МЕТОДОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Державний економічний університет, м. Тернопіль

Ключові слова:

методологія, методологія науки, професійне методологування, методи і засоби пізнання, системно-миследіяльнісна методологія, модель-конфігуратор, онтологія, епістемологія, реальний та ідеальний об’єкт, методологічна план-карта

Анотація

У дослідженні аналізуються загальні проблеми історії та розвитку сучасної наукової методології, висвітлюються методологічні механізми об’єднання і співорганізації знань задля побудови багатосторонньої картини об’єкта, що вивчається (за Г.П. Щедровицьким), обґрунтовується модель методологічної план-карти дослідження інноваційно-психологічного клімату модульно-розвивальної освіти, що створена на роцесу попереднього конфігурування різнобічного наукового матеріалу.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Державний економічний університет, м. Тернопіль
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної роботи Державного економічного університету, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Антонюк В.И., Зотова О.И., Моченов Г.А., Шорохова Е.В. Проблема социально-психологического климата в советской социальной психологии// Социально-психологический климат коллектива: теория и методы изучения. - М.: Наука, 1980. - С. 5-25.

Бабайцев А.Ю. СМД-Методология // Новейший философский словарь: 3-е изд. - Мн.: Книжный Дом. - 2003. - С. 923-926.

Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 1983. - 206 с.

Гільбух Ю.3., Дробноход М.І. Інноваційний експеримент у школі. - К.: УІПКККО, 1994. - 90 с.

Громыко Ю.В. Московская методологическая школа: социокультурные условия возникновения, идейное содержание, проблемы развития // Вопросы методологии. - 1991. - №4. - С. 21-39.

Гуменюк О. Методологічна план-карта дослідження інноваційно-психологічного клімату // Вітакультурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 12-17.

Гуменюк О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну // Психологія і суспільство. - 2005. - №3. - С. 78-99.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. -2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Инновационное обучение: стратегия и практика // Материалы Первого научно-практического семинара, Сочи / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994. - 203 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Обучение на основе исследования, игр, дискуссии. - Рига, 1995. - 186 с.

Ковалев Г.А. О системе психологического воздействия // Психология воздействия (проблемы теории и практики). - М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. -СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 512 с.

Костін Я.А. Система підготовки вчителів-дослідників до впровадження модульно-розвивального навчання: Наукове видання / За ред. А.В. Фурмана. - Тернопіль: Інститут ЕСО, 2005. - 62 с.

Краснухина Е.К. Дом как любовь // Ступени. - 1997. - N«10. -С. 40-49.

Лазарев В.С. О развивающихся педагогических системах // Педагогика. - 2002. - №8. - С. 13-24.

Лазарев В.С.,Мартиросян Б.П. Педагогическая инноватика: объект, предмет и основные понятия // Педагогика. - 2004. - №4. - С. 11-21.

Матіюк І.О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України): Автореф. дис... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Київський ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 1999. - 22 с.

ПарыгинБ.Д. Социально-психологический климат коллектива. - Ленинград: Наука, 1981. - 192 с.

Попов Б.В. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) // Філософська думка. - 2001. - №4. - С. 37-54.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Социологический справочник / Под общей ред. В.И. Волови-ча. - К.: Политиздат Украины, 1990. - 382 с.

Философия культуры. Дом. // Ступени. - 1997. - №10.

Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - К.: Українська радянська енциклопедія. - 1986. - 798 с.

Фурман А. Рівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності // Вітакультурний млин. -2005. - Модуль 1. - С. 5-13.

Фурман А. Розширення сфери професійної психологічної роботи: соціокультурний підхід // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб.мат.до регіон.наук.-м.конф. (19 квітня 2002 р.). - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С. 48-51.

а. Фурман А. Система інноваційної освітньої діяльності мо-дульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза // Психологія і суспільство. - 2005. - №2. - С. 29-75.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3^. - С. 20-58.

Фурман А.В. Вітакультурне обґрунтування практичної психології // Практична психологія і соціальна робота. - 2003. - №4. - С. 9-13.

Фурман А.В. Методологія наукових досліджень: Модульно-роз-вивальний підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2005. - 40 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді. - Вінниця: ВДМУ, 2001. - 223 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 50-61.

Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: опыт разработки инновационных процессов в образовании. - М.: Педагогика, 1991. - 192 с.

Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии. - 2-е изд. - К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 134 с.

Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. -М.: Сентябрь, 2000. - 128 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1001

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.