Категорійна матриця вітакультурної методології: від мислевчинення до канону

Автор(и)

  • Анатолій Васильович Фурман доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. a.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0003-1550-6955 ResearcherID: G-4932-2017 http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

Ключові слова:

вітакультурна методологія, світ методології, сфера методологування, методологічна рефлексія, метаметодологія

Анотація

Фундаментальну методологічну розробку категорійної матриці як одного з найпотужніших і найефективніших    і н с т р у м е н т і в  рефлексивного миследіяння, філософського і наукового мислевчинення та професійного методологування здійснено у проблемному полі двох протилежно спрямованих і водночас найбільш перспективних тенденцій розвитку методології як новоявленого  с в і т у  народження, розвою та оприявнення донині незвіданих можливостей свідомої здатності й прихованих ресурсів актуалізації чистого мислення людини. Перше спрямування у формуванні цього самобутнього  світу пов’язане із постанням  с ф е р и  професійного методологування як унікальної рефлексивної  п р а к т и к и  самої методології, суть якої полягає у свободі мисленнєвого екзистенціювання особи чи групи із формами, способами, засобами свідомо і самосвідомо здійснюваної діяльності, друге – у творенні всеможливих  і д е а л ь н о с т е й  метатеоретизування і метаметодологування, де предметом останнього є  а р с е- н а л  новітніх засобів та інструментів постійно відновлюваної на рівні «мета-» методологічної рефлексії над раніше здобутими знаряддями миследіяльності. Аргументується, що синтезним підсумком цих двох тенденцій є становлення категорійного ладу методології у його центральній ланці – в інноваційній формі категорійної  м а т р и ц і, що інтегрує сутнісні, світоглядно універсальні та культурно значущі, з н а н н я  у взаємодоповнювальній єдності методології-як-учинення і методологування-як-практики. Відштовхуючись від принципів, закономірностей і нормативів авторської концепції творення категорійної матриці, мислерефлексивне обґрунтування отримали перша і друга  в е р с і ї  філософськи зорієнтованої, епістемно цілісної, вчинково організованої та канонічно довершеної  вітакультурної методології як  е т а л о н у  сучасної методології загалом у їх конструктивному зіставленні як етапів новітньої еволюції раціогуманітарного знання про форми, методи, норми, засоби та інструменти професійного методологування. Загалом методологічна  о п т и к а  обстоюваного типологічного творення названої матриці сконструйована за канонами і параметрами постнекласичної наукової раціональності та у вигляді п’ятимодульного набору лінз-інструментів рефлексивного мислевчинення від відносно простих до найскладніших на таких рівнях: конкретного (кватерна або квінтетна мислесхема), одиничного (сама конструкція матриці у єдності її чітко рубрикованої за діалектичними категоріями внутрішньої частини і зовнішнього контуру), особливого (типологічний підхід у неподільності його понять, принципів, процедур та інтелектуальних знарядь), загального (сфера фахово здійснюваного методологування), універсального (вітакультурна методологія як канонічна  форма методології в цілому). П е р ш а  версія категорійної матриці світу методології і сфери методологування, що була створена на початку 2012 року і вперше презентована широкому загалу дослідників, має п’ять основних  п е р е- в а г:  а) у згармонованій картині поняттєво-категорійних засобів висвітлює діалектичне взаємодоповнення та онтофеноменальну єдність методології і методологування, що уможливлює високу функціональну самоорганізацію свідомости групи методологів у її синергійному екзистенційному осередді – у дійсності чистого мислення; б) у центральній частині матриці за принципом квінтетності впорядковує по п’ять методологічних категорій за горизонталлю і вертикаллю, зорганізовуючи їх в окремі категорійні  т а к с о н и, й таким чином фіксує сутнісну категорійну мозаїку сучасної методології; в) вдало поіменовує бінарні полюси зовнішнього контуру матриці: «світ методології – сфера методологування» і «миследільність як основа культури – порівнево здійснюване вітакультурне методологування»; г) засновує новітні методологічні дисципліни – методософію, методологіку, методоінженерію – і в тексті окреслює їх предметні поля; д) на перетині трьох фундаменталій методології у правому нижньому кутку матриці розміщує четверте основоположення – філософські методологування і методологію, що на рівні всеосяжно значущого виходить за межі емпірики і соціального досвіду у свідомісні акти субстанційної  екзистенції чистого мислення, буттєвим  к о-  р е л я т о м  якого є методологічне мислення. Д р у г а  версія категорійної матриці вітакультурної методології, що сконструйована цьогоріч, має більш розлогу і досконалу картографію, що першочергово відтепер стосується двопоясного – семантичного і категорійного – її зовнішнього контуру. Цій новоствореній матриці властиво п’ять рефлексивно аргументованих  п е р е в а г, які водночас чітко встановлюють еволюційний зсув у розвитку методологічного знання за останнє десятиліття мислевчинкової творчости: 1) засадничі категорійні універсалії, що закріплюють саморозвиткову єдність світу методології і сфери методологування зовнішнього контуру, отримали прояснювальні поняттєво-термінологічні визначення, що охоплюють по шість атрибутивно притаманних ознак у загальному напрямку творення особливо сприятливого, модульно-розвивального, простору актуалізації  та екзистенціювання розширеної свідомої здатності кожного учасника проблемно-конфліктної комунікації; 2) верхній і нижній полюси зовнішнього контуру матриці розглядають, з одного боку, методологію як обов’язкову складову культури у восьми координатах світоглядної ось-буттєвості та у її семантичному, графіко-схематичному, засобово-інструментальному і поняттєво-категорійному збагаченні, з іншого – п’ятирівневу організацію методологічного знання (філософська, загальнонаукова, предметно-наукова, предметно-тематична і конкретно-ситуаційна методології), оперування якими найповніше реалізується у метасистемі вітакультурного (канонічного) методологування; 3) новітня методологія, сутнісно фундуючись на філософському знанні, одним із найважливіших напрямів свого розвитку обґрунтовує потребу в методологічній реконструкції основних проблем філософії, але з особливого, надпредметного, рефлексивного, погляду: із повноти  а д е к в а т н о с т і  свідомо застосовуваних засновків, принципів, правил, понятійних ресурсів і категорійних засобів тій складності або осягнутій першорядності окремої основоположної проблеми; в обводі матриці зафіксована низка таких проблем: «буття – свідомість», «людина – світ», «культура – життя», «філософія – соціальний досвід», «наука – мистецтво», «теорія – практика», «свідомість (мислення) – діяльність», «думання – вчинення», «думка – вчинкова дія»; при цьому надрефлексивні перетворення у цих проблемних нішах методологування мають спиратися на новаційні здобутки передового методологічного вишколу, а саме на сучасні досягнення філософської методології, опрацьований рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування, постання метатеорії свідомості, методологічну оптику постнекласичного типу наукової  раціональності й на утвердження професійного методологування як унікальної свободи-практики самої методології, а також на дотримання вимог авторського принципу єдності мислення і вчинення, що отримав сутнісне відображення в концепті та категорійному понятті «мислевчинення», що містить сукупність переваг: збагачує арсенал категорійних засобів, уможливлює реалізацію циклічно-вчинкового підходу і перспективи здійснення організаційно-вчинкових ігор, переорієнтовує інтелектуальні ресурси свідомости на канонічні ритми методологування; 4) методологія у своєму окремішньому становленні тепер виходить на уреальнення взірцевих, канонічно довершених подій власної ось-буттєвості, себто на конструювання загальної схеми методологічного канону та обґрунтування їх більш-менш повноцінної систематики; доводиться, що будь-яка повторювана рефлексивність й особливо післядіяльна надрефлексивність у компетентному методологічному виконанні тяжіють до вчинкового канону, який є методологічний  і н в а р і а н т  як один із його вітакультурних еталонів, що по-різному усправжнюється в об’єктивованих продуктах професійного методологування і власне чистого мислення (яскравим прикладом такого канону є авторська методологічна оптика п’ятимодульного набору лінз-інструментів  цього дослідження як ефективного мислевчинення); аргументується неперехідна значущість логічної структури психологічного канону і засновків постання канонічної психології В.А. Роменця та нашого досвіду здійснення метатеоретичної реконструкції предметного поля останньої; через ланцюг узагальнень підтверджується істинність того, що вітакультурна методологія, охоплюючи трансцендентне та іманентне, ноуменальне і феноменальне, свідомісне і діяльнісне, – це великий мислевчинковий  к а н о н, що підтверджують такі попередні висновки: а) будь-яка канонізація як обов’язкова процедура є справою методології, б) кожна філософськи зріла, науково усистемнена та емпірично підтверджена методологія становить великий канон, в) від ідеї методологічного канону потрібно рухатися до опрацювання ієрархічної системи таких канонів як найдосконаліших організованостей уреальнення свідомої здатності людини, г) цілісну метасистему методології як канону великого вчинку можна буде отримати тільки шляхом задіяння всіх наявних ресурсів професійного методологування і на завершальному етапі його надрефлексивної післядії, д) методологічний канон у своїх глобальних вимірах, зорганізовуючи взаємопроникнення методології і методологування як двох мегадійсностей, має ієрархічно модульну, мотрійково порівневу побудову (методологічний і метаметодологічний щаблі розвитку, три методологічних оптики наукової раціональності, сукупність методологічних підходів, п’ять методологічних модулів, різні пояси інструментів методологування), е) у будь-якому разі методологічний канон – це свідомісно зріле, із виходом на рефлексію і саморефлексію, джерело еталонно здійснюваного мислевчинення, інтегральний рушій учинку повноцінного методологування; 5) вітакультурна методологія у її канонічному уможливленні досягає цілковитого уреальнення  в ч и н к і в  миследіяльності, методологічної рефлексії, компетентного методологування в їх одиничній і винятково подієвій, здебільшого ковітальній, буттєвості як відповідальному мислевчиненні; так постає ідеально-реальна, взірцево достеменна дійсність методологування, що увесь час твориться заново у подієвій  е к з и с т е н ц і ї  сумісної мислекомунікації на межі трансцендентного та іманентного, ноуменального і феноменального, духовного і природного, субстанційного і випадкового, невідомого і зрозумілого, об’єктивного і суб’єктивного, організованого і хаотичного, розвиткового і закостенілого, тобто у ситуаційному плині ось-буттєвости мотрійково узалежнених субстанцій свідомості, мислення, думання, думки за каноном «тут-тепер-повно-завжди»; у цьому витлумаченні новостворена категорійна матриця становить один із найбільш інструментально досконалих методологічних канонів самої методології, де вчинок методологування розгортається як покомпонентна еволюція  повноцінно здійснюваної  п о д і ї, яка охоплює:  п е р е д с и т у а ц і ю  – досвід трансцендування думаючої особи як узасаднення співритмічної актуалізації її інтенційованих полів свідомости і мислення;  с и т у а ц і ю – вчинково-циклічне творення модульно-розвивального простору командного мислезреалізування як регулярно сталого відновлення особливого проблемно-комунікаційного напруження людських сутнісних сил, що характеризується спільною значущістю, трансцендувальною джерельністю, колізійністю, драматичністю;  м о т и в а ц і ю  – здолання конфліктності проблемно-ситуаційної дійсності, переборення хаосу полімотиваційності учасників мислекомунікації  та обрання загального напрямку руху-поступу вперед, що знаходить підтвердження в таких ознаках методологування, як зліквідування конфліктних умов і формування єдиної мети подальшої співпраці, вироблення синтетичного наснаження на спільне входження в субстанційні потоки чистого продуктивного мислення і співвіднесення головного вектору полімотиваційного поля із відрефлексованим ідеалом методологічної творчості;        в ч и н к о в у   д і ю – мислевчинкове дійство, котре істотно упрозорює проблемно-конфліктну ситуацію через створення благодатних умов спонтанного фонтанування думок, ідей, смислів, мислесхем комунікантів, проте в самоорганізаційному плетиві пульсації функціоналів свідомості на межі апогею екстатичного, власне самопоглинального, напруження духовних сил і розумових здібностей кожного, що поєднує чотири атрибутивні характеристики методологування: здійснення самого акту-події мислевчинення, варіативно змінне сценарування перебігу цього подієвого дійства задля отримання бажаних продуктів чистого мислення і полірефлексування, досягнення творчого екстазу командного пошуку способів і засобів розв’язання опрацьованої проблеми, особистісне зростання і збагачення досвіду трансцендування учасників;  п і с л я д і ю – підсумкова рефлексія і результуюча саморефлексія продуктивності та успішності командно чи індивідуально виконаної миследіяльності та охоплення розширеним свідомісним поглядом у позиції над з н а н ь чотирьох типів:  про об’єкти, про саму діяльність, рефлексивних і суто особистісних; при цьому незавершеність учинку методологування після досягнення мети і вирішення подвійного завдання інтелектуальної співпраці має кілька причин (онтологічна невичерпність буття, його феноменальне багатоманіття, гносеологічна нескінченність шляху до істини, епістемологічна необмеженість і відносність світу, психологічна амбівалентність почуттів після вчиненого, неможливість створення абсолютно універсальної методологічної оптики), тоді як його атрибутивним каноном є здійснення рефлексивно-вчинкового замикання методологічного мислення із різними рефлексивними ототожненнями.

Посилання

Miasoid, P.A. & Shatyrko, L.O. (Eds.). (2016). Akademik V.A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V.A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bakhtin, M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Heidegger, M. (2023). Lust pro humanism [Letter on "humanism"]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 51-74 [in Ukrainian]

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Miasoid P.A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological cognition: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V. & Romenets, V.A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Myasoid, P.A. & Furman, A.V. (Eds.). (2012). Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology act: the way of creativity, of Romenets V.A.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2007). Іstorіya psikhologіi ХIХ - pochanku ХХ stolіttia [History of Psychology XIX - early XX century]. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Manokha, P.I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Sartre, J.-P. (2022). Ekzistentsializm - tse humanism [E[istentialism is a humanism]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 49-65 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.049

Furman, A.V. (Ed.). (2015, 2021, 2023). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2020). Metodolohiia psykholohichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Methodology of psychological knowledge of the sense of life sphere of personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.005

Furman, A.V. (2023). Avtor'ska programa dyscypliny "Metodolohiia ta organizatsiia naukovykh doslidzhen" [Author's program of the discipline "Methodology and organization of scientific researches"]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 209 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.209

Furman, A.V. (2022). Arhitektonika teoriyi diyal'nosty: reflecsivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V., Hirniak, A.N. (2009). Psykhodydaktychna ekspertyza modul'no-rozvyval'nykh pidruchnykiv [Psychodidactic examination of modular text-books]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2008). Ideia profesiinoho metodolohu¬vannia [The idea of professional methodology]. Yalta-Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 13-51 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of conscious¬ness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 34, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychni kontsepty piznannia svidomosti [Metatheoretical concepts of cognition of consciousness.]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, 1 (9), 5-11 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Metodolohichna optyka yak instryment myslevchynenya [Methodological optics as a thought-activitu tool]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2019). Metateoretychna rekonstruktsiia predmetnoho polia kanonichnoi psykhologii [Metatheoretical reconstruction of the canonic psychology subject field]. Psykholohiia i osobystost - Psychologi and personality, 1(10), 5-21 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Metodolohichna rekonstruktsiia systemomuslediial'nisnyi pidkhid do rosuminnia svidomosti [Methodological reconstruction of system-thought-activity approach to consciousness understanding]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, №1(10), 5-35 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.005

Furman, A.V. (2016). Metodolog - profesiia majbutn'ogo [Methodologist - profession of the future]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 16-42 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modul'no-rozvyval'na orhanizatsiia myslediial'nosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organiza­tion of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modul'no-rozvyval'nyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [Paradigm as a subject of methodological reflection]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 72-85 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokul'tura ukrains'koi mental'nosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Svidomist' yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia [Consciousness as a framework condition for cognition and methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 16-38 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.016

Furman, A.V. (2015). Svit metodolohii [The world of methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 4760 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2014). Teoretychna model' hry yak uchynennya [Theoretical model of the game as an act]. Nauka i osvita. Psykholohiya. - Sciense and education.Psychology, 5/CXXII, 95104 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Typolohichnyi pidkhid u systemi profesiinoho metodolohuvannia [Typological approach in the system of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 78-92 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2001).Ukrains'ka mental'nist' ta yiyi kyl'tyrno-psykholohichni koordynaty [Ukrainian mentality and its cultural and psychological coordinates]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 9-73 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Furman, O., Tkach, J. (2010). Metodolohichne obhruntuvannya kontseptsiyi motyvatsiynykh psykhoform [Methodological justification of the concept motivational psycoforms]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, 12, 9-19 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.1155/2010/357321

Furman, A.V. & Shandruk, S.K. (2014). Orhanizatsiyno-diyalnisni ihry u vyshchiy shkoli [Organizational-activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2001). Fenomen polimotyvatsiyi: sutnisnyy zmist vzayemyn za modul'no-rozvyval'noyi orhsystemy [Phenomenоn of polymotivation: the essential content of relationships for a modularly developing organizational system]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 74-123 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.1348/096317901167271

Shchedrovitsky, G. (2006). Orhanizatsiino-diialnisna hra yak nova forma orhanizatsii ta metod rozvytku kolektyvnoi myslediialnosti [Organizational-activity game as a new form of organization and method of development of collective thinking]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 5869 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Skhema myslediialnosti - systemno-strukturna budova, znachennia i zmist [The scheme of mentality - the system-structural structure, meaning and content]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 29-39 [in Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій Васильович. “Категорійна матриця вітакультурної методології: від мислевчинення до канону”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2023, pp. 6-50, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1223.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 327

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.