Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів

Автор(и)

  • Сергій Шандрук доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри психології та соціальної роботи, начальник відділу моніторингу якості освіти та методичної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова підкомісії із соціальної роботи науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення МОН України, член редакційної колегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль ORCID: 0000-0002-1544-622Х ResearcherID: I-8105-2017

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035

Ключові слова:

творчість, професійна креативність, психолог, професійні творчі здібності, творча особистість

Анотація

У роботі здійснено теоретичне узагальнення і методологічне вирішення актуальної проблеми – системного розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів. Подані результати наукового обґрунтування і категорійного аналізу понять “творчість”, “креативність” і “творчі професійні здібності”, і потім на їх фундаменті визначено концептуальні засади циклічно-вчинкового підходу А.В. Фурмана до розвитку креативних можливостей студентів психологічного профілю. Встановлено, що у структурі готовності психологів-професіоналів значна роль належить творчому компоненту, а саме професійній креативності як здатності особистості відображати і творчо змінювати продукти психологічної праці, стаючи при цьому активним суб’єктом, відповідальною і готовою до вчинку творення індивідуальністю. Емпірично виявлено рівні розвитку базових компонентів професійних творчих здібностей майбутніх психологів та аргументована взаємозалежність цих компонентів. Реалізація творчих підстав і практичних аспектів розвою вказаних здібностей зумовлена встановленням певних закономірностей їх формування. Зокрема має місце: а) прогресивна послідовність етапів циклічного перебігу особистісного креативного вчинку, починаючи з виникнення проблемних ситуацій, виявлення оригінальних рішень, появи мотивованого креативного поля і повного розуміння нового способу вирішення проблеми і критичного усвідомлення особистої динаміки і результатів створення продуктів творчості; б) циклічність розгортання процесу створення особистістю результатів творення та особливостей пошуково-розумової креативної роботи, визначення шляху-способу вирішення проблеми і рефлексії творчо орієнтованої самоактуалізації особистості; в) метасистемність у становленні професійної креативності фахівця як сукупність стратегій пошуку (аналогізування, комбінування, реконструювання і т.д.), яка виступає підставою креативного проектування оригінального або персоніфікованого продукту; г) самоорганізація творчого процесу особистості як синергетична цілісність інтелектуально та екзистенційно узгоджених поведінкових і вчинкових етапів реалізації, яка актуалізує потенціал її вольової, розумової, мотиваційної, комунікативної активності і, як наслідок, стимулює вироблення креативного підходу до ефективної реалізації виробничих або ділових завдань. Обґрунтовано оргдіяльнісну ігрову технологію як результативну психокультурну форму підготовки особистості психолога-професіонала і доведено доцільність застосування цієї технології для актуалізації креативного потенціалу майбутніх фахівців психологічного профілю та їх готовності до продуктивної праці. Виконання принципів і нормативів циклічно-поступкового підходу дало змогу збагатити змістовно-смислове поле розвитку професійних творчих здібностей здобувачів вищої освіти. Передусім визначено психодидактичні умови, тобто здійснені розробка і впровадження такої освітньої моделі, яка відображає системотвірну єдність причин та обставин в креативному пізнанні і мислепродуктивної діяльності й таким чином реалізує прискорене становлення творчої індивідуальності. Запропонована модель містить сукупність якісних і кількісних характеристик-елементів як творчості в цілому, так і творчого потенціалу особистості зокрема, в динаміці актуалізованого креативного процесу професійного вдосконалення. У психологічній структурі вчинку творчості психолога виділені наступні компоненти: емоційно-когнітивний (вміння ситуаційно мобілізувати свою психоенергетику, цілеспрямованість, вольовий ресурс поведінки), потребо-мотиваційний (потреби, мотиви, цілі, інші стимули – бажання, переконання і тощо, виникнення інтересу до творчої активності), комунікативно-продуктивний (реалізація оптимального стилю спілкування, обговорення процесу творчого акту, достеменне здійснення креативних дій) і професійно-креативний (свідомий контроль за результатами свого творчого діяння і за рівнем свого креативного розвитку та/або індивідуальних досягнень). Тому розвиток професійних творчих здібностей особистості психолога - це перш за все якісна зміна сфер пошукової креативної вчинковості, їх складових та структурних компонентів шляхом входження її у сферу продуктивної діяльності. Причому здійснювати розвиток такого рівня можливостей краще за допомогою задіяння тих психологічних механізмів, які являють собою впливову систему різних умов, відносин, засобів, зв’язків та актуалізацію інших психічних явищ і тенденцій, які забезпечують розвиток здібностей креативної індивідуальності. Запропоновано авторську методологічну та теоретичну моделі розвитку професійних творчих здібностей  на підґрунті логіко-психологічної структури вчинку у взаємодоповненні ситуаційного, мотиваційного, діяльного і післядіяльного компонентів, що уможливило виокремлення та опис етапів, фаз, стратегій і рівнів особистісно креативного вчинення й реалізації студентами-психологами власного творчого потенціалу. Експериментально доведено ефективність пропонованої циклічно-вчинкової технології актуалізації креативних спроможностей студентів і формування їх творчої особистості саме як психологів-професіоналів.

Посилання

Miasoid, P. A. & Shatyrko, L. O. (Eds.). (2016). Akademik V. A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V. A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bogojavlenskaja, D. B. (2002). Psihologija tvorcheskih sposobnostej [Psychology of creativity]. Moscow: “Akademia” [in Russian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Galamian, L. I. (2014). Osnovnye zakonomernosti tvorcheskoj dejatelnosti studentov i sposoby ee aktivizacii [The main laws of students creative activity and methods of its activation]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universitet – Bulletin of Volgograd State University. Vol 6, 1, 85-97 [in Russian].

Moliako, V. O. & Muzyka, O. L. (Eds.). (2006). Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, talent: theory, methodology, research results]. Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Matiushkin, A. M. (1972). Problemnye situacii v myshlenii i obuchenii [Problematic situations in thinking and learning]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Mahmutov, M. I. (1975). Problemnoe obuchenie. Osnovnye voprosy teorii [Problematic training. The main issues of the theory]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman’s scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokulturna orhanizatsiia [Modular-developmental system as a socio-cultural organization]. (2002). Psykholohiya i suspilstvo (spetsvypusk) – Psychology and society (special issue), 3–4 [in Ukrainian].

Miasoid, P. A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological knowledge: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Ponomarev, I. A. Fazy tvorcheskogo processa [Phases of the creative process]. URL: http://www.practicalthinking.narod.ru/ponomarev/ponomarev.pdf [in Russian].

Myasoid, P. A. & Furman, A. V. (Eds.). (2012). Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia [Psychology act: the way of creativity, of V. A. Romenets]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Psykholohiia i suspilstvo: spetsvypusk, prysviachenyi 85-y richnytsi z dnia narodzhennia Volodymyra Andriiovycha Romentsia – Psychology and Society: a special issue dedicated to the 85th anniversary of the birth of Volodymyr Romenets. (2011). Vol 2 [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2018). Vykhovannia tvorchykh zdibnostei u studentiv [Education of students creative abilities]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3–4, 178–223 [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2001). Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity]. Vol. 2. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V. A. & Manokha, P. I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2014). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: NDU MEO [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2013). Heneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva [Genesis of science as a global research program: a cyclical-action perspective]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 18–36 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metolohuvannia [The idea and content of professional methodologization]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2019). Metodolohiia yak sfera nauky, myslediialnosti, metodolohuvannia [Methodology as a sphere of science, art, and methodology]. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia – Methodology and psychology of humanitarian cognition, 6–235. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular development training: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2007). Navchalna problemna sytuatsiia yak obiekt psykholohichnoho piznannia [Educational problem situation as an object of psychological knowledge]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 9–80 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [The paradigm as a subject of methodological reflection]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 72–85 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2014). Teoretychna model hry yak uchynennia [The theoretical model of the game as a teaching]. Nauka i osvita – Science and education, 5, 95–104 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2007). Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-dydaktychnyi aspekt [Theory of educational problem situations: psycho-didactic aspect]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Shandruk, S. K. (2014). Orhanizatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli [Organizational and activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Shandruk, S. K. (2014). Sutnist hry yak uchynennia [The essence of the game as a deed]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Shandruk, S. K. (2014). Tsyklichno-vchynkova model hry yak ontofenomenalnoi danosti. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 24–74 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2019). Metodolohichne obhruntuvannia teorii rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei osobystosti [Methodological substantiation of the theory of development of professional creative abilities of the individual]. Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia – Methodology and psychology of humanitarian cognition, 363–454. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2012). Psykholohichni osoblyvosti zahalnoi i tvorchoi obdarovanosti pidlitkiv [Psychological features of general and creative talent of teenagers]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 161–166 [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2015). Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei [Psychology of professional creative abilities]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. (2015). Teoretychna model rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei osobystosti praktychnoho psykholoha [Theoretical model of development of professional creative abilities of the personality of the practical psychologist]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 107–121 [in Ukrainian].

Shchedrovytskyi, H. P. (2006). Orhanizatsiino-diialnisna hra yak nova forma orhanizatsii ta metod rozvytku kolektyvnoi myslediialnosti [Organizational-activity game as a new form of organization and method of development of collective thinking]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 3, 58–69 [in Ukrainian].

Shhedrovickiy, G. P. (2004). Oraganizacionno-deyatelnostnaya igra [Organization-activity game]. Iz arhiva G.P. Shhedrovickogo – From the archive of G.P. Shchedrovitsky. Vol. 9. Moscow: Nasledie MMK [in Russian].

Shandruk, S. K. (2015). Theoretical-methodological foundtions organization of training-produktive activity of dtudents-psychologists. Naukovyi ogliad – Scientific review, 7 (17), 134–144 [in English].

Завантаження

Опубліковано

2020-05-05

Як цитувати

Шандрук, Сергій. “Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів”. Психологія і суспільство, no. 1, May 2020, pp. 35-55, https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 458

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.