Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого

Автор(и)

  • Тетяна Гончарук (Чолач)
  • Надія Надія

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.155

Ключові слова:

етнопсихологічні інтенції, національний характер, етнопсихологічні риси, суспільна свідомість, ментальність, суспільно-культурна антропологія, державність, ethnopsychological intentions, national character, ethnopsychological features,

Анотація

Статтю присвячено філософській спадщині українського мислителя діаспори Б. Цимбалістого. Підвищений інтерес до його творчості пов’язаний зі змінами в соціально-політичній атмосфері сучасності та ідейною кризою, що її переживає українське суспільство у різних сферах і галузях сьогодні. Саме завдяки врахуванню в публічному управлінні психологічних особливостей українців, відбувається процес поєднання традицій та інновацій, вітчизняного та іноземного досвіду державотворення. Особливе місце у статті надається осмисленню філософсько-антропологічних та етнопсихологічних поглядів ученого, його характеристиці світоглядного менталітету українського народу. Наслідуючи З. Фройда, Б. Цимбалістий доводив, що вплив культури на індивідуальний характер, на ментальність, на вдачу людини відбувається у її ранні роки через родину, що відтворює культурне середовище етногрупи. Те, що є спільним у способі родинного виховання, і формує певні риси національного характеру. Вчений переконаний у тому, що, на формування національного характеру впливають такі чинники, як історичні, біологічні, геопсихічні, культурно-моральні та глибинно-психологічні. Але при цьому він наголошує на тому, що у такому трактуванні “всі фактори не діють як якийсь фатум; одиниця є тільки пасивним рецептором їх впливання. Одні з них незмінні (географічне положення, клімат), інші змінюються дуже поволі і лише релятивно (історична доля, соціальна структура та ін.)”. Б. Цимбалістий у своїх дослідженнях застерігав українців не йти за демагогами і не допускати їх до влади, оскільки це призведе народ до катастрофи. Через те, на думку вченого, українському народу потрібно навчитися розпізнавати справжніх національних лідерів і йти за ними. Тільки в  цьому разі  він зуміє вибороти незалежність і збудувати свою власну державу. Таким чином, системний аналіз етнопсихологічних рис українців у філософських інтенціях Б. Цимбалістого дозволить повніше осягнути проблемні питання сучасного національного характеру, визначити базові орієнтири та шляхи реформування українського суспільства, враховуючи ментальні особливості його народу.

Following article is dedicated to philosophical heritage of Ukrainian thinker Bohdan Tsymbalistyi, who lived in expatriate community. The extra attention for his works is related with contemporary changes in social-political atmosphere of modernity and ideological crisis, which exists in Ukrainian society in different spheres and areas. A process of uniting traditions and innovations of domestic and foreign experience in state-creation appears thanks for taking into account psychological peculiarities of Ukrainians in public management. The main place in this article is given to the comprehension of philosophically-anthropological and ethnopsychological views of this scientist, his characteristics of ideological mentality of the Ukrainian people. Following Sigmund Freud’s views, Bohdan Tsymbalistyi proves the impact of culture on an individual character, on one’s nature, which takes place in his/her youth through his/her family, which reproduces ethnic group’s cultural environment. Those things, which are common in family upbringing way actually form some traits of national temper. The scientist is sure, that national character forming is influenced by historical, biological, geopsychic, cultural-moral and deep-psychological factors. But despite of that he emphasizes that “all factors act as some kind of fate; one is only a passive receptor for their effects. Some of them are constant (geographical location, climate), another ones change very slowly and relationally (historical destiny, social structure, etc.)”. B. Tsymbalistyi warned Ukrainians in his studies not to follow demagogues and did not allow them to govern, as this would lead the people to a disaster. Therefore, according to the scholar, Ukrainians need to learn how to recognize and follow the true national leaders. In this case only, Ukrainians will be able to win independence and build their own country. Thus, systematic analysis of ethnopsychological features of Ukrainians in the philosophical intentions of B. Tsymbalistyi will allow us to comprehend the problematic issues of the contemporary Ukrainian national character more widely, to identify the basic guidelines and ways of reforming Ukrainian society, taking into account the mental peculiarities of his people.

Біографії авторів

  • Тетяна Гончарук (Чолач)
    доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Надія Надія
    викладач кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бистрицький Е. Чому націоналізм не може бути наукою // Політична думка / Е. Бистрицький. – 1994. – №2. – С. 30–35.

Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа / М. Грушевський. –К.: Либідь,1990. – 397 с.

Донченко Е. А. Социетальная психика : [монография] / Елена Андреевна Донченко. – К. : Наукова думка, 1994. – 208 с.

Кульчицький О. Світовідчуття українців / О. Кульчицький // Українська душа. – Нью-Йорк–Торонто: Ключі, 1956. – С.13–25.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму : писані 1981-1926р. / В. Липинський. – Нью-Йорк : Булова, 1954. – 2-гевид. – 470 с.

Гончарук Т. В., Джугла Н. В. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації / Т.В. Гончарук, Н.В. Джугла / // Наукові записки : cерія “Фіолософія”. – Острог: В-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2011. – Випуск 8. – С. 28–36.

Рыльский Ф. Р. К Изучению украинского народного мировоззрения / Ф. Р. Рыльский // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 25–51.

Старовойт І. С. Західноєвропейська і українська ментальність. Компоративний аналіз // І. Старовойт. – Тернопіль : Вид. СМНВН “Діалог”, 1995. – 184 с.

Ткачук Д. Український націоналізм / Д. Ткачук. –2-ге ви. – Прага : Накл. вид-ва “Пробоєм”, 1941. – 15 с.

Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1996. – 608 с.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності : [монографія] / Анатолій В. Фурман. – Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. – 168 с.

Цимбалістий Б. Параноїдний стиль серед українців (Дещо про паталогію українського політичного думання) // Листи до приятеля / Б. Цимбалістий. – Нью-Йорк. – 1967. – Ч. 165–167. – С. 12–26.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу / Б. Цимбалістий // Українська душа – Нью-Йорк, 1956. – С. 26–43.

Цимбалістий Б. Рух за патріархат і українська суспільність / Б. Цимбалістий. – Нью-Йорк, 1978. – 16 с.

Цимбалістий Б. Світла і тіні руху за патріярхами // Матеріали Мирянських конгресів та З’їздів УПСО / Б. Цимбалістий. – Чикаго. – 1981. – Ч.1. – С. 51–70.

Чижевський Д. Українська філософія / Д. Чижевський // Філософські студії. – 1993. – №1. –С. 48–157.

References

Bystrytskyi E. (1994) Chomu natsionalizm ne mozhe buty naukoiu // Politychna dumka, 2, 30-35 [in Ukrainian].

Grushevs’kij M. S. (1990) Ocherk istorii ukrainskogo naroda. M.Grushevs’kij.-K.: Libіd’, 397 [in Russian].

Donchenko E. A. (1994) Sotsyetalnaia psykhyka : [monohrafyia] / Elena Andreevna Donchenko. – K. : Naukova dumka, 208 [in Ukrainian].

Kulchytskyi O. (1956) Svitovidchuttia ukraintsi. Ukrainska dusha. - No.- York.-Toronto: Kliuchi, 13-25 [in Ukrainian].

Lypynskyi V. (1954) Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideiu i orhanizatsiiu ukrainskoho monarkhizmu:pysani 1981-1926r. Niu-York : Bulova, 2-hevyd, 470 [in Ukrainian].

Honcharuk T., Dzhugla N. (2011) Osoblyvosti ukrayinskoyi mentalnosti yak osnova natsionalnoyi samoidentyficatsiyi. – Naukovi zapysky : seriya “Filosofiya”. Ostroh : Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiya”. – Vypusk 8, 28-36 [in Ukrainian].

Ryl’skij F. R. (1991) K Izucheniju ukrainskogo narodnogo mirovozzrenija // Ukraїncі : narodnі vіruvannja, povіr’ja, demonologіja.-K.: Libіd’, 25-51 [in Russian].

Starovoit I. S. (1995) Zakhidnoievropeiska i ukrainska mentalnist. Komporatyvnyi analiz Ternopil: Vydavnytstvo SMNVN “Dialoh”, 184 [in Ukrainian].

Tkachuk D. (1941) Ukrainskyi natsionalizm / D. Tkachuk.-2-he vy.- Praha : Nakl vyd-va “Proboiem”, 15 [in Ukrainian].

Tojnbi A. Dzh. Postizhenie istorii. / A. Dzh. Tojnbi.- M.: Progress, 1996. – 608 s. [in Russian].

Furman A. V. (2011) Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti : [monohrafiia] / Anatolii V. Furman. – Ternopil: NDI MEVO, 168 [in Ukrainian]. .

Tsymbalistyi B. (1967) Paranoidnyi styl sered ukraintsiv (Deshcho pro patalohiiu ukrainskoho politychnoho dumannia) // Lysty do pryiatelia.- No – York, 12-26 [in Ukrainian].

Tsymbalistyi B. (1956) Rodyna i dusha narodu // Ukrainska dusha.- New-Iork, 26-43 [in Ukrainian].

Tsymbalistyi B. (1978) Rukh za patriiarkhat i ukrainska suspilnist. New-York, 16 [in Ukrainian].

Tsymbalistyi B. (1981) Svitla i tini rukhu za patriiarkhamy // Materialy Myrianskykh konhresiv ta

Zizdiv UPSO. - Chykaho, 1, 51-70 [in Ukrainian].

Chyzhevskyi D. (1993) Ukrainska filosofiia // Filosofski studii, 1, 48-157 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Гончарук (Чолач), Тетяна, and Надія Надія. “Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого”. Психологія і суспільство, no. 1-2, July 2018, pp. 155-62, https://doi.org/10.35774/pis2018.01.155.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 260

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.