СВІТ МЕТОДОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

методологія, свідомість, вчення, діяльність, раціональні знання, мислення, методологування, пізнання, критика, творення, рефлексія, світ, методологічне мислення, ковітальність, окультурення, миследіяльність, спосіб життя, метод

Анотація

Методологія обґрунтовується як окремий - самобутній та унікальний - світ, котрий охоплює у взаємо-доповненні і цілісності чотири сторони або буттєві виміри: а) вчення про логічну організацію і структурно-змістову динаміку, принципи і нормативи, методи і засоби діяльності; б) систему раціональних знань про форми, методи, способи рефлексивного мислення і вчинкового діяння у єдності із сукупністю норм та інструментів різнорівневого методологування; в) сферу миследіяльнісно центрованих пізнання, критики, творення і рефлексії, що інтегрують усі типи і стилі мислення у формі такого новоутворення, як методологічне мислення, крізь оптику якого задається увесь світ; г) персоніфікований спосіб життя, тип проблемно-рефлексивного екзистенціювання, за якого самопродукуються методологічні мислення і відношення, що циркулюють ситуаційно щораз заново від проблематизації до проектування і назад як складне практичне мистецтво мислезреалізування. Детально висвітлені етимологічні корені та генетичні зв’язки слова “методологія” як зі спорідненими словами (“методологема”, “методологування”, “методологічна робота”, “методика”), так і з світоглядно рівновагомими з позицій культури (“життя”, “філософія”, “мистецтво”, “наука” тощо). Розкриті циклічно-вчинкова логіка поетапного формоузмістовлення методу, складники раціоналізованих та оформлених інваріантів змісту методології, рівні її організації як сфери аналізу та здійснення мислення, діяльності, миследіяльності і професійного методологування, а також її основні функції і світопо-будова як унікального сегмента культури у взаємоузгодженні чотирьох категорійних координат “життя -культура”, “філософія - соціальний досвід”, “наука -мистецтво”, “теорія - практика”.

 

The methodology presented as a separate - original and unique - world which covers in complementarity and integrity the four sides or existential dimensions: and theory about logical organization and structural-semantic dynamic, principles and regulations, methods and means of activity; b) the system of rational knowledge about the forms, methods and ways of reflexive thinking and action in unity with a set of rules and tools multilevel metodolo-gization; c) the sphere of think of activity centered knowledge, criticism, creation and reflection which integrate all types and styles of thinking in the form of such new creation as methodological thinking through optics of which is given whole world; d) personalized lifestyle the type of problem-reflective full existence in which self-produced methodological thinking and attitude that circulating situationally every time anew from problematisation to design and back as a complex practical art of think-realization. Highlighted etymological roots and genetic relations of word “methodology” as with related words (“metodolohema”, “methodologizing”, “methodological work”, “method”) and with the ideological equally-significant from the position of culture (“life”, “philosophy “,” art “,” science “, etc.). Disclosed cyclically-behavioral logic of phased formation of content of method, ingredients of rationalized and decorated invariants of content of methodology, levels of its organization as a sphere of analysis and fulfillment of thinking, activity, think activity and professional metho-dologization and also its main functions and construction of the world as a unique component of culture in the mutually agreed of four categorical coordinate “life -culture”, “philosophy - social experience”, “science - art”, “theory - practice”.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Аверінцев С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аве-рінцев. - 3-є вид. - K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. - 650 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / гол. ред.-консульт. А.В. Фурман. - 2005-2014. -Модулі 1-17.

Гуменюк (Фурман) О.Є. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 70-83.

Гуменюк (Фурман) О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. - 2012. - №1. - С. 47-81.

Гуменюк (Фурман) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк (Фурман). - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Європейський словник філософій: Лексикон не-перекладностей. Том перший / під кер. Барбари Кассен, відпов. за вид. Леонід Фінберг. - K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. - 576 с.

а. Копилов Г. Про природу “наукових революцій” / Г еннадій Копилов // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 113-127.

Кубаєвський М.К., Фурман А.В. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський,

Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010.

- №4. - C. 47-57.

Мединська Ю. Вітакультурна методологія і постмодернізм / Юлія Мединська // Психологія і суспільство. - 2006. - №1. - C. 47-52.

Фурман A.B. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2013. - № 4. - C. 18-36.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій В. Фурман // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип. 4. -Тернопіль, 2004. - C. 4-7.

Фурман A.B. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №2. - C. 23-39.

Фурман A.B. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - C. 78-125.

Фурман A.B. Методологія наукових досліджень: [модульно-розвивальний підручник] / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 50 с.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман A.B. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство.

- 2005. - № 4. - C. 40-69.

Фурман A.B. Об’єкт-миследіяльнісна сфера вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - C. 4-8.

Фурман A.B. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - C. 72-85.

Фурман A.B. Рефлексивне обґрунтування концентрів вітакультурної методології / Анатолій В. Фурман //Вітакультурний млин. - 2009. - Модуль 10. - C. 4-11.

Фурман A.B. Типологічний підхід у системі професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - C. 78-92.

Фурман A.B., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Cергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014.

- 272 с.

Щедровицький Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2 - C. 30-49.

Щедровицький Г. Методологічна організація сфери психології / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2000. --№2. - C. 7-24.

Щедровицький Г. Методологічне значення опозиції натуралістичного і системодіяльнісного підходів / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2013. -№1. - C. 40-47.

ЩедровицькийГ. Організаційно-діяльніша гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - C. 58-69.

Щедровицький Г. Cхема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - C. 29-39.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Дани-

ловой]. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 600 с.: ил. - (Философия России второй половины XX в.).

Зинченко А.П. “Изготовление мысли” по Г.П. Щед-ровицкому / Александр Зинченко // Вопросы методологии. - 1996. - №1-2. - С. 123-127.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - [2-е изд., измен. и доп.] / сост. и общ. ред. Ю.П. Сенокосова. - М.: Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. - 416 с.

Новейший философский словарь: 3-е изд., ис-правл. / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - 1280 с. - (Мир энциклопедий).

Попов С. Игровое движение и организационнодеятельностные игры / С. Попов, Г. Щедровицкий // Вопросы методологии. - 1994. - №5. - С. 112-153.

Попов С.В. Организационно-деятельностные игры: мышление в “зоне риска” / Сергей Владимирович Попов // Кентавр. - 1994. - №3. - С. 2-31.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1973. - 302 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2004. - 208 с.

Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни / Елена Борисовна Старовойтенко. - М.: Акад. Проект, 2002. - 544 с. -(Gaudeamus).

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А.Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

Щедровицкий Г.П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. 8. Вып. 1. - М.: Путь, 2004. -352 с.

Щедровицкий Г.П. Организационно-деятельностная игра: Сборник текстов (2) / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т.9. - М.: Наследие мМк, 2004. -320 с.

Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология: [курс лекций] / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т.4. - М., 2000. - 384 с.

Щедровицький Г.П. Философия. Наука. Методология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Avjerincjev S. Sofija-Logos. Slovnik / Sjergij Avje-rincjev. - 3-e vid. - K.: DUH I LITERA, 2007. - 650 s.

Vitakul’turnyj mlin: Metodologichnyj al’manah / gol. red.-konsul’t. A.V. Furman. - 2005-2015. - Moduli 1-17

Gumeniuk (Furman) O.Y. Metodologichna model’ innovacijno-psyhologichnogo klimatu / Oxana Gumeniuk (Furman) // Psyhologija i suspil’stvo. - 2005. - №4. - S. 70-83.

Gumenjuk (Furman) O. Metodologija piznannja osvitn’ogo vchynku v kontexti innovacijno-psyhologichnogo klimatu / Oxana Gumeniuk (Furman) // Psyhologija i suspil’stvo. - 2012. - №1. - S. 47-81.

Gumeniuk (Furman) O.G. Teorija i metodologija innovacijno-psyhologichnogo klimatu zagal’noosvitn’ogo zakladu: [monografija] / Oxana Yevstahiyivna Gumeniuk (Furman). - Ternopil’: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. -340 s.

Yevropejs’kij slovnik filosofij: Lexikon njepjerjeklad-nostjej. Tom pershyj / pid kjer. Barbary Kassjen, vidpov. za vid. Leonid Finberg. - K.: DUH I LITERA, 2009. -576 s.

a. Kopylov G. Pro prirodu “naukovyh revoljucij” / Gjennadij Kopylov // Psihologija i suspil’stvo. - 2010. -№2. - S. 113-127.

Kubayevs’kyj M.K., Furman A.V. Metodologuvannja jak zasib rozuminnja smyslu / Mykola Kubayevs’kyj, Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2010. -№4. - S. 47-57.

Medyns’ka J. Vitakul’turna metodologija i postmo-dernizm / Julija Medins’ka // Psyhologija i suspil’stvo. -2006. - №1. - S. 47-52.

Furman A.V. Geneza naukyjak global’na doslidnic’ka programa: ciklichno-vchynkova perspektiva / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2013. - № 4. - S. 18-36.

Furman A.V. Ideya profesijnogo metodologuvannja: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Yalta-Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman A.V. Kategoriyi vitakul’turnoyi metodolo-giyi jak efjektivnyj zasib analizu i rozv’jazannja skladnyh problem / Anatolij V. Furman // Instytut expjerymental’mh systjem osvity: Inform. bjuljetjen’. - Vyp. 4. - Ternopil’, 2004. - S. 4-7.

Furman A.V. Kategorijnij profil’ naukovoyi shkoly / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2014. -№2. - S. 23-39.

Furman A.V. Metodologichne obgruntuvannja bagatorivnjevosti paradigmal’nih doslidzhjen’ u social’nij psyhologiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2012. - №4. - S. 78-125.

Furman A.V. Metodologija naukovyh doslidzhjen’: [modul’no-rozvyval’nij pidruchnik] / Anatolij V. Furman.

- Ternopil’: NDI MEVO, 2010. - 50 s.

Furman A.V. Metodologiya paradygmal’nih doslidzhjen’ u social’nij psyhologiyi: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - K.: Instytut politychnoyi i so-cial’noyi psyhologiyi; Ternopil’: Ekonomichna dumka, 2013. - 100 s.

Furman A.V. Modul’no-rozvyval’na organizacija mysljedijal’nosti - shjema profjesijnogo metodologuvannja / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2005. -№ 4. - S. 40-69.

Furman A.V. Ob’yekt-mysljedijal’nisna sfera vitakul’turnoyi mjetodologiyi / Anatolij V. Furman // Vitakul’turnyj mlyn. - 2010. - Modul’ 12. - S. 4-8.

Furman A.V. Paradygma jak predmet metodo-logichnoyi refljexiyi / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2013. - № 3. - S. 72-85.

Furman A.V. Refljexivnje obgruntuvannja konqent-riv vitakul’turnoyi metodologiyi / Anatolij V. Furman // Vitakul’turnij mlyn. - 2009. - Modul’ 10. - S. 4-11.

Furman A.V. Typologichnyj pidhid u systjemi profesijnogo metodologuvannja / Anatolij V. Furman // Psyhologija i suspil’stvo. - 2006. - №2. - S. 78-92.

Furman A.V., Shandruk S.K. Organizacijno-dijal’-nisni igry u vyschyj shkoli: [monografija] / Anatolij V. Furman, Sergij Shandruk. - Ternopil’: TNEU, 2014. - 272 s.

Schjedrovic’kij G. Mjetodologichna organizacija systjemno-strukturnih doslidzhjen’ i rozrobok / Gjeorgij Schjedrovic’kij // Psyhologija i suspil’stvo. - 2004. - № 2 - S. 30-49.

Schjedrovic’kij G. Mjetodologichna organizacija sfjeri psihologiyi / Gjeorgij Schjedrovic’kij // Psyhologija i suspil’stvo. - 2000. --№2. - S. 7-24.

Schjedrovic’kij G. Mjetodologichnje znachjennja opoziciyi naturalistichnogo i systjemodijal’nisnogo pidhodiv / Gjeorgij Schjedrovic’kij // Psyhologija i suspil’stvo. - 2013. -№1. - S. 40-47.

Schjedrovic’kij G. Organizacijno-dijal’nisna gra jak nova forma organizaciyi ta mjetod rozvitku koljektivnoyi misljedijal’nosti / Gjeorgij Schjedrovic’kij // Psyhologija i suspil’stvo. - 2006. - №3. - S. 58-69.

Schjedrovic’kij G. Shjema mysljedijal’nosti -systjemno-strukturna budova, znachjennja i zmist / Gjeorgij Schjedrovic’kij // Psyhologija i suspil’stvo. - 2005. - №4. - S. 29-39.

Gjeorgij Pjetrovich Schjedrovickij / G.P. Schjedro-vickij; [pod rjed. P.G. Schjedrovickogo, V.L. Danilovoj]. -M.: Rossijskaja politichjeskaja enciklopjedija (ROSSPEN),

- 600 s.: il. - (Filosofija Rossii vtoroj poloviny HH v.).

Zinchjenko A.P. “Izgotovljenüe mysli” po G.P. Schjedrovickomu / Aljexandr Zinchjenko // Voprosy mjetodologi. - 1996. - №1-2. - S. 123-127.

Mamardashvili M.K. Kak ja ponimaju filosofiju / Mjerab Konstantinovich Mamardashvili. - [2-je izd., izmjen. i dop.] / sost. i obsch. rjed. Ju.P. Sjenokosova. -M.: Izd. gruppa “Progrjess”, “Kul’tura”, 1992. - 416 s.

Novjejshij filosofskij slovar’: 3-je izd., ispravl. / sost. i gl. nauch. rjed. A.A. Gricanov. - Mn.: Knizhnyj Dom, 2003. - 1280 s. - (Mir enciklopjedij).

Popov S. Igrovoje dvizhjenije i organizacionno-djejatjel’nostnyje igry / S. Popov, G. Schjedrovickij // Voprosy mjetodologii. - 1994. - №5. - S. 112-153.

Popov S.V. Organizacionno-djejatjel’nostnyje igry: myshljenije v “zonje riska” / Sjergjej Vladimirovich Popov // Kentavr. - 1994. - №3. - S. 2-31.

Poppjer K. Logika i rost nauchnogo znanija / Karl Poppjer. - M.: Progrjess, 1973. - 302 s.

Putjevoditjel’ po osnovnym ponjatijam i shjemam mjetodologii Organizacii, Rukovodstva i Upravljenija: hrjestomatija po rabotam G.P. Schjedrovickogo / [gl. rjed. A.G. Rjeus; sost. A.P. Zinchjenko]. - M.: Djelo, 2004. - 208 s.

Starovrntjenko E.B. Sovrjemjennaja psihologija: formy intjelyektual’noj zhizni / Eljena Borisovna Starovojtjenko. - M.: Akkad. Projekt, 2002. - 544 s. -(Gaudeamus).

Schjedrovickij G.P. Izbrannyje trudy / Gjeorgij Pjetrovich Schjedrovickij; [rjed.-sost. A.A.Piskoppjel’, L.P. Schjedrovickij]. - M.: Shk. kul’t. politiki, 1995. - 760 s.

Schjedrovickij G.P. Moskovskij mjetodologichjeskij kruzhok: razvitije idjej i podhodov / Iz arhiva G.P. Schjedrovickogo. - T. 8. Vyp. 1. - M.: Put’, 2004. - 352 s.

Schjedrovickij G.P. Organizacionno-djejatjel’nostnaja igra: Sbornik tjextov (2) / Iz arhiva G.P. Schjedrovickogo. - T.9. - M.: Nasljedije MMK, 2004. - 320 s.

Schjedrovickij G.P. Orgupravljenchjeskoje myshljenije: idjeologija, mjetodologija, tjehnologija: [kms ljekcij] / Iz arhiva G.P. Schjedrovickogo. - T.4. - M., 2000. - 384 s.

Schjedrovic’kij G.P. Filosofija. Nauka. Mjetodologija / Gjeorgij Pjetrovich Schjedrovickij. - M.: Shk. kul’t. politiki, 1997. - 656 s

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 601

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.