ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО МЕТОДОЛОГУВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

методологія, мислення, методологічна робота, миследіяльність (МД), системно-миследіяльнісна методологія (СМД-методологія), професійне методологування (ПМ), методологічний модуль (ММ), вітакультурна методологія (ВК-методологія), типологічний підхід, тип

Анотація

Уперше теоретично обґрунтований типологічний підхід як логіко-методологічна система змістових та формальних вимірів професійного методологування, у форматі якої: а) проаналізовані умови зреалізування процедури типологізації як миследіяльної цілісності; б) виявлені найважливіші характеристики типологічного методу; в) відкриті широкі можливості як базових мислесхем, створених за принципом кватерності (формули “3+1” і “3+1=1”), так і універсальних ідеалізованих моделей і категорійних матриць; г) запропонована чотирискладова типологія основних історичних типів філософування; д) з’ясовано місце методологування у сфері методології як унікальної складової культури; е) висвітлена методологічна картина типологічного підходу як точного й ефективного арсеналу засобів (категорії, таксони, мислесхеми тощо) організації мислення, діяльності і професійного методологування.

Біографія автора

  • Анатолій Фурман, Державний економічний університет, м. Тернопіль

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, директор Інституту експериментальних систем освіти та завідувач кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль.

Посилання

Гірняк А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 217-241.

Гуменюк О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 70-83.

Гуменюк О. Методологічна план-карта дослідження інноваційного соціально-психологічного клімату // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 12-17.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Кант І. Критика чистого розуму: Пер. з нім. та прим. І. Бур-ковського. - К.: Юніверс, 2000. - 504 с.

М ’ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - С. 53-95.

Мединська Ю. Вітакультурна парадигма і постмодернізм // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - С. 47-52.

Мединська Ю. Інтегральний характер освітології // Вітакуль-турний млин. - 2006. - Модуль 3. - С. 10-12.

Тімотін А. Наукове проектування розвивальної комунікації у цілісному освітньому процесі // Психологія і суспільство. - 2002. -№3-4. - С. 105-123.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - К.: УРЕ, 1986. - 800 с.

Фурман А.В. Вступ до методології проблемного навчання. -К.-Донецьк: Ровесник, 1993. - 80 с.

Фурман А. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - 2004. - Вип. 4. - С. 4-7.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяль-ності - схема професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна: проблема завдань, об’єкта, предмета, методу // Вітакультурний млин. - 2006. - Модуль 3. - С. 4-9.

Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Рад. школа, 1991. - 191 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Психолого-педагогічна теорія навчальних проблемних ситуацій: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології АПН України. - К., 1994. - 64 с.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідницької діяльності // Вітакультурний млин. - 2005. Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман А.В. Теорія і практика розвивального підручника. -Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 288 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 30-49.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - М.: Парус, 1999. - 187 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия духа - М.: Мысль, 1977.-471с.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постнеклассической картине мира // Вопросы психологии. - 2003. - №1. - С. 99-115.

Гусельцева М.С. Методологические кризисы и типы рациональности в психологии //Вопросы психологии. - 2006. - №1. - С. 3-15.

Зинченко А.П. К программе рабом по теме “Схемы и механизмы схематизации в мыследеятельности” // Кентавр. - 1994. - №1. - С. 3-8.

Каган М.С. Философия культуры. - СПб.: Петрополис, 1996. - 416 с.

Кемеров В.Е. Классическое, неклассическое, постклассическое // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 196-205.

Кемеров В.Е. Методология // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 230-231.

Керимов Т.Х. Социэмы // Социальная философия: Словарь.- М.: Акад. Проект, 2003. - С. 417-418.

Керлот Х.Э. Словарь символов. - М.: REFL-book, 1994. - 608 с.

Лосев А.Ф. Миф - Число - Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. - М.: Мысль, 1994. - 919 с.

Луковенко Ю.В. Дисциплина ума // Вопросы методологии. -1994. - №3-4. - С. 156-158.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности // Вопросы психологии. - 2004. - №6. - С. 3-18.

Плотников В.И. Типологический подход // Социальная философия: Словарь. - М.: Акад. Проект, 2003. - С. 464-471.

Румянцева Т.Г. Априори // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 54-55.

Стёпин В.С. Культура // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

Стёпин В.С. Наука // Новейший философский словарь. - 3-е изд., исправл. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 661-663.

Стёпин В.С. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 576 с.

Шилкарский В.С. Типологический метод в истории философии (опыт обоснования). - Т.1. - 1916. - 437 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь. - М.: Когито-Центр, 2003. -326 с.

Yung C.G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). -London, 1953. - 247 р.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 345

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.