Деталізація психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії

Автор(и)

  • Андрій Гірняк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, постійний автор журналу “Психологія і суспільство” http://orcid.org/0000-0003-3854-4866

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.146

Ключові слова:

модульно-розвивальна система навчання А.В. Фурмана, освітня взаємодія, психолого-педагогічний зміст, організаційний цикл навчання, інноваційна освітня технологія

Анотація

У статті здійснено деконструкцію і деталізацію психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії задля досягнення їх функціональної інтегративності та оргструктурної наступності як цілісного циклу, що проективно розгортається у вигляді інноваційної освітньої технології. Зміст дев’яти етапів указаної взаємодії (чуттєво-естетичний, настановчо-мотиваційний, теоретично-змістовий, оцінювально-смисловий, адаптивно-перетворювальний, системно-узагальнювальний, контрольно-рефлексивний, духовно-естетичний, спонтанно-креативний), що згруповані у відповідні чотири періоди  (інформаційно-пізнавальний, нормативно-регуляційний, ціннісно-рефлексивний, духовно-креативний), розкривається через психологічний аналіз запропонованих 23-х відповідних параметрів: психодидактична мета етапу, зміст паритетної освітньої діяльності, провідний спосіб психологічного впливу, класи соціально-психологічного оргвпливу, стиль освітньої взаємодії, провідні психологічні механізми, аспекти освітнього спілкування, різновиди обміну, квінтесенція пошуково-розвивальної міжсуб’єктної взаємодії, освітній результат, сфери умов розгортання полімотивації, полімотивація освітньої діяльності на кожному з етапів взаємодії, рефлексія у структурі модульно-розвивального процесу, психодидактичні інструменти налагодження продуктивної взаємодії, механізм дії процесних циклів, рейтинг сфер змістового модуля, домінанти суб’єктивного потенціалу, образи суб’єктивної реальності, форми причетності особи до творення соціокультурного досвіду, а також відповідність періодів модульно-розвивальної взаємодії певним компонентам особистісної адаптованості, структурним складовим учинку, конкретним видам рефлексії та структурним компонентам позитивно-гармонійної Я-концепції.

The article deals with the deconstruction and detailing of the psychological and pedagogical content of the stages of modular-developing interaction in order to achieve their functional integrability and organizational structural continuity as an integral cycle that is projectively deploys in the form of innovative educational technology. The content of nine stages of the indicated interaction (sensory-aesthetic, instructional-motivational, theoretical-content, evaluation-semantic, adaptive-transformative, system-generalizing, control-reflexive, spiritual-aesthetic, spontaneously-creative) that are grouped into the corresponding four periods (information-cognitive, normative-regulatory, value-reflexive, spiritual-creative) is revealed through a psychological analysis of the proposed 23 appropriate parameters: the psycho-didactic purpose of the stage, the content of parity educational activity, the leading method of psychological influence, the classes of socio-psychological organizational influence, the style of educational interaction, the leading psychological mechanisms, the aspects of educational communication, the types of exchange, the quintessence of search-developing interpersonal interaction, the educational outcome, the spheres of the conditions for the deployment of polimotivation, the polimotivation of educational activity at each of stages of interaction, reflection in the structure of the modular-developmental process, psychodydactic tools for the establishment of productive interaction, the mechanism of action of the process cycles, the rating of spheres of content modules, dominants of subjective potential, images of subjective reality, forms of person’s involvement in the creation of socio-cultural experience, as well as the correspondence of periods of modular-developing interaction to certain components of personal adaptability, structural components of the act, specific types of reflection and structural components of positively-harmonious Self-concept.

Посилання

Академік В.А. Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. – К.: Либідь, 2018. – 272 с.

Бугерко Я. Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. –2002. – № 3-4. – С. 142–159.

Гірняк А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – №1. – С. 118–126.

Киричук О.В. Проблеми психології педагогічної взаємодії / О.В. Киричук // Психологія: респ. наук. зб. / відп. ред. О.В. Киричук. – К.: Освіта, 1991. – Вип. 37. – С. 3–12.

Матвієнко О.В. Теоретичні аспекти забезпечення педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі школи / О.В. Матвієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 3–8.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. – 2002. – №3-4. – 292 с.

Психологія вчинку: шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. – К.: Либідь, 2012. – 296 с.

Ревасевич І. Обґрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної оргсхеми / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 96–109.

Український радянський енциклопедичний словник: в 3-х т. / [редкол.: ... А.В. Кудрицький (відп. ред.) та ін.]. – 2-ге вид. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. –

Т. 1: А – Калібр. – 1986. – 752 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності – схема професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2005. – №4. – С. 40–69.

Фурман А.В. Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 137–163.

Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.

Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивального підручника: [монографія] / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 308 с.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 105–144.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / Оксана Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 7–83.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект: [монографія] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – К.: Школярик, 1998. – 120 с.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк). – Ялта-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 340 с.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсхеми / Оксана Євстахіївна Фурман (Гуменюк) // Психологія і суспільство. – 2001. – №1. – С. 74–123.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Андрій. “Деталізація психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії”. Психологія і суспільство, no. 3-4, Feb. 2019, pp. 146-53, https://doi.org/10.35774/pis2018.03.146.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.