ЗАСАДНИЧІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Ключові слова:

система суспільного виробництва, наука, дослідницька діяльність, наукова школа, парадигма, науково-дослідна програма, школа філософування, кафедра, лабораторія як центр дослідницької роботи, НДІта НДЦ, лідер (фундатор)наукової школи, теоретичне мислення

Анотація

Наукова школа розглядається як обов’язковий, постійно діючий чинник прогресу науки в багатосег-ментній сфері суспільного виробництва і водночас як усталена форма високопродуктивної організації групової дослідницької діяльності. Подаються різні визначення наукової школи, висвітлюються основні онтологічні виміри її повсякденного існування (неформальна творча група науковців, вища форма об’єднання інтелектуалів, структурний осередок сучасної науки, згуртований науковий колектив), обґрунтовуються найтиповіші феноменологічні прояви (оргдіяль-нісна єдність творчості, навчання, дослідження і співжиття, загальноприйнята теоретико-методологічна позиція, наукові виступи і публікації, наявність визнаного лідера), а також характеризуються засадничі умови її виникнення (неформальний лідер-фундатор, колектив дослідників-однодумців, благодатний для творчості соціально-психологічний клімат, самобутня оригінальна дослідницька програма). Крім того, порівняльному аналізу піддані логічні структури дослідницьких програм, що обґрунтовані в методологічних концепціях Імре Лакатоша і Михайла Яро-шевського, визначені їх відмінності та особливості.

 

Scientific school is considered as an obligatory, constantly acting factor of scientific progress in poly-segmental sphere of social production and at the same time as a settled form of highly-productive organization of group research activity. The different definitions of scientific school are offered, the main ontological dimensions of its everyday existence (informal creative group of scientists, higher form of association of intellectuals, structural centre of modern science, united scientific collective) are enlightened, the most typical phenomenological manifestations (org-action integrity of creative work, training, research and co-living, generally-accepted theoretical-methodological; position, scientific speeches and publications, availability of a leader) are substantiated, and the fundamental conditions of its coming out (informal leader-founder, collective of resear-ches-associates, favorable climate for creativity, original research program) are characterized. Moreover, the logical structures of research programs, substantiated in the methodological concepts of Imre Lakatos and Mikhail Yaroshevsky, have been analyzed; their differences and peculiarities have been distinguished.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Баев A.A. О научных школах / Александр А. Баев // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 503-504.

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ / П.П. Гайденко. - М.: Наука, 1980. - 567 с.

Зербіно Д.Д. Наукова школа: Лідер і учні / Д.Д. Зербіно. - Львів: Євросвіт, 2001. - 208 с.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун ; пер. с англ. / сост. В. Ю. Кузнецов. - М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2002. - С. 9-268.

Лакатош І. Дослідницькі програми Поппера і Куна у фокусі фальсифікаціонізму / Імре Лакатош // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 6-17.

Лакатош І. Методологія наукових дослідницьких програм / Імре Лакатош // Психологія і суспільство. -2007. - №4. - С. 11-29.

Ланге К.А. Организация управления научными исследованиями / К.А. Ланге. - Л.: Наука, 1971. - 248 с.

Надвинична Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2003. - №1. - С. 114-122.

Онопрієнко В.І. Наукове співтовариство: Вступ до соціології науки / Валентин Іванович Онопрієнко. -К.: ЦДПІН НАН України, 1998. - 98 с.

Оноприенко В.И., Рыжко Л.В. Экспертная деятельность как феномен культуры / В.И. Оноприенко, Л.В. Рыжко // Наука и науковедение. - 1994. - №1-2. -С. 150-156.

Основы науковедения. - М.: Наука, 1985. - 430 с.

Основы научных исследований / под. ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высшая школа, 1989. - 339 с.

Поварнин СИ. Спор: О теории и практике спора / Сергей Иннокентьевич Поварнин. - Мн.: ТПЦ “Полифакт” , 1992. - 48 с. - (Открытый университет).

Положення про наукові школи Тернопільської академії народного господарства затверджене вченою радою 26.02.2003 року (протокол № 6) / підгот. проф. Фурманом А.В. - Тернопіль: ТАНГ (репринт), 2003. -12 с.

Поппер К. Логика и рост научного знания / Карл Поппер. - М.: Прогресс, 1983. - 392 с.

Порус В.Н. Рыцарь Ratio / В.Н. Порус // Вопросы философии. - 1995. - №4. - С. 127-134.

Семёнов Н.Н. Наука и общество / Н.Н. Семёнов.

- М.: Наука, 1973. - 422 с.

Устенко О. Школи в науці як фундамент вищої освіти / Олександр Устенко // Психологія і суспільство.

- 2002. - №3-4. - С. 11-19.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: [пер. с нем.] / Пол Фейерабенд. - М.: Наука, 1986. - 554 с.

Фурман А.В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А.В. Методологічна концепція Томаса Куна як рамкова умова колективної пізнавальної творчості / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. -2013. - Модуль 15. - С. 4-12.

Фурман А.В. Методологічне обґрунтування ба-гаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / А.В. Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман А. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-вання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Як розпізнати наукову школу / Анатолій В. Фурман // Науковий світ. - 2003. - №5. -С. 14-16.

Храмов Ю.А. Научные школы в физике / Ю.А. Храмов. - К., 1987. - 399 с.

Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа / Михаил Григорьевич Ярошевский // Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Ярошевский М.Г. Психологическое познание как деятельность / М.Г. Ярошевский // Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [уч. пос.]. -М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - С. 36-104.

Fleck L. Genesis and Development of Scientific Fact. - Chicago, 1979. - 246 p.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 617

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.