ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Ключові слова:

модульно-розвивальна система навчання А.В.Фурмана, рефлексивні процеси, інтелектуальна, особистісна, смислова рефлексії, рефлексивна активність, рівні та риси рефлексивності, рефлексивно-регулятивні показники

Анотація

Відповідно до поставлених завдань і концептуальної основи дослідження здійснити емпіричне вивчення рефлексивних процесів учнів контрольних та експериментальних шкіл та обґрунтувати відмінності у розвитку їхньої інтелектуальної, особистісної та смислової рефлексивності.

Біографія автора

  • Ярослава Бугерко, РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта
    викладач кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Белкина В.Н. Возрастная динамика развития рефлексии на разных стадиях педагогической профессионализации / В.Н.Белкина, И.И.Ревякина // Ярославский педагогический вестник. - 2003. - № 1 (34). - С. 2-7.

Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Лидия Ивановна Божович. - М.: Изд-во «Ин-тут практ. психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995.- 347 с.- (Психологи отечества: избранные психологические труды. в 70-ти т.).

Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия: [монография] / Николай Михайлович Борытько. - Волгоград: Перемена, 2000. - 225 с.

Боцманова М.Э. Показатели и урони рефлексии в оценке и самооценке качеств личности в младшем школьном возрасте / М.Э. Боцманова, А.В. Захарова // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика, 1983. - № 2 (29). - С. 45-48; 1984. - № 1 (30). - С. 28-30.

а. Бугерко Я. Категоріальний аналіз рефлексії як явища, процесу, стану, властивості / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. - 2008.- № 1. - С. 93 -105.

б. Бугерко Я. Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. - 2002.- № 3-4. - С.142 -159.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Лев Семенович Выготский. - М.: Педагогика, 1982 - 1984. - Т. 4 : Динамика и структура личности подростка. - 1983. - С.220-242.

Гуменюк О. Духовно-універсумне самотворення -центральна ланка психологічного впливу / Оксана Г уменюк // Психологія і суспільство.- 2003. - № 4. - С. 10-28.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції : [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Давыдов В.В. К проблеме совершенствования методов подготовки руководителей / В.В. Давыдов, В.С. Лазарев, С.Д. Не-веркович // Психолог. журнал. - 1989. - Т.10, № 1.- С. 30- 40.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения : [монография] / Василий Васильевич Давыдов - М.: ИНТОР, 1996. - 541 с.

Деева Н.А. Рефлексивные механизмы переживания кризиса и изменение ценносно-смысловой сферы: дис. .. .канд.психол.наук: 19.00.01 / Деева Наталья Александрова. - Омск, 2005.- 186 с.

Зак А.З. Экспериментальное изучение рефлексии у младших школьников / А.З. Зак // Вопросы психологии.-1978. - № 2. - С. 102-110.

Зарецкий В.К. Рефлексивно-личностный аспект формирования решения творческих задач / В.К Зарецкий, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов // Вопросы психологии. - 1980.- № 5. - С. 112-117.

Карпов A.B. Психология рефлексивных механизмов деятельности: [монография] / Анатолий Викторович Карпов. - М..: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004. - 424 с.

Кон И. С. Психология старшеклассника // Игорь Семенович Кон.- М.: Просвещение, 1982. - 207 с. - (Б-ка классного руковод.).

Кудрявцев B. Т. Предпосылки личностного роста в развивающем образовании / В.Т.Кудрявцев, Г.К.Уразалиева // Вопросы психологии. - 2005. - № 4. - С. 52-64.

Ладенко И.С. Формирование творческого мышления и культивирование рефлексии // И.С. Ладенко, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов. - Новосибирск.: Препринт, 1990. - 65 с.

Лазарук A. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання / Андрій Лазарук // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 170 -186.

Мухина B.C. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество / Валерия Сергеевна Мухина. -М.: Академия, 2002. - 456 с. -(Серия «Высшее образование»)

Пономаренко Л.І. Розвиток рефлексивності у підлітків з відхиленою поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л.І. Пономаренко. - Одеса, 2003.- 15 с.

Психология личности. Хрестоматия по психологии личности: в 2 т. / [ред.-состав. Д.Я. Райгородский]. - Самара: Изд. Дом «БАХРАХ-М».- 2000.- Т.1. - 448 с.

Романко В.Г. Исследование особенностей рефлексивного контроля / В.Г. Романко // Новые исследования в психологии. - М.: Педагогика.- 1983. - № 1 (28). - С.52-56.

Семенов И.Н. Проблемы психологического изучения рефлексии и творчества / И.Н.Семенов, С.Ю. Степанов // Вопросы психологии. - 1983. - № 5. - С.162-164.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: уч.пос.[для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Фурман A.B. Вступ до теорії освітньої діяльності: курс лекцій / А.В. Фурман. - Тернопіль: ІЕСО, 2006. - 86 с.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Хаяйнен E.B. Условия становлення личностной рефлекси в подростковом возрасте: дис канд. психол. наук: 19.00.13 / Хаяйнен Елена Валентиновна.- М., 2005. - 206 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Даниил Борисович Эльконин - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.- (Труды д.чл. и чл.-кор. АПН СССР).

Завантаження

Як цитувати

Бугерко, Ярослава. “ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 3(33), June 2017, pp. 67-92, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/374.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.