БУТТЄВІСТЬ ДУХОВНОСТІ В ОПТИЦІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.062

Ключові слова:

духовність, об’єктивна дійсність, суб’єктивна реальність, трансценденція, духовна реальність, духовне буття, духовна культура, духовна практика людини, вітакультурна методологія, світоглядні універсалі, методологування, методологічний аналіз

Анотація

У статті розглядається духовність як іманентно-трансцендентна сутність людини, коли єдність об’єктивного (зовнішнього) світу і внутрішнього засвіту душі людини є фундаментом її існування-буття у цілісності й довершеності, осереддям самоусвідомлення нею свого власного глибинного Я. Спираючись на вітакультурну методологію А. В. Фурмана і його наукової школи, показано, що глибина розкриття феномену духовності залежить від низки факторів, визначальним серед яких є особистість самого дослідника, майстерне володінням ним методологією наукового пізнання та його здатність до самісно актуалізованого духовного практикування. Створена категорійна матриця психодуховного світу людини, яка дозволяє домогтися категорійного ладу шляхом здійснення двох методологічних процедур: бінарного задіяння координатної вісі із діалектичними категоріями “загальне - особливе - одиничне - конкретне -універсальне” та визначення центральної лінії теоре-тизації у широкому, “перехресно-діагональному”, діапазоні її здійснення: “духовна реальність - духовна зрілість” та “Дух - надособистісні межові цінності-смисли”.

 

The article deals with spirituality as immanent-transcendent essence of the human when the unity of the objective (external) world and internal light of human soul is the foundation of its existence-being in the integrity and perfection, the core of self-awareness by it its own deep I. Relying on the vita-cultural methodology of A. V. Furman and his scientific school, is shown that the depth of disclosure the phenomenon of spirituality depends on several factors, determining among which are personality of the researcher, perfect mastering by him the methodology of scientific cognition and his ability to samisno actualized spiritual practicing. Created categorical matrix of psychospiritual world of human which allows to achieve a categorical manner by implementing two methodological procedures: binary involvement of coordinate axis with dialectical categories “general - special - single - specific -universal” and determining of the center line of theorizing in a wide “cross-diagonal” range ofits realization “spiritual reality - the spiritual maturity” and “Spirit - transpersonal boundary value-meanings”.

Біографія автора

  • Ярослава Бугерко
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, докторантка кафедри психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Посилання

Бугерко Я. Феномен духовності у контексті філософсько-психологічних досліджень // Pedagogy and Psychology. - 2015. - III (27). Issue 51. - P.69-74.

Гуменюк (Фурман) О. Духовно-універсумне самотворення - центральна ланка психологічного впливу / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 10-28.

Гуменюк (Фурман) О. Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума / Оксана Євста-хіївна Гуменюк (Фурман). - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 40 с.

Кубаєвський М., Фурман А.В. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурм ан // Психологія і суспільств о. - 2010. - № 4. - С. 47-57.

Онищенко В. Д. Філософія духа і духовного пізнання : Християнсько-філософська ноологія / В. Д. Онищенко. - Львів : Логос, 1998. - 338 с.

Осипов А. О. Онтологія духовності : [монографія : у 2-х книгах] / Анатолій Олександрович Осипов. -Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. -Кн. 1. - 240 с.

Ревасевич І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С.105-114.

Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В. О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії / [за заг. ред.

В.О. Татенка]. - К.: Либідь, 2006. - С. 31б-358.

Токарева С. Б. Проблема духовного опыта и методологические основания анализа духовности / Светлана Борисовна Токарева. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. - 256 с.

Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого быпия [Електронний ресурс] : С. Л. Франк.- Режим доступу : http://www.magister.msk.ru/library/ philo s/frank/frank006 .htm

Фурман А. В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2013. - № 4. - С.18-36.

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А. В. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій В. Фурман // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Інформаційний бюлетень. - Вип. 4. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - С. 4-7.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічного аналізу / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - № 3. - С.72-85.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності : 2-е наукове видання /Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме / Карл Густав Юнг. - Львів : Видавництво “Астролябія”, 2013. - 588 с.

Buherko J. The analyze of the spirituality scientific approaches studying / J. Buherko // International Journal of Economics and Society. - 2015. - June, Volum1,Issue.- P. 160-169.

Buherko J. Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality / J. Buherko // Психологія і суспільство. -2016. - № 3. - С.46-52.

Buherko Ya. Fenomen dukhovnosti u konteksti filosofsko-psykholohichnykh doslidzhen // Pedagogy and Psychology. - 2015. - III (27). Issue 51. - R. 69-74 [In Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O. Dukhovno-universumne samotvorennia - tsentralna lanka psykholohichnoho vplyvu / Oksana Humeniuk (Furman) // Psykholohiia i suspilstvo. - 2003. - № 4. - S. 10-28 [In Ukrainian].

Humeniuk (Furman) O. Ye. Spontanno-dukhovna orhanizatsiia Ya-kontseptsii universuma / Oksana Yev-stakhiivna Humeniuk (Furman). - Ternopil : Ekono-michna dumka, 2003. - 40 s. [In Ukrainian].

Kubaievskyi M., Furman A.V. Metodolohuvannia yak zasib rozuminnia smyslu / Mykola Kubaievskyi, Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2010. -№ 4. - S. 47-57 [In Ukrainian].

Onyshchenko V. D. Filosofiia dukha i dukhovnoho piznannia : Khrystyiansko-filosofska noolohiia / V. D. Onyshchenko. - Lviv : Lohos, 1998. - 338 s. [In Ukrainian].

Osypov A. O. Ontolohiia dukhovnosti : [monohrafiia : u 2-kh knyhakh] / Anatolii Oleksandrovych Osypov. -Mykolaiv : Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. - Kn.1. - 240 s. [In Ukrainian].

Revasevych I. Problema vyokremlennia ta intehru-vannia form zhyttiezdiisnennia liudyny u sviti / Iryna Revasevych // Psykholohiia i suspilstvo. - 2015. - № 3. -S.105-114 [In Ukrainian].

Tatenko V. O. Subiektno-vchynkova paradyhma v suchasnii psykholohii / V. O. Tatenko // Liudyna. Subiekt. Vchynok : Filosofsko-psykholohichni studii / [za zah. red. V. O. Tatenka]. - K.: Lybid, 2006. - S. 316-358 [In Ukrainian].

Tokarjeva S. B. Probljema duhovnogo opyta i meto-dologichjeskije osnovanija analiza duhovnosti / Svjetlana Borisovna Tokarjeva. - Volgograd: Izd-vo VolGU, 2003. - 256 s. [In Russian].

Frank S. L. Rjeal’nost’ i chjelovjek. Mjetafizika chjelovjechjeskogo bytija [Eljektronnij rjesurs] : S. L. Frank. - Rjezhim dostupu : http://www.magister.msk.ru/library/ philos/frank/frank006.htm [In Russian].

Furman A. V. Geneza nauky yak hlobalna doslid-nytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. -№ 4. - S. 18-36 [In Ukrainian].

Furman A. V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia: [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: TNEU, 2016. - 378 s. [In Ukrainian].

Furman A. V. Katehorii vitakulturnoi metodolohii yak efektyvnyi zasib analizu i rozviazannia skladnykh problem / Anatolii V. Furman // Instytut eksperymen-talnykh system osvity (naukovo-doslidnyi) : Informatsiinyi biuleten. - Vyp. 4. - Ternopil : Ekonomichna dumka, 2004. - S. 4-7 [In Ukrainian].

Furman A. V. Paradyhma yak predmet metodolo-hichnoho analizu / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2013. - № 3. - S. 72-85 [In Ukrainian].

Furman A. V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti : 2-e naukove vydannia /Anatolii Vasylovych Furman. -Ternopil: NDI MEVO, 2011. - 168 s. [In Ukrainian].

Yunh K. H. Arkhetypy i kolektyvne nesvidome / Karl Hustav Yunh. - Lviv : Vydavnytstvo “Astroliabiia”, 2013.

- 588 s. [In Ukrainian].

Buherko J. The analyze of the spirituality scientific approaches studying / J. Buherko // International Journal of Economics and Society. - 2015. - June, Volum 1, Issue

- P. 160-169. [In English].

Buherko J. Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality / J. Buherko // Психологія і суспільство. -2016. - № 3. - C.46-52 [In English].

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 687

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.