Архітектоніка теорії діяльності: рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування

Автор(и)

  • Анатолій Васильович Фурман доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник українського і зарубіжного козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. a.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0003-1550-6955 ResearcherID: G-4932-2017 http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Ключові слова:

теорія діяльності, системодіяльнісний підхід, методологія, мислення, архітектоніка, онтологія діяльності

Анотація

Міждисциплінарне дослідження присвячене рефлексивно-вчинковій реконструкції методологічної теорії діяльності, що створена Г.П. Щедровицьким (1929 – 1994) у рамках колективної миследіяльності представників Московського методологічного гуртка півстоліття тому як складноскомпонована організованість онтологічних уявлень, категорійних засобів, інтеграційно-діяльних можливостей і схематизацій методологічного мислення, що зосереджуються в поетапному становленні всезростаючої методологічної рефлексії. З допомогою авторськи сконструйованої метаметодологічної оптики ця теорія обґрунтована у її онтологічному, архітектонічному, епістемологічному та філософсько-методологічному аспектах, висвітлена у полісистемній архітектонічній мозаїці її ідей і тематизмів, концептів і концепцій, засновків і принципів, уявлень і конструктів, понять і категорій, мислесхем і моделей, матриць і парадигм, а головне – у свідомому миследіяльному оперуванні нею здатна постати як довершений системодіяльнісний підхід, що є провісником новітньої методології як самобутнього організму чи унікальної сфери МД. Сутнісний горизонт такої методології першочергово зорієнтовує діяча-мислителя не на науково-предметні уявлення, картини і знання, а на перетворення і розвиток засобів, методів і структури взаємопрониклих мислення і діяльності, тобто на їх рефлексію у центральній ланці – методологічній організації мислення. Істотно збагачуючи нормативний (зокрема знаково-символічний) простір культури, світ методології конструюється як один у своєму роді, оригінальний і неповторний, пласт чи вимір людської буттєвості – уможливлення миследіяльності, мислевчинення, професійного методологування. Зважаючи на предметне поле чинного дослідження, по-перше, рефлексія висвітлена як атрибутивне осереддя методологічного мислення і методології загалом, по-друге, проаналізовані стадії розвитку методологічної рефлексії як компоненти вчинення, по-третє, вперше створена матриця генези вказаної рефлексії як учинку творення методології, по-четверте, розкрито спосіб конструювання метаметодологічної оптики детального вивчення теорії діяльності на матеріалі реінтерпретованого рефлексивно-вчинкового сценарію сподіяння натхненника системодіяльнісної методології. В авторському варіанті компонування метаметодологічна оптика є складним механізмом підбору та уконкретнення лінз-модулів узаємозалежних мислення, розуміння, діяльності, рефлексії, що організовані квінтетною схемою філософських категорій як засновків розрізнення системного рефлексивного знання: роль у н і в е р с а л ь н о г о виконує розроблювана нами вітакультурна методологія, місце          з а г а л ь н о г о посідає обстоювана нами сфера професійного методологування, положення  о с о б л и в о- г о займає пропонований нами циклічно-вчинковий підхід, позицію о д и н и ч н о г о запосідає авторська схема-модель мислевчинення, місце к о н к р е т н о г о займає така мінімальна фрактальна цілісність особливого, понятійно різностороннього, уявлення про предмет, що знаходить графічне вираження у вигляді мислесхеми (квадрат, огорнутий колом) і чотирьох або п’яти категорійних визначень цього предмета. Основна  частина дослідження присвячена всебічному узмістовленню кожної із п’яти аргументованих стадій становлення методологічної рефлексії як компонентів повноцінного вчинення: пропедевтична стадія – п е р е д с и т у а ц і я, квінтесенцію якої становить ідея діяльнісного підходу і методологічна організація мислення, перша стадія – с и- т у а ц і я, осердя якої утворює конструювання онтологічних схем діяльності та організації процесу її відтворення, друга стадія – м о т и в а ц і я, де найістотнішими актами є рефлексивне занурення мислення у світ діяльності і постання онтології миследіяльності, третя стадія  –              в ч и н к о в а  д і я, головна суть якої зводиться до рефлексивного занурення онтології МД в субстанційний горизонт мислення і до дотримання вимог принципу множинного знання, четверта стадія – п і с л я д і я, у якій найвагомішим є рефлексивне замикання методологічного мислення через різні рефлексивні ототожнення. Таким чином тематично й змістовно деталізована горизонталь новоствореної матриці ґенези методологічної рефлексії, котра становить сутність самодумного – філософського й відтак методологічного – мислення та альфу й омегу методології в цілому. Воднораз серед найбільш значущих покрокових творчих продуктів авторського виконання слушно окремо відмітити: а) концепцію метаметодологування, що уможливила створення новітньої метаметодологічної оптики скрупульозного опрацювання теорії діяльності за логікою вчинкового сценарування творчого шляху фундатора СМД-методології; б) мислесхему складників-тактів методологічного повороту мислення як рефлексивно-канонічного вчинення; в) циклічно-вчинкову реконструкцію методу системного аналізу в єдності різновагомих процедур і стадій його проведення; г) чотириетапну схему еволюції наукового предмета у двох ортогональних дихотомійних вимірах здійснення методологічної роботи: “емпіричне (чуттєве) – логічне” і “конкретне – абстрактне”; д) абстрактну онтологічну схему діяльності як повноцінного вчинку її відтворення у циклічному взаємодоповненні онтологем ситуювання, актуалізації, трансляції і рефлексивного практикування та в контексті вітакультури; е) бікватерні організованості корпусу епістемологічних одиниць (ідея, онтологія, універсум, СМД-підхід і схема, категорія, теорія, СМД-методологія) у полісистемному обґрунтуванні миследіяльнісних уявлень; є) мислесхеми зв’язку онтогенетичних стадій рефексивно-вчинкового замикання методологічного мислення із різними рефлексивними ототожненнями та ін. У результаті проведеного дослідження висновується, що вперше отримана модель рефлексивно-сценарного закільцювання методології на сьогодні являє собою цілісну онтологічну картину методологічної МД, а в перспективі – всесвіту миследіяльності і мислевчинення в цілому. Яскравим підтвердженням цього є поки що унікальний подієвий спектр компетентного методологічного практикування – від творення, розвитку і використання різних технологій методологічної роботи і рефлексивного метаметодологування до каноно зорієнтованих методологічних семінарів і сесій, оргдіяльнісних та оргучинкових ігор.

Посилання

Miasoid, P. A. & Shatyrko, L. O. (Eds.). (2016). Akademik V. A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V. A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bakhtin, M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Shchedrovitskiy, P. H. & Danylova, V. L. (Eds.). (2010). Georgiy Petrovich Shchedrovitskiy. Moscow: ROSSPEN [in Russian].

Hirniak, A.N. (2020). Phychology modular-developmental interaction process: monografiia. Ternopol [in Ukrainian].

Hirniak, A.N., Hirniak, G.S. (2020). Metodolohichne obhruntuvannya psykholohichnykh zminnykh empirychnoho doslidzhennya efektyvnosti modulno-rozvyval'noyi vzayemodiyi [Methodological justication psychological variables empirical research efficiency modular developmental inmepaktion]. Psykholohiya I suspilstvo - Psychology and society, 2, 177-191 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.177

Hirniak, A.N. (2021). Phychological fundamentals of participants modular-developmental interaction process in the educational establichments: Thess for a doctors degree in Phychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Huseltseva, M. (2020). Merezhevyi pliuralizm u psykholohii: perspektyvy polimetodolohii i transdystsyplinarnosti [Network pluralism in psychology: prospects for the field of methodology and transdisciplinarity]. Psykho­lohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 43-60 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.052

Huseltseva M.S. (2017). Metodolohichna optyka yak instrument piznannia [Methodological optics as a tool of cognition]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 39-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Gusserl, E. Kartezianski medytatsii. Vstup do fenomenolohii / per. z nim. Kyiv: Tempora, 2 021. 304 s. [in Ukrainian].

Furman, A.V., Biskup, V.S., Morschakova, O.S. (comp.) (2020). Zahalna sotsiolohiya [General sociology]. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Zinov'yev, A.A. (2002). Zkhodzhennya vid abstraktnoho do konkretnoho (na materiali "Kapitalu" K. Marksa) [Ascent from the a abstract to the concrete (on the material of K. Marx's "Kapital")]. Moskov: Instytut filosofiyi RAN [in Russian].

Kant, I. (2001). Krytyka chystoho rozumu [Critique of pure reason]. (Trans. from german). Kyiv [in Ukrainian].

Kotlyarevskyy I. (1968). Eneyida [Aeneid]. Kyiv: VKhL "Dnipro" [in Ukrainian].

Mamardaschvili, M.K. (1992). Yak ya rozumiyu filosofiyu [As i understand philosophy]. Moskov: Uzd. gryppa "Progress", "Kultura" [in Russian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (gol. red.) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Miasoid, P.A. (2009). Metateoretychnyy analiz u psykholohiyi [Metatheoretical analysis in psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 54-82 [in Ukrainian].

Miasoid, P. (2019). Pryntsyp istoryzmu i myslennia u psykholohii [The principle of historicism and thinking in psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 34, 38-72 [in Ukrainian].

Miasoid P.A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological cognition: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V. & Romenets, V.A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Myasoid, P.A. & Furman, A.V. (Eds.). (2012). Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology act: the way of creativity, of Romenets V.A.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Pasichnuk, I.D. (2015). Psykholohiia myslennia [Psykhology thinking ]. Ostrog [in Ukrainian].

Reus, A.G. & Zinchenko, A.P. (2003). Putevoditel po metodologii Organizatsii, Rukovodstva i Upravleniya: hrestomatiya po rabotam G. P. Schedrovitskogo [A guide to the methodology of Organization, Leadership and Management: a reader on the work of G.P. Shchedro­vitsky]. Moscow: Delo [in Russian].

Putevoditel po osnovnyim ponyatiyam i shemam metodologii organizatsii, rukovodstva i upravleniya: hrestomatiya po rabotam G. P. Schedrovitskogo [A guide to the basic concepts and schemes of the methodology of Organization, Leadership and Management: a reader on the works of G.P. Shchedrovitsky]. (2004). Moscow: Delo [in Russian].

Revasewich, I.S. (2017). Predmetne pole psykhokul'tury: ratsional'na rekonstruktsiya teoretychnukh uyavlen [Subject field of psychoculture: rational reconstruction theoretical igeas]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 50-61 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.050

Romenets, V.A. (2007). Іstorіya psikhologіi ХIХ - pochanku ХХ stolіttia [History of Psychology XIX - early XX century]. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Manokha, P.I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Sabaduha, V.O. (2019). Metafizyka syspil'noho ta osobystisnoho buttya [Metaphysics of the social and personal existence]. Ivano-Frankivs'k [in Ukrainian].

Savchun, M.V. (2013). Metodolohemy psykholohiyi [Methodologists of psychogy]. Kyiv: Akademvudav [in Ukrainian].

Samoyilov, O.E. (2020). Dialogika idea jak zasobu myslennia [Dialogics of idea form-kreation as a means of thinking]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 5-32 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.005

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Sossur F. de. (1998). Kurs zahalnoi lingwistyky [General linguistics course]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2019). Intencijinist yak sytnisna oznaka smyslozhyttievoho byttia osobystosti [Intentionality as an essential feature of the personality's meaning-life existence]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 118-137 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.118

Furman, A.A. (2020). Metodolohiia psykholohichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Methodology of psychological knowledge of the sense of life sphere of personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.005

Furman, A.A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian]

Furman, A.A. (2017). Psykholohiia smylozhyt­tievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Avtorska programa dyscypliny "Psykholohia yak sfera myslediialnosti" [Author's program of the discipline "Psychology as a sphere of thinking activity"]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 160-185 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.160

Furman, A.V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2013). Geneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva [Genesis of science as a global research program: cyclical-action perspective]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 18-36 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Hirniak, A.N., Hirniak ,G.S. (2016). Gromadskyi monitoring roboty suddiv Ternopilschny [Public monitoring of the courts work of Ternopil region]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 122-128 [in Ukrainian].

a. Furman, A.V., Dovhan, A.O. (2019). Onovlena svitogliadna mapa buttia, osmuslenoho v suspilnomy ta osobustisnomy vumirach [An updated outlook map of being, understood in social and personal dimensions]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 148-157 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.149

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 13-51 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Furman, A.V. & Kovalova, T. (2011). Katehoriina matrytsia vzaiemozviazku obraziv subiektyvnoi realnosti i psykholohichnykh chynnykiv samo aktualizatsii dorosloho [Categorical matrix of the relationship of images of subjective reality and psychological factors of self-actualization of the adult]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 72-81 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 34, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychni kontsepty piznannia svidomosti [Metatheoretical concepts of cognition of consciousness.]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, 1 (9), 5-11 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Metodolohichna optyka tsyklichno-vchynkovoi orhanizatsii teorii yak systemy orhanizatsii ratsionalnoho znannia [Methodological optics of cyclic-action organization of theory as a system of organization of rational knowledge]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, 19, 4-15 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Metateoretychna rekonst­ruktsiia systemomuslediialnisnyi pidkhid do rosuminnia svidomosti [Methodological reconstruction of system-thought-activity approach to consciousness understanding]. Psykholohiia osobystosti - Per­sonality psychology, №1(10), 5-35 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.005

Furman, A.V. (2013). Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Methodology of paradigmatic research in social psychology]. Kyiv; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Metodolog - profesiia majbutn'ogo [Methodologist - profession of the future]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 16-42 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organiza­tion of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V., Morschakova, O.S. (2015). Socialna kultura [Social culture]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 26-36 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (sziens. konsylt.-red.) (20052021). Vitakulturniy mlyn - Vitacultural mill. Moduli 122 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi: sutnist', kompozytsiya, pryntsypy stvorennya [Essence composition principles of creation]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 174-192 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannya [Essence composition of system modular development teaching]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [Paradigm as a subject of methodological reflection]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 72-85 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Svidomist yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia [Consciousness as a framework condition for cognition and methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 16-38 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.016

Furman, A.V. (2015). Svit metodolohii [The world of methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 4760 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Suchasni tendentsiyi rozvytku sfery phycolohii v optytsi vitakul'turnoi metogolohiyi [Current trends spnere development of optics and cultural methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 6-15 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Furman, A.V. (2014). Teoretychna model' hry yak uchynennya [Theoretical model of the game as an act]. Nauka i osvita. Psykholohiya. - Sciense and education. Psychology, 5/CXXII, 95104 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Teoretychna model osobystisnoho pryynyattya lyudyny lyudynoyu [Theoretical model of the personal acceptance man man]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 56-77 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.056

Furman, A.V. (2006). Typolohichnyi pidkhid u systemi profesiinoho metodolohuvannia [Typological approach in the system of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 78-92 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Furman O.Ye. (2021). Metodolohichne obhruntuvannya psylholohii yak sfery myslediyal'nosti [Methodologicak justication psychology as areas of thought]. Psykholohiya osobystosti - Personality psychology, 2, 9-45 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239951

Furman, A.V. & Shandruk, S.K. (2014). Orhanizatsiyno-diyalnisni ihry u vyshchiy shkoli [Organizational-activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V., Shandruk, S.K. (2014). Sutnist hry yak uchynennya [The essence of the game committing]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, O.Ye., Hirniak, A.N. (2020).Sutnisne vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzayemodiyi vykladacha i studentiv v osvitn'omu protsesi [The essential definitions of modular developmental interaction of teacher and students the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Gumenyuk), O.I. (2012). Metodologiya piznannya osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu. [Methology cognition of educational act in the context innovation and psycholohi climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-48 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita i upravlinnia - Management and education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.I., Didora, M.I., Khrystyniuk, U.I. (2022). Social'ni normy yak psykhoculturnyi faktoe zhyttyeaiyal'nosti osobystosti [Social norms as a psychocultural factor vital activity of the individual]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 179-198 [in Ukrainian].

Furman, O.I., Furman, A.A., Dykyi, Ya.O. (2021). Vchynok i podia yak sociemna organizovanist' zhyttyevoho schlyakhy osobystosti [Act and event as a sociemis organization of the pirsonality's life path]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 143-168 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.143

Hairulin, O. (2021). Psyholohiya ihrovoho modeliuvannya socialnoho zhyttya subyekta: monografiya. Ternopil, 2021, 404 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2022).'Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-126 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Znak i dejatelnost. [Sign and activity]. Kn. 1. Moskva [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2016). Znachennya i smysl [Meaning and signiticance]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 24-45 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.1353/ppp.2017.0006

Shchedrovitsky, G.P. (1995). Izbrannye trudy [Selected Works]; Piskoppel, A.A. & Shchedrovitskyi, L.P. (Eds.) Moscow: Shk. kult. politiki [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Metodolohichna orhanizatsiia systemno-strukturnyh doslidzhen' i rozrobok [Methodological organization systemno-strukturnyh research and development]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 30-49 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2000). Metodolohichna orhanizatsiia sfery psykholohii [Metodological organization sphere of psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 7-49 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G. (2013). Metodolohichne znachennia opozytsii naturalistychnoho i systemodiialnisnoho pidkhodiv [Methodological significance of the opposition of naturalistic and systemic approaches]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 40-47 [in Ukrainian].

a. Shchedrovitsky, G.P. (2005). Myslennya. Rozuminnya. Refleksiya [Thinking. Understanding. Reflection]. Moscow: Nauka [in Russian].

Shchedrovitsky, G. (2006). Orhanizatsiino-diialnisna hra yak nova forma orhanizatsii ta metod rozvytku kolektyvnoi myslediialnosti [Organizational-activity game as a new form of organization and method of development of collective thinking]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 5869 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Organizatsionno-deyatelnostnaya igra: Sbornik tekstov (2). Iz arhiva G.P. Schedrovitskogo [Organizational-activity game: Collection of texts (2). From the archive of G.P. Shchedrovitsky]. Vol. 9. Moscow: Nasledie MMK [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2003). Orhanizatsiia. Rukovodstvo. Upravlennya [Organization. Management. Guide]. Vyp. 1. Moskov: Put' [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (1996). Ontolohichni osnovy programmy issledovaniya myslitel'noi deyatel'nosti po rescheniju zadach i problem [Ontological foundations programs research mental activity to solve problems]. Voprosy metodolohii - Guestions of methodology, 3, 18-43.

Shchedrovitsky, G.P. (2021). Psykholohiia i metodologiia: perspektyvy spivorhanizatsiyi [Psychology and methodology: prospects of co-organization]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 122-142 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.122

Shchedrovitsky, G.P. (2015). Syntez znan: problemy i metody [Synthesis of knowledge: problems and methods]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 61-83 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Skhema myslediialnosti - systemno-strukturna budova, znachennia i zmist [The scheme of mentality - the system-structural structure, meaning and content]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 29-39 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (1997). Filosofiya. Nauka. Metodologiya [Philosophy. Science. Methodology]. Moskcow [in Russian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 127-148 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Stan korporatyvnoi cul'tury sociolohiv yak peredumova zmistovoho rozvytku dyschypliny [The state of corporate culture of sociologists as a prereguisite for the substantive development of the discipline]. Habitus, 33, 34-40 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.33.5

Furman, A.V. (2016). Volodymyr Rovenets as the architect of the methodology of humanitarian cognition. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 10-24 [in Ukrainian].

Furman, O. І. (2015). The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters. Problems of Psychology in the 21 st. Century, Vol. 9, 1, 14-19 [in English].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій Васильович. “Архітектоніка теорії діяльності: рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2022, pp. 7-94, https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 410

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.