ТИПИ НАУКОВИХ ШКІЛ ТА УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

наука як соціальний інститут, наукова школа, дослідницька програма, мислесхема, категорійний профіль школи, кафедра, професійне спілкування, організаційно-діяльнісна гра, лідер наукової школи, наступник, учень, прибічник, опонентське коло

Анотація

У контексті ФілосоФсько-мєтодологічного осмислення злсо6ів, чинників і культурних форм виникнення, розвитку, функціонування і занепаду наукових шкіл соціогуманітарного зорієнтування детально описані достатні умови їх ефективного пошуково-дослідницького діяння (лідер, науковий підрозділ, системна освітня робота, методологічні семінари, періодичне видання), структурно-рольова організація (керівник, наступники, учні, прибічники) спільної пізнавальної творчості, що уможливлюють виконання чотирьох основних завдань: продукування нового знання, здійснення освітньої підготовки науковців, оптимізацію процесів і результатів індивідуальних та колективних зусиль, асиміляцію здобутих знань у культуру та її збагачення. Окремо підкреслена виняткова значущість у постанні вказаної школи опонентського кола у взаємодоповненні його двох сегментів - професійного (локально-ділового) і соціокультурного, цивілізаційно-го (глобального). Вперше обґрунтована протошкола як первинний етап у розвитку науки, що трансформувалася у дисциплінарну або традиціоналістську модель, а також охарактеризовані пріоритетні цілі, сутнісні ознаки та особливості функціонування трьох відомих типів шкіл (науково-освітня, дослідницький колектив, новий напрям) та окреслені контури школи четвертого - парадигмального - покоління. Головна увага зосереджена на логіко-предметній фундаментальності їхніх дослідницьких програм та їх центральної ланки - категорійного профілю школи, на со-ціокультурній збалансованості у груповій пізнавальній творчості авторитету та учнівства, знань і домагань, інтелекту і вчинення, мудрості й повсякденного досвіду.

 

In the context of philosophical-methodological comprehension of means, factors and cultural forms of emergence, development, functioning and decline of scientific schools of socio-humanitarian orientation the conditions of their efficient search-research action (leader, scientific department, system educational work, methodological seminars, periodicals), structural-role organization (head, successors, pupils, followers) of mutually cognitive creative work, which make possible the completion of four main tasks: production of new knowledge, fulfillment of educational training of a scientist, optimization of processes and results of individual and collective efforts, assimilation of acquired knowledge into culture and its enrichment have been described. The exceptional significance in the becoming of mentioned school of opponent circle in complementarity of its two segments - professional (local-business) and sociocultural, civilizational (global) has been separately stressed. For the first time the proto-school as an original stage in the development of science, which has been transformed into disciplinary or traditionalist model has been substantiated; also the priority aims, essential features and peculiarities offunctioning of three known types of school (scientific-educational, research team, new direction) have been characterized, and the profile of school of the fourth - paradigmal - generation has been outlined. The main attention is paid to the logic-subject fundamentality of their research programs and their central link - categorial profile of school, socio-cultural balance in the group cognitive creativity of authority and followers, knowledge and aspirations, intelligence and action, wisdom and everyday experience.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, пр офесор, академік АН вищої школи Укр аїни, з авідув ач кафедри психології і соціальної роботи Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Баев A.A. О научных школах / Александр А. Баев // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 503-504.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: [избранные работы] / Г еоргий Алексеевич Балл. - К.: Изд-во Основа, 2006. - 408 с.

Бекон Ф.В. Новый Органон. - М.: Соцзкгиз, 1935.

- 384 с.

Выготский Л.С. Психология / Лев Семёнович Выготский. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 1008 с. - (Серия “Мир психологии”).

Вітакультурний млин: Методологічний альманах: [гол. ред.-консультант А.В. Фурман]. - 2005-2014. -Модулі 1-16.

Галушко Л. Динаміка становлення глибинної психології в Україні / Л. Г алушко, Н. Дмитерко, І. Єв-тушенко, О. Максименко, О. Педченко, О. Поляченко, Л. Туз, О. Усатенко // Психологія і суспільство. - 2014.

- №2. - С. 6-22.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Росс. полит. энц-я (рОссПеН), 2010. -600 с. - (Философия России второй половины XX в.).

Гуманістична психологія: Антологія: [навч. пос.]: у 3-х т. / упорядн. і наук. ред. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна). - К.: Унів. вид-во Пульсари, 2001. Том 1: Гуманістичні підходи у західній психології XX ст. - 252 с. Том 2: Психологія і духовність: (світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній західній психології). - 2005. - 279 с.

Зербіно Д.Д. Наукова школа: Лідери і учні / Д.Д. Зербіно. - Львів: Євросвіт, 2001. - 208 с.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень / відпов. Ю.В. Москаль. - Тернопіль: Економічна думка, 20002004. - Випуск 1-4.

История социологии в Западной Европе и США: [учебник для вузов]; отв. ред Г.В. Осипов. - М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 576 с.

Історія філософії: [підручник] / В.І. Ярошовець,

О.В. Александрова, Г.Є. Аляєв та ін.; за ред. В.І. Яро-шовця. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. - 927 с.

Карнозова Л.М. Самоопределение профессионала в проблемной ситуации. Психосемиотическое исследование на материале организационно-

деятельностных игр: дисс. кандидата психол. наук / Людмила Михайловна Карнозова. - М., 1991. - 153 с.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. / сост. В. Ю. Кузнецов. - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - С. 9-268.

Леонтьев A.A. Л.С. Выготский: [книга для уч-хся 9-11 кл. сред. шк.] / А.А. Леонтьев. - М.: Просвещение, 1990. - 158 с.: ил. - (Люди науки).

Модульно-розвивальна система як соціокуль-турна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск / гол. ред. А.В. Фурман. - 2002. - №3-4. - 292 с.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: [підручник] / П.А. М’ясоїд: у 2-х т. - К.: Алерта, 2011. - Т.1. - 496 с.

Надвинична Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2003. - №1. - С. 114-122.

Наукова школа Анатолія Фурмана // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 52-187.

Наукова школа Тамари Яценко // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 139-188.

Пирогов С.В. Управление наукой: Социальноэкономический аспект / С.В. Пирогов. - М.: Мысль, 1983. - 189 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Ро-менця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85 річниці з дня народження В.А. Роменця. -2011. - №2. - 192 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 50-річчю з дня народження А.В. Фурмана. - 2007. - №1. - 138 с.; №2. - 132 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Т.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Т.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2004. - 208 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посібник] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. - 2013. - №2. - С. 6-27.

Фурман А.В. Вітакультурне постання організаційно-діяльнішої гри як форми розвитку професійного мислення / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 43. - 4.1. - С. 247-256.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: [курс лекцій] / А.В. Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2006, 2014. - 86 с.

Фурман А.В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №1. - С. 49-58.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Категорійний профіль наукової школи / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №2. - С. 23-39.

Фурман А.В. Методологічна концепція Томаса Куна як рамкова умова колективної пізнавальної творчості / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. -2013. - Модуль 15. - С. 4-12.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування цик-лічно-вчинкової типології ігор / Анатолій В. Фурман / / Вітакультурний млин. - 2014. - Модуль 16. - С. 4-14.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / А.В. Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Педагогічне керівництво пошуковою пізнавальною активністю школярів: [монографія] / Анатолій В. Фурман, Богдан Г. Скоморов-ський. - К.: Зодіак-Еко, 1996. - 112 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Сутність та основні функції гри / Анатолій В. Фурман // Економіка України в умовах сучасних трансформацій: Мат. міжнар. н.-пр. конф., Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014 р. - Чортків, 2014. -С. 3-10.

а. Фурман А.В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 9-73.

Фурман А.В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент у школах України: анатомія пошуку / Анатолій В. Фурман // Освіта і управління. -1997. - Т.1, №3. - С. 35-54.

Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедровицкий Г.П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов / Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. 8. Вып. 1. - М.: Путь, 2004. - 352 с.

ЩедровицькийГ. Організаційно-діяльнісна гра як нова форма організації та метод розвитку колективної миследіяльності / Георгій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2006. - №3. - С. 58-69.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст / Г еоргій Щедровицький // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа / Михаил Григорьевич Ярошевский // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Ярошевский М.Г. Оппонентный круг и научное открытие / Михаил Григорьевич Ярошевский // Вопросы философии. - 1983. - №10. - С. 49-62.

ßpomeBotni М.Г. Психологическое познание как деятельность / М.Г. Ярошевский // Петровский A.B., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [уч. пос.].

- М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - С. 36-104.

Яцетю T.C. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.07. “Педагогическая и возрастная психология” / Т. С. Яценко - K., 1989. - 432 с.

Яценю T.C. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика / Т. С. Яценко. - K. : Bищa школа, 2006. - 382 с.

Яценкo T.C. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : [навч. посібн.] / Т. С. Яценко. - K. : Bищa школа, 2004. - 679 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Bтopaя Авторская школа академика AПH Украины Т. С. Яценко / Сост. : A.B. Глузман и др.; под ред. академика Т. С. Яценко. - Ялта : РИО ^У, 2009. - 221 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Третья Авторская школа академика HAПH Украины Т. С. Яценко / Сост. : A.B. Глузман и др.; под ред. академика Т. С. Яценко - Ялта : РИО K^, 2010. - 200 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Четвертая и Пятая Авторские школы академика HAПH Украины Т. С. Яценко / Сост. : B. П. Андрущенко, A. B. Глузман и др.; под ред. Т. С. Яценко. - Ялта : РИО KTC, 2011. - 261 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Шестая Авторская школа академика HAПH Украины Т. С. Яценко / Сост. : B. П. Андрущенко, А. B. Глузман; под ред. Т. С. Яценко. - K. : Изд-во HПУ имени М. П. Драгоманова, 2012. - 226 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 518

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.