МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ОРГПРОСТІР МЕТОДОЛОГУВАННЯ: АРГУМЕНТИ РОЗШИРЕННЯ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Ключові слова:

методолог, мислення, мисле діяльність, методологування, Московський методологічний гурток, системомиследіяльніснаметодологія, оргпростір, методологічне мислення, схематизація, схема-матриця модульно-розвивального оргпростору, методологічний модуль

Анотація

Методологічне дослідження здійснює рефлексивну реконструкцію проблемного поля двох інваріантних способів створення багатопараметричного і полі-функціонального, ситуаційно напруженого та комунікативно розвивального часопростору (довкілля) -освоєного у системомиследіяльнісній методології і новаційного, конструйованого в авторській науковій школі. В останньому випадку пропедевтичний досвід проведення вчинково-методологічних сесій показав, що організація такого простору уможливлює проблемно-полілогічні розмірковування і суб’єктивно втягує у свою синергійну динаміку всіх учасників, породжуючи в них чисте мислення як осереддя методологічного думання з виходом на схематизацію, зреалізовувану в контексті топологічно розгорнутої логіки рефлексії. Новизна здобутого теоретичного змісту зосереджується на оновленій (друга версія) схемі-матриці модульно-розвивального оргпростору професійного методологування, що обіймає сто функціональних місць у чотирьох вимірах-кординатах: пояси мислевчинення, наскрізні процеси миследіяльності, періоди методологування і часова тривалість методологічної сесії. У результаті отримано не лише п’ять методологічних модулів, що чітко картографовані за одним принципом, проте відмінні за змістовим, засобовим та функціональним наповненням методологічної роботи, а й, імовірно, стільки ж таблиць-карт цілеспрямованого подієвого сценарування як покрокового порозуміння учасників міжпозиційної конфліктної комунікації, так і актуалізаційного нарощування буттєвої інтелектуально-вольової екзистенційності їхнього групового методологічного мислення із його самобутнім набором ідей, концептів, принципів, підходів, моделей, методів, способів, засобів та інструментів розмірковування. Задля підтвердження евристичності запропонованої авторської схеми-матриці детально висвітлено вісім аргументів-доказів стосовно доречності, а головне - реальної можливості, збагачення у такий спосіб здійснюваного вчинково-рефлексивного конструювання структури, змісту, розміщення місць та функціональних зв’язків між ними за логікою творення модульно-розвивального оргпростору компетентного методологування.

 

Methodological research carry out reflexive reconstruction of the problem field of two invariant ways to create multiparameter and multifunctional, situationally tense and communicatively developmental time-space (environment) - mastered in system thought action methodology innovative, constructed in the author’s scientific school. In the last case propaedeutical experience of conducting action-methodological sessions showed that the organization of such space enables problem-multi-thinking reasoning and subjectively involves in its synergistic dynamics all participants, causing in them clear thinking as the core of methodological thinking with the exit on schematization, realized in the context of topologically expanded logic of reflection. The novelty of the acquired theoretical content focuses on updated (second version) scheme-matrix of module-developmental org-space of professional methodologization that embraces one hundred functional seats in four dimensions-coordinates: zones of thought-action, crosscutting processes of thought activity, periods of methodologization and time duration of the methodological session. In the result was received not only five methodological modules, that clearly mapping by one principle, however different by content, means and functional filling of methodological work, and probably as much tables-maps of purposeful action by action staging the scene as a step by step understanding of participants of inter positional conflict communication and an actualization increasing of life intellectual-volitional existance of their group methodological thinking with its distinctive set of ideas, concepts, principles, approaches, models, methods, means and tools of thinking. For the sake of confirming heuristic of proposed author’s scheme-matrix highlighted in detail eight arguments-evidences concerning appropriateness, and most importantly a real opportunity, enrichment in such way implemented action-reflexive constructioning of the structure, content, placement of locations and functional relationships between the logic of creation the module-developmental org-space of competent methodlogization.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман

    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль.

Посилання

Абушенко В.Л. Конструкт. Конструктивный тип. Концептуализация. Концепция / В.Л. Абушенко // Всемирная энициклопедия: Философия. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, Совр. лит-тор, 2001. - С. 501-502; 507-510.

Абушенко В.Л. Понимание / В.Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. - [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 767-769.

Академік Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - К.: Либідь, 2016. - 272 с.

Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность: Антология. - М., 1997. - 312 с.

Бабайцев А.Ю. Мыследеятельность / А.Ю. Бабай-цев, В.В. Мацкевич // Всемирная энициклопедия: Философия. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, Совр. лит-тор, 2001. - С. 663-664.

Бабайцев А.Ю. СМД-методология / А.Ю. Бабайцев // Новейший философский словарь / сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов : [3-е изд., исправл.]. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 923-926.

Бабайцев А.Ю. Смысл и значение / А.Ю. Бабайцев // Всемирная энициклопедия: Философия. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, Совр. лит-тор, 2001. - Мн.: Книжный Дом, 2003. - С. 954-955.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Росс. полит. энц-я (РОССПЭН), 2010. - 600 с. - (Философия России второй половины ХХ в.).

Григорьев А.А. Концепт и его лингвокультурологические составляющие / А.А. Григорьев // Вопросы философии. - 2006. - №3. - С. 64-76.

Кант I. Критика практичного розуму / Іммануїл Кант; пер. з нім. - К.: Юніверс, 2001. - 324 с.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія / Петро Андрійович М’ясоїд. - К.: Либідь, 2016. - 560 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 392 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-й річниці з дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления : хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус ; сост. А.П. Зинченко]. - М. : Дело, 2003. - 160 с.

Ревасевич I. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2015. -№4. - С. 66-72.

Роменець В.А. Історія психології ХХ століття: навч. посіб. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Історія психології : ХІХ - початок ХХ століття : [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Либідь,

- 832 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А. Біциклічна модель організації процесів розуміння / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2008. - Модуль 8. - С. 4-12.

Фурман А.В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурм ан // Психологія і суспільств о. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2016. - №1. - С. 16-42.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Оганізаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 272 с.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Г алина Степанівна Гірняк, Андрій Несторович Гірняк. -Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 328 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Психокультура як самоорганізована сфера людського буття / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. - 2013. - Модуль

- С. 4-12.

Фурман А.В. Психософія вчинку В.А. Роменця як методологія пізнання людського буття / Анатолій

В. Фурман // Вітакультурний млин. - 2016. - Модуль18 - С. 21-30.

Фурман А.В. Світ методології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - №2. - С. 47-60.

Фурман А.В. Сутність гри як учинення: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. -Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.

Фурман А.В. Творчість Володимира Роменця і методологія гуманітарного пізнання / Анатолій В. Фурман // Академік Роменець: творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. - К.: Либідь, 2016. - С. 191-205.

Фурман А.В. Теоретичне обґрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2007. -№4. - С. 39-55.

Фурман (Гуменюк) О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Oкcaнa Євстахіївна Гуменюк (Фурман). - Ялтa-Tepнomль: Підручники і посібники, 2008. - 34G с.

Чепелєва H.B. Teхнoлoгiї читання Z Італія Василівна Чепелєва. - K.: Главник, 2004. - 96 с.

В. Шандрук C.K. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] Z Сергій Костянтинович Шандрук. - Tepнопіль: Eкoнoмiчнa думка, 2015. - 357 с.

Шандрук C. Teopeтичнa модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога Z Сергій Шандрук ZZ Психологія і суспільство. - 2015. - №4. - С. 107-121.

ЩeдрoвицкийГ. П. Избранные труды / Геогрий Петрович Щедровицкий ; [ред.-сост. А. А. Пископпель, Л. П. Щедровицкий]. - М. : Шк. культ. политики, 1995.

- 760 с.

Щeдрoвицький Г. Opгaнiзaцiйнo-дiятьнicнa гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69.

Щeдрoвицкий Г.П. Opгaнизaциoннo-дeятeть-ностная игра: Сборник текстов (2). Из архива Г.П. Щедовицкого. - T.9. - М.: Наследие ММК, 2004. - 320 с.

Щeдрoвицький Г. Рефлексія Z Георгій Щедро-вицький // Психологія і суспільство. - 2015. - №1. - С. 37-45.

Щeдрoвицький Г. Смисл і значення Z Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2016. -№3. - С. 24-45.

Щeдрoвицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький П Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Щeдрoвицкий Г.П. Философия. Haукa. Методология / Г еоргий Петрович Щедровицкий. - М.: Шк. культ. политики, 1997. - 656 с.

Furman A.V. Volodymyr Romenets as Architect of methodology of humanitarian cognition Z A.V. Furman ZZ Психологія і суспільство. - 2016. - №2. - С. 11-24.

В. Furman O. Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters Z Oksana Ye. Furman Z Z Problems of Psychology in the 21 st. Century. - 2015. -Vol. 9, No.1. - P. 14-19.

Shandruk S. K. Theoretical-methodological foundtions of organization of training-productive activity of students-psychologists Z S. K. Shandruk ZZ Шуковий огляд. - 2015. - № 7 (17). - С. 134-144.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В. “МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ОРГПРОСТІР МЕТОДОЛОГУВАННЯ: АРГУМЕНТИ РОЗШИРЕННЯ”. Психологія і суспільство, no. 1(67), Sept. 2017, pp. 34-49, https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 317

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.