Методологічна оптика як інструмент мислевчинення

Автор(и)

  • Анатолій Васильович Фурман доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник українського і зарубіжного козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. a.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0003-1550-6955 ResearcherID: G-4932-2017 http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Ключові слова:

методологія як сфера миследіяльності, наукова раціональністьУ класичний, некласичний, постнекласичний ідеали/типи раціональності, методологічна оптика, циклічно-вчинковий підхід, мислевчинення

Анотація

Пропоноване дослідження становить завершений авторський  п р о є к т  створення складного комплексу багатомодульної методологічної оптики мультидисциплінарного дослідження постнекласичного способу-рівня миследіяльнісного здійснення, що надрефлексивно й метасистемно взаємодоповнює: а) відповідні багатопараметричні оптики класичного, некласичного і постнекласичного  т и п і в  наукової раціональності за логікою їх категорійного, критеріального, атрибутивного та мислевчинкового ускладнення; б) п’ятирівневу структурно-функціональну організацію (здійснену за філософськими категоріями «універсальне – загальне – особливе – одиничне – конкретне») методологічних  м о д у л і в  як збірних інструментів професійного методологування у рамках найбільш культурно значущих методологій; в) ідеали, принципи, стратегії та норми тільки зароджуваної  п о с т - н е к л а с и ч н о ї  методології, яка обстоює взаємопрониклий тип зв’язку між усіма науками, налагоджує діалог культур, інтегрує єдність істини і моральності, раціонального знання та етичної поведінки, легалізує змішані методи, парадигми, методологеми; г) засновки-постулати, категорії, канони та епістемологічні організованості метаметодологічної оптики, котра нині утворюється, як новітній постнекласичний проєкт взаємопов’язаних траєкторій розвитку філософії, науки, методології, фундується на розумінні оптики як інтегрального механізму чи складного комплексу засобів підбору та укомплектування лінз-модулів узаємозалежних розуміння, мислення, діяльності, рефлексії у канонічному форматі зреалізування  в ч и н к у  метаметодологування, предметом якого є дослідження наявних методологічних теорій і систем. При цьому саме методологічна оптика являє собою головне синтетичне упредметнення і парадигмальне осереддя обстоюваної тут  в е р с і ї  постнекласичної методології. Насамперед у зв’язку з цим за вчинковим принципом розкрито сутнісні четвірні узмістовлення, головні спричинення, інструментально-категорійні модулі логічно довершеної методологічної оптики, а також визначальні критерії типологічного розрізнення історично змінних і культурно відмінних за значущістю та впливом  і д е а л и  наукової раціональності. Воднораз уперше створені й детально охарактеризовані   м о д е л і  методологічних оптик класичної, некласичної і постнекласичної науки, чітко визначений їх усезростаючий кількісно і якісно параметричний набір, описані структурно-функціональні зв’язки, інваріантно прийняті ідеали і норми пізнавальної діяльності та основні епістемологічні організованості і продукти. Крім того, деталізовані та систематизовані аргументи-позиції постання постнекласичної епістемології у взаємодоповненні гносеологічного і суто знаннєвого аспектів рефлексивного розгляду. Аргументована п’ятирівнева категорійна схема чітко організованих лінз-модулів новітньої методологічної оптики теоретичного конструювання і психологічного пізнання модульно-розвивальної взаємодії як складносистемного психосоціального явища. У результаті методологічна оптика обґрунтована у чотирьох  в и м і р а х  чи  м о д у с а х  власної мислевчинкової буттєвості, а саме як: 1) метафоричний конструкт і категорійне поняття філософської і наукової методологій; 2) особливе налаштування дослідницької та конструювальної свідомості у її сутнісному осередді – інтенційності методологічного мислення – на власну саморефлексію; 3) самобутнє розмірковувальне знаряддя та ефективний інструмент мислевчинення і компетентного методологування; 4) інноваційний модульний комплекс саморефлексивних лінз (головним чином методів, засобів, механізмів та інструментів) конструювання, пізнання і перетворення дійсності-реальності, що використовується за конкретних умов, завдань, ресурсів, спроможностей.

Посилання

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A.N. (2021). Phychological fundamentals of participants modular-developmental interaction process in the educational establichments: Thess for a doctors degree in Phychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Huseltseva M.S. (2017). Metodolohichna optyka yak instrument piznannia [Methodological optics as a tool of cognition]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 39-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Guseltseva, M.S. (2021). Sub'iektno-diyalnisnui pidchid S.L. Rubinschteiana: neokantianstvo i marksuzm [Subject-aktivity approach of S.L. Rubinschtein: Neo-Kantianism and Marxism]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 102-121 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.102

Furman, A.V. & Biskup, V.S. & Morschakova, O.S. (comp.) (2020). Zahalna sotsiolohiya [General sociology]. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Kant, I. (2001). Krytyka chystoho rozumu [Critique of pure reason]. (Trans. from german). Kyiv [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. (2022). Kulturno-istoruchni modeli verufikacii efektuvnosti psykhoterapii [Cultural and historical models of verification of effectiveness of psychotherapy]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 97-112 [in Ukrainian].

Lakatos, I. (2016). Istoriya ta yy racionalni rekonstrucchii [History of a science and its rational reconstructions]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 13-23 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (head editor) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Rubinstein, S.L. (2021). Printsip tvorchoiy samodiyal'nosty [The principle of creative self-activity]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 97-101 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.097

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Arhitektonika teoriyi diyal'nosty: reflecsivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2013). Geneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva [Genesis of science as a global research program: cyclical-action perspective]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 18-36 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Metodolohichna optyka tsyklichno-vchynkovoi orhanizatsii teorii yak systemy orhanizatsii ratsionalnoho znannia [Methodological optics of cyclic-action organization of theory as a system of organization of rational knowledge]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, 19, 4-15 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Metateoretychna rekonstruktsiia systemomuslediialnisnyi pidkhid do rosuminnia svidomosti [Methodological reconstruction of system-thought-activity approach to consciousness understanding]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, №1(10), 5-35 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.005

Furman, A.V. (2013). Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Methodology of paradigmatic research in social psychology]. Kyiv; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organization of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [Paradigm as a subject of methodological reflection]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 72-85 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, O.Ye., Hirniak, A.N. (2020).Sutnisne vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzayemodiyi vykladacha i studentiv v osvitn'omu protsesi [The essential definitions of modular developmental interaction of teacher and students the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2022). Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.095

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Skhema myslediialnosti - systemno-strukturna budova, znachennia i zmist [The scheme of mentality - the system-structural structure, meaning and content]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 29-39 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 127-148 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.127

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 450

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.