КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Олена Морщакова

Ключові слова:

суспільство, особа, соціальна робота, філософія соціальної роботи, гуманізм, персоно-центризм, соціальність, світогляд, соціокультурний розвиток людини, суспільний простір, соціальна інституція, соціальна справедливість, соціальна сфера, культура

Анотація

У статті розкриваються концептуальні підвалини філософії соціальної роботи у теоретичному i прикладному аспектах. Висвітлена проблематика Фіксує теоретико-методологічні й світоглядно-засадничі позиції соціальної роботи як системи наукових знань у ситуації трансформаційних зрушень сучасних суспільних відносин, сповнених суперечностей, можливостей і перспектив. Здійснений аналіз соціальної роботи як сфери людського практикування означений гуманістичним парадигмальним контекстом філософсько-світоглядної культури; при цьому названа робота розглядається як самостійний світоглядно-культурний феномен теперішнього суспільства, котрий відображає діалектичну єдність загальнолюдських цінностей та унікальності кожної особи.

 

In the article are disclosed the conceptual foundations of the philosophy of social work in theoretical and applied aspects. Illuminated problematic fixes the theoretical-methodological and ideological-fundamental positions of social work as a system of scientific knowledge in the situation of transformational shifts of modern public relations, full of contradictions, opportunities and prospects. Carried out the analysis of social work as a human practice sphere, marked by humanistic paradigm context of philosophical-ideological culture; herewith named work is considered as independent ideological-cultural phenomenon of present society which reflects the dialectical unity of general human values and the uniqueness of each person.

Біографія автора

  • Олена Морщакова
    кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-ориентированный подход / В.Г. Бочарова. - М.: Мысль, 1999. - 210 с.

Вступ до соціальної роботи: [навч. посіб.]. - К.: Фенікс, 2001. - 311 с.

Вступ до соціальної роботи: [навч. посіб.] / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.

- 288 с.

Грицай Е.Б. Инициация постмодерна (на полях у Бодрийара) / Е.Б. Грицай // Вопросы философии. -2003. - № 9. - С. 170-179.

Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты индентификации / Сергей Крымский // Вопросы философии. - 1992. - №12. - С. 38-64.

Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія та практика): [навч. посіб.] / Микола Лукашевич, Тетяна Семигіна. - К.: ІПК ДСЗУ, 2007. - 521 с.

Мерло-Понги М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. - СПб.: Ювента, 1999. - 384 с.

Морщакова О. Соціальні цінності і ціннісно-смислове наповнення процесу соціалізації / Олена Морщакова // Вітакультурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 38-43.

Пазенок В.С. Соціальна культура і соціальна творчість / Віктор Пазенок. - К.: Знання, 1990. - 48 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия / Толкот Парсонс. - М.: Акад. проект, 2000. - 880 с.

Попов Б. Альтернативна модель етносу та людини (кілька зауваг щодо вітацентричної парадигми) / Борис Попов // Філософська думка. - 2001. - № 4. - С. 37-54.

Таран В.О. Соціальна філософія: [навч. посіб.] / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 272 с.

Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер, пер. з англ. А. Євса. - К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. - 480 с.

ТюпгяЛ.Т. Соціальна робота: теорія і практика: [навч. посіб.] / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.:Знання, 2008.- 574 с.

Философия социальной работы / под ред. В.И. Митрохина. - М.: Прогресс, 1998. - 432 с.

Фирсов М.В. Теория социальной работы: [учеб. пособ.]. / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 376 с.

Філософія: світ людини: [курс лекцій]. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін. -К.: Либідь, 2004. - 432 с.

Фурман А.В. Соціальна культура / А.В.Фурман, О.С. Морщакова // Психологія і суспільство. - 2015. -№ 1. - С. 26-37.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Фурман. - Ялта - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / Анатолій Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - 168 с.

Шанин Т. Социальная работа как культурный феномен современности // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / под ред. Ш. Рамон.

- М.: Аспект Пресс, 1997. - 176 с.

Шелер М. Избранные произведения / М. Шелер.

- М.: Прогресс, 1994. - 423 с.

Bocharova V.G. Profjessional’naja social’naja rabota: lichnostno-orijentirovannyj podhod / V.G. Bocharova. -M.: Mysl’, 1999. - 210 s.

Vstup do social’noyi roboty: [navch. posib.]. - K.: Fenix, 2001. - 311 s.

Vstup do social’noyi roboty: [navch. posib.] / za rjed. T.V. Semyhinoyi, I.I. Migovycha. - K.: Akademvydav, 2005. - 288 s.

Gricaj E.B. Iniciacija postmodjerna (na poljah u Bodrijara) / E.B. Gricaj // Voprosy filosofii. - 2003. - № 9.

- S. 170-179.

Krymskij S. B. Kontury duhovnosti: novyje kontjexty indjentifkacii / Sjergjej Krymskij // Voprosy filosofii. -1992. - №12. - S. 38-64.

Lukashevych M.P. Social’na robota (teorija ta praktyka): [navch. posib.] / Mykola Lukashevych, Tetjana Semyhina. - K.: IPK DSZU, 2007. - 521 s.

Merlo-Ponti M. Fjenomjenologija vosprijatija / M. Merlo-Ponti. - SPb.: Juvjenta, 1999. - 384 s.

Morshchakova O. Sotsialni tsinnosti i tsinnisno-smyslove napovnennia protsesu sotsializatsii / Olena Morshchakova // Vitakulturnyi mlyn. - 2011. - Modul 13.

- S. 38-43.

Pazenok V.S. Sotsialna kultura i sotsialna tvorchist / Viktor Pazenok. - K.: Znannia, 1990. - 48 s.

Parsons T. O strukturje social’nogo djejstvija / Tolkot Parsons. - M.: Akad. projekt, 2000. - 880 s.

Popov B. Alternatyvna model etnosu ta liudyny (kilka zauvah shchodo vitatsentrychnoi paradyhmy) / Borys Popov // Filosofska dumka. - 2001. - № 4. - S. 37-54.

Taran V.O. Sotsialna flosofiia: [navch. posib.] / V.O. Taran, V.M. Zotov, N.O. Riezanova. - K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2009. - 272 s.

Toffler E. Tretia khvylia / E. Toffler, per. z anhl. A. Yevsa. - K.: Vyd. dim “Vsesvit”, 2000. - 480 s.

Tiuptia L.T. Sotsialna robota: teoriia i praktyka: [navch. posib.] / L.T. Tiuptia, I.B. Ivanova. — 2-he vyd., pererob. i dop. - K.:Znannia, 2008.- 574 s.

Filosofija social’noj raboty / pod rjed. V.I. Mitrohina.

- M.: Progrjess, 1998. - 432 s.

Firsov M.V. Tjeorija social’noj raboty: [uchjeb. posob.]. / M.V. Firsov, E.G. Studjenova. - M.: VLADOS, 2001. - 376 s.

Filosofiia: svit liudyny: [kurs lektsii]. / V.H. Ta-bachkovskyi, M.O.Bulatov, N.V. Khamitov ta in. - K.: Lybid, 2004. - 432 s.

Furman A.V. Sotsialna kultura / A.V.Furman, O.S. Morshchakova // Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - № 1.

- S. 26-37.

Furman A.V. Ideia profesiinoho metodolohuvannia: [monohrafiia] / Anatolii Furman. - Yalta - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman A.V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti: [nauk. vyd.] / Anatolii Furman. - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2011. - 168 s.

Shanin T. Social’naja rabota kak kul’turnyj fjenomjen sovrjemjen-nosti // Vzaimosvjaz’ social’noj raboty i social’noj politiki / pod rjed. Sh. Ramon. - M.: Aspjekt Prjess, 1997. - 176 s.

Shjeljer M. Izbrannyje proizvjedjenija / M. Shjeljer.

- M.: Progrjess, 1994. - 423 s.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 633

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.