САМОТВОРЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ЗА МОДУАЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

інноваційна модель освіти, модульно-розвивальна оргсистема, соціокультурна організація, організаційна регуляція, орг-цикл, оргпроцес, оргповедінка, орг-діяльність, оргсистема, самосвідомість, Я-концепція, Я-образ, Я-ставлення, Я-вчинок, Я-духовне, суб’єкт

Анотація

Уперше Я-кон-цепція розглядається в контексті принципів, закономірностей і механізмів здійснення соціально-психологічної регуляції інноваційної оргдіяль-ності, що істотно розширює теорети-ко-методологічне і науково-проектне поле метасистемного дослідження складових, модальностей та інших параметрів цієї важливої реальності внутрішнього світу людини. Пропонуються узагальнена модель самотво-рення Я-концепції як ієрархічно-динамічна система соціальних установок, матриця категоріально-сутнісної характеристики процесу окресленого самотворення в цілісному освітньому оргциклі, а також низка похідних теоретичних моделей щодо послідовності становлення Я-образу в ролі когнітивної складової концептуального Я суб’єкта організаційно-освітньої поведінки, утворення позитивного Я-ставлення - емоційно-оцінко-вої складової особистості-учасника оргосвітньої діяльності, розгортання Я-вчинку - поведінкової складової Я-концепції індивідуальності під час вартісного наповнення оргподії як освітнього дійства, самоосягнення Я-духовного - спонтанно-креативної складової вітокультурного буття уні-версума. Обґрунтовується новоство-рений “методологічний квадрат” основних складових-носіїв духовності
у взаємодоповненні її вищих психоформ, а саме як: а) продукту життєдіяльності, що формує вчинковий досвід соціального (реального) Я, б) джерело виникнення духовно-сенсових станів - глибин несвідомого Я, в) форма саморозвитку і самоорганізації універсума та людства загалом -ідеальне Я, г) підґрунтя віри - абсолют духовного Я. Зазначений науковий матеріал істотно збагачує теорію модульно-розвивальної оргсистеми (за A.B. Фурманом) соціально-психологічним змістом, конкретизуючи параметричне наповнення принципів духовності і розвитковості, закономірностей повного функціонального циклу інноваційного освітнього простору.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Тернопільська академія народного господарства
    кандидат психологічних наук, заступник директора Інституту експериментальних систем освіти при ТАНГ, заступник головного редактора журналу "Психологія і суспільство"

Посилання

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - СПб. : Питер, 2001. - 288 с.

Андреев Д. Л. Роза мира. - М. : Прометей, 1991.

Арсеньев А. С. Размышления о работе С. Л. Рубинштейна «Человек и мир» // Вопросы философии. - 1993. - №5. - С. 130-160.

Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы : сущность и составляющие // Психол. журнал. - 1997. - Т. 18, №5. - С. 7-19.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание : Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1986. - 421 с.

Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход // Вопросы психологии. - 1992. - №3-4. - С. 29-35.

Брушлинский А. В. Проблема субъекта в психологической науке // Психол. журнал. - 1991. - Т. 12, №6. - С. 3-11.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система : соціально-психологічний аспект. - К. : Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу : Автореф. дис... канд. психол. наук. - К., 1999. - Київський університет імені Тараса Шевченка : 19.00.05 - 20 с.

а. Гуменюк О. Є. Феномен полімотивації : сутнісний зміст взаємин за модульно-роз-вивальної оргсистеми // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Зеличенко А. И. Психология духовности. - М. : Трансперсональный Институт, 1996. - 400 с.

Знаков В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопросы психологии. - 1998. - №9. - С. 104-114.

Калошин Ф. В. Як сформувати позитивне мислення // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №2. - С. 29-33.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К. : МЗУУП, 1993. -384 с.

Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии, три стратегии психологического воздейстия // Вопросы психологии. - 1987. -№3. - С. 41-49.

Колесников В. Н. Лекции по психологии индивидуальности. - М. : Институт психологии, 1996. - 224 с.

Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты индивидуальности // Вопросы философии. - 1992. - №2. - С. 21-28.

Ксенофонтов В. И. Духовность как экзистенциальная проблема // Философские науки. - 1991. - №12. - С. 41-52.

Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. - М. : Политиздат, 1975. - 304 с.

Маслоу А. Психология бытия : Пер. с англ. - М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 1997. -304 с.

Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. - М. : Сфера, 1996. - 240 с.

Основи психології : Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К. : Либідь, 1996. - 632 с.

Пономаренко В. А. Психология духовности. - М. : Магистр, 1998. - 164 с.

Психол. словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - М. : Педагогика-Пресс, 1997. - 440 с.

Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара : БАХРАХ-М, 2000. - 672 с.

Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. - М. : МГУ, 1986, С. 199-230.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття : Навч. посібник. -К. : Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб. : Питер, 2000. - 712 с.

Сагач Г. Доля України - у нас самих! // Психологія і суспільство. - 2001. -№1. - С. 4-8.

Симонов П. В. и др. Происхождение духовности / П. В. Симонов, П. М. Ершов, Ю. П. Вяземский. - М. : Наука, 1989. - 352 с.

Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе // Твори: В 2 т. - Т. 1. - К. : АН УРСР, 1961. - 640 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М. : Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении. - К. : Просвита, 1996. - 404 с.

Татенко В. О., Титаренко Т. М. Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : життя як вчинок і подія // Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття. - К. : Либідь, 1998. - С. 7-37.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Фурман A. B., Гуменюк О .Є. Міні-модуль у навчанні: складники обґрунтування // Педагогіка і психологія. - 1998. - №2. - С. 96-108.

Фурман A. B. Духовність - основа нової школи // Освіта. - 1996. - 30 жовтня. - С. 2-3.

Фурман A. B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - K. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A. B. Психодіагностика особис-тісної адаптованості. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман A. B. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман A. B., Костенко B. I. Школа віри : Програма досл.-експ. роботи на 19942008 роки. - K. : Рада, 1996. - 47 с.

Храмова B. До проблеми української ментальності // Українська душа. - K.: Фенікс, 1992. - С. 3-35.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб. : Питер Пресс, 1997. - С. 528-574.

Швырков B. B. Введение в объективную психологию. - М. : ИПРАН, 1995.

Швырков B. B. Нейрональные основы памяти // Исследование памяти. - М. : Наука, 1990. - С. 193-215.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/Д. : Феникс, 1999. - 544 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М.: Ренессанс, 1991.

Юрченко B. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення “Я-концепції” вчителя // Освіта і управління. - 1998. - Т.2, №2. - С. 51-58.

Юрченко B. Формування “образу Я” особистості : етнопсихологічний аспект // Освіта і управління. - 1999. - Т.3, №1. -С. 93-101.

Ядов B. A. Диспозиционная концепция личности // Социальная психология в трудах отечественных психологов. - СПб. : Питер. - 2000. - С. 76-93.

Советова О. С. Возможности самореализации личности в контексте психологии инноваций // Социальная психология в трудах отечественных психологов. - СПб. : Питер, 2000. - С. 93-101.

Ясперс К. Общая психопатология. - М. : Практика, 1997.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 925

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.