PHILOSOPHICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE SPIRITUAL HUMAN BEING: NATURALISTIC INTERPRETATION OF SPIRITUALITY

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко

Ключові слова:

генезис наукових знань, методологічні підходи, тип наукової раціональності, натуралізм, метафізика, соціальна філософія, духовна антропологія, ноологія, наукова революція, душа, дух, духовна реальність, духовність, духовне буття

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку знань про духовність у співвіднесенні з логікою розгортання наукової думки. Здійснено ретроспективний аналіз осмислення даного феномену залежно від типу наукової раціональності (класична, некласична, посткла-сична, постнекласична) та виділено відповідні методологічні підходи вивчення духовності: натуралістичний, метафізичний, соціально-філософський, духовно-антропологічний та ноологічний. Показано, що ідея духовності появилась у зв’язку зі спробами усвідомити сутність людини, смисл її життя, способи організації буття, осмислити і здолати проблеми самопізнання і самосвідомості. Розкрито витоки, закономірності формування, розуміння і трактування сутнісного змісту духовності у виділених підходах. Показано, що натуралізму характерна відсутність розриву між природним і духовним, має місце ро згляд природи як єдиного універсального принципу пояснення всього сущого, і що духовне життя якісно ідентифікувалося з природними явищами та розглядалося у суголоссі з антропологічною природою людини.

 

In the article are analysed pecularities of development of knowledge about spirituality in correlation with the logic of the scientific thinking progress. It is implemented retrospective analysis of comprehension of given phenomenon due to the type of scientific reality (classical, nonclas-sical, post-classical, post-nonclassical) and singled out appropriate methodological approaches of studying the spirituality: naturalistic, metaphysic, socio-philosophical, spiritually-anthropological and noological. It is shown that the idea of the spirituality had appeared in connection with attempts to realize a human essence, her life sense ways of organization to comprehend and to solve self-cognition and self-realization problems. It is disclosed origins, regularities of formation, understanding and interpretation of essential content of spirituality in outlined approaches. It is shown that it’s typical for naturalism the absence of the break between natural and spiritual, there is a place for consideration of the nature as unique universal principle to explain all existing, moreover, the spiritual life is high-quality identified with the natural phenomena and was considered with anthropological human nature.

Біографія автора

  • Ярослава Бугерко
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, докторантка кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Посилання

Бугерко Я. Феномен духовності у контексті філософсько-психологічних досліджень / Ярослава Бугерко // Pedagogy and Psychology. - 2015. - III (27), Issue 51. - С. 69-74.

Гегель Г.В. Ф.Наука логики: [у 3-х томах] / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. - М.: Мысль, 1970. - Т.1. - 501 с.

История философии в кратком изложении: [Текст] / пер. с чеш. - М.: Мыгсль, 1995. - 590 с.

Канапацкий А.Я. Онтологическая истинность духовности / А.Я. Канапацкий: дис. ... д-ра филос. наук. - Уфа, 2004. - 334 с.

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура / Алексей Фёдорович Лосев. -М.: Политиздат, 1991. -525 с. (Мыслители XX века).

Онищенко В.Д. Філософія духа і духовного пізнання: Християнсько-філософська ноологія / В.Д. Онищенко. - Львів : Логос, 1998. - 338 с.

Осипов А. О. Онтологія духовності: [монографія : у 2-х книгах] / А.О. Осипов. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - Кн. 1. - 240 с.

Токарева С.Б. Проблема духовного опыта и методологические основания анализа духовности /С.Б. Токарева. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 256 с.

Фрагменты ранних греческих философов: [Текст] [перевод] / Ин-т философии. - Ч.1: От эпических тео-космогоний до возникновения атомистики. - М.: Наука, 1989. - 576 с.

Фурман A.B. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурм ан // Психологія і суспільств о. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Buherko Ia. Fenomen dukhovnosti u konteksti filosofsko-psykholohichnykh doslidzhen / Iaroslava Buherko // Pedagogy and Psychology. - 2015. - III (27), Issue 51. - S. 69-74.

Hegel G.W.F. Nauka lohyky [u 3-kh tomakh]. T.1 / H.W.F. Hegel M.: Mysl, 1970. - 501 s.

Ystoryia fylosofyy v kratkom yzlozhenyy [Tekst] / per. s chesh. - M.: Mysl, 1991. - s.80.

Kanapatskyi A. Ia. Ontolohycheskaia ystynnost dukhovnosty. Dys. ... d-ra fylos. nauk. Ufa, 2004. - 334 c.

Losev A.F. Fylosofyia. Myfolohyia. Kultura / A. F. Losev. M.: Polytyzdat, 1991. - 525 s. (Myslytely XX veka).

Onyshchenko V. D. Filosofiia dukha i dukhovnoho piznannia : Khrystyiansko-filosofska noolohiia / V. D. Onyshchenko. - Lviv : Lohos, 1998. - 338 s.

Osypov A. O. Ontolohiia dukhovnosti : [monohrafiia : u 2-kh knyhakh] / A.O. Osypov. - Mykolaiv : Vyd-vo MDHU im. PetraMohyly, 2008. - Kn. 1. - 240 s.

Tokareva S. B. Problema dukhovnoho opyta y metodolohycheskye osnovanyia analyza dukhovnosty / S.B.Tokareva - Volhohrad: Yzd-voVolHU, 2003.- 256 s.

Frahmenty rannykh hrecheskykh fylosofov [Tekst] [perevod] / Yn-t fylosofyy - ch. 1: Ot epycheskykhnookosmo-honyi do voznyknovenyia atomystyky. - M.: Nauka, 1989. - S. 231.

Furman A.V. Heneza nauky yak hlobalna doslid-nytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. -№4. - S. 18-36.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 369

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.