КОНЦЕПЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Інститут експериментальних систем освіти

Анотація

В історії людства існує безліч ситуацій, у яких одна людина впливає на поведінку, діяльність, вчинки, стани, думки, почуття, волю, мислення іншої. У реальному житті зміст і форма такого діяння надзвичайно різноманітні, оскільки можуть охоплювати не лише особу, а й групу, організацію чи соціум. Відомо, що основним засобом впливу є вербальна і невербальна комунікація між співбесідниками. Але важливу роль під час спричи-нювального діяння також відіграє й ситуативне вираження кожним думок у вигляді прохання, зауваження, коментарія, переконання і т. ін. Загалом “соціальний вплив, залишаючись предметом дослідження для людей, далеко виходить за межі наукової проблеми. Червоною стрічкою проходить він через усе наше життя, а інколи - і смерть”. Крім того, “як не назвете психотерапію, ... все одно це -вплив” [22, с. 44, 389].

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Інститут експериментальних систем освіти
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект-Пресс, 1998. - 376 с.

Аристотель. Поэтика. Риторика. - СПб.: Азбука, 2000. - 285 с.

Асмолов А.Г. Основные принципы психологической теории деятельности // А.Н. Леонтьев и современная психология. -М., 1983. - С. 36-52.

Балл Г.А., Бургин М.С. Анализ психологических взаимодействий и его педагогическое значение // Вопросы психологии. - 1994. - №4. - С. 56-66.

Бех І. Особистісно-орієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. - 2000. - №1. - С. 10-13.

Библер B.C. Диалог и творчество. - М.: Политиздат, 1975. - 400 с.

Бодалев A.A. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - 271 с.

а. Бригадир М.Б. Система механізмів, параметрів і критеріїв наукового проектування освітнього процесу як цілісної орг-структури // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 133-149.

Буш Г.Я. Диалогика и творчество. - Рига: АВОТС, 1985. - 318 с.

Выготский Л. C. Динамика и структура личности подростка // Собрание сочинений: В 6-ти т. - Т. 4. - М.: Педагогика, 1984. -С. 220-242.

Головаха Е.И., Кроник A.A. Психологическое время личности. - К.: Наукова думка, 1984. - 207 с.

Гуменюк О. Організаційний вплив як основа розвивальної взаємодії / / Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Зб. мат. до Другої регіональної наук.-метод. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 108-109.

Гуменюк О. Психологічний вплив як практична і наукова проблема // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти : Зб. мат. до Другої регіональної наук.-метод. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 20-26.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі модульно-розвивальних взаємин // Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 59-82.

Гуменюк О.Є. Культурно-діалогічне обґрунтування стратегій психологічного впливу // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - Вип. 7. - 4.1. - С. 121-132.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество : Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1969. - 480 с.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1996. - 240 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. -

М.: ЧеРо, МГУ, 2000. - 344 с.

Жданова О.О. Сравнительный анализ понятий “манипулирование” и “макиавеллизм” и их использование в психологической литературе // В.М. Бехтерев и современная психология, психотерапия: Сб. статей к конф.

- Казань: Центр инновац. технологий, 2001. - С. 26-31.

Журавлев А.Л., Таранов Е.В. Социально-психологические основы опосредствованных методов руководства // Психологические механизмы регуляции социального поведения. - М., 1979. - С. 134-158.

Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - СПб.: Питер, 2000. - 448 с.

Знаков В.В. Макиавеллизм, манипу-лятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии. - 2002. - №6. - С. 45-54.

Кабаченко Т.С. Активизация человеческого фактора: методы психологического воздействия // Психологический журнал. - 1986. - №4. - С. 11-22.

Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 544 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. -384 с.

Карнеги Д. Как преобретать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ. -К.: Наук. думка, 1990. - 224 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнар. фінансова агенція”, 1998. - 216 с.

а. Киричук О.В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія. - Вип. 37. - К.: Рад. школа, 1991. - С. 3-12.

Ковалев Г.А. О системе психологического воздействия // Психология воздействия (проблемы теории и практики). -М.: АПН СССР, 1989. - С. 4-43.

Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии. - 1987. - №3. - С. 41-49.

Ковалев Г.А., Радзиховский Л.А. Проблема периодизации в психологии // Вопросы психологии. - 1985. - №3. - С. 110-120.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К.: КДУ, 1985. - 304 с.

Крысько В.Г. Социальная психология. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 208 с.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: МГУ, 1981. - 584 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. - М.: Смысл, 1999. - 487 с.

Липатов С.А. Организационная культура : концептуальные модели и методы диагностики // Организационная психология. - СПб.: Питер, 2000. - С. 432-443.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т. - Т. 1: Теоретико-методоло-гічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002. - 319 с.

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983. - 134 с.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. - 2-е вид., допов. - К.: Вища школа, 2001. - 487 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

Основи психології / За ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - 2-е вид. - К.: Ли-бідь, 1996. - 632 с.

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. - М.: Наука, 1998. - 392 с.

Присняков В. Общество и экономика 21 века. - Днепропетровск, 2002. - 53 с.

Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників. - К.: Деміур, 1998. - 160 с.

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. - М.: Медиум, 1995. - 416 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Савчин М.В. Соціальна психологія. -Дрогобич: Відродження, 2000. - 274 с.

Салсо Р.Л. Когнитивная психология: Пер. с англ. - М.: Тривола, 1996. - С. 11-31.

Салтыков Е.Ф. Социально-психологические факторы в политической жизни рабочего класса КНР 70-х годов. - М.: Политиздат, 1982. - 186 с.

Семиченко В.А. Психология социальных отношений. - К.: Магістр-S, 1999. - 168 с.4. Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию / / Психология влияния. - СПб.: Питер, 2000. - С. 11-31.

а. Словарь современного русского литературного языка. - Т.1. - М.: АН СССР, 1959. - 767 с.

Социальная психология / А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев и др. - 2-е изд. - М.: Академия, 2002. - 600 с.

Тард Г. Законы подражания. - СПб., 1982.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. - К.: Просвита, 1996. - 404 с.

Титаренко Т.М. Такие разные дети. -К.: Рад. школа, 1989. - 144 с.

Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. - К.: Стилос, 1997. - 585 с.

Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. - М.: Мир, 1990. - 208 с.

Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.В. Попова. - К.: Знання, 1998. - 264 с.

Флоренская Т.А. Я против “Я”. - М.: Знание, 1985. - 80 с.

Фресс П. Восприятие и оценка времени // П. Фресс, Ж. Пиаже. Экспериментальная психология. - М.: Прогресс, 1978. - Вып. 6. - С. 88-130.

Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - 430 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна система: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер-Пресс, 1997. - 608 с.

Цуканов Б.И. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Чалдини Г. Психология влияния. -СПб.: Питер, 2000. - 272 с.

Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос, 1997. - 238 с.

а. Шейнов В.П. Психология влияния: скрытое управление, манипулирование и защита от них. - М.: Ось-89, 2002. - 720 с.

ACT, 2001.

Шиллер Г. Манипуляторьі сознанием. - М., 1980.

Шостром 9. Человек - манипулятор: Пер. с англ. - Мн.: Полифакт, 1992. - 128 с.

Злькин Д.Г. Восприятие времени. -М.: АПН РСФСР, 1962. - 212 с.

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996. -264 с.

Ященко Е. Види і методи психологічного впливу на особистість // Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Зб. мат. до Другої регіональної наук.-метод. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 47-50.

Castellow W.A., Wuensch K.L. & Moore C.H. Effects of physical attractiveness of the plaintiff and defendant in sexual harassment judgments // Journal of Social Behavior and Personality. - 1990. - №5. - P. 547-562.

Conway M. & Ross M. Getting what you want by revising what you had // Journal of Personality and Social Psychology. - 1984. - №47. - P. 738-748.

Cook D. Charles de Gaulle: A biography. - New York: Putnam, 1984.

Downs A.C. & Lyons P.M. Natural observations of the links between attractiveness and initial legal judgments // Personality and Social Psychology Bulletin. - 1990. - №17. -P. 541-547.

Eagly A.H., Ashmore R.D., Marhijani M.G. & Longo L.C. What is beautiful is good, but...: A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype // Psychological Bulletin. - 1990. -№110. - P. 109-128.

Falbo T. & Peplau L.A. Power strategies in intimate relationships // Journal of Personality and Social Psychology. - 1980. -№38. - P. 618-628.

Fenigstein A., Sheier M.F. & Buss A.H. Public and private self-consciousness: Assessment and theory // Journal of Consulting and Clinical Psychology. - 1975. - №43. - P. 522-527.

Frenzen J.R. & Davis H.L. Purchasing behavior in embedded markets // Journal of Consumer Research. - 1990. - №17. - P. 1-12.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>