АВТОРСЬКА ПРОГРАМА КУРСУ "ПСИХОЛОГІЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ"

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк ТАНГ

Ключові слова:

Я-концепція, самосвідомість, соціальна взаємодія, фізичний Я-образ, соціальні ідентичності, диференційований образ Я, Я-минуле, Я-теперішнє, Я-майбутнє, Я-усвідомлювальне (I), Я-як об’єкт (Ме), інтегральне Я (Self), когнітивна, оцінкова

Анотація

Предметом вивчення цього академічного курсу є самопізнання та позитивне формування Я-концепції людини в освітній навчальній організації. При цьому Я-концепція - феномен змінний, синтетичний, синергійний, тобто такий, що постійно перебуває під впливом як зовнішніх соціально-економічних умов, так і внутрішніх - самоспричинювальних, самореалізаційних. Саме це явище являє собою центральну ланку самосвідомості, тобто те надскладне утворення внутрішнього світу людини, котре сут-нісно полягає у сприйнятті нею численних образів самої себе у потоці найрізноманітніших ситуацій соціальної взаємодії та поєднанні цих образів у цілісне узагальнене уявлення - бачення себе у форматі Всесвіту.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, ТАНГ
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, доцент кафедри соціальної роботи ТАНГ, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. Тексты. - М.: МГУ, 1986.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 421 с.

Гуменюк О.Є. Проблематика Я у психоаналітичній теорії Зиґмунда Фройда: Лекція. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 34 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О.Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума: Лекція. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 40 с.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. -СПб.: Питер, 1996. - 684 с.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - С. 54-72.

Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б .Г. Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1997. - 440 с.

Психология самосознания. Хрестоматия. -Самара: Бахрах-М, 2000. - 672 с.

Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. - М.: МГУ, 1986. - С. 199-230.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого Я // «Я» и «Оно». - В 2-х кн. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн. 1. - С. 71-138.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер Пресс, 1997. - С. 105-152; С. 214-247; С. 528573.

Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов н/ Д.: Феникс, 1999. - 544 с.

Юнг К. Аналитическая психология // История зарубежной психологии. Тексты. - М.: МГУ, 1986. - С. 143-170.

Юрченко В. Вплив взаємин між студентами і викладачами на “Я-концепцію” майбутнього вчителя // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С. 119-123.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. -С. 115-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >> 

Схожі статті

1-10 з 935

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.