Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005

Ключові слова:

теоретична психологія, загальна психологія, предметне поле, циклічно-вчинковий підхід, методологема, рефлексивне методологування, світ теоретичної психології, логіко-методологічна процедура, модель-конфігуратор, методологічна концепція

Анотація

У методологічному дослідженні аргументована авторська позиція розширеного витлумачення предметного поля теоретичної психології, що зреалізовує принципи, закономірності і нормативи циклічно-вчинкового підходу та розглядає її як самобутню сферу рефлексивної миследіяльності метатеоретичного виміру інтелектуального опрацювання. У  цьому епістемному контексті наведено докази істотних ознак-відмінностей в упредметненнях загальної і теоретичної психологій, розкрито змістово-нормативні особливості зняття і конфігурування як логіко-методологічних процедур саморефлексії психологічної науки, виявлено як переваги й здобутки, так і прогріхи та вади методологічних концепцій визначення предмета теоретичної психології, обґрунтовано базові теоретичні дисципліни сучасної психології і вказано на особливе положення канонічної психології В.А. Роменця, яка діалектично поєднує базові, символізуючи універсальне філософсько-психологічне знання, а також на винятково важливе місце (у призначенні – саморефлексія, у методологемному позиціюванні – метатеоретизування) серед них теоретичної психології. Зокрема окреслено чотири головних складники упредметнення канонічної психології: як філософсько-психологічний напрям розвитку сучасного людинознавства, як науково-світоглядний “перехід від ХХ до ХХІ століття у психологічному думанні”, як метасистема фундаментальних психологічних знань і як головна течія розвитку теоретичної психології інтелектуальними і семантичними засобами її саморефлексії. Саме канонічна психологія, зосереджуючись на вивченні та конструюванні взірцевих феноменів і подій людського життя, набуває культурної вагомості як своєрідна світоглядна постава чи метапозиція бачення та осягнення психічного, тому як надскладна метатеоретична конструкція охоплює “всі визначні теорії, які виникли в історико-психологічному дискурсі”, надаючи їм справжнього, засвідченого вчинковою подієвістю, смислу пізнання, має поліаспектний предмет, що цілокупно входить у предметне поле теоретичної психології.  Доведено, що ефективність метатеоретичної миследіяльності щонайперше залежить від фахово компетентного методологування й у його форматі – від досконалої вторинної рефлексії (тобто саморефлексії) ґрунтовних теоретичних напрацювань (напрями, системи та інші знаннєві організованості) сучасної психології. У результаті здійснення саме такої свідомісної роботи-діяльності обґрунтовано чотири головних вектори розвитку і збагачення предмета теоретичної психології: а) ситуаційний вимір характеризує професійне здійснення (за цілями, принципами, нормами, формами, узмістовленнями тощо) психологічного пізнання як досконалої практики мислевчинення; б) мотиваційний – висвітлює ключові й новоосмислені проблеми культурно-історичного розвитку психології (психофізична, психофізіологічна, психосоціальна і психогностична, з одного боку, й психоінформаційна, психокультурна, психосемантична та психодуховна – з іншого), в) дійовий вимір оприявнюють пояснювальні принципи, методологічні підходи і метапідходи, некласичні й постнекласичні пошукові стратегії належного виконання психологічних досліджень як теоретичного, так і емпіричного спрямування, г) післядійовий вимір – це вивчення і створення повноцінного категорійного ладу психологічної науки. 

Біографія автора

  • Анатолій Васильович Фурман

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник українського і зарубіжного козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
    ORCID: 0000-0003-1550-6955   
    ResearcherID: G-4932-2017

Посилання

Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. Київ: Либідь. 2016.272 с.

Балин В.Д. Введение в теоретическую психологию: монография. Санкт-Петербург: Изд-во С-Петереб. гос. ун-та, 2012. 201 с.

Вітакультурна методологія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ. 2019. 980 с.

Георгій Петрович Щедровицький / под. ред. П.Г. Щедровицького, В.Л. Даниловой. Москва: РОССПЕН, 2010. 600 с.

Гусельцева М. С. Методологічна оптика як інструмент пізнання. Психологія і суспільство. 2017. №4. С. 39-55. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Гусельцева М.С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-методологическое исследование): монография. Москва: Акрополь, 2013. 367 с.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии. Вопросы психологии. 2003. №5. С.3-17.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологіїя особистості: монографія. 2-е вид., переробл., доповн. Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2015. 720 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості: монографія. Київ: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. 216 с.

Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології особистості. Психологія і суспільство. 2008. №1. С. 36-62.

Крисоватий А.І. Наукова школа – це не лише нові теорії і факти, а й більш ефективні методологічні підходи. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 3-5.

Методологія і психологія гуманітарного пізнання: колективна монографія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 998 с.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. Київ: Алетра, 2011. Т1. 496 с.; 2013. Т2. 758 с.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія. Київ: Либідь, 2016. 560 с.

Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. Вид. 6-те, стереотип. Київ: Либідь, 2006. 632 с.

Петровський А.В. Ярошевський М.Г. Теоретическая психология: уч. пос. Москва: Изд. центр “Академия”, 2001. 496 с.

Психологія вчинку: шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст./ упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. Київ: Либідь, 2012. 296 с.

Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття: навч. посіб. Київ: Либідь, 2007. 832 с.

Роменець В.А., Маноха П.І. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. 3-є вид. Київ: Либідь. 2017. 1056 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології. Основи психології: підручник / заг. ред. О.В. Киричук, А.В. Роменця Київ: Либідь, 1995. С. 605-621.

Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження. Психологія і суспільство. 2013. №2. С. 6-27.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 712 с.

Ткаченко О.М. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології. Психологія і суспільство. 2009. № 1. С. 45-133.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 508 с.

Фурман А. В. Вступ до теорії освітньої діяльності: курс лекцій. Вид. 2-е. Тернопіль, 2014. 84 с.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива. Психологія і суспільство. 2013. №4. С.18-36.

Фурман А.В., Гірняк А.Н., Гірняк Г.С. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 328 с.

Фурман А.В., Гірняк А.Н. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 312 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 378 с.

Фурман А.В. Метатеоретична мозаїка життя свідомості. Психологія і суспільство. 2018. №3-4. С. 13-50. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Фурман А.В. Метатеоретичні концепти пізнання свідомості. Психологія особистості. 2018. №1(9). С. 5-11. DOI: https://doi.org/10.15330/ps.9.1.5-11

Фурман А.В. Метатеоретична реконструкція предметного поля канонічної психології. Психологія особистості. 2019. №1(10). С. 5-17. DOI: https://doi.org/10.15330/ps.10.1.5-17

Фурман А.В. Методологічна схема відновлення предметного поля канонічної психології. Вітакультурний млин. 2019. Модуль 21. С. 4-27.

Фурман А.В. Методологічна оптика циклічно-вчинкової організації теорії як системи організації раціонального знання. Вітакультурний млин. 2017. Модуль 19. С. 4-15.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: монографія. Київ: Інс-тут соц. і політ. психології НАПН України; Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 100 с.

Фурман А.В. Методологія як сфера науки, миследіяльності, методологування. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана: колективна монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С. 6-235.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії. Психологія і суспільство. 2013. №3. 72-85.

Фурман А. В. Система інноваційної освітньої діяльності модульно-розвивальної школи та її комплексна експертиза. Психологія і суспільство. 2005. №2. С. 29-75.

Фурман А.В., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 272 с.

Фурман А. В., Шандрук С. К. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії. Психологія і суспільство. 2013. №1. С. 57-74.

Фурман А. В., Шандрук С. К. Сутність гри як учинення: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 120 с.

Фурман (Гуменюк) О. Є. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату. Психологія і суспільство. 2012. №1. С. 47-81.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: монографія. Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 340 с.

Фурман О.Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.07 – “Педагогічна та вікова психологія”. Одеса, 2015. 37 с.

Фурман О.Є. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування. Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С. 38-67. DOI: https://doi.org/10.35774/pis2018.1.38

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий. Москва: Шк. культ. политики, 1995. 760 с.

Щедровицкий Г.П. Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия. Москва: Дело, 2003. 160 с.

Щедровицький Г.П. Синтез знань: проблеми і методи. Психологія і суспільство. 2015. №2. С. 61-83.

Щедровицький Г.П. Схема миследіяльності – системно-структурна будова, значення і зміст. Психологія і суспільство.2005. №4. С. 29-39.

Hayek F. A. The Sensory Order and Othen Writings the Foundations of Theoretical Psychology. Universiti of Chicago Press, 2017. 432 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315734873

Teo T. Outline of Theoretical Psychology (Critical Investigations). McMillan, 2018. 316 p.

Завантаження

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Фурман, Анатолій Васильович. “Методологічне обґрунтування предметного поля теоретичної психології”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Dec. 2019, pp. 5-37, https://doi.org/10.35774/pis2019.03.005.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 703

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.