростислав Пироженко // Психологія і суспільство. - 2011. -№1. - С. 30-33.

Словник соціологічних і політологічних термінів / [за ред. В. Астахової, В. Даниленка, А. Панова]. - К.: Вища школа, 1993. - 141 с.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін.]; під заг. ред. Володимира Ілліча Воловича. - К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. - 736 с.

Соціологія міста: навч. посіб. / [Л.В. Малес, В.В. Середа, М.О. Соболевська та ін.]; за заг. ред. О.К. Міхеєвої. -Донецьк: Ноулідж, 2010. - 463 с.

Соціологія: підруч. [за ред. Віктора Георгійовича Городяненка]. - 3-тє вид., перероб., доп. - К.: ВЦ Академія, 2008. - 544 с.

Соціологія: словник термінів і понять / [за заг. ред. Є.А. Біленького і М.А. Козловця]. - К.: Кондор, 2006. - 372 с.

Тематичний словник-довідник з соціології / [уклад. А. Александровська, Є. Буга, Ю. Ткачук та ін. ]; за ред. Володимира Васильовича Кохана. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 112 с.

Фурман А.В. Село - духовне серце України / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2010. - №4. - С. 8-11.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В., et al. “ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ СІЛ І МІСТ УКРАЇНИ”. Психологія і суспільство, no. 4(54), Sept. 2017, pp. 52-69, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/683.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >> 

Схожі статті

1-10 з 947

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.