Раціонально-психологічні організованості медіа-проектної діяльності

Автор(и)

  • Анатолій Анатолійович Фурман кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Одеса http://orcid.org/0000-0002-4446-0549
  • Дар’я Фурман магістрантка кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Одеса

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.234

Ключові слова:

анкетування, бесіда, кастинг-менеджер, медіа-проект, методи підбору персоналу, метод експертних оцінок, опитування, раціонально-психологічні оргформи (організованості), резюме

Анотація

На сучасному етапі розвитку медіа-індустрії зростають вимоги до претендентів на участь у проекті, що визначає потребу якісного покращення усієї системи підбору кадрів. Одним із важливих напрямків вирішення цього завдання є розвиток і вдосконалення системи роботи організатора кастингу в напружених і лімітованих умовах всього проектного забезпечення. Основне призначення чинного пошукування полягає у віднаходженні базових рис-якостей, характеристик особистості фахівця з відбору персоналу, в їх оформленні у чітку систему профільних орієнтирів, яка б дозволила з високим рівнем достовірності вказувати на їхнє ефективне впровадження саме на тлі здійснення певного медіа-проекту. Організація масових заходів у галузі шоу-програм чи медіа-контенту, основними характеристиками якого є гнучкість, мінливість, висока інноваційна динаміка, диктує нові вимоги до претендентів на робочі місця і вимагає високого рівня компетенцій від кастинг-менеджера. Найактуальнішими серед них є: готовність до постійної самоосвіти, модернізація і застосування новітніх технічних засобів, підвищення професійної кваліфікації, ділова комунікація, використання нестандартних підходів до вирішення ситуаційних задач; здатність до прийняття відповідальних рішень, актуалізація критичного мислення, вміле керівництво власною поведінкою і діяльністю; компетентна робота з різними джерелами інформації; ефективна поведінка в конкурентному середовищі чи стресогенних умовах. Низка професійних властивостей фахівця з відбору персоналу зводитися до чотирьох основних миследіяльнісних функцій: планування, організації, мотивування, контролю, а також до двох об’єднувальних або додаткових призначень – ухвалення рішень та безпосередньої комунікації. Аналітичне їх осмислення ставить шерег вимог до кастинг-менеджера, що унаявлюються у системі принципів, методів, способів і процедур гармонійного поєднання актуалізованої теоретичної свідомості, рефлексивного мислення і конкретної повноцінної діяльності із первинної підготовки, організації та реалізації цілей та основних задумів медіа-проекту.

At the current stage of the media industry development, requirements for applicants for participation in the project are increasing, which determines the need for a qualitative improvement of the entire recruitment system. One of the important directions for solving this problem is the development and improvement of the system of the casting organizer work in a tense and limited conditions of the entire project support. The main purpose of the current search is to find the basic features of personality of the specialist in a selection of personnel, in their registration into a clear system of profile guidelines, which would allow with a high level of reliability to indicate on their effective implementation precisely against the background of the fulfilment of a certain media project. Organization of mass events in the field of show programs or media content, the main characteristics of which are flexibility, variability, high innovation dynamics, dictates new requirements for job applicants and requires a high level of competence from the casting-manager. The most relevant among them are: readiness for constant self-education, modernization and application of the latest technical means, professional development, business communication, use of non-standard approaches to solve situational problems; ability to make responsible decisions, actualization of critical thinking, skillful leadership of own behavior and activity; competent work with different sources of information; effective behavior in a competitive environment or stressful conditions. A number of professional properties of a recruiting specialist can be summarized into four main mental functions: planning, organization, motivation, control, as well as two combining or additional assignments – decision making and direct communication. Their analytical reflection raises a number of requirements for the casting-manager, which are manifested in a system of principles, methods, procedures of a harmonious combination of actualized theoretical consciousness, reflexive thinking and specific, full-fledged activity from the initial training, organization and implementation of goals and main ideas of the media project.

Посилання

Валина В. Методи адаптації персоналу. Управління персоналом. 1998. № 12. С. 32–39.

Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций / пер. с англ. А. Суворовой. Москва: Апрель-пресс, 2000. 320 с.

Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень. Острог, 2001. 185 с.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. Москва: Изд-во МГУ, 1995. 416 с.

Георгий Петрович Щедровицкий / под ред. П. Г. Щедровицкого, В. Л. Даниловой. Москва: Росс. полит. энц-я (РОССПЭН), 2010. 600 с.

Грейсон Дж.К. мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века / пер. с англ., предисл. Б. Мильнер. Москва: Экономика, 1991. 319 с.

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 448 с.

Карпов А. В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. Москва: Гардарики, 2005. 584 с.

Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами. Москва: Инфра-М, 2005. 235 с.

Корнилова Т. М., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. Санкт-

Петербург: Питер, 2006. 320 с. (Серия “Учебное пособие”)

Кравченко А. И., Тюрина И. О. Социология управления. Москва: Академический Проект, 2004. 1136 с.

Луман Н. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновский. Москва: Изд-во “Логос”, 2004. 232 с.

М’ясоїд П. А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія. Київ: Либідь, 2016. 560 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / 3-е изд., испр. и доп.; пер. с англ. Москва: ООО И.Д. Вильямс, 2008. 672 с.

Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. Москва, 2000. 240 с.

Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс. Київ: Тандем, 1996. 270 с.

Предмет и метод психологии: Антология / под. ред. Е. Б. Старовойтенко. Москва: Академпроект: Гаудеамус, 2005. 512 с. (Gaudeamus).

Пригожин А. И. Методы развития организации. Теория организации: Антология / сост. B.Л. Семикова. Москва: Академический Проект, 2005. С. 603–697.

Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід впровадження / за ред. Ю.І. Саєнка. Київ: Ін-т соціології НАНУ, 2000. 194 с.

Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. А. Я. Кибанова. Москва: Инфа-М, 2005. 512 с.

Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір. Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 312 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 508 с.

Фурман А. В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології. Київ: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. 100 с.

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 378 с.

Фурман А. В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності – схема професійного методологування. Психологія і суспільство. 2005. № 4. С. 40–69.

Фурман А. В., Гірняк А. Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників. Тернопіль: Економічна думка, 2009. 312 с.

Фурман О. Є. Психологія впливу. Тернопіль: Економічна думка, 2003. 304 с.

Шандрук С. К., Фурман А. А. Вчинкова організація пошукової пізнавальної активності особистості. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фахове вид. 2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_2_8

Шапиро С. А. Организационные коммуникации в целях эффективной работы компании. Москва: ГроссМедиа, 2007. 336 с.

Шарков Ф. И. Теория коммуникации: учебник, 2-е изд. Москва: “РИПЛ Холдинг”, 2006. 215 с.

Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение / пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 636 с.

Щедровицкий Г. П. Избранные труды / ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий. Москва: Шк. культ. политики, 1995. 760 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології. Психологія і суспільство. 2000. № 2. С. 7–24.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. Москва: Наука, 1978. 391 с.

Valyna, V. (1998). Metody adaptatsii personal [Methods of adaptation of staff]. Upravlinnia personalom – Personnel Management, 12, 32–39 [in Ukrainian].

Vatslavik, P. & Bivin, Dzh. & Dzhekson, D. (2000). Pragmatika chelovecheskih kommunikatsiy [Pragmatics of human communication]. (Trans. Suvorova, A.). Moscow: Aprel-press, [in Russian].

Verbets, V. V. (2001). Metodolohiia ta metodyka sotsiolohichnykh doslidzhen [Methodology and methods of sociological research]. Ostroh [in Ukrainian].

Vihanskiy, O. S., Naumov A. I. (1995). Menedzhment: chelovek, strategiya, organizatsiya, protsess [Management: people, strategy, organization, process]. Moscow: Izd-vo MGU [in Russian].

Schedrovitskiy, P. G. & Danilova, V. L. (Eds.). (2010). Georgiy Petrovich Schedrovitskiy [Georgy Petrovich Shchedrovitskiy]. Moscow: ROSSPEN [in Russian].

Greyson, D. K. jun. & O’Dell, K. (1991). Amerikanskiy menedzhment na poroge XXI veka [American management on the eve of the 21st century]. (Trans., ed. B. Milner). Moscow: Ekonomika [in Russian].

Zimbardo, F. & Lyayppe, M. (2001). Sotsialnoe vliyanie [Social impact]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Karpov, A. V. (2005). Psihologiya menedzhmenta [Management psychology]. Moscow: Gardariki [in Russian].

Kartashova, L. V. (2005). Upravlenie chelovecheskimi resursami [Human resource management]. Moscow: Infra-M [in Russian].

Kornilova, T. M. & Smirnov, S. D. (2006). Metodologicheskie osnovyi psihologii [Methodological foundations of psychology]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Kravchenko, A. I. & Tyurina, I. O. (2004). Sotsiologiya upravleniya [Sociology of management]. Moscow: Akademicheskiy Proekt [in Russian].

Luman, N. (2004). Obschestvo kak sotsialnaya sistema [Society as a social system]. (Trans. Antonovskiy, A.). Moscow: Izd-vo “Logos” [in Russian].

Miasoid, P. A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological cognition: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Meskon, M. H. & Albert, M. & Hedouri, F. (2008). Osnovyi menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moscow: Vilyams, I. D. ltd. [in Russian].

Nazarov M. M. (2000). Massovaya kommunikatsiya v sovremennom mire: metodologiya analiza i praktika issledovaniy [Mass communication in the modern world: analysis methodology and research practice]. Moscow [in Russian].

Popova, I. M. (1996). Sotsiolohiia. Propedevtychnyi kurs [Sociology. Propaedeutic course]. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Starovoytenko, E. B. (Ed.). (2005). Predmet i metod psihologii: Antologiya [Subject and method of psychology: Anthology]. Moscow: Akademproekt: Gaudeamus [in Russian].

Prigozhin, A. I. (2005). Metodyi razvitiya organizatsii [Methods of organization development].

Teoriya organizatsii: Antologiya – Organization theory: Anthology (Ed. Semikova, B. L.). Moscow: Akademicheskiy Proekt, 603–697 [in Russian].

Saienko, Y. I. (Ed.). (2000). Sotsialna ekspertyza v Ukrayini: metodolohiia, metodyka, dosvid vprovadzhennia [Social expertise in Ukraine: methodology, methodology, implementation experience]. Kyiv: In-t sotsiolohii NANU [in Ukrainian].

A. Y. Kibanova (Ed.) (2005). Upravlenie personalom organizatsii [Organization personnel management]. Moscow: Infa-M [in Russian].

Furman A. A. (2017). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Psychology of personality: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2013). Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Methodology of paradigm research in social psychology]. Kyiv: Instytut politychnoi i sotsialnoi psykholohii; Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [Idea and content of professional methodologization]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti – skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular-developing organization of mental activity – a scheme of professional methodologization]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 4, 40–69 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Hirniak, A. N. (2009). Psykhodydaktychna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [Psychodidactic examination of modular-developing textbooks]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, O. Y. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psychology of influence]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Shandruk, S. K. & Furman, A. A. (2017). Vchynkova orhanizatsiia poshukovoi piznavalnoi aktyvnosti osobystosti [Practical organization of search cognitive activity of the individual]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National academy of the state border guard service of Ukraine. (Vol. 2.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_2_8 [in Ukrainian].

Shapiro, S. A. (2007). Organizatsionnyie kommunikatsii v tselyah effektivnoy rabotyi kompanii [Organizational communications for the effective work of the company]. Moscow: GrossMedia [in Russian].

Sharkov, F. I. (2006). Teoriya kommunikatsii [Communication theory]. Moscow: “RIPL Holding” [in Russian].

Shermerorn, D. & Hant, D. & Osborn, R. (2004). Organizatsionnoe povedenie [Organizational behavior]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Schedrovitskiy, G. P. (1995). Izbrannyie trudyi [Selected works]. (Eds. Piskoppel, A. A. & Schedrovitskiy, L. P.) Moscow: Shk. kult. politiki [in Russian].

Shchedrovytskyi, H. (2000). Metodolohichna orhanizatsiia sfery psykholohii [Methodological organization of the sphere of psychology]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 2, 7–24 [in Ukrainian].

Yudin, E.G. (1978). Sistemnyiy podhod i printsip deyatelnosti. Metodologicheskie problemyi sovremennoy nauki [System approach and principle of activity. Methodological problems of modern science]. Moscow: Nauka [in Russian].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій Анатолійович, and Дар’я Фурман. “Раціонально-психологічні організованості медіа-проектної діяльності”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Feb. 2019, pp. 234-50, https://doi.org/10.35774/pis2018.03.234.

Схожі статті

1-10 з 264

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.