СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман
  • Олена Морщакова

Ключові слова:

людина, світ, суспільство, особистість, ковітальність, культура, соціальне, соціальна культура, людиновимірність, соціальний досвід, вітакультурність, соціальні інституції, буття, структура, формовияв, самореференції, персоноцентризм, онтогенез, цінність

Анотація

Досліджєно понятійно-категорійний лад соціальної культури як онтофеноменальної даності у єдності її вза-ємодоповнювальних значеннєво-смислових характеристик. Послідовно розкриті природа, сутність, зміст, атрибутивні властивості цього виду культури. Специфіка гносеологічного аналізу полягає у виокремленні інтегративних параметрів поліморфного тіла соціальної культури, феноменологічного - в окресленні ковітальної взаємодії людей, в осмисленні соціальних взаємин у їх “людському вимірі” як самобутнього суспільного явища. Підґрунтя аксіологічного аналізу вказаної культури становить парадигма цінностей у її суб’єктно-персоиіфіко-ваному та етико-діяльнісному аспектах. ЦіНнісно-мо-ральиісиі параметри буття людини у системі суспільних відносин розглядаються відповідно до трансформаційних процесів соціокультуриої реальності: культурні ситуації і феномени, будучи актуалізованими у соціумі, засадииче впливають на всі суспільні зрушення, у тому числі політичні, професійні, економічні, освітні, релігійні, побутові. У цьому буттєвому вимірі соціальна культура постає як стабілізуючий фактор будь-якої усуб ’єктиеної соціальності, й головне - діє як опора, підґрунтя, що уможливлює новаторські пошуки, інноваційну діяльність, смислотворення бажаного нового. У підсумку названа культура як комунікативний “праксис” людського по-всякдеиия визначається формотворчими, інструментальними, проблемно-креативиими чинниками та настановами, є передумовою актуалізації процесів соціального діалогу, зміни і трансляції від покоління до покоління соціально внормованих канонів і взірців людських поведінки, діяльності, спілкування, вчинення.

 

Conceptual and categorical system of social culture as ontophenomenal givens in unity of complementary of semantic and notional characteristics has been researched. Consistently opened nature, the essence, content and attribute properties of this type of culture. The specificity of epistemo-logical analysis is to distinguish integrative parameters of polymorphic body of social culture, phenomenological - in outlining covital interaction of people, in understanding social relationships in their “human dimension” as a distinctive social phenomenon. Background of axiological analysis of indicated culture is the paradigm of values in its subject-personalized and ethical and activity aspects. Value and moral parameters of human being in the system of social relations treated in accordance with transformation processes of socio-cultural reality: cultural situations and phenomena, being updated in society, fundamentally influence on all social changes including political, professional, economic, educational, religious, everyday. In this existential dimension of social culture appears as a stabilizing factor in any subjective sociality and the most important - acts as a support, foundation, enables innovative searches, innovative activity, meaning creation of desired new. As a result there is a culture called as communicative “praxis” of human everyday defined formative, instrumental, problem-creative factor and guidelines, is a prerequisite for updating processes of social dialogue, changes and transmission from generation to generation socially normalized canons and models of human behavior, activities, communications, commitment.

Біографії авторів

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету, голован ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Олена Морщакова
    кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г.О. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - №4. - С. 25-53.

Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры / В.С. Библер. - М.: Политиздат, 1991. - 413 с.

Библер В.С. На гранях логики культуры: [книга избранных очерков] / В.С. Библер. - М.: Русс. феноменолог. общ-во, 1997. - 440 с.

Вітакультурний млин: Методологічний альманах / гол. ред.-консульт. А.В. Фурман. - 2005-2014. -Модулі 1-17.

Гатальська С.М. Філософія культури: [підручник] / С.М. Гатальська. - K.: Либідь, 2005. - 328 с.

КаганМ.С. Культура / М.С. Каган // Теоретическая культурология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. - С. 361-364.

Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. -Санкт-Петербург, ТОО ТК “Петрополис”, 1996. - 416 с.

Конох М.С. Поняття “соціум” і його філософське осмислення / М.С. Конох // Мультіверсум. Філософський альманах / гол. ред. В.В. Лях. - Вип. 32. - К.: Український центр духовної культури, 2003. - С. 3-14.

Кребер А.Л. Культура. Критический обзор понятий и определений / А.Л. Кребер, К. Клакхон //Культурология. - 2000. - №1.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1990. - 386 с.

Морщакова О.С. Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. - 2010. - №2. - С. 133-139.

Морщакова О.С. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 15-23.

Морщакова О.С. Туризм і соціальна культура / Олена Морщакова // Наукові записки КУТЕП. - Вип.4. - К.: МАУП, 2006. - С. 90-100.

Морщакова О.С. Формування культурно-комунікативної системи як дієвого засобу соцієтворчої практики в Україні / Олена Морщакова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Зб. статей. - Вип. 15. -Ялта: РВВ КГУ, 2007. - С. 184-189.

Морщакова О.С. Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. - 2013. - №1. - С. 80-89.

Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. A.А. Грицанов. - Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. - 896 с.

Пазенок В.С. Соціальна культура і соціальна творчість / В.С. Пазенок. - К.: Знання, 1990. - 48 с.

Пелипенко А.А. Культура как система / А.А. Пе-липенко, И.Г. Яковенко. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 376 с.

Соціологія культури: [навч. посіб.] / за ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі. - К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2002. - 334 с.

Стьопін В.С. Культура / В’ячеслав Стьопін // Психологія і суспільство. - 2015. - №1. - С. 16-25.

Таран В.О. Соціальна філософія: [навч. посіб.] /

B.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 272 с.

Философия: [учебник] / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., исп. и доп. - М.: Юрист, 2007. - 506 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / А.В. Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / А.В. Фурман, О.С. Морщакова //

Вітакультурний млин: Методологічний альманах. -2013. - Модуль 15. - С. 22-31.

Хамитов Н, Крылова С. Философский словарь. Человек и мир / Н. Хамитов, С. Крылова. - К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. - 308 с.

Ball G.O. Integratyvno-osobystisnyj pidhid u psyhologiyi: vporjadkuvannja golovnyh ponjat’ / Georgij Ball // Psyhologija i suspil’stvo. - 2009. - №4. - S. 25-53.

Bibljer V.S. Ot naukowchjenija - k logikje kul’tury / V.S. Bibljer. - M.: Politizdat, 1991. - 413 s.

Bibljer V.S. Na granjah logiki kul’tury: [kniga izb-rannyh ochjerkovl / V.S. Bibljer. - M.: Russ. fenomjenolog. obsch., 1997. - 440 s.

Vitakul’turnyj mlyn: Metodologichnyj al’manah / gol. red.-konsul’t. A.V. Furman. - 2005-2014. - Moduli 1-17.

Gatal’s’ka S.M. Filosofija kul’tury: [pidruchnyk] / S.M. Gatal’s’ka. - K.: Lybid’, 2005. - 328 s.

Kagan M.S. Kul’tura / M.S. Kagan // Tjeorjetichjeskaja kul’turologija. - M.: Akadjemichjeskij Projekt; Ekatjerinburg: Djelovaja kniga; RIK, 2005. - S. 361-364.

Kagan M.S. Filosofija kul’tury / M.S. Kagan. - Sankt-Pjetjerburg, TOO TK “pjetropolis”, 1996. - 416 s.

Konoh M.S. Ponjattja “socium” i jogo filosofs’ke osmysljennja / M.S. Konoh // Mul’tivjersum. Filosofs’kyj al’manah / gol. red. V.V. Ljah. - Vip. 32. - K.: Ukrayins’kyj centr duhovnoyi kul’tury, 2003. - S. 3-14.

Krjebjer A.L. Kul’tura. Kritichjeskij obzor ponjatij i oprjedjeljenij / A.L. Krjebjer, K. Klakhon // Kul’turologija. - 2000. - №1.

Mamardashvili M.K. Kak ja ponimaju filosofiju / Mjerab Konstantinovich Mamardashvili. - M.: Progrjess, 1990. - 386 s.

Morshchakova O.S. Kul’tura sociogumanitarnogo piznannja u sytuaciyi postmodernu / Olena Morshchakova // Psyhologija i suspil’stvo. - 2010. - №2. - S. 133-139.

Morshchakova O.S. Sytuacija kovital’nosti ludyny u suspil’nomu prostori suchasnosti / Olena Morshchakova // Psyhologija i suspil’stvo. - 2013. - №4. - S. 15-23.

Morsychakova O.S. Turyzm i social’na kul’tura / Oljena Morschakova // Naukovi zapysky KUTEP. - Vyp.

- K.: MAUP, 2006. - S. 90-100.

Morshchakova O.S. Formuvannja kul’turno-komunikativnoyi systemy jak diyevogo zasobu sociye-tvorchoyi praktyky v Ukrayini / Olena Morshchakova // Problemy suchasnoyi pedagogichnoyi osvity. - Zb. statej.

- Vip. 15. - Jalta: RVV KGU, 2007. - S. 184-189.

Morshchakova O.S. Cinnist’ u psihokul’turnomu butti ljudyny jak osobystosti / Olena Morshchakova // Psyhologija i suspil’stvo. - 2013. - №1. - S. 80-89.

Novjejshij filosofskij slovar’ / sost. i gl. nauch. rjed.

A.A. Gricanov. - Mn.: Izd. V.M. Skakun, 1998. - 896 s.

Pazenok V.S. Social’na kul’tura i social’na tvorchist’ / V.S. Pazenok. - K.: Znannja, 1990. - 48 s.

Pelipenko A.A. Kul’tura kak sistjema / A.A. Pe-lipenko, I.G. Jakovenko. - M.: Jazyki russkoj kul’tury, 1998. - 376 s.

Sociologija kul'turi: [navch. posib.] / Za rjed. O.M. Semashka, V.M. Pichi. - K.: “Karavela”; L'viv: “Novyj Svit-2000”, 2002. - 334 s.

St’opin V.S. Kul’tura / V’jachjeslav St’opin // Psyhologija i suspil’stvo. - 2015. - №1. - S. 16-25.

Taran V.O. Social’na filosofija: [navch. posib.] / V.O. Taran, V.M. Zotov, N.O. Ryazanova. - K.: Centr uchbovoyi literatury, 2009. - 272 s.

Filosofija: [uchjbenik] / pod rjed. V.N. Lavrinjenko.

- 3-e izd., isp. i dop. - M.: Jurist, 2007. - 506 s.

Furman A.V. Idjeja profjesijnogo metodologuvannja:

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >> 

Схожі статті

1-10 з 487

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.