ОБРАЗ ДОЛІ В ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман
  • Оксана Фурман

Ключові слова:

Україна, Тарас Шевченко, українотворення, Російська імперія, селянство, кріпацтво, творчий шлях, поетичний світ, художній образ долі, доля як категорія культури, поетична екзистенція, художня деталь, доля як несвобода, фортуна, фатум, недоля, муза-доля

Анотація

В контексті ідей і принципів завжди актуального українотворення Тарас Шевченко розглядається не тільки як сильна особистьість, талановитий художник, народний поет, мислитель і пророк української нації, а й як культурний код і символ України. Його драматичний життєвий шлях інтерпретується як своєрідне внутрішнє суголосся мистецької творчості та поетичної екзистенції, переповнених художніми образами і деталями, смисловими подробицями і штрихами. Докладно аналізується значеннєво-смислове поле багато-змістового використання концепту доля у різних вимірах його світоглядно-рефлексивного опрацювання визнаним генієм української землі: і як метафізичного поняття, і як потужного художнього образу, і як засадничої категорії культури, що наскрізно пронизує та ціннісно зорганізовує його самобутній поетичний світ. Аргументується, що під завісу життя поета-достойника ним психодуховно виплеканий синтетичний художній образ музи-долі як осереддя автопоезису, навколо якого вібрують усі інші думки, мрії, переживання, смислообрази.

 

In the context of ideas and principles of constantly actual Ukrainian creation Taras Shevchenko is considered not only as a strong personality, talented artist, folk poet, philosopher and prophet of Ukrainian nation, but as well as a cultural code and symbol of Ukraine. His dramatic
life path is interpreted as a unique inner unison of artistic creation and poetical existence, overfilled by artistic images and details, notional particulars and features. The value-meaning field of poly-contextual use of concept “fate” in different dimensions of his outlook-reflexive working out by an outstanding genius of Ukrainian land is analyzed. It has been stated that by the end of his life the poet psycho-spiritually cherished a synthetic artistic image of muse-fate as a heart of auto-poetry, around which all the other thoughts, dreams, feelings and images are vibrating.

Біографії авторів

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Оксана Фурман
    кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної роботи Національного економічного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Аверінцев С.С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аверінцев. - 3-е видання. - K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. -650 с.

Білий О. Будівничий уявленої держави / Олег Білий // Філософська думка. - 2о 14. - №І. - С. 5-7.

Болотіна Є.В. Доля як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномену): автореф. дис... канд. філос. наук: 19.00.03 / Євгенія Ва-леріївна Болотіна / Запорізький державний університет. - Запоріжжя, 2002. - 18 с.

Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. - Вид. 2-е, стереотип. - K.: Либідь, 2005. - 664 с.; іл.

Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні // Іван Дзюба. - K.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 24 с.

До читачів. Феномен Шевченка: коди доступу // Філософська думка. - 2014. - №1. - С. 4.

Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. - K.: Либідь, 2011. - 1152 с., іл.

Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка / Володимир Климчук // Філософська думка. - 2014. - №1. - С. 24-42.

КралюкП.М. Своя мудрість. Тарас Шевченко як мислитель. - Луцьк: Надстир’я-Ключі,2013. - 104 с.

Кузнецов Ю.Б. Деталь как средство художественного общения в новеллах М.М. Коцюбинского: дисс. на соиск. научной степени канд. филологических наук: 10.01.08, 10.01.03 / Юрий Борисович Кузнецов. -Киев, 1984. - 198 с.

Кузнецов Ю. Деталь художня / Юрій Кузнецов: Режим доступу: http://www.shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-yvorchst/105-detal.html

Лотман Ю.М. Об оппозиции “честь” - “слава” в светских текстах киевского периода // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х т. - Таллин. 1992. - Т.2 - 111-126 с.

Сверстюк Є. Шевченко понад часом / Євген Сверс-тюк. - К.: Терен, 2011. - 280 с.

СкуратівськийВ. Містагог національної ідентичності. Із нотаток про “народознавство” Тараса Шевченка / Вадим Скуратівський // Філософська думка. -2014. - №1. - С. 8-23.

СкуротовскийВ. Тарас Шевченко - прочтение и имитация прочтения / Вадим Скуратовский // Столичные новости. - 2003. - 18-23 июня.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій В. Фурман. - 2-е наук. вид. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Село - духовне серце України / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010.

- №4. - С. 8-11.

Фурман А.В., Фурман А.А. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Анатолій А. Фурман // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: Матеріали Міжнар. н.-пр. конф., ТНЕУ, 5-6 березня 2014 р. // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 124-126.

Фурман А.В., Фурман О.Є. Образ долі у поетичній творчості Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: Матеріали Міжнар. н.-пр. конф., ТНЕУ, 5-6 березня 2014 р. // Психологія і суспільство.

- 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.

Шевченко Т. Твори в трьох томах / Тарас Шевченко. - Том перший. Поетичні твори. - К.: Державне вид-во худ-ньої літ-ри Української РСР, 1963. - 732 с.

Шевченко Т. Твори в трьох томах / Тарас Шевченко. - Том третій. Журнал. Вибрані статті. - К.: Держ. вид-во худ. літ. Української РСР, 1963. - 492 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >> 

Схожі статті

1-10 з 468

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.